Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

3D model -- Teksturiranje -- Tekstura  HA11-11413 
 
ABO krvne grupe -- Rh faktor -- Karcinom dojke -- Rak dojke  HA11-11662 
 
ABO krvne grupe -- Rhesus tip -- Rh faktor -- Kolorektalni karcinom -- Maligne bolesti -- Zloćudne bolesti  HA11-11682 
 
Adhezivi -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Distribucija naprezanja  HA11-11826 
 
Adsorpcija iona -- Anodna prašina -- Ioni bakra -- Ioni nikla -- Adsorpcijske izoterme -- Vodene otopine  HA11-11630 
 
AERONET -- Mjerenje količine aerosola -- Sunčev fotometar -- Atmosfera -- Aerosolne čestice -- Optička debljina -- Optička dubina  HA11-11631 
 
Aerosoli -- Sunčev fotometar -- Ekstraterestrička konstanta -- LED -- Svjetleća dioda -- GLOBE program -- Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša  HA11-11632 
 
AHP -- Analitički hijerarhijski proces -- Metoda višekriterijskog odlučivanja -- Izbor dobavljača -- Upravljanje zalihama  HA11-11823 
 
Akademici -- Energija -- Energetika -- Elektroenergetika -- Znanstveni rad  HA11-11708 
 
Akademici -- Hrvatska književnost -- Književna povijest -- Kulturna povijest -- Slavonistika -- Znanstveni rad  HA11-12090 
 
Akademici -- Jezikoslovci -- Hrvatski jezik -- Hrvatska gramatika -- Hrvatski pravopis -- Znanstveni rad -- Književni rad  HA11-11964 
 
Akademici -- Kemija -- Kinetika -- Reakcijski mehanizmi -- Znanstveni rad  HA11-11629 
 
Akademici -- Pravo -- Kazneno procesno pravo -- Materijalno kazneno pravo -- Pravni lijek  HA11-11566 
 
Akademija Arkadija  HA11-12130 
 
Akademije -- Kulturna povijest -- Prosvjeta -- Obljetnice  HA11-11600 
 
Albumin -- Hipoalbuminemija -- Fiziologija albumina -- Primjena albumina  HA11-11656 
 
Alkemija -- Planeti -- Metali -- Renesansa  HA11-11432 
 
Aluminijska pjena -- Apsorpcija energije -- Tlačno ispitivanje -- Tlačno opterećenje -- Modul elastičnosti  HA11-11703 
 
Aluminijska pjena -- Lomno naprezanje -- Ponovljivost mjerenja -- RSD -- Relativna standardna devijacija  HA11-11829 
 
Aluminijska slitina EN AW 6060 -- Korozijska otpornost -- Jamičasta korozija -- Mikrostruktura slitine -- Elektrokemijska mjerenja  HA11-11701 
 
Američka drama 20./21. st. -- Avangardni teatar -- Kazališna izvedba  HA11-11906  HA11-11894 
 
Američka drama 20./21. st. -- Avangardni teatar -- Kazalište i film  HA11-11901 
 
Američka drama 20./21. st. -- Eksperimentalno kazalište -- Off-Broadway kazalište -- Avangardni teatar  HA11-11904 
 
Američka književnost 21. st. -- Kulturalni studiji -- Nogomet -- Sport  HA11-11978 
 
Američka književnost 21. st. -- Poezija -- Pjesništvo  HA11-11981 
 
Američka književnost 21. st. -- Proza  HA11-11980  HA11-11979 
 
Amorfne slitine -- Tanki metalni filmovi -- Magnetronska depozicija -- Mehanička svojstva -- Mikrotvrdoća  HA11-11831 
 
Anatomija -- Povijest medicine  HA11-11652 
 
Andrašec, Florijan  HA11-11883 
 
Andrić, Ivo  HA11-12065 
 
Andrić, Ivo -- Levenfeld, Maks  HA11-12217 
 
Aneksija -- Izvješća -- Društveno-političke prilike -- Politika -- Povijest  HA11-11502 
 
Anglicizmi -- Grafički anglicizmi -- Hrvatski jezik -- Istraživanje  HA11-11923 
 
Antička filozofija -- Helenizam -- Sinkretizam duha i tijela  HA11-12242 
 
Arheloški muzej Zadar  HA11-12195 
 
Arheologija -- Muzeji -- Djelatnici -- Obljetnice  HA11-11429 
 
Arheološka istraživanja  HA11-12204 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Antička arhitektura -- Citadele  HA11-12202 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Grobnice -- Tumuli -- Sarkofazi  HA11-12198 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Kalendari -- Kameni spomenici  HA11-12205 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Kameni reljefi -- Kršćanska umjetnost -- Kršćanski simboli -- Paun -- Simbol besmrtnosti  HA11-12196 
 
Arheološki nalazi -- Antički ulomci -- Kamen -- Morska sol -- Konzervatorski radovi -- Restauracija  HA11-12191 
 
Arheološki nalazi -- Arheološka istraživanja -- Ranokršćanske crkve -- Predromaničke crkve -- Crkveni namještaj -- Kameni namještaj  HA11-12192 
 
Arheološki nalazi -- Nadgrobni spomenici -- Tituli -- Municipij  HA11-12231 
 
Arheološki nalazi -- Pečati -- Terra sigillata  HA11-12199 
 
Arheološki nalazi -- Podvodni arheološki nalazi -- Restauracija -- Konzervacija  HA11-12194 
 
Arheološki spomenici -- Nadgrobni spomenici -- Gentilicij -- Rimska stela  HA11-12206 
 
Arheolozi  HA11-12193 
 
Arhitektura -- Urbanizam -- Sakralna arhitektura -- Bazilike -- Arhitekti  HA11-11848 
 
Arhivska građa  HA11-12223 
 
Arhivska služba -- Arhivsko gradivo -- Zaštita -- Arhivska djelatnost  HA11-12234 
 
Arhivsko gradivo -- Izvještaji -- Mjesni komiteti -- Kotarski komiteti  HA11-12225 
 
Aristotel -- Aristoteles -- Platon -- Plato  HA11-12242 
 
Armenska književnost 19./20. st. -- Pjesništvo  HA11-12186 
 
Armiranobetonski stupovi -- Dinamičko opterećenje -- Turbogeneratori -- Rotacijski strojevi -- Strukturna optimizacija  HA11-11739 
 
Ašperger, Smiljko  HA11-11629 
 
Austrijska književnost -- Drama  HA11-11976 
 
Austrijska književnost -- Drama -- Kazališne predstave  HA11-11977 
 
Autobiografska proza  HA11-11982 
 
Autobiografska proza -- Filozofija -- Obrazovanje  HA11-11986 
 
Autobiografski zapisi -- Domovinski rat  HA11-12217 
 
Babić, Stjepan  HA11-11964 
 
Bacači sjenki (Zagreb)  HA11-11846 
 
Bakala, Boris -- Pejović, Katarine  HA11-11846 
 
Balastne vode -- Kontinuirano propuštanje -- Brodsko dvodno -- CFD -- Računalna dinamika fluida  HA11-11744 
 
Bankarsko poslovanje -- Bankarstvo -- Bankovni krediti -- Kreditni plasmani -- Nenaplativi krediti -- Mala i srednja poduzeća -- Otplata duga  HA11-11789 
 
Bankarstvo -- Bankarski sustav -- Struktura tržišta -- Tržišno natjecanje -- Lernerov indeks  HA11-11523 
 
Bankarstvo -- Bankovni krediti -- Kreditna politika -- Kreditiranje -- Financijska kriza  HA11-11521 
 
Bankarstvo -- Elektroničko bankarstvo -- Logit model  HA11-11518 
 
Barthes, Roland  HA11-11877 
 
Bayer, Vladimir  HA11-11566 
 
Baza podataka -- Hospitalizacija  HA11-11403 
 
Bekavac, Luka  HA11-12140 
 
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI.  HA11-12220 
 
Bernardi, Bernardo  HA11-11855 
 
Bezić, Jerko  HA11-11607 
 
Biomimetika -- Teorija organizacije -- Autokreacija -- Znanost o mrežama -- Bioničko kreativno inženjerstvo  HA11-11467 
 
Biskupi -- Crkva -- Ćirilometodska baština -- Nacionalni identitet -- Arhivska građa  HA11-11447 
 
Biskupi -- Život i rad  HA11-11450 
 
Blažeka, Đuro -- Nyomarkay, Istvan -- Rácz, Erika  HA11-11948 
 
Bokovi zuba zupčanika -- Kontaktni napon -- Specifično klizanje -- Parametri zupčanika -- Matematički modeli  HA11-11719 
 
Bollé, Herman  HA11-11851 
 
Bolnički informacijski sustav -- Laboratorijski informacijski sustav  HA11-11655 
 
Bolonjski proces -- Visoko obrazovanje -- Sveučilište  HA11-11599 
 
Bonazza, Giovanni  HA11-11857 
 
Bosanski franjevci -- Turska vladavina -- Katoličanstvo -- Pravoslavlje -- Mučeništvo -- Progoni -- Bečki rat (1683.-1699.) -- Povijest  HA11-11451 
 
Bosanski franjevci -- Vjera -- Mučeništvo -- Povijest  HA11-11439 
 
Bratovštine -- Umjetnine -- Kulturna dobra  HA11-11836 
 
Bravetti, Bruno  HA11-12212 
 
Brend -- Brendiranje -- Marka -- Zaštitni znak -- Robna marka -- Marketing -- Mrketinške paradigme  HA11-11804 
 
Brend -- Brendiranje poduzeća -- Imidž poduzeća -- Identitet poduzeća -- Klijenti  HA11-11786 
 
Brodogradnja -- Vitka proizvodnja -- Vitka kvaliteta -- Monte Carlo simulacija -- Analiza rizika  HA11-11743 
 
Brownovo gibanje -- Srednja pogreška -- Nasumični hod  HA11-11623 
 
Brzina sjetve -- Mehaničke sijačice -- Sjetva povrća -- Zračne sijačice -- Sjeme povrća  HA11-11750 
 
Bubanj kočnice -- Toplinski kapacitet -- Toplinska analiza -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Koeficijent prijenosa topline -- Homologacija  HA11-11747 
 
Budiša, Dražen -- Čičak, Ivan Zvonimir -- Paradžik, Ante -- Dodig, Goran  HA11-12264 
 
Bugarska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA11-12002  HA11-12000 
 
Burić, Katica  HA11-11879 
 
Bušić, Julie  HA11-12255 
 
CAD/CAM -- Računalno potpomognuti dizajn -- Računalno potpomognuta proizvodnja -- NC programiranje -- Numeričko upravljanje -- Tokarenje -- Tokarski strojevi  HA11-11404 
 
Caffieri, Arturo  HA11-11989 
 
Carevinsko vijeće  HA11-12266 
 
Cavezze, Gabriele  HA11-12238 
 
CE znak -- Europski znak sukladnosti -- Direktive EU -- Tehnički propisi EU -- Kvaliteta proizvoda  HA11-11577 
 
Cesarić, Dobriša  HA11-12115 
 
Cilindrični zupčanici -- Spiralni zupčanici -- Ozubljenje zupčanika -- Determinističke metode -- Stohastičke metode  HA11-11714 
 
Civilno društvo -- Društveni pokreti -- Aktivizam -- Mirovni pokreti -- Ekološki pokreti  HA11-11482 
 
Collegium Germanico-Hungaricum -- Germanikum  HA11-11443 
 
Covacich, Mauro  HA11-11990 
 
Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije  HA11-11856 
 
Crkva sv. Dominika  HA11-11839 
 
Crkva sv. Dominika -- Samostan Male braće  HA11-11853 
 
Crkva sv. Marije Magdalene  HA11-12258 
 
Crkva Sv. Viktora u Telešćici  HA11-12192 
 
Crkva svetog Jeronima  HA11-11848 
 
Crkvena glazba -- Liturgija -- Pučko pjevanje -- Crkvena pučka popijevka  HA11-11880 
 
Crkvena povijest -- Krivovjerje -- Crkveni raskol  HA11-11983 
 
Crkveni odgojni zavodi -- Visoko školstvo -- Svećenici  HA11-11443 
 
Crkveno pučko pjevanje -- Korizmeni napjevi -- Uskrsne pjesme -- Pučke pobožnosti -- Hrvati  HA11-11442 
 
Crnogorska književnost -- Poezija -- Pjesništvo -- Proza  HA11-12015 
 
Čakavsko narječje -- Gramatika -- Mjesni govor  HA11-11951 
 
Čakavsko narječje -- Povijest hrvatskog jezika -- Jezični utjecaji -- Mjesni govor -- Romanizmi -- Mletački govor -- Dalmatski jezik  HA11-11962 
 
