0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

001   Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada

Vidi br.: HA13-02319

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

AŽMAN, Jasna, lingvistkinja
Život zapisan u pismima : iz rukopisne ostavštine Ivane Brlić-Mažuranić / Jasna Ažman. - Ilustr.
Tema broja: 100. obljetnica Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 3 ; str. 4-19
Rukopisna ostavština -- Korespondencija -- Pisma
Brlić-Mažuranić, Ivana

003
09
HA13-02023

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

CATAL, Cagatay
A fault detection strategy for software projects / Cagatay Catal, Banu Diri. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 1-7  
 Elektronička verzija članka
Kvaliteta softvera -- Metrike softvera -- Predviđanje pogreške softvera
004
HA13-02024

TOMIĆ, Draško
Cloud solutions for high performance computing : oxymoron or realm? / Draško Tomić, Dario Ogrizović, Zlatan Car.
Bibliografija i internetski izvori: 31 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 177-182  
 Elektronička verzija članka
Računarstvo visokih performansi -- HPC -- Računarstvo u oblaku
004
HA13-02025

RUŽIĆ-BAF, Maja
Future teachers' attitudes about certain aspects of information and communication technologies = Stavovi budućih učitelja o nekim aspektima informacijskih i komunikacijskih tehnologija / Maja Ružić Baf, Mirjana Radetić-Paić, Predrag Zarevski. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 165-175. - Prilog na str. 163-164. - Bibliografija i elektronički izvori: 31 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 149-175  
 Elektronička verzija članka
Informacijske i komunikacijske tehnologije -- Učitelji -- Računalne igre
004
37
HA13-02026

HITICAS, Ioan
Modelling and operational testing of pulse-width modulation at injection time for a spark-ignition engine / Ioan Hiticas, Daniel Marin, Liviu Mihon. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 147-153  
 Elektronička verzija članka
Digitalna obrada signala -- Modulacija širine impulsa -- PWM -- Osciloskop -- Regulacija napona
004
621.3
HA13-02027

HILERA, Jose R.
Present and future of Web content accessibility : an analysis / Jose R. Hilera, Luis Fernandez-Sanz, Sanjay Misra. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 35-42  
 Elektronička verzija članka
Web -- Web 2.0 -- Dostupnost mreže -- Invaliditet -- Sadržaj mreže
004
HA13-02028

Vidi br.: HA13-02055

Vidi br.: HA13-02527

Vidi br.: HA13-02470

Vidi br.: HA13-02535

Vidi br.: HA13-02233

Vidi br.: HA13-02320

Vidi br.: HA13-02670

Vidi br.: HA13-02050

Vidi br.: HA13-02049

Vidi br.: HA13-02051

Vidi br.: HA13-02037

Vidi br.: HA13-02048

Vidi br.: HA13-02064

Vidi br.: HA13-02039

Vidi br.: HA13-02046

Vidi br.: HA13-02035

005   Menadžment

SAHIN, Sevilay
Examining organizational citizenship behaviours (OCBs) of teacher candidates at the Faculty of Education = Istraživanje o organizacijskom građanskom ponašanju (OGP) studenata na Učiteljskom fakultetu / Sevilay Sahin. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 87-97. - Bibliografija: 51 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 73-97  
 Elektronička verzija članka
Organizacijska kultura -- Organizacijsko građansko ponašanje -- Građanske vrline -- Individualna inicijativa -- Profesionalno postignuće -- Savjesnost
005
37
HA13-02029

006   Normizacija i norme

JAKOBOVIĆ, Zvonimir
Hrvatska i Konvencija o metru / Zvonimir Jakobović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 3 ; str. 90-94
Mjeriteljstvo -- Mjerne jedinice -- Povijest mjeriteljstva
Konvencija o metru

006
HA13-02030

007   Teorija komunikacija. Kibernetika

KOŽIĆ, Danijela
Use of non-verbal communication channels in the classroom / Danijela Kožić, Ana Globočnik Žunac, Ljubica Bakić-Tomić. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 141-153  
 Elektronička verzija članka
Neverbalno ponašanje -- Neverbalna komunikacija -- Razredna nastava -- Učitelji -- Flandersova analiza interakcije
007
159.9
37
HA13-02031

01   Bibliografije. Katalozi

BIOČIĆ, Ana
Bibliografija : sadržaj časopisa Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1-70 (1977.-2012.) / Ana Biočić.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 71 ; str. 213-316  
 Elektronička verzija članka
01
27
HA13-02032

DUPLANČIĆ, Arsen
Bibliografija za 2012. godinu : knjige, članci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti umjetnosti Dalmacije do 12. stoljeća za godinu 2012. = Bibliography for 2012 : books, articles and reviews on the archaeology, history and art history of Dalmatia up to the twelfth century for 2012. / Arsen Duplančić.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
U: Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. - ISSN 1845-7789. - 106 (2013) ; str. 255-275  
 Elektronička verzija članka
Arheologija -- Povijest -- Povijest umjetnosti
01
902/904
7(091)
94(497.5)
HA13-02033

Vidi br.: HA13-02831

Vidi br.: HA13-02267

Vidi br.: HA13-02933

02   Knjižničarstvo

KRNČEVIĆ, Karmen
Čarobni ormar : zbirka Rara u šibenskoj Gradskoj knjižnici / Karmen Krnčević, Antonija Miše. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 185-198  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Zbirke rijetkosti -- Vrijedna građa
Gradska knjižnica Šibenik

02
09
HA13-02034

KOLARIĆ, Alica
Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi : usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0 / Alica Kolarić, Sonja Šimić, Vjeruška Štivić, Žozefina Žentil Barić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 8 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 91-100  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Poticanje čitanja -- Djeca i mladi -- Web 2.0 -- Blogovi -- Online čitateljski klubovi
02
004
HA13-02035

GRAŠIĆ-KVESIĆ, Tea
Deset godina rada AV odjela u Knjižnici Tina Ujevića / Tea Grašić-Kvesić, Stella Sessel Livaić.
Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 227-230  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Glazbeni odjeli -- Audiovizualna građa
02
HA13-02036

BÖTTGER, Klaus-Peter
E-books : access to e-books, opportunities and limits : the challenge for libraries / Klaus-Peter Böttger.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 71-77  
 Elektronička verzija članka
E-knjige -- E-izdavaštvo -- Slobodan pristup informacijama
02
004
HA13-02037

HASENAY, Sanda
E-edukacija korisnika u visokoškolskim knjižnicama / Sanda Hasenay, Mirna Šušak Lukačević, Svjetlana Mokriš.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 19 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 223-233  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolske knjižnice -- Korisnici -- E-poučavanje
02
HA13-02038

LONČAR, Marina, knjižničarka
Elektronička knjiga i elektronički čitač i kao nova usluga : iskustva i perspektive / Marina Lončar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 22 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 101-126  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Elektroničke knjige -- Elektronički čitači
02
004
HA13-02039

SALATIĆ, Blanka
Fakultetske knjižnice u RH : prijedlozi za strategiju razvoja fakultetskog knjižničarstva s osobitim osvrtom na djelatnike / Blanka Salatić.
Prilog na str. 146-151. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 10 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 137-152  
 Elektronička verzija članka
Fakultetske knjižnice -- Strategija razvoja -- Djelatnici -- Knjižničari
02
HA13-02040

VUGRINEC, Ljiljana
Ilija Pejić, Željko Prohaska: Priča o knjizi na kotačima: povijest Bibliobusne službe Narodne knjižnice "Petar Preradović" Bjelovar (1972.-2012.), Bjelovar: Narodna knjižnica "Petar Preradović", 2012. : [prikaz] / Ljiljana Vugrinec.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 261-264  
 Elektronička verzija članka
Pejić, Ilija -- Prohaska, Željko
Narodne knjižnice -- Bibliobusna služba