Časnici -- Velikaši -- Odlikovanja -- Faleristika  HA11-12254 
 
Časopisi -- Digitalizacija -- Digitalna zbirka  HA11-11424 
 
Čečuk, Božidar  HA11-12193 
 
Čegec, Branko  HA11-12114  HA11-12149  HA11-12154 
 
Čelici visoke čvrstoće -- Kovački alati -- PACVD prevlake -- Plazmom potpomognuto taloženje -- Toplo kovanje -- Prokaljivost čelika  HA11-11707 
 
Čelični lijev -- Mehanička svojstva -- Toplinska obrada -- Mikrostruktura čelika -- Grubozrnata struktura -- Vlačna čvrstoća  HA11-11830 
 
Čeono glodanje -- Sila rezanja -- Regresijska analiza -- Taguchijeva metoda -- Plan pokusa  HA11-11711 
 
Čičak, Ivan Zvonimir -- Budiša, Dražen  HA11-12256 
 
Čitaonica -- Povijest -- Obljetnica  HA11-11421 
 
Ćirilometodska baština -- Staroslavenska liturgija -- Korespondencija  HA11-11462 
 
Da Santacroce, Girolamo  HA11-11873 
 
Dabčević-Kučar, Savka  HA11-12260 
 
Darrieussecq, Marie  HA11-11971 
 
Debeljak, Aleš  HA11-12007 
 
Delmati -- Rimska osvajanja  HA11-12245 
 
Demografija -- Stanovništvo -- Imena  HA11-11476 
 
Devijacije -- Devijantno ponašanje -- Etiketiranje  HA11-11481 
 
Dezintegracija države -- Nezavisnost RH -- Međunarodni odnosi -- Realpolitika -- Ljudska prava  HA11-11486 
 
Dielektrični fluid -- Izmjenjivač topline -- Prijenos topline -- Numerička analiza strujanja  HA11-11724 
 
Diplomacija -- Vojništvo -- Gospodarstvo -- Poslovno izvjesništvo  HA11-11503 
 
Disk drljača -- Rotacijska drljača -- Potrošnja goriva -- Poljoprivredna mehanizacija -- Priprema zemljišta  HA11-11749 
 
Djeca -- Invaliditet -- Cerebralna paraliza -- Osobna iskustva  HA11-12089 
 
Djeca -- Maligne bolesti -- Suportivne terapije -- Suportivna psihoterapija -- Vođena imaginacija -- Tematska aprecijacija -- Test tematske aprecijacije  HA11-11664 
 
Dječja književnost -- Bajke -- Narodne priče  HA11-11601 
 
Dnevnički zapisi -- Pasija  HA11-12117 
 
Dobrila, Juraj  HA11-12266 
 
Dobrila, Juraj -- Radetić, Ivan  HA11-12251 
 
Dodirni kut -- Intenzitet kaljenja -- Koeficijent toplinske vodljivosti -- Toplinski kapacitet -- Biljno ulje -- Mineralno ulje  HA11-11728 
 
Dojmi Di Delupis, Lorenzo  HA11-12213 
 
Domovinski rat  HA11-11491  HA11-11574 
 
Domovinski rat -- Hrvatski jezik -- Njemački prijevodi  HA11-11953 
 
Domovinski rat -- Ratna stradanja -- Sjećanja -- Hrvati -- Srbi -- Bošnjaci  HA11-11492 
 
Domovinski rat -- Vojne postrojbe  HA11-11573 
 
Donat, Branimir -- Zane, Tvrtko  HA11-12088 
 
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič  HA11-11435 
 
Dramska pedagogija -- Kazalište -- Ilirizam -- Hrvatski narodni preporod  HA11-11581 
 
Dramska pedagogija -- Kazalište -- Odgojna uloga  HA11-11580 
 
Dramske predstave -- Školske predstave -- Izvannastavne aktivnosti -- Gimnazije  HA11-11587 
 
Dramski amaterizam -- Glumci amateri  HA11-11902 
 
Drapac, Vesna  HA11-12247 
 
Drugi svjetski rat  HA11-12261 
 
Društvena odgovornost -- Društveno odgovorno poslovanje -- Etičko poslovanje  HA11-11792 
 
Društvo znanja -- Ekonomija znanja -- Ljudski resursi  HA11-11513 
 
Društvo znanja -- Gospodarski razvoj -- Održivi razvoj -- Znanje  HA11-11425 
 
Društvo znanja -- Kapitalna ulaganja -- Obrazovanje -- Pravo na obrazovanje  HA11-11582 
 
Državni hidrometeorološki zavod (Zagreb) -- DHMZ  HA11-11633 
 
Držić, Marin  HA11-12084 
 
Dubrovački Kaptol  HA11-12228 
 
Dugandžija, Mirjana  HA11-12062 
 
Dvojezičnost -- Dvojezične zajednice -- Društveni utjecaj -- Hrvatski jezik -- Talijanski jezik -- Njemački jezik -- Istraživanje  HA11-11947 
 
Đikić, Ivica  HA11-12076 
 
Đukić, Milan  HA11-11491 
 
Ehokardiografija -- Ultrazvuk srca -- Kardiološki bolesnici  HA11-11687 
 
Ekološki turizam -- Prirodni rezervati -- Zaštićena područja -- SWOT analiza  HA11-11554 
 
Ekonometrija -- Teorija igara -- Pravo -- Pravna znanost -- Ekonomska analiza  HA11-11564 
 
Ekonomski sustav -- Pravni sustav -- Europski projekti  HA11-11565 
 
Ekonomski sustavi -- Ekonomski modeli -- Ekonomski razvoj -- Ekonomski rast  HA11-11509 
 
Ekoturizam -- Održivi turizam  HA11-11539 
 
Elektronička knjiga -- Elektronička književnost -- Kultura čitanja  HA11-11422 
 
Encefalitis -- Virus encefalitisa -- Komarci -- Ptice selice -- Culex -- Konji  HA11-11669 
 
Energetika -- Zelena energetika -- Ekološke tehnologije -- Voda -- Energetska učinkovitost  HA11-11709 
 
Energetska bilanca -- Prijenos topline -- Koeficijent prijenosa topline -- Rotirajući valjak  HA11-11693 
 
Ergonomski dizajn -- Inteligentni sustav -- Sustav za podršku odlučivanju -- Razvoj proizvoda -- Ručni alati  HA11-11405 
 
Etnologija -- Folkloristika -- Prioriteti  HA11-11616 
 
Etnologija -- Impotencija -- Predaje  HA11-11609 
 
Etnomuzikologija -- Folklorne pjesme -- Folklorne gradske pjesme  HA11-11602 
 
Etnomuzikolozi  HA11-11607 
 
EU  HA11-11715 
 
E-učenje -- LMS -- Sustav za upravljanje učenjem -- Webinar  HA11-11402 
 
Europska unija  HA11-11501  HA11-11498  HA11-11500  HA11-11499  HA11-11525  HA11-11516  HA11-11475  HA11-11505  HA11-11562  HA11-11561  HA11-11799  HA11-11568  HA11-11833  HA11-11571  HA11-11751  HA11-11757 
 
Europska unija -- Srbija  HA11-11577 
 
Europske integracije -- Proces pridruživanja  HA11-11499 
 
Europske integracije -- Proširenje Europske unije  HA11-11500 
 
Europski gradovi kulture -- Kulturni marketing -- Kulturni menadžment -- Brendiranje  HA11-11803 
 
Evolucija kooperacije -- Komputacijski model -- Antropoidi  HA11-11468 
 
E-zdravlje -- Deklaracija  HA11-11399 
 
Faleristika -- Falere -- Odlikovanja -- Medaljoni -- Nadgrobni spomenici -- Kenotaf  HA11-12233 
 
Farkas, Gyula  HA11-11627 
 
Feletar, Dragutin  HA11-12218 
 
Ferčec, Goran  HA11-12137 
 
Festival aktivističke poezije Art attack, Zagreb  HA11-11972 
 
Filatelija -- Poštanske marke -- Perforacije  HA11-11777 
 
Filatelija -- Poštanske marke -- Rariteti  HA11-11773 
 
Filmski žanrovi -- Filmski redatelji -- Filmski glumci  HA11-11890 
 
Filologija -- Hrvatski jezik -- Gramatika -- Imenice a-vrste -- Jezična norma -- Hrvatski vukovci -- Povijest hrvatskog jezika  HA11-11926 
 
Filozofija prirode -- Autokataliza -- Evolucija  HA11-11434 
 
Financijska izvješća -- Revizija -- Prijevare -- Faktori rizika -- Računovodstvo -- Računovodstvena kontrola  HA11-11782 
 
Financijska kriza -- Bankarstvo -- Bankarska kriza -- Bankarski sektor -- Odnos principal-agent  HA11-11795 
 
Financijska stabilnost -- Kriteriji konvergencije -- Ekonomski rast  HA11-11561 
 
Financijski sustav -- Financijsko tržište -- Financijske inovacije -- Financijska kontrola  HA11-11519 
 
Fischer-Lichte, Erika  HA11-11845 
 
Fiskalna politika -- Globalna kriza -- Strukturne fiskalne bilance -- BDP -- Bruto domaći proizvod -- Javni dug  HA11-11510 
 
Flaubert, Gustave  HA11-12051 
 
Fondovi EU -- Izvori financiranja -- Apsorpcijski kapaciteti -- Upravljanje kapacitetima -- Modeli mjerenja  HA11-11563 
 
Fonetika -- Fonologija -- Hrvatski jezik -- Engleski jezik  HA11-11966 
 
Foreman, Richard  HA11-11904  HA11-11901  HA11-11906  HA11-11894 
 
Foretić, Silvio -- Kovač, Mario  HA11-11892 
 
Fotografija -- Kulturološka analiza  HA11-11877 
 
Franciscus Assisiensis, sanctus -- Franjo Asiški, sveti  HA11-11463  HA11-11461 
 
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno  HA11-11843 
 
Franjevački samostani -- Franjevci  HA11-11660 
 
Franjevci  HA11-11439  HA11-11451  HA11-11452  HA11-11456  HA11-11440  HA11-11463  HA11-11438  HA11-11871 
 
Franjevci -- Augustineum  HA11-12251 
 
Franjevci -- Bosna Srebrena  HA11-11444 
 
Franjevci -- Dominikanci  HA11-11873 
 
Frazeologija -- Frazemi  HA11-11918 
 
Frazeologija -- Mjesni govori -- Kajkavsko narječje  HA11-11950 
 
Frljić, Oliver  HA11-11908 
 
Funkcionalni dizajn -- Industrijski dizajn -- Timsko inženjerstvo -- Malo poduzetništvo -- Srednje poduzetništvo  HA11-11716 
 
Gaj, Ljudevit -- Karadžić, Vuk Stefanović  HA11-11940 
 
Galerija Adris  HA11-11867 
 
Galerija likovnih umjetnosti (Osijek)  HA11-11874 
 
GED metoda -- Gustoća energije deformiranja -- Širenje pukotine -- Niskociklične zamorne karakteristike -- Zamor materijala -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA11-11704 
 
Geme -- Portreti -- Gliptika -- Rimski carevi  HA11-12195 
 
Geografi -- Život i rad -- Obljetnica  HA11-12218 
 
Geografski informacijski sustav (GIS) -- Tematske karte -- Prostorni planovi -- Karta namjene zemljišta -- Europski fondovi -- Predpristupni fondovi  HA11-11806 
 
Georgević, Jovan  HA11-11654 
 
Ginekološke komplikacije -- Postpartalne komplikacije -- Izvanmaternična trudnoća -- Ruptura ciste -- Kirurško liječenje -- Farmakoterapija  HA11-11692 
 
Glamuzina, Drago -- Abadžić, Stanko  HA11-12142 
 
Glaurdić, Josip  HA11-12244 
 
Glazba -- Duhovnost -- Duhovna glazba -- Popularna duhovna glazba  HA11-11881 
 
Glazba -- Glazbena terapija -- Sevdalinke -- Glazbeni projekti  HA11-11886 
 
Glazba -- Obljetnica  HA11-11883 
 
Glazba -- Rock -- Otočki rock  HA11-11884 
 
Glazba 20. st. -- Skladatelji -- Glazbena lirika  HA11-11889 
 
Glazbena produkcija -- Rock glazba -- Snimanje zvuka  HA11-11834 
 
Glazbeni život  HA11-11879 
 
Globalizacija -- 'Globalno selo' -- Globalno tržište -- Menadžment -- Kulturna raznolikost  HA11-11517 
 