02
HA13-02041

KRPELJEVIĆ, Ljiljana
Iz spomeničkog blaga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek / Ljiljana Krpeljević, Marijana Špoljarić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 9 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 247-260  
 Elektronička verzija članka
Kulturna baština -- Spomenička baština -- Legati
02
HA13-02042

HERCEG Mićanović, Arijana
Knjižnica bez zidova : Knjižnice grada Zagreba na Interliberu / Arijana Herceg Mićanović, Alka Stropnik.
Prilog na str. 213. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 9 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 205-214  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Knjižnični programi -- Djeca i mladež
Knjižnice grada Zagreba
Mjesec hrvatske knjige -- Interliber

02
HA13-02043

STRIČEVIĆ, Ivanka
Knjižnične usluge za djecu rane dobi i roditelje u Hrvatskoj / Ivanka Stričević, Kristina Čunović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 16 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 47-66  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Djeca rane dobi -- Rana pismenost
02
HA13-02044

MARTINOVIĆ, Ivana
Kompetencije dječjih knjižničara : koliko poznaju literaturu za svoje korisnike / Ivana Martinović, Ivanka Stričević.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 67-90  
 Elektronička verzija članka
Knjižničari -- Dječji knjižničari -- Knjižnične usluge -- Dječja literatura -- Slikovnice
02
HA13-02045

KOVAČIĆ, Mihaela
Kroz online kataloge do imaginarnih zbirki : primjer kulturne baštine SKS / Mihaela Kovačić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 25 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 261-284  
 Elektronička verzija članka
Knjižnične zbirke -- Memorijalne zbirke -- Zbirke starih knjiga i rukopisa -- Kulturna dobra -- Online katalozi -- Objedinjavanje podataka
Sveučilišna knjižnica u Splitu

02
09
004
HA13-02046

PEJIĆ, Ilija
Kulturni obzori jednog grada : povijest čitanja u Bjelovaru / Ilija Pejić.
Prikaz knjige: Zorka Renić, Tatjana Kreštan: Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar: od časničkog kasina do novog tisućljeća, Zagreb, HKD, 2012.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 265-272  
 Elektronička verzija članka
Renić, Zorka -- Kreštan, Tatjana
Narodne knjižnice

02
HA13-02047

SARIĆ, Ivana
Model povezivanja i interoperabilnosti knjižničnih zapisa na semantičkom webu / Ivana Sarić. - Ilustr.
Prilog na st. 118-121. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 12 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 107-122  
 Elektronička verzija članka
Semantički web -- Mreža podataka -- Interoperabilnost -- Knjižnični podaci -- Leksikografski podaci -- Knjižnični zapisi
02
004
HA13-02048

BRAČANOV, Antica
Mrežna aplikacija – Novo u čitaonicama : bilten prinova otvorenog pristupa građi / Antica Bračanov, Vesna Golubović, Marko Orešković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 18 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 235-246  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Otvoreni pristup -- Čitaonice -- Mrežne aplikacije -- Bilten prinova
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

02
004
HA13-02049

PETRIĆ, Tatijana
Mrežne stranice sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica : knjižničarske usluge i strukovna etika / Tatijana Petrić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 27 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 193-221  
 Elektronička verzija članka
Sveučilišne knjižnice -- Mrežne stranice -- Knjižničarske usluge -- Strukovna etika
02
004
HA13-02050

PETR Balog, Kornelija
Nabava elektroničkih knjiga u knjižnicama : s posebnim naglaskom na upravljanje vlasničkim pravima / Kornelija Petr Balog, Kristina Feldvari.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 102-106. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 79-106  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- E-knjige -- Elektroničke knjige -- Vlasnička prava -- Upravljanje vlasničkim pravima -- Digital rights management -- DRM
02
004
HA13-02051

GJURKOVIĆ Govorčin, Rajka
Novi naraštaj knjižničnih kataloga : katalog Knjižnica grada Zagreba / Rajka Gjurković-Govorčin. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 29 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 127-146  
 Elektronička verzija članka
Knjižnični katalozi -- Mrežni katalog knjižnice
Knjižnice grada Zagreba

02
HA13-02052

VRANA, Radovan
Percepcija korisnika o knjižnici i knjižničnim uslugama kao temelj poslovne strategije knjižnice / Radovan Vrana, Jasna Kovačević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 23-46  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Poslovna strategija -- Korisnici
02
HA13-02053

ŽULJ, Amelija
Putokaz za izradu hrvatskih smjernica za knjižnične usluge za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak / Amelija Žulj, Dunja Marija Gabriel, Ljiljana Sabljak. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 7 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 231-255  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Osobe s posebnim potrebama -- Prilagođeni programi -- Zvučne knjige -- Računalna konfiguracija
02
HA13-02054

CEJ, Višnja
RFID tehnologija u Knjižnicama grada Zagreba / Višnja Cej, Kluk Giunio, Tomislav Silić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 13 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 147-166  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- RFID tehnologija -- Automatizacija poslovanja
02
004
HA13-02055

ŠPAC, Vesna, knjižničarka
Specijalne knjižnice i strategija razvoja / Vesna Špac, Alisa Martek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 1-12  
 Elektronička verzija članka
Specijalne knjižnice -- Strategija razvoja
02
HA13-02056

MACHALA, Dijana
Stalno stručno usavršavanje knjižničara u Hrvatskoj : prigodom desete obljetnice osnutka Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH / Dijana Machala. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 28 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 13-33  
 Elektronička verzija članka
Cjeloživotno učenje -- Stručno usavršavanje -- Knjižničarstvo
02
374
HA13-02057

RADIČEVIĆ, Vesna
Strategija razvoja visokoškolske knjižnice kao dio razvojne strategije visokoškolske ustanove / Vesna Radičević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 12 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 123-136  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolske knjižnice -- Strategija razvoja
Knjižnica Filozofskog fakulteta u Osijeku

02
HA13-02058

MAJSTOROVIĆ, Zagorka
Strategijski plan razvoja knjižnica : s posebnim osvrtom na zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu / Zagorka Majstorović, Veronika Čelić-Tica, Jelica Leščić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 35 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 35-70  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Strategija razvoja
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

02
HA13-02059

FALETAR, Ivana
Što je to specijalno u specijalnoj knjižnici? / Ivana Faletar.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 12 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 13-22  
 Elektronička verzija članka
Specijalne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Volontiranje
Centar za ljudska prava

02
HA13-02060

LUKAČEVIĆ, Srđan
Trebamo li mijenjati svoje komunikacijske vještine? : primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek / Srđan Lukačević, Kornelija Petr Balog.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 153-169  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Knjižničari -- Korisnici -- Komunikacijske vještine
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

02
HA13-02061

HORVAT, Aleksandra, knjižničarka
Uloga stručnoga knjižničarskog društva danas / Aleksandra Horvat, Marijana Mišetić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografijai elektronički izvori: 13 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 1-12  
 Elektronička verzija članka
Knjižničarstvo -- Knjižničarska društva -- Ciljevi -- Zadaće
Hrvatsko knjižničarsko društvo

02
06
HA13-02062

PETEK, Dubravka
Zagrebačka efemera : neki aspekti rubnih dokumenata urbane kulture / Dubravka Petek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 23 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 167-184  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Zavičajne zbirke -- Kultruna baština -- Urbana kultura -- Efemerna građa -- Povijest tiska -- Digitalizacija
02
HA13-02063

PAŽUR, Ivana
Zastupljenost elektroničke knjige u visokoškolskim i srodnim knjižnicama u Hrvatskoj / Ivana Pažur. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 28 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 171-192  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolske knjižnice -- Elektroničke knjige -- Znanstvena literatura
02
004
HA13-02064

KRALJEVIĆ, Ivan, knjižničar
Zelena knjižnica : projekt Društva bibliotekara Istre / Ivan Kraljević.
Bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 199-204  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Knjižničarska društva -- Ekologija -- Zaštita okoliša -- Održivi razvoj
02
06
502/504
HA13-02065