Globalizacija -- Informacijsko-komunikacijska tehnologije -- Novi svjetski poredak  HA11-11763 
 
Globalna gospodarska kriza -- Javne politike -- Razvojni modeli -- Kompetitivnost  HA11-11571 
 
Globalno okruženje -- Globalni informacijski sustav -- Arhitektura informacijskog sustava  HA11-11756 
 
Gmazovi -- Faunistička istraživanja -- Ekološka istraživanja  HA11-11643 
 
Gmazovi -- Gušteri -- Lacerta agilis  HA11-11650 
 
Gmazovi -- Gušteri -- Podarcis siculus -- Reproduktivne karakteristike  HA11-11647 
 
Gmazovi -- Gušteri -- Živorodna gušterica -- Zootoca vivipara  HA11-11649 
 
Gmazovi -- Zmije -- Coronella austriaca -- Natrix natrix -- Natrix tessellata -- Ponašanje  HA11-11651 
 
Gmazovi -- Zmije -- Hierophis gemonensis -- Ponašanje -- Kanibalizam  HA11-11639 
 
Gmazovi -- Zmije -- Melanizam  HA11-11646 
 
Goldstein, Ivo  HA11-12253 
 
Gospin plač -- Kajkavski Gospin plač -- Pučke pobožnosti -- Crkvene pjesme  HA11-11446 
 
Gotičko slikarstvo -- Arhivska građa  HA11-11876 
 
Gotovac, Vlado  HA11-12229  HA11-12085 
 
Gradovi -- Građanstvo -- Hrvati -- Komunizam -- Stradanja Hrvata -- Povijest  HA11-11494 
 
Gradska knjižnica i čitaonica (Vinkovci)  HA11-11424 
 
Gradski muzej Vinkovci -- Arheološki odjel Gradskog muzeja Vinkovci  HA11-11429 
 
Građanska inicijativa -- Građanske udruge  HA11-11474 
 
Građevinarstvo -- Građevinski projekti -- Mrežno planiranje -- Vremensko planiranje -- Troškovi -- Optimizacija  HA11-11788 
 
Grafem -- Višeznačnica -- Fonem  HA11-11922 
 
Grah, Ivan  HA11-12214 
 
Gramatika -- Ileizmi -- Govorni jezik  HA11-11925 
 
Graviranje -- Laser -- Materijali  HA11-11722 
 
Grčka književnost -- Grčka mitologija -- Genealogija -- Tantalidi -- Klitemnestra  HA11-11994 
 
Grčka književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA11-11995  HA11-11997 
 
Grice, H. Paul  HA11-11927 
 
Grisogono, Frederik  HA11-11432 
 
Haighov dijagram -- Statičko prednaprezanje -- Granično opterećenje -- Goodmanov dijagram -- Zamor materijala  HA11-11706 
 
Hamiltonove kanonske jednadžbe -- Višedimenzijsko potencijalno polje -- Dinamički model -- Nanorobotika -- Umjetna inteligencija  HA11-11625 
 
Hegedušić, Krsto  HA11-11867 
 
Hek, Antun  HA11-11584 
 
Historijska antropologija -- Prakseološke teorije -- Epistemološke perspektive  HA11-12224 
 
Historiografija  HA11-12222 
 
Historiografija -- Raspad Jugoslavije  HA11-12247  HA11-12244 
 
Historiografija -- Srpska historiografija -- Publicistika -- Memoari -- Domovinski rat  HA11-12248 
 
Homerus -- Homer  HA11-11996 
 
Horvat, Lavoslav -- Bilinić, Harold -- Banac, Božo  HA11-11849 
 
Hospicij -- Hospicijska skrb -- Palijativna medicina -- Njegovateljice  HA11-11576 
 
Hotelijerstvo -- Mali hoteli -- Kvaliteta usluge  HA11-11753 
 
Hrapavost površine -- Površinska hrapavost -- Navier-Stokesova jednadžba -- Rešetka-Boltzmann model  HA11-11705 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  HA11-11600 
 
Hrvatska demokratska zajednica  HA11-11506 
 
Hrvatska dijalektalna književnost 21. st. -- Čakavska književnost -- Proza -- Pjesništvo  HA11-12139 
 
Hrvatska drama 21. st.  HA11-12101 
 
Hrvatska esejistika 21. st. -- Filozofija umjetnosti -- Vječnost  HA11-12048 
 
Hrvatska esejistika 21. st. -- Filozofija umjetnosti -- Vrijeme u književnosti  HA11-12051 
 
Hrvatska esejistika 21. st. -- Flozofija umjetnosti -- Vječnost  HA11-12178 
 
Hrvatska esejistika 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Umjetnost i filozofija -- Vrijeme u književnosti -- Vječnost  HA11-12175 
 
Hrvatska esejistika 21. st. -- Umjetnost i filozofija -- Vrijeme u književnosti -- Vječnost  HA11-12176 
 
Hrvatska knjižćevnost -- Poezija  HA11-12095 
 
Hrvatska književnost -- Grad u književnosti -- Urbani identitet  HA11-12077 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatski latinisti -- Barokno pjesništvo  HA11-12130 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika  HA11-12088  HA11-12075 
 
Hrvatska književnost -- Komedija -- Poezija -- Kazališne prdestave -- Književne kritike -- Kazališne kritike  HA11-12080 
 
Hrvatska književnost -- Pjesništvo  HA11-12115 
 
Hrvatska književnost -- Pjesništvo -- Pripovijetke -- Romantizam  HA11-12159 
 
Hrvatska književnost 16. st. -- Rukopisi  HA11-12055 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Književnici -- Život i djelo  HA11-12112 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatsko slikarstvo 20. st. -- Likovna kritika  HA11-12085 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Proza  HA11-12161 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Bosanska književnost -- Srpska književnost -- Stereotipi -- Metafora  HA11-12005 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književnost i politika -- Hrvatsko novinarstvo  HA11-12076 
 
Hrvatska književnost 21. st.  HA11-12091 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Književna kritika  HA11-12102 
 
Hrvatska povijest -- Hrvatsko proljeće  HA11-12259 
 
Hrvatska povijest -- Hrvatsko proljeće -- Hrvatski nacionalni identitet -- Maspok  HA11-12260 
 
Hrvatska povijest -- Hrvatsko proljeće -- Studentski pokret  HA11-12256 
 
Hrvatska povijest -- Hrvatsko proljeće -- Studentski pokret -- Uhićenje  HA11-12264 
 
Hrvatska proza 20. st.  HA11-12059 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA11-12173  HA11-12145  HA11-12162  HA11-12094  HA11-12074  HA11-12168  HA11-12061  HA11-12138  HA11-12137  HA11-12062  HA11-12057  HA11-12096  HA11-12046  HA11-12093  HA11-12052  HA11-12143  HA11-12135  HA11-12163  HA11-12136  HA11-12045  HA11-12104  HA11-12164  HA11-12066  HA11-12152  HA11-12078  HA11-12041  HA11-12073  HA11-12020  HA11-12153  HA11-12148  HA11-12144  HA11-12053  HA11-12131  HA11-12155 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Američki film 20. st. -- Kriza identiteta  HA11-12156 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA11-12035 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča  HA11-12181 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA11-12042  HA11-12132 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča -- Književnost za djecu  HA11-12106 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča -- Vino  HA11-12167 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Lirska proza  HA11-12147 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Putopis  HA11-12151 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Roman  HA11-12140 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Romani  HA11-12086 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Vrijeme u književnosti -- Vječnost  HA11-12064  HA11-12109  HA11-12160  HA11-12097  HA11-12146  HA11-12069 
 
Hrvatska renesansna književnost -- Dubrovačka književnost -- Komedija -- Književni likovi -- Škrtac  HA11-12084 
 
Hrvatska teatrologija -- Kazališni projekti -- Autor -- Publika -- Performativnost -- Kolektivizacija  HA11-11905 
 
Hrvatska umjetnost -- Povijest umjetnosti  HA11-11838 
 
Hrvatska usmena književnost -- Životinje u književnosti -- Basne -- Poslovice  HA11-11969 
 
Hrvatski biskupi  HA11-12251 
 
Hrvatski biskupi -- Parlament -- Debata -- Pristojbe  HA11-12266 
 
Hrvatski jezik  HA11-11958  HA11-11924 
 
Hrvatski jezik -- Gramatika  HA11-11952 
 
Hrvatski jezik -- Gramatika -- Dativ -- Lokativ  HA11-11920 
 
Hrvatski jezik -- Gramatika -- Glagolska rekcija -- Suvremeni mediji  HA11-11960 
 
Hrvatski jezik -- Njemački jezik -- Frazemi -- Kontrastivna analiza -- Noga  HA11-11956 
 
Hrvatski jezik -- Povijest hrvatskog jezika  HA11-11940 
 
Hrvatski jezik -- Riječi  HA11-11954 
 
Hrvatski jezik -- Turcizmi -- Divan  HA11-11946 
 
Hrvatski jezik -- Učenje -- Obavijesna vrijednost -- Morfologija -- Semantika  HA11-11959 
 
Hrvatski književni jezik -- Gramatika -- Kondicional II. -- Razgovorni jezik  HA11-11955 
 
Hrvatski književni jezik -- Sintaksa -- Povijest hrvatskog jezika  HA11-11961 
 
Hrvatski književnici 20./21. st.  HA11-12049 
 
Hrvatski latinisti -- Epigrami -- Zavjetni natpisi  HA11-12170 
 
Hrvatski nacionalni identitet -- Hrvatsko proljeće -- Represivna politika  HA11-11488 
 
Hrvatski nacionalni identitet -- Šutnja -- Izborna šutnja -- Medijska šutnja  HA11-11493 
 
Hrvatski restauratorski zavod  HA11-12194 
 
Hrvatski skladatelji -- Skladateljski opus -- Ratna stradanja -- Pasionski motivi -- Orguljaši -- Dirigenti -- Život i rad  HA11-11888 
 
Hrvatsko izdavaštvo 21. st. -- Knjižarstvo  HA11-12060 
 
Hrvatsko kazalište -- Glumci  HA11-11896  HA11-11903 
 
Hrvatsko kazalište -- Kulturna politika  HA11-11899 
 
Hrvatsko kiparstvo 20./21. st.  HA11-11862 
 
Hrvatsko kiparstvo 20./21. st. -- Likovne izložbe  HA11-11863 
 
Hrvatsko moderno slikarstvo -- Portreti -- Secesija -- Ekspresionizam  HA11-11872 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st.  HA11-12070 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st.  HA11-12071  HA11-12113  HA11-12118 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Izdavaštvo  HA11-12114 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Književna teorija -- Književna analiza  HA11-12149 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA11-12107  HA11-12050  HA11-12157  HA11-12116  HA11-12054  HA11-12082  HA11-12040  HA11-12058  HA11-12134  HA11-12063  HA11-12047  HA11-12105  HA11-12154  HA11-12021  HA11-12067  HA11-12099  HA11-12169  HA11-12100  HA11-12079  HA11-12111  HA11-12158  HA11-12030  HA11-12023  HA11-12027  HA11-12029  HA11-12056  HA11-12039  HA11-12036  HA11-12083  HA11-12037  HA11-12022  HA11-12092  HA11-12038  HA11-12081  HA11-12098  HA11-12166  HA11-12185  HA11-12032  HA11-12072  HA11-12182  HA11-12171  HA11-12087  HA11-12183  HA11-12150  HA11-12120  HA11-12123  HA11-12124  HA11-12125  HA11-12129  HA11-12172  HA11-12133  HA11-12019  HA11-12128  HA11-12119  HA11-12121  HA11-12127  HA11-12126  HA11-12141  HA11-12165  HA11-12122  HA11-12044 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Izabrane pjesme -- Hrvatska fotografija 21. st. -- Erotska fotografija  HA11-12142 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavska književnost -- Poezija  HA11-12031 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavska književnost -- Poezija -- Haiku  HA11-12033 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA11-12180  HA11-12026  HA11-12174  HA11-12025  HA11-12184 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija -- Hrvatska proza  HA11-12034 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Vrijeme u književnosti -- Vječnost  HA11-12068  HA11-12024  HA11-12110  HA11-12108  HA11-12179  HA11-12103  HA11-12177  HA11-12043 
 
Hrvatsko proljeće -- Hrvatski nacionalni identitet -- Politički progoni -- Novinari -- Mediji  HA11-11489 
 
Hrvatsko proljeće -- Tisak -- Emigrantski tisak -- Hrvatski nacionalni identitet  HA11-11430 
 
Hrvatsko školstvo -- Povijest školstva -- Prosvjetni djelatnici -- Svećenici  HA11-11584 
 
Iliri -- Liburni -- Rimljani -- Grčka kolonizacija -- Helenska kultura -- Keramika -- Novac -- Kovnice novca  HA11-12203 
 
Imena -- Prezimena  HA11-11610 
 
Implantati -- Biomimetika -- Bioimplantati -- Kosti -- Minaralizacija -- Hiperkalciurija -- Morski organizmi  HA11-11676 
 
Indoeuropeistika -- Starogrčki jezik -- Povijesna fonologija -- Fonemi  HA11-11944 
 
Industrija poluvodiča -- Novi proizvodi -- Tržište -- Uvođenje novog proizvoda -- Razvoj novog proizvoda -- Strateško planiranje  HA11-11817 
 
Industrijska kulturna baština -- Umjetnički projekti  HA11-11842 
 
Industrijska peć -- Termodinamička analiza -- Prijenos topline i tvari -- Promjer kapljice -- Teško loživo ulje -- PDF -- Funkcija gustoće vjerojatnosti  HA11-11828 
 
Influenca -- Virus influence -- Miokarditis -- Feokromocitom  HA11-11675 
 
Informacijski sustavi -- Sigurnost -- Upravljanje -- Normiranje -- ISO/IEC27001  HA11-11419 
 
Integralna željezara -- Nusproizvodi -- Elektropećna prašina -- Metalurški otpad -- Recikliranje otpada  HA11-11741 
 
Intelektualac -- Elitizam -- Privilegiranost -- Mediji -- Akademska zajednica  HA11-11479 
 
Interkulturalizam -- Zavičajna književnost -- Nastava hrvatskog jezika -- Projektna nastava  HA11-11583 
 
Interliber, 2011.  HA11-12060 
 
Internet -- Društvene mreže -- Mobilna telefonija -- Sigurnost  HA11-11414 
 
Iohannes a Santa Cruce, sanctus  HA11-11613 
 
Iohannes Paulus II, beatus -- Ivan Pavao II.  HA11-12219 
 
Iohannes Paulus II, beatus -- Ivan Pavao II. -- Poltawska, Wanda  HA11-12211 
 
Iseljenici -- Etnički identitet -- Nacionalni idenitet -- Crkveni spisi -- Hrvati  HA11-11441 
 
Ispitivanje zavara -- Reparaturno zavarivanje -- Tehnologija zavarivanja -- Titanove legure -- Mikrostruktura zavara  HA11-11727 
 
Istoneški krug  HA11-11992 
 
Izborni ciklus -- Ekonomska politika -- Ekonomski ciklus -- Ekonomska kriza -- Inflacija -- Deflacija  HA11-11528 
 
Izdavaštvo -- Nakladnička djelatnost -- Elektroničko izdavaštvo  HA11-11768 
 
Izvedbene umjetnosti -- Kazališni festivali -- Eksperimentalno kazalište  HA11-11907 
 
Izvedbene umjetnosti -- Kazalište -- Kazališne kritike  HA11-11891 
 
Jagić, Dorta  HA11-12047 
 
Javne službe -- Razvojna strategija -- Ljudski potencijali -- Upravljanje ljudskim potencijalima  HA11-11497 
 
Javno dobro -- Privatno dobro -- Javno-privatno partnerstvo -- Interes nadležnih tijela -- Koncesija  HA11-11761 
 
Jazz -- Festivali  HA11-11887 
 
Jendričko, Slavko  HA11-12158 
 
Jezik -- Pidžinizacija -- Komunikacija -- Kreolski jezici  HA11-11929 
 
Jezikoslovlje -- Hrvatski jezik -- Gramatika -- Neosobne rečenice  HA11-11933 
 
Jezikoslovlje -- Hrvatski jezik -- Sintaksa -- Pasivna rečenica  HA11-11936 
 
Jorgovan -- Fenološke faze -- Klimatske promjene -- Mann-Kendallov rang test -- Cvjetanje  HA11-11638 
 
Jugoslavenska narodna armija  HA11-11574 
 
Jung, Carl Gustav  HA11-11469 
 
Jurkić, Gabriel  HA11-11843 
 
Kafka, Franz  HA11-11971 
 
Kajkavsko narječje  HA11-11948 
 
Kajkavsko narječje -- Germanizmi -- Semantička polja  HA11-11963 
 
Kaljenje čelika -- Toplinska obrada čelika -- Koeficijent prijelaza topline -- Krivulje vlaženja -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA11-11729 
 
Kaljenje metala -- Toplinska obrada metala -- Temperatura kaljenja -- Vrijeme ohlađivanja -- Sredstva za kaljenje -- Mineralna ulja -- Bazna ulja -- Ulja za kaljenje  HA11-11720 
 
Kameni grbovi -- Tvrđava Nehaj  HA11-11861 
 
Kanal smjese zraka -- Ventilacijski mlin -- Višefazno strujanje -- Numerička simulacija  HA11-11726 
 
Kane, Sarah -- Violić, Božidar  HA11-11893 
 
Kanonici -- Kanoničko odlikovanje -- Kanonički križ -- Prsni križ  HA11-12228 
 
Karaman, Ljubo  HA11-11844 
 
Karikaturisti -- Strip crtači -- Biografija  HA11-11864 
 
Karmelićani  HA11-11449 
 
Kaskadna korelacija -- Neuronske mreže -- Ocjena isplativosti -- Snaga vjetra -- Izlazna snaga -- Vjetroelektrane  HA11-11618 
 
Katedrala sv. Anastazije  HA11-11854 
 
Katičić, Radoslav  HA11-11961 
 
Katolička crkva  HA11-12220  HA11-12219  HA11-12211  HA11-12261 
 
Katolička Crkva  HA11-11448 
 
Katolička crkva -- Europska unija  HA11-11454 
 
Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre  HA11-11584 
 
Kazališna umjetnost -- Izvedbene umjetnosti -- Performans -- Umjetničke organizacije  HA11-11846 
 
Kazališne predstave -- Kazališne kritike  HA11-11895  HA11-11893  HA11-11908 
 
Kazališne predstave -- Kazališni tekstovi -- Postdramsko kazalište  HA11-11897 
 
Kazališne predstave -- Opere -- Politika  HA11-11892 
 
Kazalište -- Kazališne predstave -- Redatelji  HA11-11900 
 
Kazneni postupak -- Politički procesi -- Suđenje -- Svjedočanstva  HA11-12229 
 
Kineska književnost 21. st. -- Poezija  HA11-12187 
 
Kiparstvo -- Spomenici  HA11-11858 
 
Klasična gimnazija -- Gimnazijski zakonik  HA11-12250 
 
Klima -- Vrijeme -- Mitovi -- Antički pisci  HA11-11637 
 
Ključni faktori uspjeha -- Sustav upravljanja kvalitetom -- TQM -- Upravljanje ukupnom kvalitetom -- Modeli izvrsnosti  HA11-11415 
 
Književna teorija -- Feministička kritika -- Čitanje -- Kontekstualizacija -- Spol -- Spolne razlike  HA11-11970 
 
Književne figure -- Tjelesni preobražaj -- Ljudi -- Životinje  HA11-11971 
 
Književni časopisi -- Književni festivali -- Položaj -- Problemi  HA11-11973 
 
Književni festivali -- Suvremena književnost -- Drama  HA11-11998 
 
Književnost 21. st. -- Književni časopisi -- Izdavaštvo  HA11-11968 
 
Kockanje -- Kockarnice -- Financije  HA11-11910 
 
Kočnice za dizalice -- Kočioni bubanj -- Toplinska analiza -- Matematički model -- Numeričke metode -- Metoda konačnih volumena  HA11-11710 
 
Kolenda -- Kolendić  HA11-11610 
 
Kolonijalizam -- Imperijalizam -- Povijesni pregled -- Vojni sukobi  HA11-11495 
 
Komunistička partija Hrvatske -- KPH  HA11-12225 
 
Koncentracijski logori -- Drugi svjetski rat  HA11-11570 
 
Kongregacija za doktrinu vjere  HA11-11445 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Antička keramika -- Keramičke svjetiljke  HA11-12197 
 
Koparska biskupija  HA11-11487 
 
Korkut, Alem  HA11-11862  HA11-11863 
 
Korozijski inhibitori -- Krivulje ohlađivanja -- Sredstva za kaljenje -- Elektrokemijska korozija -- Biljno ulje -- Sojino ulje  HA11-11700 
 
Korporativna društvena odgovornost -- Društveno odgovorno poslovanje -- Recesija  HA11-11791 
 
Kosinski, Jerzy  HA11-12216 
 
Kožne bolesti -- Secretanova bolest -- Limfedem -- Lažni limfedem  HA11-11670 
 
Kreditni rejting -- Agencije za ocjenu kreditne sposobnosti -- Privatne agencije -- Državne agencije -- Dvojni sustav  HA11-11520 
 
Krleža, Miroslav -- Taufer, Vito -- Marković, Jagoš  HA11-11895 
 
Krmpotić, Milan  HA11-12183 
 
Kronike -- Bosanski franjevci -- Patnja  HA11-12065 
 
Kršćanstvo -- Društvena uloga -- Socijalno kršćanstvo -- Karizmatici  HA11-11460 
 
Kršćanstvo -- Globalizacija -- Položaj žena -- Grijeh  HA11-11454 
 
Krug za trg  HA11-11474 
 
Krvni pripravci -- Serologija -- Dobrovoljni davaoci krvi  HA11-11661 
 
Kuga -- Epidemije -- Historiografija -- Povijest  HA11-12227 
 
Kultura -- Filozofsko gledište  HA11-11433 
 
Kultura -- Kulturne veze -- Časopisi -- Povijest pomorstva  HA11-12238 
 
Kultura -- Povijest -- Promidžba -- Internet  HA11-11480 
 
Kultura stanovanja -- Hrvatski dizajn -- Povijest dizajna -- Izložbe stanovanja -- Modernizam  HA11-11855 
 
Kulturna baština -- Podvodna kulturna baština -- Očuvanje baštine -- Upravljanje podacima  HA11-11401 
 
Kulturna povijest  HA11-11458 
 
Kulturna povijest -- Glagoljica -- Glagoljična tradicija -- Ćirilometodska ideja -- Slavensko zajedništvo -- Jedinstvo crkava  HA11-12239 
 
Kulturni identitet -- Kultura -- Sloboda -- Nacionalna svijest -- Gospodarsko stanje -- Globalizirani svijet  HA11-11471 
 
Kulturni krajolik -- Vizualni identitet  HA11-11847 
 
Kulturno-povijesna baština -- Kultura -- Turizam -- Turistička ponuda -- Sakralna arhitektura  HA11-11544 
 
Kunić, Rajmund -- Cunichius, Raymundus -- Megarides, Perelaus  HA11-12170 
 
Kvačilo -- Spojka -- Kotač -- Slobodni hod -- Logaritamska spirala -- Motori s unutarnjim izgaranjem  HA11-11694 
 
Laboratorijski informacijski sustav -- Bolnički informacijski sustav -- Poslovni informacijski sustav  HA11-11653 
 
Laparoskopija -- Endoskopska kirurgija  HA11-11691 
 
Laringofaringalni refluks -- Gastroezofagusni refluks  HA11-11674 
 
Latinoamerička književnost 20. st. -- Hispanoamerička književnost -- Politika -- Ljudska prava  HA11-11991 
 
Latinski jezik -- Pravna povijest -- Pravna terminologija -- Europeizacija  HA11-11942 
 
Lauretano, Mihael  HA11-11443 
 
Lean -- Proizvodnja -- Kaizen  HA11-11814 
 
Leber, Theodor, 19. st.  HA11-11679 
 
Liječnici -- Životopis -- Medicinski časopisi  HA11-12215 
 
Lingvistika -- Ironični iskazi -- Komunikacija -- Razgovorni jezik  HA11-11927 
 
Lingvistika -- Kontrastivna analiza  HA11-11938 
 
Lingvistika -- Kontrastivna analiza -- Hrvatski jezik -- Engleski jezik -- Frazemi -- Smrt  HA11-11957 
 