Vidi br.: HA13-02068

Vidi br.: HA13-02105

Vidi br.: HA13-02073

030   Opća referentna djela

Vidi br.: HA13-02725

050   Serijske publikacije. Periodika

BREŠIĆ, Vinko
Nacionalni kontekst emigrantske Hrvatske revije / Vinko Brešić. - Ilustr.
Skup o Hrvatskoj reviji i izložba Hrvatska revija 1951.-1990. u povodu 100. obljetnice rođenja Vinka Nikolića, Zagreb, 13.12.2012.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 62-64
Časopisi -- Hrvatska emigracija -- Nacionalni identitet -- Obljetnice
Nikolić, Vinko -- Vida, Viktor
Matica hrvatska

050
HA13-02066

PEDERIN, Ivan
Promegomena ad biographiam Croaticam : (u Viencu do Šenoine smrti) / Ivan Pederin.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 180-183. - Summary.
U: Croatica et Slavica Iadertina. - ISSN 1845-6839. - 9 (2013), 1 ; str. 145-184  
 Elektronička verzija članka
Životopisi -- Nekrolozi -- Znanost -- Umjetnost -- Književnost
050
821.163.42
HA13-02067

RENIĆ, Zorka
Svezak – stručni časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja / Zorka Renić, Silvija Perić.
Prilog na str. 226. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 12 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 3 ; str. 215-226  
 Elektronička verzija članka
Periodika -- Stručni časopisi -- Knjižničarstvo
Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

050
02
HA13-02068

Vidi br.: HA13-02271

Vidi br.: HA13-02267

Vidi br.: HA13-02258

Vidi br.: HA13-02221

Vidi br.: HA13-02674

Vidi br.: HA13-02951

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

RUNJE, Maja
Krug za trg : građanska inicijativa u borbi za novo ime zagrebačkoga trga / Maja Runje. - Ilustr.
Tematski blok: Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 2 ; str. 47-49
Krug za trg
Građanske udruge -- Građanska inicijativa

06
304
HA13-02069

DORIĆ, Ana, medicinska sestra
Pastoral zdravstva i katoličke udruge : Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara (HKDMST) / Ana Dorić.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 415-417  
 Elektronička verzija članka
Pastoral zdravstva -- Katoličke udruge
Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara

06
614
HA13-02070

Vidi br.: HA13-02065

Vidi br.: HA13-02484

Vidi br.: HA13-02596

Vidi br.: HA13-02170

Vidi br.: HA13-02062

Vidi br.: HA13-02200

Vidi br.: HA13-02496

069   Muzeji. Stalne izložbe

TONKOVIĆ, Marija
Dvije izložbe hrvatske umjetnosti na festivalu Croatie, la voici / Marija Tonković. - Ilustr.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 1 ; str. 60-69
Hrvatska umjetnost -- Srednjovjekovna umjetnost -- Fotografija -- Izložbe
Knapp, Peter

069
7(091)
77
HA13-02071

JEŽIĆ, Mislav
Ivan Meštrović kod Rodina / Mislav Ježić. - Ilustr.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 2 ; str. 60-65
Kiparstvo -- Izložbe
Meštrović, Ivan
Rodinov muzej

069
73
HA13-02072

LAKUŠ, Jelena
Kulturno-povijesna i zavičajna vrijednost građe sitnog tiska Gradskog muzeja Vukovar / Jelena Lakuš, Bojan Babinčak. - Ilustr.
Prilozi na str. 304-309. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 41 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 1/2 ; str. 285-310  
 Elektronička verzija članka
Zavičajne zbirke -- Digitalne zbirke -- Sitni tisak -- Bibliografije -- Tematske izložbe
Gradski muzej Vukovar

069
02
HA13-02073

Vidi br.: HA13-02332

Vidi br.: HA13-02286

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

DOŠEN, Antonia
Gospić u lokalnim novinama (Ličanin, Hrvat, Srbin i Starčevićanac) na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće / Antonia Došen. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 45 (2013), 2 ; str. 327-344  
 Elektronička verzija članka
Tiskovine -- Lokalne novine -- Društveni odnosi
070
94(497.5)
HA13-02074

Vidi br.: HA13-02328

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

Vidi br.: HA13-02034

Vidi br.: HA13-02023

Vidi br.: HA13-02046

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


1(091)   Povijest filozofije

MIŠČEVIĆ, Nenad
Filosofare senza argomento / Nenad Miščević.
Bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 23 jed.
U: La battana. - ISSN 0522-473X. - 49 (2013), 187 ; str. 16-45
Povijest filozofije -- Filozofija 20. st.
1(091)
HA13-02075

GREBLO, Edoardo
La filosofia "nell'attimo della sua caduta" / Edoardo Greblo.
U: La battana. - ISSN 0522-473X. - 49 (2013), 187 ; str. 9-15
Povijest filozofije -- Filozofska kultura -- Filozofija 20. st.
1(091)
HA13-02076

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

BRNČIĆ, Jadranka
"Živa" i "mrtva" metafora / Jadranka Brnčić.
Simpozij Hrvatskoga filozofskoga društva "Filozofija i umjetnost", Zagreb, 1.-3.12.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 25 jed. - Résumé.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 21-36  
 Elektronička verzija članka
Metafora -- Filozofija -- Hermeneutika -- Heuristika -- Imaginacija
Derrida, Jacques -- Ricœur, Paul

11/12
81
HA13-02077

ĆUTI, Davorin
Badiouov subjekt umjetnosti : povratak umjetnosti ili još jedna utopija u postmodernoj misli / Davorin Ćuti, Vilim Plužarić.
Simpozij Hrvatskoga filozofskoga društva "Filozofija i umjetnost", Zagreb, 1.-3.12.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 97-104  
 Elektronička verzija članka
Umjetnost -- Subjekt -- Ontologija -- Postmoderna
Badiou, Alain

11/12
7.0
HA13-02078

ŠKORIĆ, Gordana
Metaforičko mišljenje / Gordana Škorić.
Simpozij Hrvatskoga filozofskoga društva "Filozofija i umjetnost", Zagreb, 1.-3.12.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 37-45  
 Elektronička verzija članka
Metafora -- Metaforičko mišljenje -- Hermeneutika
Grassi, Ernesto -- Heidegger, Martin -- Ricœur, Paul

11/12
81
HA13-02079

PERIĆ, Zdravko, filozof
Promišljanje slobode u Kantovu djelu / Zdravko Perić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 279-292  
 Elektronička verzija članka
Sloboda -- Grčka filozofija -- Skolastika -- Kršćanstvo -- Slobodna volja
Kant, Immanuel -- Augustinus, Aurelius

11/12
HA13-02080

ARBANAS, Dubravko
Razvoj ontološkog dokaza za Božju egzistenciju i Tillichovo poimanje ontološkog tipa filozofije religije / Dubravko Arbanas.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 123-137  
 Elektronička verzija članka
Dokazi Božjega postojanja -- Ontološki dokaz -- Ontologija -- Bog -- Filozofija religije
Tillich, Paul

11/12
27
HA13-02081

Vidi br.: HA13-02544

Vidi br.: HA13-02547

Vidi br.: HA13-02090

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

JANOVIĆ, Tomislav
Martin Zadranin alias Ivan Blund : (ne)poznati srednjovjekovni spis o duši i njezinim moćima / Tomislav Janović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 71 ; str. 171-191  
 Elektronička verzija članka
Duša -- Skolastika -- Srednjovjekovni rukopisi
Martin Zadranin -- Blund, John

13
HA13-02082

BAJTAL, Esad
Umiranjem do sebe Anite Murđani / Esad Bajtal.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 214-218
Moorjani, Anita
Ozdravljenje

13
HA13-02083

Vidi br.: HA13-02097

14   Filozofski sustavi i gledišta

DODLEK, Ivan
Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret / Ivan Dodlek.
Simpozij Hrvatskoga filozofskoga društva "Filozofija i umjetnost", Zagreb, 1.-3.12.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Zusammenfassung.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 83-95  
 Elektronička verzija članka
Filozofija dijaloga -- Dijalogika -- Umjetnost -- Susret
Buber, Martin

14
7.0
HA13-02084

JAKOPEC, Petar, profesor filozofije
Filozofija politike Johna Lockea u "Drugoj raspravi o vladi" / Petar Jakopec.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 419-432  
 Elektronička verzija članka
Filozofija politike -- Čovjek -- Društvo -- Država -- Vlast
Locke, John

14
32
HA13-02085

VELJAK, Lino
Goran Gretić: Problem drugoga i stranoga: socijalna ontologija i asimetrija etičkoga, Naklada Breza, Zagreb, 2012. : prikaz / Lino Veljak.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 221-223  
 Elektronička verzija članka
Filozofija 20. st. -- Praktička filozofija -- Socijalna ontologija
Gretić, Goran

14
HA13-02086

KARDUM, Marko
Granice političkog i ideološkog u vizualnoj kulturi / Marko Kardum.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 20 (2013) ; str. 105-124  
 Elektronička verzija članka
Vizualna kultura -- Politika -- Ideologija -- Kritička teorija
14
316
7.0
HA13-02087

ČATIĆ, Igor
Ljudsko biće osjeća potrebu za transcendentnošću / Igor Čatić.
Tematski blok: Peta obljetnica manifesta Kršćanskog akademskog kruga "U službi čovjeka i zajednice". - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 466-468  
 Elektronička verzija članka
Čovjek -- Transcendentnost
14
HA13-02088

STANKOVIĆ Pejnović, Vesna
Nietzsche i liberalizam / Vesna Stanković Pejnović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 40 jed. - Abstract.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 151-165  
 Elektronička verzija članka
Liberalizam -- Individualizam -- Sloboda -- Jednakost
Nietzsche, Friedrich Wilhelm

14
329
HA13-02089

ŠOLA, Ivica
Pareyson, Vattimo i problem retoričke istine između "nešto više" i "malo više" / Ivica Šola.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 48 (2013), 4 ; str. 530-552  
 Elektronička verzija članka
Istina -- Ontologija -- Retorika -- Racionalnost -- Postmodernizam
Pareyson, Luigi -- Vattimo, Gianni

14
11/12
HA13-02090

MALOVIĆ, Nenad
Povijest u Razmatranjima o istini Erica Voegelina / Nenad Malović, Bruno Matos.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 379-399  
 Elektronička verzija članka
Povijest -- Filozofija politike -- Politika -- Istina -- Svijest -- Skolastika -- Gnosticizam
Voegelin, Eric

14
930
HA13-02091

OSLIĆ, Josip Marijan
Pozicioniranje "filozofije religije" u hrvatskoj neoskolastici 20. stoljeća / Josip Oslić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 105-122  
 Elektronička verzija članka
Filozofija religije -- Hrvatska filozofija 20. st. -- Neoskolastika -- Teologija
Zimmermann, Stjepan -- Keilbach, Vilim -- Bajsić, Vjekoslav

14
27
HA13-02092

Vidi br.: HA13-02144

Vidi br.: HA13-02223

159.9   Psihologija

HUZJAK, Miroslav
Analytical observation method in the development of children’s drawings / Miroslav Huzjak. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 12 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 81-98  
 Elektronička verzija članka
Dječji crteži -- Likovna edukacija -- Intelektualni realizam -- Vizualni realizam -- Percepcija
159.9
74
HA13-02093

ZENKO, Sven
Comparison of high school students' personality traits in the helping professions and those of general education = Usporedba dimenzija ličnosti srednjoškolaca pomagačkog i općeg usmjerenja / Sven Zenko. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 213-218. - Bibliografija i elektronički izvori: 26 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 205-218  
 Elektronička verzija članka
Modeli ličnosti -- Petofaktorski model ličnosti -- Profesionalni interesi -- Srednjoškolci -- Pomažuća zanimanja -- Opće usmjerenje
159.9
37
HA13-02094

ULUDAG, Orhan
The effects of justice and burnout on achievement : an empirical investigation of university students = Učinci pravednosti i sagorijevanja na uspjeh : empirijsko istraživanje među studentima / Orhan Uludag, Huseyin Yaratan. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 109-116. - Bibliografija: 36 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 97-116
Visoko obrazovanje -- Akademski uspjeh -- Uspjeh studenata -- Sindrom izgaranja -- Pravednost
159.9
378
HA13-02095

KIŠAK Gverić, Nevenka
Emocionalni odgovor na posao zdravstvenih suradnika zaposlenih u bolničkom zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske / Nevenka Kišak Gverić. - Ilustr.
Bibliografija: 62 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 78-91  
 Elektronička verzija članka
Zdravstveni sustav -- Suradnici -- Stres -- Emocionalni odgovor -- Tjelesni simptomi
159.9
HA13-02096

BLAŽEVIĆ, Josip, svećenik
Kontekstualno promišljanje o eneagramu / Josip Blažević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 265-277  
 Elektronička verzija članka
Eneagram -- Samospoznaja -- Psihologija -- Ezoterija -- Kršćanstvo -- Povijest
159.9
27
13
HA13-02097

HABAZIN, Irena
Povezanost emocionalnih s ponašajnim i fiziološkim odgovorima na posao medicinskih sestara i tehničara u bolničkim ustanovama / Irena Habazin. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 72 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 37-48  
 Elektronička verzija članka
Medicinsko osoblje -- Stres -- Emocionalni odgovor -- Ponašanje -- Tjelesni simptomi -- Socio-demografske značajke
159.9
HA13-02098

KRAMARIĆ, Milivoj
Problemi mentalnog zdravlja i objektivni pokazatelji kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama / Milivoj Kramarić, Snježana Sekušak-Galešev, Daniela Bratković. - Ilustr.
Bibliografija: 40 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 50-63  
 Elektronička verzija članka
Mentalno zdravlje -- Kvaliteta života -- Intelektualne teškoće
159.9
HA13-02099

CVIJOVIĆ Javorina, Ivana
Trijumf, trauma i ovladavanje prošlošću u radu Aleide Assman / Ivana Cvijović Javorina.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 45 (2013), 2 ; str. 345-369  
 Elektronička verzija članka
Kulturna memorija -- Nacizam
Assman, Aleida

159.9
316
HA13-02100

NIKIĆ, Mijo
U službi duševnoga zdravlja suvremenog čovjeka / Mijo Nikić.
Tematski blok: Peta obljetnica manifesta Kršćanskog akademskog kruga "U službi čovjeka i zajednice".
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 457-459  
 Elektronička verzija članka
Čovjek -- Duševno zdravlje -- Duhovnost
159.9
27
HA13-02101

BILIĆ, Vesna
Učestalost i povezanost različitih oblika roditeljskog kažnjavanja s osjećajima i reakcijama / Vesna Bilić, Petra Bilić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 215-235  
 Elektronička verzija članka
Roditelji -- Kažnjavanje -- Djeca -- Osjećaji -- Reakcije -- Istraživanje
159.9
HA13-02102

Vidi br.: HA13-02031

Vidi br.: HA13-02586

Vidi br.: HA13-02289

Vidi br.: HA13-02451

Vidi br.: HA13-02291

Vidi br.: HA13-02673

Vidi br.: HA13-02454

Vidi br.: HA13-02318

Vidi br.: HA13-02531

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

MALATESTI, Luca
Come pensare all'esperienza cosciente / Luca Malatesti.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; 21 jed.
U: La battana. - ISSN 0522-473X. - 49 (2013), 187 ; str. 46-61
Filozofija uma -- Spoznajna filozofija -- Analitička filozofija -- Kontinentalna filozofija -- Kartezijanska paradigma
16
HA13-02103

TROBOK, Majda
Il concetto di numero : la filosofia analitica di Frege e quella continentale di Badiou / Majda Trobok.
Bilješke na kraju teksta.
U: La battana. - ISSN 0522-473X. - 49 (2013), 187 ; str. 64-73
Filozofija matematike -- Analitička filozofija -- Kontinentalna filozofija
Frege, Gottlob -- Badiou, Alain