Lingvistika -- Lingvističke analize -- Forenzična lingvistika  HA11-11921 
 
Lingvistika -- Politički diskurs -- Jezična manipulacija -- Kritika  HA11-11930 
 
Lingvistika -- Prevođenje -- Jezični kontekst  HA11-11935 
 
Lisičar, Vicko -- Liepopili, Antun  HA11-12228 
 
Livadas, Yannis  HA11-11995 
 
Lokalna uprava -- Municipalne obveznice -- Javna ponuda -- Tržište obveznica  HA11-11572 
 
Lovrak, Mato  HA11-12091 
 
Lukić, Darko  HA11-11899  HA11-11898 
 
Ljetni suncostaj -- Ivanje -- Narodni običaji  HA11-11613 
 
Ljudski potencijali -- Ljudski resursi -- Upravljanje ljudskim resursima -- Znanje -- Menadžment  HA11-11416 
 
Ljudsko tijelo -- Anoreksija -- Autonomija -- Feminističko gledište -- Etičko gledište -- Neuroetika  HA11-11470 
 
Mađer, Miroslav Slavko  HA11-12095 
 
Magdić, Josip  HA11-11888 
 
Magnezijske legure -- Površinska obrada laserom -- Legiranje laserom -- Mehanička svojstva -- HPDL -- Laserska dioda visoke snage  HA11-11721 
 
Maini, Manlio  HA11-11889 
 
Makedonska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA11-12010  HA11-12006 
 
Makedonska književnost 21. st. -- Proza -- Esej  HA11-12011  HA11-12016 
 
Maligne bolesti -- Djeca -- Rehabilitacija -- Suočavanje sa stresom -- Psihosocijalna onkologija -- Psihoterapija -- Kreativne terapije -- Art terapija -- Ekspresivna terapija  HA11-11665 
 
Maligne bolesti -- Karcinom jetre -- D-dimer -- Kirurško liječenje  HA11-11667 
 
Maligne bolesti -- Zloćudne bolesti -- Onkološki bolesnici -- Pothranjenost -- Nutritivni status -- Nutritivna potpora  HA11-11677 
 
Maligne bolesti -- Zloćudne bolesti -- Rak dojke -- Karcinom dojke -- Liječenje -- Rehabilitacija -- Kvaliteta života -- Palijativna skrb -- Onkološki bolesnici -- Multidisciplinarni pristup  HA11-11681 
 
Malo i srednje poduzetništvo -- Razvoj -- Prepreke -- Faktorska analiza  HA11-11511 
 
Mandić, Leopold Bogdan, sanctus -- Mandić, Leopold  HA11-11464 
 
Maria Theresia, austrijska carica -- Marija Terezija -- Habsburgovci  HA11-12254 
 
Marijanske pjesme -- Marijanska pobožnost -- Mariološka baština -- Marijanska svetišta -- Pasionska baština -- Film  HA11-11459 
 
Marulić, Marko -- Henrik VIII  HA11-12055 
 
Mastektomija -- Limfedem -- Limfna drenaža -- Fizioterapija  HA11-11688 
 
Maškare -- Fašnik -- Narodni običaji  HA11-11604 
 
Matematički model -- Hrapavost površine -- Protok -- Podmazivanje -- Prijenos topline  HA11-11619 
 
Matica hrvatska  HA11-11426  HA11-12259 
 
Matić, Tomo  HA11-12090 
 
Matlab -- Matrice -- Polinomi -- Sustav linearnih jednadžbi  HA11-11412 
 
Medicina  HA11-11654 
 
Medicinska oprema -- Nove tehnologije -- Tehnologije u zdravstvu -- Poduzetnički kapital -- Investicije -- Ulaganja -- Proces odlučivanja  HA11-11796 
 
Međunarodna sigurnost -- Službe sigurnosti -- Obrana  HA11-11498 
 
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju -- ICTY  HA11-11569 
 
Međunarodni odnosi  HA11-11501 
 
Međunarodni odnosi -- Međunarodno društvo -- Europske integracije -- Euroatlantske integracije  HA11-11504 
 
Međunarodni računovodstveni standardi -- Poslovne aktivnosti -- Financijsko poslovanje -- Investicije -- Novčani tokovi -- Financijski izvještaji  HA11-11783 
 
Međunarodno poslovanje -- Multinacionalne kompanije -- Transnacionalna kompanija -- Zajednička valuta -- Nacionalne valute  HA11-11559 
 
Međunarodno pravo -- Jugoslavenska kriza -- Neovisnost -- Suverenost  HA11-11567 
 
Međunarodno privatno pravo -- Europsko privatno pravo  HA11-11568 
 
Mehanička svojstva -- Ispitivanje materijala -- Polimerni kompoziti -- Prirodna vlakna  HA11-11699 
 
Mehanika loma -- Dinamičko opterećenje -- Magnetna emisija -- Razlika potencijala -- Niskolegirani čelik  HA11-11624 
 
Memorijalni muzej Spomen područja Jasenovac  HA11-11427 
 
Menac, Antica  HA11-11918 
 
Menadžeri -- Menadžment -- Upravljačke vještine -- Upravljanje vremenom -- Samoprocjena  HA11-11824 
 
Menadžment -- Komunikacija -- Komunikacijske vještine -- Ljudski resursi -- Interakcija  HA11-11800 
 
Meštrović, Ivan -- Hoffman, Malvina  HA11-11858 
 
Metabolizam -- Površinski aktivne tvari -- Žučne soli  HA11-11689 
 
Metafora -- Univerzalnost -- Kognitivna lingvistika -- Kultura  HA11-11931 
 
Metel, Lucij Cecilij -- Metel, Delmatik  HA11-12245 
 
Metode odlučivanja -- Geotermalni izvori -- Odabir lokacije -- Višekriterijska analiza -- AHP metoda  HA11-11790 
 
Migranti -- Iseljenici -- Povratnici -- Identitet  HA11-11617 
 
Mihičić, Andro Vid  HA11-11835 
 
Mikrofinanciranje -- Mikrokreditiranje -- Samozapošljavanje -- Malo poduzetništvo  HA11-11526 
 
Miletić, Sanja  HA11-12150 
 
Mirovne operacije -- Vanceov plan  HA11-12249 
 
Miščin, Daniel  HA11-11435 
 
Miše, Jerolim  HA11-11872 
 
Mocenigo, Girolamo Enrico Nani  HA11-12237 
 
Modernizacija -- Mreža automatskih meteoroloških postaja -- Automatske meteorološke postaje -- Programska podrška  HA11-11633 
 
Molitve -- Godišnja doba -- Kvatre -- Četverovremena -- Kvaternice  HA11-11448 
 
Mondella, Gierolimo -- Cavalotto, Giacomo  HA11-11839 
 
Monetarna politika -- Fiskalna politika -- Državni proračun -- Proračunski saldo -- Cikličko prilagođavanje  HA11-11512 
 
Mramorne skulpture -- Bogorodica s djetetom  HA11-11857 
 
Muka Kristova -- Crkvena glazba -- Glazbena baština -- Franjevački samostani -- Glazbenici -- Povijest  HA11-11452 
 
Muka Kristova -- Karmelski pokret -- Mistično iskustvo -- Kristologija -- Trpljenje  HA11-11453 
 
Muški preparandij  HA11-11585 
 
Muzej prekinutih veza  HA11-11428 
 
Muzeji  HA11-11428 
 
Muzejski postav -- Kolektivna memorija  HA11-11427 
 
Nacija -- Društvo -- Crkva  HA11-11472 
 
Nacionalna ekonomija -- Konkurentnost -- Međunarodna konkurentnost -- Recesija  HA11-11560 
 
Nacionalne manjine -- Etnički identitet -- Nacionalna integracija -- Visoka kultura -- Hrvati  HA11-11444 
 
Nacionalni etaloni -- Etaloni -- Okrugloća -- Mjerni sustav  HA11-11418 
 
Narodna medicina -- Etnomedicina -- Etnofarmacija -- Ljekaruše -- Rukopisi  HA11-11660 
 
Narodne poslovice -- Treća godišnja dob  HA11-11605 
 
Narodni običaji -- Svadbeni običaji  HA11-11612 
 
Naručivanje -- Plan rada -- Raspored  HA11-11659 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Nastava književnosti -- Gimnazije -- Lektira -- Čitanje  HA11-11593 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Poučavanje -- Lutka -- Dramatizacija  HA11-11965 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Srednje škole -- Strukovne škole -- Nastavni programi  HA11-11595 
 
Nastava stranih jezika -- Jezično znanje -- Komunikacijska kompetencija -- Metodika nastave -- Glotodidaktika  HA11-11934 
 
Nastava stranih jezika -- Provjera znanja -- Jezične kompetencije -- Testovi -- Metodologija provjere znanja  HA11-11928 
 
Nastava stranih jezika -- Psiholingvistika -- Glotodidaktika -- Kontrastivna analiza  HA11-11919 
 
NATO  HA11-11496 
 
Neizrazita logika -- Neuro-fuzzy sustavi -- Tehnološki parametri -- Umjetna inteligencija  HA11-11398 
 
Nemec, Krešimir  HA11-12077 
 
Neuronska RBF mreža -- Radijalne osnovne funkcije -- Pročišćavanje zraka -- Modeliranje parametara -- Strujno-termički parametri  HA11-11409 
 
Neutronska difrakcija -- Aluminijske legure -- Kovanje -- Nanostruktura -- Zaostala naprezanja  HA11-11626 
 
Nezaposlenost -- Strukturalna nezaposlenost -- Novčana naknada -- Dopunsko zdravstveno osiguranje  HA11-11514 
 
Nezaposlenost -- Tržište rada -- Ekonomska kriza -- Globalizacija -- Žene -- Rodna ravnopravnost  HA11-11516 
 
Nicholson, Jack  HA11-12156 
 
Nogomet -- Nogometaši -- Sportske ozljede -- Dijagnostika -- Prevencija ozljeda  HA11-11911 
 
Nosive konstrukcije -- Elektrolučno zavarivanje -- Mehanička svojstva  HA11-11696 
 
Novak, Božidar  HA11-11489 
 
Novak, Vjenceslav -- Cihlar Nehajev, Milutin  HA11-12112 
 
Novaković, Antonija, pjesnikinja  HA11-12052 
 
Novčanice -- Krivotvorenje novca -- Krivotvorine  HA11-12232 
 
Novčanice -- Povijest novca  HA11-12230 
 
Novinarstvo -- Mediji -- Srpski tisak  HA11-11506 
 
Novinarstvo -- Tiskovine  HA11-12240 
 
Nuklearna medicina -- Radiološka dijagnostika -- Ionizirajuće zračenje -- Kompjutorizirana tomografija -- Zaštita od zračenja -- Djeca  HA11-11684 
 
Nuklearno oružje -- Sigurnost -- Mjere osiguranja -- Međunarodni odnosi -- Terorizam -- Proliferacija nuklearnog oružja  HA11-11738 
 
Njemačka književnost 20. st. -- Epistolarna književnost -- Pisma  HA11-11975 
 
Njemački jezik -- Gramatika -- Učenje -- Prevođenje  HA11-11941 
 
O. Ivan od Gospe Karmelske -- O. Ladislav od Majke Božje  HA11-11449 
 
Obitelj Coelius  HA11-12206 
 
Obitelj Radošević  HA11-11850 
 
Obnovljivi izvori energije -- Obnovljiva energija -- Održivi razvoj -- Održiva pokretljivost -- Električna energija -- Električna mobilnost  HA11-11758 
 
Obožavanje poznatih osoba -- Marketinške strategije -- Psihološki aspekti  HA11-11818 
 
Obrada abrazivnim vodenim mlazom -- Elektroerozijska obrada žicom -- Ekonomska analiza -- Tehničko-tehnološka analiza -- Nehrđajući čelik  HA11-11732 
 
Obrazovanje -- Profesionalno obrazovanje -- Profesionalno usavršavanje -- Tržište rada  HA11-11592 
 
Obrazovanje -- Znanje -- Društveni razvoj -- Meritokracija  HA11-11477 
 
Obrazovanje učitelja -- Povijest školstva  HA11-11597 
 
Obrti -- Obrtnici -- Razvoj  HA11-11832 
 
Očne bolesti -- Leberova nasljedna optička neuropatija -- Mutacija mitohondrijske DNK  HA11-11679 
 
Odgoj i obrazovanje -- Pajdeja  HA11-12246 
 
Održavanje -- Logistika  HA11-11764 
 
Održiva proizvodnja -- Proizvodnja šećera -- Proizvodne kvote -- Cijena šećera  HA11-11530 
 