16
HA13-02104

Vidi br.: HA13-02670

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

LAKUŠ, Jelena
Čuvari javnog ćudoređa : crkveno-vjerska i pedagoška nastojanja oko oblikovanja čitateljskih navika hrvatske mladeži 19. stoljeća / Jelena Lakuš.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 71 ; str. 103-127  
 Elektronička verzija članka
Ćudoređe -- Čitateljske navike -- Mladi -- Djevojke -- Pedagogija -- Crkva
17
02
HA13-02105

PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Gunter M.
Eine Ethik des Subjekts in der Spannung von Person und Gemeinschaft : neue Entwicklungen in der Theologie Lateinamerikas als Anregung für Europa / Gunter M. Prüller-Jagenteufel.
Tematski blok: Peta obljetnica manifesta Kršćanskog akademskog kruga "U službi čovjeka i zajednice". - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 440-444  
 Elektronička verzija članka
Etika -- Društvo -- Osoba -- Teologija
17
HA13-02106

JUKIĆ, Renata, pedagoginja
Moralne vrijednosti kao osnova odgoja / Renata Jukić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 401-417  
 Elektronička verzija članka
Odgoj -- Vrijednosti -- Moralne vrijednosti -- Moralni odgoj -- Kriza
17
37
HA13-02107

JAKOVLJEVIĆ, Dragan
Prava za životinje : k normativnom reguliranju suživota ljudi i životinja na pozadini paralelne primjene dvaju interpretativnih pristupa / Dragan Jakovljević.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 11 jed. - Zusammenfassung.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 167-182  
 Elektronička verzija članka
Prava životinja -- Životinje -- Ljudi -- Suživot -- Etika -- Biocentrizam -- Utilitarizam
17
HA13-02108

KOPREK, Ivan, svećenik
Sreća i igre na sreću : etički okvir za razumijevanje jednoga fenomena današnjice / Ivan Koprek.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 367-377  
 Elektronička verzija članka
Sreća -- Igre na sreću -- Kockanje -- Etika -- Antika
17
HA13-02109

Vidi br.: HA13-02197

Vidi br.: HA13-02238

Vidi br.: HA13-02339

Vidi br.: HA13-02168

Vidi br.: HA13-02227

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

REALI, Nicola
"Aggiornamento" apologetike između teologije i pastorala / Nicola Reali ; prijevod Ružica Đikić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 144-151
Apologetika -- Teologija -- Pastoral -- Crkva -- Duh Sveti
Drugi vatikanski koncil

27
HA13-02110

VAZ, Armindo dos Santos
"Budite sveti jer sam ja, Gospodin, Bog vaš, svet." : svetost u shvaćanju Biblije / Armindo dos Santos Vaz ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Ecclesiam sanctam. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 28-36
Svetost -- Bog -- Crkva
27
HA13-02111

SCHWEINHORST-SCHÖNBERGER, Ludger
"Kruh s neba" : mana u pustinji (Izl 16) i Isusov govor o kruhu u Kafarnaumu (Iv 6) / Ludger Schweinhorst-Schönberger ; prijevod Ivan Ivanda.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 134-143
Kruh
Isus Krist

27
HA13-02112

CASTELLUCCI, Erio
"Očitovat ću u njima svoju svetost pred narodima" (Ez 28,25) : misionarska vrijednost crkvene svetosti / Erio Castellucci ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Ecclesiam sanctam. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 47-57
Svetost -- Crkva -- Poslanje Crkve -- Grijeh
Drugi vatikanski sabor

27
HA13-02113

ANSORGE, Dirk
"Otpusti nam duge naše!" : Priznanje krivnje i molbe za oprost pape Ivana Pavla II. u Svetoj godini 2000. / Dirk Ansorge ; prijevod Mato Balić.
Tematski blok: Ecclesiam sanctam. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 79-87
Crkva -- Grešnost -- Krivnja -- Molba za oprost
Iohannes Paulus II, beatus -- Papa Ivan Pavao II.

27
272
HA13-02114

REVEYRON, Nicolas
Un beateau pour une île : réflexions sur la métaphore de l'Arche de Noé dans la Vita sancti Hugonis Abbatis de Gilon / Nicolas Reveyron. - Ilustr.
Tematski blok: Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe siècle. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary ; Sažetak.
U: Hortus artium medievalium. - ISSN 1330-7274. - 19 (2013) ; str. 219-226
Samostani -- Otoci -- Otočki samostani
Samostan Cluny

272
82
HA13-02115

URODA, Nikolina
Beginnings of monasticism on Central Dalmatian islands : problems and perspectives / Nikolina Uroda.
Tematski blok: Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe siècle. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Sažetak.
U: Hortus artium medievalium. - ISSN 1330-7274. - 19 (2013) ; str. 113-120
Monaštvo -- Redovništvo -- Samostani -- Špilje -- Rano kršćanstvo
272
HA13-02116

BECK, Boris
Biblija koja traži kulturu / Boris Beck.
Prikaz knjige: Biblija, TDP Sarajevo, 2013.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 259-264  
 Elektronička verzija članka
27
HA13-02117

TOPČIĆ, Tomislav
Bolnička kapela - ambulanta duše / Tomislav Topčić.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 419-426  
 Elektronička verzija članka
Bolnički dušobrižnik -- Svećenici -- Bolnička kapela -- Skrb za bolesne
27
614
HA13-02118

ŠMUC, Marko
Bolnički dušobrižnik u službi života : "samaritanska" služba / Marko Šmuc.
Tema broja: Pastoral zdravstva.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 427-429  
 Elektronička verzija članka
Bolnički dušobrižnik -- Crkva -- Skrb za bolesne
27
614
HA13-02119

MANDIĆ, Dominik
Bosanska franjevačka provincija u povijesti hrvatskoga naroda / Dominik Mandić.
Iz: Etnička povijest Bosne i Hercegovine, ZIRAL, Toronto - Zurich - Roma - Chicago, 1982. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Zbornik Kršni zavičaj : hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja. - ISSN 1512-6005. - 44 (2013), 46 ; str. 53-60
Povijest -- Hrvati -- Katolička vjera
Bosanska franjevačka provincija

27
94(497.5)
HA13-02120

TÜCK, Jan-Heiner
Božja svemoć i nemoć raspetoga : o izazovu kršćanskoga govora o Bogu / Jan-Heiner Tück ; prijevod Ivan Ivanda.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 6-20
Bog -- Kršćanstvo -- Moć -- Nemoć -- Zlo -- Ljubav
Isus Krist
Jonas, Hans -- Gross, Walter -- Kuschel, Karl-Josef

27
HA13-02121

NOVOSEL, Filip
Changing and uniting the churches : one episode of Marcus Antonius de Dominis' engagement concerning the irenicistic movement / Filip Novosel.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 71 ; str. 69-77  
 Elektronička verzija članka
Kršćanske crkve -- Katoličanstvo -- Pravoslavlje -- Jedinstvo kršćana -- Irenicizam
Dominis, Markantun de -- Lukaris, Ćiril

27
HA13-02122

VRANJEŠ, Nikola
Cjeloviti pastoral bolesnika i zdravstvenih djelatnika / Nikola Vranješ.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 351-365  
 Elektronička verzija članka
Pastoral bolesnika -- Zdravstveni djelatnici -- Crkva -- Hospicijska skrb -- Palijativna skrb
27
614
HA13-02123

PUNDA, Edvard
Crtice o svetosti / Edvard Punda.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 2-5
Svetost -- Sveci
Katolička crkva

27
HA13-02124

BOŽIĆ Bogović, Dubravka
Discipliniranje katoličkoga klera i vjernika u istočnoj Hrvatskoj krajem 17. i početkom 18. stoljeća / Dubravka Božić Bogović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 71 ; str. 79-101  
 Elektronička verzija članka
Katolički kler -- Vjernici -- Vjersko discipliniranje -- Konfesionalizacija -- Crkvena povijest
Tridentski koncil

27
316
HA13-02125

ZIRDUM, Andrija
Dopunjena karta srednjovjekovnih crkava u BiH do 1463. godine / Andrija Zirdum. - Ilustr.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 163-175
Srednjovjekovne crkve -- Karta -- Povijesni izvori
27
94
HA13-02126

MACUT, Ivan
Duhovni ekumenizam / Ivan Macut.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 2 ; str. 203-209  
 Elektronička verzija članka
Ekumenizam -- Duhovni ekumenizam -- Jedinstvo kršćana
27
HA13-02127

DUPLANČIĆ, Arsen
Dva starokršćanska relikvijara iz Splita = Two early Christian reliquaries from Split / Arsen Duplančić. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 225-229.
U: Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. - ISSN 1845-7789. - 106 (2013) ; str. 205-229  
 Elektronička verzija članka
Relikvijari -- Kameni relikvijari -- Olovni relikvijari -- Capsella reliquiarum
Ravenjanin, Ivan
Splitska nadbiskupija -- Klarise

27
930.85(497.5)
HA13-02128

MACUT, Ivan
Ekumenska povelja (Charta oecumenica) : prikaz i tumačenje / Ivan Macut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 2 ; str. 134-155  
 Elektronička verzija članka
Ekumenizam -- Crkveni dokumenti -- Jedinstvo kršćana
27
HA13-02129

MACUT, Ivan
Ekumenski naglasci u pastoralnom djelovanju / Ivan Macut.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 1 ; str. 92-96  
 Elektronička verzija članka
Ekumenizam -- Pastoralno djelovanje -- Crkva
27
HA13-02130

KASPER, Walter
Ekumensko značenje Nasljeduj Krista Tome Kempenca / Walter Kasper ; prijevod Ivan Ivanda.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 123-133
Thomas a Kempis -- Toma Kempenac
Ekumenizam -- Katoličanstvo -- Protestantizam

27
HA13-02131

PERŠE, Brigita
Faze u procesu strateškoga pastoralnog planiranja / Brigita Perše. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 48 (2013), 4 ; str. 469-487  
 Elektronička verzija članka
Pastoralno djelovanje -- Planiranje -- Crkva -- SWOT analiza
27
HA13-02132

ZIRDUM, Andrija
Franjevci u Srebrenici / Andrija Zirdum.
Izvori i bibliografija na kraju teksta.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 191-194
Povijest
Franjevci

27
HA13-02133

MOCAN, Beneamin
Goldingayev evanđeoski pristup Starome zavjetu : opis i kritička prosudba njegove metodologije / Beneamin Mocan ; prevela s engleskog Ljubinka Jambrek.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 179-189  
 Elektronička verzija članka
Evanđeoska teologija -- Metodologija -- Povijest -- Vjera
Goldingay, John

27
HA13-02134

ČORALIĆ, Lovorka
Hrvatski useljenici u Mlecima, crkva S. Fosca i posvetni natpis ninskoga biskupa Jeronima Fonde : (15.-18. stoljeće) / Lovorka Čoralić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 72 ; str. 73-84  
 Elektronička verzija članka
Hrvatski useljenici -- Crkvene ustanove -- Biskupi -- Crkvena povijest
Fonda, Jeronim
Crkva S. Fosca

272
HA13-02135

KOVAČ, Josip, liječnik
Hvala ti, Gospodine! : Svjedočanstvo o bolesti, ozdravljenju i vjeri, iz perspektive bolesnika / Josip Kovač.
Tema broja: Pastoral zdravstva.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 401-405  
 Elektronička verzija članka
Bolest -- Ozdravljenje -- Vjera -- Svjedočanstvo
27
HA13-02136

LEBECQ, Stéphane
L'insularité monastique dans l'Europe du Nord-Ouest : (VIe-XIIe siècles) / Stéphane Lebecq.
Tematski blok: Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe siècle. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary ; Sažetak.
U: Hortus artium medievalium. - ISSN 1330-7274. - 19 (2013) ; str. 9-19
Kršćanstvo -- Samostani -- Otočki samostani -- Monaštvo
272
HA13-02137

CONSTANTINEANU, Corneliu
Isključenje i zagrljaj : pomirenje u djelima Miroslava Volfa / Corneliu Constantineanu ; prevela s engleskog Ljubinka Jambrek.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed. - Popis djela Miroslava Volfa na temu pomirenja: 20 jed.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 1 ; str. 33-52  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Identitet -- Pomirenje -- Zagrljaj -- Društvo
Volf, Miroslav

27
HA13-02138

SERVAIS, Jacques
Ispovijest Casta meretrix / Jacques Servais prijevod Ružica Đikić.
Tematski blok: Ecclesiam sanctam. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 67-78
Crkva -- Svetost -- Grešnost
Balthasar, Hans Urs von

27
HA13-02139

BERKOVIĆ, Danijel, teolog
Isus i Abraham : uloga i mjesto Abrahama u Isusovu nauku / Danijel Berković.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 141-156  
 Elektronička verzija članka
Evanđelje -- Židovska tradicija
Isus Krist -- Abraham

27
HA13-02140

BRNČIĆ, Jadranka
Isus Krist - riječ, parabola, događaj / Jadranka Brnčić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 5-11
Evanđelje -- Parabola -- Riječ -- Kraljevstvo Božje
Isus Krist

27
HA13-02141

GRABOVAC, Višnja
Ivan Andrijanić: Filozofija vedānte, FF Press, Zagreb, 2012. : [prikaz] / Višnja Grabovac.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 190-193  
 Elektronička verzija članka
Andrijanić, Ivan
Vedanta

21/29
HA13-02142

PINTARIĆ, Jadranka
Jasminka Domaš: I Bog moli, Zagreb, Stajer graf, Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2013. : [prikaz] / Jadranka Pintarić.
Bibliografska bilješka uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 342-344  
 Elektronička verzija članka
Domaš, Jasminka
Judaizam

21/29
HA13-02143

HENRICI, Peter
Kako se danas još može vjerovati u Boga? : promišljanja filozofa koji čita Bibliju / Peter Henrici ; prijevod Ivan Ivanda.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 21-27
Vjera -- Kršćanstvo -- Filozofija -- Suvremno društvo
27
14
HA13-02144

JERKOVIĆ, Marko, povjesničar
Kandidati za prebendu Zagrebačkog kaptola u provizijama pape Bonifacija IX. (1389.-1404.) / Marko Jerković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 72 ; str. 21-49  
 Elektronička verzija članka
Crkvene nadarbine -- Prebenda -- Papinstvo -- Svećenici -- Povijest
Papa Bonifacije IX.
Rimska kurija -- Zagrebački kaptol

272
HA13-02145

DOMAZET, Anđelko
Kratke propovijedi / Anđelko Domazet.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 2 ; str. 210-225  
 Elektronička verzija članka
Molitva -- Evanđeoska budnost -- Ljubav -- Spasenje -- Vjera
27
HA13-02146

DOMAZET, Anđelko
Kratke propovijedi : Anđelko Domazet.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 1 ; str. 97-110  
 Elektronička verzija članka
Vazmeno vrijeme -- Znanje -- Vjerovanje -- Vjerska praksa -- Uzašašće -- Duhovi
27
HA13-02147

MATAUŠIĆ, Mirko Juraj
Kršćanska naobrazba za političko djelovanje / Mirko Mataušić.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 322-328  
 Elektronička verzija članka
Politika -- Povijest -- Crkva -- Suvremeni svijet
27
32
HA13-02148

BOGEŠIĆ, Robert, teolog
Kršćanske crkve i diplomacija / Robert Bogešić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 1 ; str. 67-84  
 Elektronička verzija članka
Kršćanske crkve -- Diplomacija -- Vatikanska diplomacija
Katolička crkva