Održivi turizam -- Ekologija -- Priroda  HA11-11541 
 
Održivi turizam -- Majanski sustav znanja  HA11-11553 
 
Održivi turizam -- Predpristupni fondovi  HA11-11543 
 
Održivi turizam -- Terminologija -- Jezični korpusi -- Engleski jezik -- Njemački jezik -- Francuski jezik -- Talijanski jezik  HA11-11552 
 
Okretni ležajevi -- Numerička analiza -- Kontaktna sila  HA11-11725 
 
Opća bolnica (Dubrovnik)  HA11-11659 
 
Opskrbni lanac -- Modeli upravljanja  HA11-11822 
 
Organizacijska kultura -- Ljudski potencijali -- Kvaliteta usluge  HA11-11793 
 
Osiguranje -- Agenti -- Brokeri -- Posrednici -- Financijska kriza  HA11-11579 
 
Osiguravajuća društva -- Optimizacija poslovanja -- Klijenti  HA11-11578 
 
Osnovna škola -- Školske zgrade -- Gradnja -- Zatvaranje škole  HA11-11596 
 
Otoci -- Otočani -- Zdravstvena politika -- Zdravstvena zaštita -- Zdravstvena skrb  HA11-11657 
 
Oton iz Pule  HA11-11438 
 
Otpadna vozila -- Rasklapanje vozila -- Upravljanje otpadnim vozilima -- Neizraziti skupovi -- Višekriterijski model -- Pareto analiza  HA11-11810 
 
Padovan, Ivo  HA11-12215 
 
Papa Siksto V. -- Longhi, Martino  HA11-11848 
 
Paratireoidne žlijezde -- Primarni hiperparatireoidizam -- Adenom -- Paratireoidni hormon (PTH) -- Koncentracija PTH -- Hiperkalcemija -- Smeđi tumor  HA11-11672 
 
Park prirode Papuk  HA11-11643 
 
Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje  HA11-11641 
 
Parna turbina -- Analiza naprezanja -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- NX Nastran  HA11-11718 
 
Parogenerator VVER tipa -- Tlačni reaktor tipa voda-voda -- Strukturna varijabla -- Tlak pucanja -- Procjena integriteta  HA11-11730 
 
Parun, Vesna  HA11-12118 
 
Pasionska baština -- Korizmeni napjevi -- Pučke popijevke -- Usmena književnost -- Narodni običaji  HA11-11455 
 
Patogeni -- Gljivice -- Batrachochytrium dendrobatidis -- Vodozemci -- Istraživanje  HA11-11642 
 
Patološka pretilost -- Kirurško liječenje -- Barijatrijska kirurgija -- Anestezija  HA11-11685 
 
Pavelić, Ante  HA11-12261 
 
Pavlini  HA11-11458 
 
Performativne umjetnosti -- Estetika  HA11-11845 
 
Periodika -- Izdavaštvo -- Književni časopisi -- Kulturni časopisi -- Podunavski Hrvati  HA11-11423 
 
Pešorda, Mile  HA11-12049 
 
Peterlić, Ante  HA11-11890 
 
Petković  HA11-11949 
 
Pilić, Zoran  HA11-12093 
 
Pišković, Tatjana  HA11-11952 
 
Pivar, Nenad  HA11-12102 
 
Pjesmarice -- Rukopisi -- Brodski dnevnik -- Ratna mornarica -- Ratni brodovi  HA11-11431 
 
Pjesništvo 21. st. -- Aktivistička poezija -- Aktivističko pjesništvo -- Angažirano pjesništvo  HA11-11972 
 
Plakete -- Priznanja -- Grb grada -- Dobitnici  HA11-12235 
 
Planiranje projekta -- Tablični kalkulatori -- Proračunske tablice -- Aplikacije  HA11-11755 
 
Plastični zupčanik -- Zupčanici -- Upravljački sklop -- Ispitna oprema -- Dizajn  HA11-11712 
 
Platon -- Plato  HA11-12246 
 
Plinije Stariji -- Plinius Secundus, Caius  HA11-11984 
 
Plinska turbina -- Tehnološki testovi -- Djelotvornost stroja -- Monte Carlo metoda  HA11-11723 
 
Plinsko gašenje -- Prokaljivost čelika -- Jominy pokus -- Vrijeme ohlađivanja -- Računalna simulacija  HA11-11702 
 
Plivanje -- Adolescenti -- Morfologija  HA11-11914 
 
Pobunjeništvo -- Protupobunjeništvo -- Protupobunjenička strategija -- Talibani -- Terorizam  HA11-11496 
 
Podmorska arheologija -- Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Sarkofazi  HA11-12190 
 
Podmorska arheologija -- Arheološki nalazi -- Prapovijesni nalazi -- Rimska luka  HA11-12201 
 
Podmorska arheologija -- Rekognosciranje podmorja -- Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Restauracija -- Konzervacija  HA11-12208 
 
Poduzeće -- Financijska analiza -- Vrednovanje poduzeća  HA11-11784 
 
Poduzeće -- Mala poduzeća -- Financije -- Financijsko poslovanje -- Likvidnost -- Upravljanje gotovinom -- Budžetiranje  HA11-11802 
 
Poduzetništvo -- Gospodarski rast -- Nove tehnologije -- Poslovni inkubatori  HA11-11811 
 
Poduzetništvo -- Mala i srednja poduzeća -- Ekonomski rast  HA11-11532 
 
Poduzetništvo -- Mala i srednja poduzeća -- Ljudski potencijali -- Ljudski kapital -- Poslovna inteligencija -- Poslovna komunikacija -- Znanja -- Vještine  HA11-11799 
 
Podvodna arheologija -- Arheološka istraživanja -- Mostovi -- Sulejmanov most -- Drveni piloni mosta  HA11-12207 
 
Podvodna arheologija -- Arheološka istraživanja -- Pristaništa -- Molovi  HA11-12200 
 
Polak-Poljarević, Klara  HA11-12087 
 
Polibije -- Polybius  HA11-12243 
 
Politeo, Giorgio  HA11-11986 
 
Politička ekonomija  HA11-11508 
 
Politički aktivizam -- Politički zatvorenici -- Biografija  HA11-12255 
 
Politika  HA11-12253 
 
Politika -- Politička manipulacija  HA11-12241 
 
Položaj žena  HA11-11485 
 
Poljoprivreda -- Europski fondovi -- IPARD program  HA11-11751 
 
Poljska književnost -- Drama -- Kazališne predstave  HA11-12014 
 
Poljska književnost 20. st. -- Biografija  HA11-12216 
 
Poljska književnost 20. st. -- Poezija -- Pjesništvo  HA11-12017 
 
Poljska književnost 21. st. -- Proza  HA11-12004 
 
Pomorske bitke -- Punski ratovi  HA11-12243 
 
Pontifikat -- Kršćanska etika  HA11-12220 
 
Pontifikat -- Kršćanski nauk  HA11-12219 
 
Popovi glagoljaši -- Glagoljaši -- Pismena ostavština -- Otomanska vladavina -- Crkva -- Povijest  HA11-11456 
 
Popularna kultura -- Glazba -- Analitička psihologija -- Heavy metal  HA11-11469 
 
Porečko-pulska biskupija  HA11-12214 
 
Portfelj -- Vrijednosnice -- Tržište kapitala -- Diverzifikacija portfelja -- Investicije -- Analiza  HA11-11524 
 
Poslovanje -- Rizik -- Pranje novca -- Kriminalitet  HA11-11825 
 
Poslovni sustav -- Nabava -- Rizici  HA11-11766 
 
Poslovni sustav -- Poslovno planiranje -- Poslovni procesi -- Računalni programi -- Računarstvo u oblaku -- ERP sustav -- Licenciranje  HA11-11798 
 
Poslovni sustavi -- Proizvodni sustavi -- Organizacijski modeli -- Globalno tržište  HA11-11809 
 
Poslovno planiranje -- Predviđanje prodaje kruha -- Analiza osjetljivosti -- Umjetne neuronske mreže -- Višeslojni perceptron -- Prodaja  HA11-11531 
 
Posmrtni običaji -- Jaukanje -- Tužbalice -- Šokci  HA11-11606 
 
Postanak svemira -- Filozofsko gledište -- Fizikalne teorije -- Teorija evolucije  HA11-11622 
 
Pošta -- Poštanska povijest -- Drugi svjetski rat  HA11-11774 
 
Pošta -- Poštanski promet  HA11-11778 
 
Poštanska povijest -- Poštanske marke -- Državni biljezi  HA11-11775 
 
Poštanska povijest -- Poštanske usluge -- Tarife -- Turska vladavina  HA11-11780 
 
Poštanske marke -- Mađarske poštanske marke -- Dopisnice -- Zatvorene dopisnice -- Poštanske koverte -- Pretisak  HA11-11779 
 
Poštanske marke -- Obljetnica  HA11-11772 
 
Poštanske marke -- Poštanski blok -- Falsifikati  HA11-11770 
 
Poštanski promet -- Pošta -- Partizani  HA11-11776 
 
Poštanski promet -- Žigovi -- Cenzurni žigovi  HA11-11771 
 
Potrošači -- Zadovoljstvo potrošača -- Metode ispitivanja  HA11-11762 
 
Potrošačka etika -- Potrošački stavovi -- Luksuzni predmeti -- Krivotvorine  HA11-11558 
 
Povijesni prikaz -- Drugi svjetski rat -- Talijanska okupacija -- Partizanski pokret -- Kapitulacija Italije  HA11-12265 
 
Povijesni razvoj  HA11-12263 
 
Povijesničari umjetnosti -- Život i rad -- Pasionska baština -- Muka Kristova -- Umjetnost  HA11-11835 
 
Povijest medicine -- Bolnice -- Drugi svjetski rat  HA11-11658 
 
Povijest medicine -- Liječnici -- Biografije -- Autonomaštvo -- Politička povijest  HA11-12213 
 
Povijest medicine -- Rehabilitacijska medicina -- Ortopedija -- Klinike  HA11-11690 
 
Povijest medicine -- Zdravstvena skrb -- Liječenje -- Bolesnici -- Sveci zaštitnici  HA11-11463 
 
Povijest školstva -- Gimnazije -- Nastavni plan -- Modernizacija školstva  HA11-11590 
 
Povijest školstva -- Gimnazije -- Srednje škole -- Realne škole -- Ustroj  HA11-11594 
 
Povijest školstva -- Pučka škola  HA11-11586 
 
Povijest školstva -- Školske reforme  HA11-11588 
 
Povijest školstva -- Školske reforme -- Osnovno školstvo  HA11-11591 
 
Povijest župe  HA11-11465 
 
Pragmatika -- Lingvistika -- Metodologija  HA11-11932 
 
Pravna zaštita -- Kulturno-povijesna baština -- Zaštita spomenika kulture -- Svjetska baština -- Međunarodna regulativa  HA11-12236 
 
Prehrambena industrija -- Šećerane -- Upravljanje kvalitetom -- Standardizacija  HA11-11816 
 
Premuš, Dominik  HA11-11450 
 
Premuš, Dominik -- Foky, Stefan  HA11-11465 
 
Preupravljanje vozila -- Podupravljanje vozila -- Moment tromosti -- Matematički model  HA11-11748 
 
Prezimena  HA11-11949 
 
Primorsko-goranska županija -- EU -- Europska unija  HA11-11543 
 
Pripovjedni tekst -- Intermedijalnost -- Književnost -- Film -- Slikarstvo  HA11-11967 
 
Prirodne znanosti -- Termodinamika -- Natjecanja -- Memorijal  HA11-11627 
 
Prirodoslovlje -- Zoologija -- Ribe  HA11-11984 
 
Prizmić Šege, Anka  HA11-11869 
 
Proces -- CobiT 5 -- Informacijski sustavi -- Revizija  HA11-11420 
 
Proizvodni proces -- Organizacija rada  HA11-11812 
 
Proizvodnja -- Virtualni pristup -- Metodologija -- Strojna obrada  HA11-11407 
 
Projekti -- Profitabilnost -- Investicije -- Odlučivanje -- Analiza rizika  HA11-11507 
 
Proljetni salon (1916-1928 ; Zagreb)  HA11-11872 
 
Psihosocijalna onkologija -- Sofrologija -- Interdisciplinarnost -- Komplementarno liječenje -- Komplementarne terapije -- Maligne bolesti  HA11-11680 
 
Pučke pobožnosti -- Križni put -- Povijest  HA11-11457 
 
Puhački instrumenti -- Tradicionalni instrumenti -- Narodni instrumenti -- Svirale  HA11-11885 
 