27
322
327
HA13-02149

BURILOVIĆ, Silvana
Krunica u Domovinskom ratu : znak vjerskog rata ili vjere u ratu? / Silvana Burilović, Mladen Parlov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 2 ; str. 156-177  
 Elektronička verzija članka
Krunica -- Vjera -- Teologija -- Domovinski rat
27
355/359
HA13-02150

BRACANOVIĆ, Joško
Luka Papafava - šibenski (1912.-1918.) i hvarski biskup (1918.-1925.) / Joško Bracanović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 71 ; str. 145-154  
 Elektronička verzija članka
Biskupi -- Životopis -- Povijest
Papafava, Luka

27
929
HA13-02151

STRUJIĆ, Jure
Mediji i pastoral bolesnika / Jure Strujić.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 335-349  
 Elektronička verzija članka
Pastoral bolesnika -- Evangelizacija -- Komunikacija -- Mediji -- Novi mediji
27
316
HA13-02152

ĐURIĆ, Marko P., publicist
Međureligijska povezanost i upućenost kao naša zajednička sudbina / Marko P. Đurić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 205-214
Međureligijski odnosi -- Kršćanstvo -- Islam -- Bog
27
21/29
HA13-02153

WACHSMUTH, Melody J.
Misijska reorijentacija : Božja misija kao sjecište iznenađenja i postojanosti / Melody J. Wachsmuth ; prevela s engleskog Ljubinka Jambrek.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 233-243  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Misija -- Božja misija -- Duh Sveti
27
HA13-02154

WACHSMUTH, Melody J.
Misijski uvidi : istraživanje misijskih temelja u kontekstu Jugoistočne Europe / Melody J. Wachsmuth ; prevela s engleskog Ljubinka Jambrek.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 1 ; str. 97-106  
 Elektronička verzija članka
Protestantizam -- Misija -- Božja misija
27
HA13-02155

JAMBREK, Stanko
Mladen Jovanović (1945-2013) : [in memoriam] / Stanko Jambrek.
Bibliografija djela M. Jovanovića: str. 267-269.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 265-269  
 Elektronička verzija članka
Teologija
Jovanović, Mladen
Kristova crkva

27
HA13-02156

ISTRIA, Daniel
Moines et monastères dans les îles des mers Ligure et Tyrrhénienne : (Corse, Sardaigne, archipel toscan et archipel ligure) / Daniel Istria, Philippe Pergola. - Ilustr.
Tematski blok: Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe siècle. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary ; Sažetak.
U: Hortus artium medievalium. - ISSN 1330-7274. - 19 (2013) ; str. 73-78
Samostani -- Otočki samostani -- Monaštvo
272
72
HA13-02157

DUBREUCQ, Alain
Le monachisme insulaire armoricain d'après les textes hagiographiques / Alain Dubreucq.
Tematski blok: Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe siècle. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary ; Sažetak.
U: Hortus artium medievalium. - ISSN 1330-7274. - 19 (2013) ; str. 35-46
Otočki samostani -- Monaštvo -- Hagiografije
272
HA13-02158

SEFEROVIĆ, Relja
Moralnoteološka promišljanja klerika u baroknom Dubrovniku / Relja Seferović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 72 ; str. 85-117  
 Elektronička verzija članka
Moralna teologija -- Klerici -- Školovanje -- Crkva -- Društveno-političke prilike
Andrijašević, Vital -- Morgini, Vlaho -- Šuljaga, Stjepan

27
272
HA13-02159

PROKHOROV, Constantine
Münsterska tragedija / Constantine Prokhorov ; prevela s engleskog Ljubinka Jambrek.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 217-231  
 Elektronička verzija članka
Reformacija -- Anabaptizam -- Ekstremizam -- Vjerski progoni
27
HA13-02160

IKIĆ, Niko
Mutatio visuum o primatu i nezabludivosti : iz anglikansko-protestantskoga kuta / Niko Ikić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 48 (2013), 4 ; str. 504-529  
 Elektronička verzija članka
Papinstvo -- Primat pape -- Katoličanstvo -- Anglikanizam -- Protestantizam
Drugi vatikanski sabor

27
HA13-02161

KATIČIĆ, Radoslav
Naša stara vjera / Radoslav Katičić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 50-57
Slaveni -- Slavenska mitologija -- Vjera -- Kršćanstvo -- Slavenski jezici
21/29
81
HA13-02162

BARUN, Anđelko
Nauk o vjeri po izjavama I. i II. vatikanskog sabora / Anđelko Barun.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 13-23
Vjera -- Razum -- Eshatologija -- Crkveni sabori
I. vatikanski koncil -- II. vatikanski koncil

27
HA13-02163

SKOKO, Božo
Novi mediji u službi evangelizacije i u životu župne zajednice : primjena u župama Zagrebačke nadbiskupije / Božo Skoko, Valentina Gusić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 193-214  
 Elektronička verzija članka
Evangelizacija -- Župna zajednica -- Župe -- Novi mediji -- Mrežne stranice -- Istraživanje
Zagrebačka nadbiskupija

27
316
HA13-02164

SZENTMÁRTONI, Mihály
Odnos svećenik - liječnik - bolesnik : iz perspektive svećenika / Mihály Szentmártoni.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 299-318  
 Elektronička verzija članka
Pastoral zdravlja -- Bolest -- Svećenik -- Liječnik -- Bolesnici -- Umirući bolesnici -- Palijativna skrb -- Umijeće umiranja
27
614
HA13-02165

MACUT, Ivan
Opravdanje po vjeri : Sola fides numquam sola / Ivan Macut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 1 ; str. 47-63  
 Elektronička verzija članka
Opravdanje po vjeri -- Vjera -- Grijeh -- Spasenje -- Protestantizam
27
HA13-02166

ŽUPANČIĆ, Vatroslav
Otok Mljet u ranokršćanskom razdoblju : s prilozima za istraživanje brodoloma Apostola Pavla / Vatroslav Župančić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 247-257  
 Elektronička verzija članka
Brodolom svetoga Pavla -- Rano kršćanstvo -- Povijest
Paulus, sanctus -- Apostol Pavao

27
930
HA13-02167

RAGUŽ, Ivica
Parezija : Michel Foucault i teologija u dijalogu / Ivica Raguž.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 237-264  
 Elektronička verzija članka
Parezija -- Teologija -- Kršćanska vjera -- Filozofija -- Javni govor
Foucault, Michel

27
17
HA13-02168

NIMAC, Stipe
Pastoral zdravstva : mjesto službe trajnog đakona? / Stipe Nimac.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 285-297  
 Elektronička verzija članka
Pastoral zdravstva -- Đakon -- Trajni đakon -- Diakonia -- Crkvene službe
27
HA13-02169

TURALIJA, Franjo
Pastoral zdravstva i katoličke udruge : Hrvatsko katoličko liječničko društvo / Franjo Turalija.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 407-413  
 Elektronička verzija članka
Pastoral zdravstva -- Katoličke udruge
Hrvatsko katoličko liječničko društvo

27
06
HA13-02170

POZAIĆ, Valentin
Pastoral zdravstva kao izazov Crkvi / Valentin Pozaić.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 237-248  
 Elektronička verzija članka
Pastoral zdravstva -- Pastoralno djelovanje -- Zdravstvo -- Bolesnici -- Patnja -- Crkva
27
HA13-02171

KARDAŠ, Goran
Paţisaṃbhidamāgga kao rano egzegetsko djelo theravādskog buddhizma / Goran Kardaš.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 22 jed. - Abstract.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 139-150  
 Elektronička verzija članka
Buddhizam -- Theravadski buddhizam -- Znanje -- Razlučivanje
21/29
HA13-02172

ŠKEGRO, Ante
Pisma u ostavštini biskupa fra Augustina Miletića apostolskog vikara u otomanskoj Bosni u fojničkom samostanu Duha Svetoga / Ante Škegro.
Pisma u ostavštini biskupa fra Augustina Miletića: 226-328. Manje poznate riječi ; Kazala osoba, mjesta, pojmova: str. 329-342. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 222-342
Biskupi -- Apostolski vikarijat -- Pisma -- Svakodnevni život -- Moral
Miletić, Augustin
Franjevački samostan Duha Svetoga