Rácz, Erika  HA11-11924 
 
Radna snaga -- Migracijska politika -- Migracije radne snage -- Mobilnost -- Liberalizacija -- Ekonomske integracije  HA11-11562 
 
Rak dojke -- Karcinom dojke -- Imunohistokemijska analiza -- HER-2 protein  HA11-11671 
 
Rak dojke -- Karcinom dojke -- Psihosocijalna onkologija -- Sofrologija -- Rehabilitacija -- Kreativne terapije  HA11-11666 
 
Rak dojke -- Maligni tumori -- Psihosocijalna onkologija -- Slika tijela -- Znanstvena istraživanja -- Komparativna analiza  HA11-11663 
 
Raspad Jugoslavije -- Ratna razaranja -- Opsada Sarajeva -- Urbicid  HA11-12252 
 
Raspoloživa energija -- Menstruacijski ciklus -- Mineralna gustoća kostiju -- Poremećaji hranjenja -- Poremećaji u prehrani  HA11-11917 
 
Ratna mornarica -- Povijest -- Gospodarski rast -- Svjetska sila  HA11-11575 
 
Ratna stradanja -- Komunistički zločini -- Žrtve -- Grobišta  HA11-12262 
 
Ratna stradanja -- Žrtve  HA11-12257 
 
Razvoj proizvoda -- Planiranje -- Kontrola kvalitete  HA11-11801 
 
Red Zlatnog runa  HA11-12254 
 
Regionalna ekonomija -- Regionalni razvoj -- Industrijska proizvodnja -- Klasteri  HA11-11529 
 
Regionalna ekonomija -- Regionalni razvoj -- Industrijska proizvodnja -- Klasteri -- Koeficijent lokacije -- Konkurentnost  HA11-11527 
 
Regionalni razvoj -- Europski fondovi -- Razvojni projekti  HA11-11757 
 
Regulacijski menadžment -- Regulacijski sustavi -- Konkurentnost -- Slobodno tržište -- Tržišno natjecanje -- Slobodni poredak  HA11-11759 
 
Rekreativno vježbanje -- Motivacija -- Sport -- Spolne razlike  HA11-11913 
 
Relković, Matija Antun -- Ivakić, Joza  HA11-11946 
 
Reljefi -- Ikonografija -- Otonska umjetnost -- Bjelokosni plenarij  HA11-11860 
 
Restorani -- Kvaliteta usluge -- Metodologija -- Istraživanje  HA11-11754 
 
Rešetkasti toranj -- Antenski toranj -- Antena pokretne telefonije -- Opterećenje vjetrom -- Smjer vjetra -- Mjerni uređaji  HA11-11737 
 
Rimska božanstva -- Jupiterov kult -- Epigrafski spomenici -- Autohtono stanovništvo -- Romanizacija  HA11-12226 
 
Rumunjska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA11-11987 
 
Ründsmann, Franz -- Sauter, Hermann von  HA11-11502 
 
Rupe na cesti -- Oštećenje vozila -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Kvalifikacije  HA11-11746 
 
Ruska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA11-12001 
 
Ruska škola  HA11-11934 
 
Sabor RH  HA11-12262 
 
Sakralna arhitektura -- Apside -- Kapiteli -- Gotika  HA11-11853 
 
Sakralna arhitektura -- Barok  HA11-11856 
 
Sakralna arhitektura -- Građevinska povijest -- Arhivska građa  HA11-11852 
 
Sakralna arhitektura -- Kapele -- Oltari  HA11-11839 
 
Sakralna arhitektura -- Restauratorsko-konzervatorski radovi  HA11-11854 
 
Sakralna arhitektura -- Restauratorsko-konzervatorski radovi -- Neorenesansa -- Srednjoeuropski stil -- Historicizam -- Nadbiskupski dvor  HA11-11851 
 
Sakralna arhitektura -- Sakralna umjetnost -- Umjetni mramor -- Oltari  HA11-11840 
 
Sakralna arhitektura -- Spomenička baština  HA11-12258 
 
Sakralna umjetnost  HA11-11841 
 
Sakralna umjetnost -- Crkve  HA11-11870 
 
Sakralna umjetnost -- Muka Kristova -- Uskrsnuće -- Motivi -- Slikari  HA11-11843 
 
Sakralno slikarstvo -- Barok  HA11-11868 
 
Sakralno slikarstvo -- Poliptih  HA11-11873 
 
Samoubojstvo -- Društveni čimbenici -- Sociološki čimbenici -- Socijalna isključenost -- Prevencija  HA11-11483 
 
Sarajevski sporazum o prekidu neprijateljstava, 1992.  HA11-11574 
 
School of Economics and Business Sarajevo  HA11-11598 
 
Sebastijanović, Franjo -- Corinaeus Lapizius  HA11-12130 
 
Secretan, Henri- Francois  HA11-11670 
 
Sela -- Stanovništvo -- Povijest  HA11-12210 
 
Sezona grijanja -- Sezona hlađenja -- Broj dana grijanja -- Broj dana hlađenja -- Mann-Kendallov rang test -- Varijacije  HA11-11634 
 
Shiga toksin -- Enterohemoragijska infekcija -- Escherichia coli -- Enteroagregacijska Escherichia coli  HA11-11683 
 
Sigurnost prometa -- Polje vidljivosti -- Željezničko-cestovni prijelazi  HA11-11781 
 
Simulacija diskretnih događaja -- Petrijeve mreže -- Planiranje proizvodnje -- Proizvodni sustavi -- Kibernetička teorija  HA11-11400 
 
Sinkroni generator -- Elektromehaničke oscilacije -- Stabilizator elektroenergetskog sustava -- Upravljanje uzbudom generatora  HA11-11736 
 
Siromaštvo  HA11-11473 
 
Skijanje -- Alpsko skijanje -- Učitelji -- Testovi ravnoteže  HA11-11915 
 
Skljarov, Miho  HA11-11934 
 
Slamnig, Ivan  HA11-12175 
 
Slavenski jezici -- Standardni jezik -- Hrvatski jezik -- Ruski jezik -- Internacionalizacija -- Anglizmi  HA11-11945 
 
Slikarice  HA11-11869 
 
Slikarstvo -- Grafička umjetnost -- Izložbe  HA11-11874 
 
Slikarstvo -- Naivno slikarstvo -- Izložbe  HA11-11867 
 
Slikarstvo -- Slikari  HA11-11871 
 
Slovenska književnost -- Drama  HA11-12018 
 
Slovenska književnost 21. st. -- Poezija  HA11-12007 
 
Slovenska književnost 21. st. -- Proza -- Kratka priča  HA11-12009 
 
Slovenska književnost 21. st. -- Proza -- Vino  HA11-12008 
 
Slovenska književnost 21. st. -- Slovensko pjesništvo -- Poezija  HA11-11999  HA11-12003 
 
Smanjenje buke -- Buka -- Akustički standard -- Akustička regulativa -- MSZ EN ISO 11688  HA11-11715 
 
Smirich, Giovanni -- Förster, Emil -- Iveković, Ćiril Metod  HA11-11854 
 
Sorte jabuka -- Jabuka -- Fenološke faze -- Model Utah -- Hladne jedinice -- Vegetacija  HA11-11635 
 
Spiegelman, Art  HA11-11865 
 
Sport -- Samopouzdanje -- Samouvjerenost -- Samopouzdanje -- Samoprocjena sposobnosti -- Psihološki testovi  HA11-11912 
 
Srednjovjekovna glazba -- Crkveni napjevi -- Liturgijski napjevi -- Glagoljaško pjevanje  HA11-11882 
 
Srednjovjekovna književnost -- Proza -- Životi svetaca -- Legende  HA11-11985 
 
Srednjovjekovna umjetnost -- Sakralna umjetnost -- Gotika -- Raspela -- Restauratorsko-konzervatorski radovi  HA11-11837 
 
Srpska književnost 21. st. -- Proza  HA11-12012 
 
Srpska narodna stranka -- Srpska demokratska stranka  HA11-11491 
 
Srpsko pjesništvo 21. st.  HA11-12013 
 
Stacionarni volumni tok -- Sklopive cijevi -- Modul elastičnosti -- Protok zraka -- Zračni tok -- Frekvencija oscilacija -- Brzina oscilacija  HA11-11717 
 
Stambena arhitektura -- Palače -- Barok  HA11-11850 
 
Stambena arhitektura -- Palače -- Tradicionalna arhitektura  HA11-11849 
 
Standardni jezik -- Dijalekt -- Lingvistika -- Sociolingvistika  HA11-11937 
 
Stapanje informacija -- Fuzija informacija -- Nanosenzori -- Nanotehnologija -- Prehrambeni proizvodi -- Zdravlje potrošača  HA11-11827 
 
Starogrčka književnost -- Fonologija -- Morfologija -- Vokabular -- Linear B pismo  HA11-11996 
 
Statistika -- Europski statistički sustav -- Statistički modeli  HA11-11475 
 
Stensen, Niels  HA11-11652 
 
Stigme -- Stigmatici -- Čuda -- Čudesna ozdravljenja -- Religija -- Sveci  HA11-11461 
 
Strip 20. st. -- Crtani roman -- Postmodernizam -- Tragikomedija -- Holokaust  HA11-11865 
 
Strojni vid -- Kompjutorski vid -- Obrada slike  HA11-11731 
 
Strossmayer, Josip Juraj  HA11-11600 
 
Strossmayer, Josip Juraj -- Braća Ćiril i Metod -- Sveti Ćiril i Metod -- Cyrillus, sanctus  HA11-12239 
 
Strossmayer, Josip Juraj -- Rački, Franjo  HA11-11462 
 
Strossmayer, Josip Juraj -- Stadler, Josip  HA11-11447 
 
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU (Zagreb)  HA11-11875 
 
Strpić, Dag -- Karl Marx  HA11-11508 
 
Stulli, Luka  HA11-12084 
 
Sudstvo -- Ad hoc sudovi -- Pravna doktrina -- Udruženi zločinački pothvat  HA11-11569 
 
Sunčev vjetar -- Zemljina magnetosfera -- MHD aproksimacija -- Magnetohidrodinamika -- 3D vizualizacija  HA11-11621 
 
Sustav upravljanja kvalitetom -- ISO 9001  HA11-11760 
 
Svakodnevni život -- Sociologija svakodnevice -- Individualnost -- Autonomnost -- Prostor slobode  HA11-11478 
 
Sveci -- Blaženici -- Crkvena povijest  HA11-11438 
 
Sveci zaštitnici -- Život i djelo  HA11-11464 
 
Svećenici  HA11-11449 
 
Svećenici -- Međuljudski odnosi -- Prijateljstvo  HA11-12211 
 
Svećenici -- Povjesničari  HA11-12214 
 
Svećenstvo -- Granice  HA11-11487 
 
Svećenstvo -- Nadbiskupi -- Kardinali  HA11-11445 
 
Svemirska istraživanja -- Astronauti  HA11-11620 
 
Sveta mjesta -- Pučka pobožnost  HA11-11615 
 
Svetišta -- Pučka pobožnost -- Križni put  HA11-11614 
 
Sveto -- Svjetovno -- Društvo -- Crkva -- Država -- Politička vlast -- Povijest  HA11-11437 
 
Svetost -- Filozofija religije -- Transcendencija  HA11-11435 
 
Svijest -- Kreativne sociologije -- Fenomenologiska sociologija -- Fenomenologija -- Simbolički inetrakcionizam -- Samosvijest -- Transcendentalna subjektivnost  HA11-11436 
 
Šamija, Ivan Branko  HA11-11958 
 
Šentija, Josip  HA11-11488 
 
Šeper, Franjo  HA11-11445 
 
Školski izvještaji -- Učiteljske škole -- Povijest školstva  HA11-11585 
 
Školstvo -- Klasično obrazovanje -- Humanističko obrazovanje  HA11-11589 
 
Šokci -- Podrijetlo -- Književnost -- Kulturna praksa  HA11-11603 
 
Španjolska književnost 21. st. -- Imigranti  HA11-11993 
 
Španjolski jezik -- Hrvatski jezik -- Slovo -- Slovopis  HA11-11943 
 
Švedska književnost 21. st. -- Proza  HA11-12189 
 
Švedska književnost 21. st. -- Švedska manjina -- Proza -- Kratke priče  HA11-12188 
 
Takayasuov arteritis -- Autoimune bolesti -- Sistemske bolesti -- Vezivno tkivo -- Vaskulitis -- Dijagnostika  HA11-11673 
 
Talijanska književnost 17. st. -- Barokna književnost  HA11-11992 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Dijalektalno pjesništvo  HA11-11989 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Novinarstvo -- Životopis  HA11-12212 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Pisani jezik -- Govorni jezik -- Prozni jezik  HA11-11990 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Proza  HA11-11988 
 
Talijanska kultura -- Časopisi  HA11-12237 
 
Tapiserija -- Tekstil -- Tkanje  HA11-11866 
 
Tarzalni kanal -- Sindrom tarzalnog kanala -- Klinička dijagnostika -- Radiološka dijagnostika -- Stopalo -- Gležanj -- Sport  HA11-11916 
 
Tavelić, Nikola, sanctus -- Sveti Nikola Tavelić -- Iacobus de Marchia, sanctus -- Jakov Markijski -- Zvizdović, Anđeo  HA11-11439 
 
Teatrologija -- Kazalište -- Intermedijalnost  HA11-11898 
 
Tehnička kultura -- Povijest  HA11-11697 
 
Tehnološka optimizacija -- Otpadna vozila -- Recikliranje vozila -- Tokovi materijala -- EU smjernica -- Smjernica Europske unije  HA11-11740 
 
Tekstilna industrija -- Poslovna politika  HA11-11833 
 
Temperatura tla -- Mann-Kendallov rang test -- Klimatske promjene  HA11-11636 
 
Teorija dizajna -- Metodologija -- Konceptualni dizajn -- Idejni projekt  HA11-11695 
 
Teorija prevođenja -- Prevoditeljska praksa -- Tertium comparationis -- Univerzalna formula  HA11-11939 
 
Termoelektrana Kostolac B  HA11-11726 
 
Testen, Ambroz  HA11-11871 
 
Tipografija -- Grafički elementi -- Font -- Doživljaj  HA11-11767 
 
Tkanine -- Tkanje -- Kudjelja -- Konoplja  HA11-11611 
 
Tomizza, Fulvio  HA11-11583 
 
Tomljanović-Šokčević, Anita  HA11-11866 
 
Tommaseo, Niccolò  HA11-12240 
 
Transformacijska plastičnost -- Metalo-termo mehanika -- Modul elastičnosti -- Parametar deformacijskog kaljenja  HA11-11733 
 
Traumatska ozljeda mozga -- Verbalna fluentnost -- FAS test  HA11-11686 
 
Trogirska katedrala  HA11-11852 
 
Trošarine -- Energenti -- Električna energija -- Usporedba i analiza  HA11-11525 
 
Tržište rada -- Rodna diskriminacija -- Položaj žena  HA11-11515 
 
Tulić, Tea  HA11-12138 
 
Tumori -- Rezistencija na klopidogrel -- Agregacija trombocita  HA11-11678 
 
Turistički proizvod -- Marketinški miks -- Marketinška strategija -- Cijene  HA11-11807 
 
Turizam -- Ekološki turizam -- Klimatske promjene  HA11-11535 
 
Turizam -- Ekoturizam -- Ekologija -- Certifikacija  HA11-11540 
 
Turizam -- Financije  HA11-11542 
 
Turizam -- Fiskalna politika -- Takse  HA11-11522 
 
Turizam -- Globalizacija -- Agroturizam -- Ruralni turizam  HA11-11534 
 
Turizam -- Inozemna izravna ulaganja -- Zemlje u razvoju -- Održivi razvoj  HA11-11551 
 
Turizam -- Klasteri -- Planiranje  HA11-11537 
 
Turizam -- Kulturni turizam -- Prirodna baština -- Svjetska Baština  HA11-11548 
 
Turizam -- Mobilnost -- Kultura -- Društvo  HA11-11533 
 
Turizam -- Nautički turizam -- Riječki nautički turizam  HA11-11545 
 
Turizam -- Obalni turizam -- Održivi razvoj -- Istraživanje  HA11-11550 
 
Turizam -- Održivi turizam  HA11-11549 
 
Turizam -- Održivi turizam -- Ekologija  HA11-11557 
 
Turizam -- Održivi turizam -- Hotelijerstvo -- Dioničari  HA11-11538 
 
Turizam -- Putničke agencije -- Avionske karte -- E-trgovina  HA11-11556 
 
Turizam -- Razvoj turizma  HA11-11546 
 
Turizam -- Turisti -- Klimatske promjene  HA11-11536 
 
Turizam -- Turističke destinacije -- Poslovni turizam -- Kriza  HA11-11555 
 
Turizam -- Turističke zajednice -- Metodologija -- Standardizacija  HA11-11547 
 
Tvornica Rikard Benčić (Rijeka) -- Rudnik (Labin) -- Željezara Sisak -- Tvornica električnih žarulja (Zagreb) -- Gliptoteka (Zagreb) -- Tvornica Nada Dimić (Zagreb) -- Paromlin (Zagreb) -- Tvornice Badel-Gorica (Zagreb)  HA11-11842 
 
Učiteljska škola (Čakovec)  HA11-11597 
 
Udovičić, Božo  HA11-11708 
 
Ugostiteljstvo -- Financiranje poduzeća -- Povećanje temeljnoga kapitala -- Dionice -- Tržište dionica  HA11-11752 
 
Ugostiteljstvo -- Računovodstvo -- Hotelijerstvo -- Upravljanje okolišem  HA11-11785 
 
Ultrazvučni pretvarač -- Pobudni signal -- Piezoelektrična keramika -- Električna impedancija -- Radni parametri  HA11-11698 
 
Umjetnine -- Restauratorsko-konzervatorski radovi  HA11-11844 
 
Umjetnine -- Tržište umjetnina -- Slike starih majstora  HA11-11875 
 
Umjetnost i politika -- Kazalište i politika -- Kazališna antropologija  HA11-11909 
 
UNESCO  HA11-11548 
 
UNPROFOR -- United Nations Protection Forces  HA11-12249 
 
Unutarnja politika -- Politički identitet -- Nacionalne manjine  HA11-11490 
 
Upravljanje ljudskim potencijalima -- Poslovna izvrsnost -- Ljudski kapital -- Znanje -- Poslovna izvrsnost  HA11-11797 
 
Upravljanje održavanjem -- Menadžment održavanja -- Troškovi održavanja -- BSC -- Uravnotežena karta ciljeva -- Kvaliteta proizvoda  HA11-11417 
 
Upravljanje poduzećem -- Korporativno upravljanje -- Pravni propisi  HA11-11819 
 
Upravljanje poduzećem -- Menadžment -- Transparentno poslovanje -- Strah od odlučivanja  HA11-11794 
 
Upravljanje poduzećem -- Upravljanje projektima -- Projektni menadžment  HA11-11815 
 
Upravljanje poslovanjem -- Upravljanje poduzećem -- Menadžment -- Pokazatelji uspješnosti  HA11-11821 
 
Upravljanje projektima -- Procesno upravljanje -- Edukacija -- Standardi  HA11-11808 
 
Upravljanje projektima -- Projektni prijedlog -- Standardizacija -- Izvrsnost  HA11-11820 
 
Upravljanje vektorom potiska -- Raspodjela tlaka -- Mehanička prepreka -- Strujanje zraka -- Nadzvučni aerodinamički tunel -- Mlazni avion  HA11-11628 
 
Upravljanje znanjem -- Upravljanje kvalitetom -- Sinteza znanja -- E-učenje -- Elektroničko učenje -- Umjetna inteligencija  HA11-11787 
 
Vacarro, Andrea  HA11-11868 
 
Vanjska politika -- Članstvo u EU  HA11-11505 
 
Vapno -- Klak -- Kreč -- Vapnenica -- Proizvodnja -- Stari zanati -- Građevinski materijali -- Čakavsko narječje  HA11-11608 
 
Veber Tkalčević, Adolfo  HA11-11926  HA11-11933  HA11-11936 
 
Veček, Petar  HA11-11900 
 
Veliki petak -- Sakralna baština -- Kulturna baština -- Tradicijske molitve -- Križni put -- Uskrsni običaji  HA11-11466 
 
Vespazijan -- Titus Flavius Vespasianus  HA11-12195 
 
Vidaić, Martina  HA11-12105 
 
Video signali -- Video kodiranje -- MPEG-2 -- MPEG-4  HA11-11410 
 
Video signali -- Video kodiranje -- Radiodifuzija  HA11-11406 
 
Vidović, Ivica  HA11-11896 
 
Vilke, Mirjana  HA11-11928 
 
Virusne infekcije -- Hantavirus -- Leptospiroza -- Hemoragijska vrućica -- Imunofenotipizacija -- Protočna citometrija -- Aktivacijski biljezi  HA11-11668 
 
Visoko obrazovanje -- Ekonomija -- Studenti -- Motivacija studenata -- Akademski uspjeh  HA11-11598 
 
Visokonaponski dalekovod -- Računalno modeliranje -- ATP-EMTP softver -- Uzemljenje  HA11-11735 
 
Viti, Nicola Alfonso -- Agricoletti, Francesco  HA11-11992 
 
Vitka proizvodnja -- Lean proizvodnja -- SMED metoda -- Metoda brze izmjene alata -- Optimizacija proizvodnje -- Tehnološki procesi  HA11-11813 
 
Vladanov, Nikola  HA11-11876 
 
Vlašić, Ante  HA11-11431 
 
Vodoopskrba -- Upravljanje vodom -- Vodni resursi  HA11-11742 
 
Vodozemci -- Čovječja ribica -- Crna čovječja ribica -- Karakteristike -- Stanište -- Endemske vrste -- Zaštićene vrste  HA11-11640 
 
Vodozemci -- Daždevnjaci -- Crni daždevnjak -- Salamandra atra -- Rasprostranjenost -- Zaštita  HA11-11641 
 
Vodozemci -- Žabe -- Gatalinke -- Obojenost  HA11-11644 
 
Vodozemci -- Žabe -- Lombardijska smeđa žaba -- Rana latastei -- Karakteristike -- Rasprostranjenost -- Stanište -- Endemske vrste -- Ugrožene vrste  HA11-11645 
 
Von Hildebrandt, Johan Lucas -- Pilgram, Franz Anton  HA11-11856 
 
Voršak, Nikola -- Strossmayer, Josip Juraj  HA11-11875 
 
Vrančić, Antun -- Vrančić, Faust  HA11-12223 
 
Vuco, Jurica  HA11-12111 
 
Vučni pogon -- Vučna snaga -- Epiciklični pogon -- Fleksibilni pogon  HA11-11745 
 
Vujović Gavroš, Vlado  HA11-11570 
 
Vušović, Predrag  HA11-11903 
 
WRF -- CAMx -- Disperzija onečišćenja -- Sumpor (IV) oksid -- Sumpor dioksid -- Verifikacija rezultata  HA11-11408 
 
Zabavne pjesme -- Obljetnice -- Čakavsko narječje  HA11-11878 
 
Zagrebačka katedrale  HA11-11860 
 
Zagrebačka nadbiskupija  HA11-11851 
 
Zandel, Diego  HA11-11988 
 
Zanze, Anabel  HA11-11874 
 
Zatvori -- Zatvorski sustav -- Kazna zatvora -- Izvršavanje kazne zatvora -- Zatvorenici -- Resocijalizacija  HA11-11484 
 
Zatvorska književnost -- Autobiografije -- Svjedočanstva -- Poetika  HA11-11974 
 
Zavarivanje -- Lijevanje -- Krutost -- Zavarene ploče -- Lijevano željezo  HA11-11713 
 
Zavarivanje -- Robotsko zavarivanje  HA11-11734 
 
Zdravstvena skrb -- Bolesnici -- Liječenje -- Bolnice  HA11-11440 
 
Zdravstveni informacijski sustav -- Sigurnost -- Zaštita podataka  HA11-11411 
 
Zdravstvo -- Zdravstvene usluge -- Marketinška istraživanja  HA11-11805 
 
Zlatarstvo -- Čaše -- Hanapi -- Bestijarij -- Ćirilica  HA11-11859 
 
Zmije otrovnice -- Riđovka -- Vipera berus bosniensis -- Istraživanje  HA11-11648 
 
Zračni prijevoz -- Baze podataka -- Znanost  HA11-11769 
 
Zrinski d.d.  HA11-11772 
 
Željezara Smederevo  HA11-11741 
 
Žmegač, Viktor  HA11-11433 
 
Žrtve -- Politički procesi -- Haški sud -- Autobiografski zapisi -- Drugi svjetski rat -- Domovinski rat  HA11-12221 
 
Župna crkva Sv. Kancijana u Lanišću  HA11-11837 
 
Župna crkva u Umagu  HA11-11841