27
HA13-02173

IVAN, Ruben Ioan
Povezanost spasenja, mučeništva i trpljenja prema sv. Ignaciju Antiohijskom / Ruben Ioan Ivan ; prevela s engleskog Ljubinka Jambrek.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 191-205  
 Elektronička verzija članka
Spasenje -- Mučeništvo -- Trpljenje -- Kršćansko savršenstvo -- Nada
Ignatius, sanctus -- Sveti Ignacije Antiohijski

27
HA13-02174

KOMADINA, Ante
Povijesni razvoj crkvene skrbi za bolesnike / Ante Komadina.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 265-283  
 Elektronička verzija članka
Bolesnici -- Skrb za bolesne -- Crkva -- Diakonia -- Karitativna djelatnost -- Povijest
272
HA13-02175

SCHLOSSER, Marianne
Pozvani na svetost u communio sanctorum : napomene o 5. poglavlju "Lumen gentium" / Marianne Schlosser ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Ecclesiam sanctam. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 37-46
Svetost -- Zajedništvo svetih -- Crkva -- Crkveni dokumenti
27
HA13-02176

BUDISELIĆ, Ervin
Pravilno razumijevanje evanđelja kao ključ za zdravu evangelizaciju, život i službu Crkve / Ervin Budiselić ; prevela s engleskog Ljubinka Jambrek.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 1 ; str. 9-32  
 Elektronička verzija članka
Evanđelje -- Evangelizacija -- Crkva -- Poslanje Crkve -- Kristologija -- Spasenje
27
HA13-02177

KOVAČEVIĆ, David
Prikaz razvoja Crkve Božje u Banovcima / David Kovačević.
Bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 1 ; str. 53-65  
 Elektronička verzija članka
Pentekostni pokret -- Pentekostna zajednica -- Povijest
Weitmann, Paul
Crkva Božja

27
HA13-02178

ANČIĆ, Nediljko Ante
Primat milosrđa : [uvodnik] / Nediljko Ante Ančić.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 48 (2013), 4 ; str. 431-434  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Milosrđe
Franciscus, papa -- Papa Franjo

27
HA13-02179

BABIĆ, Marko, svećenik
Redovito i izvanredno / Marko Babić.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 2 ; str. 193-202  
 Elektronička verzija članka
Liturgijsko vrijeme -- Vrijeme -- Bogoslužje -- Spasenje
27
HA13-02180

PETROVIĆ, Ivan, svećenik
Sastavljanje propovijedi prema homiletici Davida Buttricka / Ivan Petrović, Anđelko Domazet.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 2 ; str. 117-133  
 Elektronička verzija članka
Homiletika -- Propovijedi
Buttrick, David

27
HA13-02181

ČORALIĆ, Lovorka
Scuola degli Schiavoni : hrvatska bratovština u srcu Mletaka / Lovorka Čoralić. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 2 ; str. 90-97
Bratovštine -- Hrvatski iseljenici -- Umjetnička baština
Carpaccio, Vittore
Bratovština sv. Jurja i Tripuna

272
75
HA13-02182

JELIČIĆ, Anđela
Sinoptički Isus o vjeri / Anđela Jeličić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 1 ; str. 5-22  
 Elektronička verzija članka
Vjera -- Sinoptička evanđelja
Isus Krist

27
HA13-02183

RUNJE, Domagoj
Skrb za bolesnike - Kristovo poslanje / Domagoj Runje. - Ilustr.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 249-264  
 Elektronička verzija članka
Bolesnici -- Čudesna ozdravljenja
Isus Krist

27
HA13-02184

OSBURN, Robert
Skuplja li kršćanstvo moć ili je distribuira : povijesna i analitička procjena kršćanstva kao mehanizma distribuiranja moći / Robert Osburn, Jr., Ksenafo Akulli ; prevela s engleskog Ljubinka Jambrek.
Bibliografija: 15 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 207-216  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Moć -- Povijest
27
HA13-02185

VERMI, Dario
Specijalna bolnica Sveti Rafael, Strmac / Dario Vermi.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 431-434  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvene ustanove -- Psihijatrijski bolesnici -- Palijativna skrb -- Pastoral bolesnih
Specijalna bolnica Sveti Rafael -- Red Milosrdne braće

27
614
HA13-02186

PEHAR, Marija
Sumnja, pitanje i paradoks unutar kršćanske vjere / Marija Pehar.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 1 ; str. 23-46  
 Elektronička verzija članka
Kršćanska vjera -- Vjera -- Sumnja -- Paradoks -- Bog -- Otajstvo
27
HA13-02187

DRAGIĆ, Marko
Sveti Juraj u tradicijskoj baštini Hrvata / Marko Dragić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 31 jed. - Summary.
U: Croatica et Slavica Iadertina. - ISSN 1845-6839. - 9 (2013), 1 ; str. 269-313  
 Elektronička verzija članka
Tradicijska baština -- Legende -- Molitve -- Obredi -- Običaji
Sveti Juraj

272
39
HA13-02188

DRAGIĆ, Marko
Sveti Rok u tradicijskoj katoličkoj baštini Hrvata / Marko Dragić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 165-182  
 Elektronička verzija članka
Sveci -- Sveci zaštitnici -- Kult svetog Roka -- Katoličanstvo -- Tradicija -- Legende
Sveti Rok

27
39
HA13-02189

SPITERIS, Yannis
Svetost Crkve kao život u Kristu i njezin sakramentalni vid u N. Cabasilasa / Ioannis Spiteris ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Ecclesiam sanctam. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 88-100
Crkva -- Svetost -- Sakramenti -- Euharistija
Isus Krist -- Cabasilas, Nicolas

27
HA13-02190

SCHLÖGEL, Herbert
Svetost i grješnost Crkve : moralno-teološke perspektive / Herbert Schlögel ; prijevod Mato Balić.
Tematski blok: Ecclesiam sanctam. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 58-66
Crkva -- Svetost -- Grešnost -- Teologija -- Moral
27
HA13-02191

MARAČIĆ, Ljudevit Anton
Svetost na hrvatski način / Ljudevit Anton Maračić.
Tematski blok: Ecclesiam sanctam. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 118 ; str. 101-122
Hrvatski sveci -- Sveci -- Blaženici -- Svetost
27
HA13-02192

MARKEŠIĆ, Luka
Što je nama Ahdnama? : Osvrt na različita aktualna tumačenja Ahdname / Luka Markešić.
Sadrži i intervju koji je s autorom vodio Nedžad Novalić, objavljen u novinama Novo vrijeme, 31.5.2013.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 195-203
Povijesni dokumenti -- Osmanska vladavina -- Crkva -- Tumačenja
Zvizdović, Anđeo
Franjevci

27
94
HA13-02193

BABIĆ, Marko, svećenik
Šutnja Velike subote / Marko Babić.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 1 ; str. 80-91  
 Elektronička verzija članka
Velika subota -- Smrt -- Šutnja -- Pakao
Isus Krist

27
HA13-02194

ČORALIĆ, Lovorka
Tragovima hrvatskih trećoredica u Mlecima : (15.-18. stoljeće) / Lovorka Čoralić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 71 ; str. 23-39  
 Elektronička verzija članka
Trećoredice
27
HA13-02195

RAFFAI, Ana
Treći put : rane ne liječi vrijeme nego izgradnja mira / Ana Raffai.
Tematski blok: Peta obljetnica manifesta Kršćanskog akademskog kruga "U službi čovjeka i zajednice". - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 460-465  
 Elektronička verzija članka
Mir -- Teologija -- Dijalog -- Hrvatsko društvo
27
316
HA13-02196

DOMAŠ, Jasminka
U potrazi za odgovorom / Jasminka Domaš.
Tematski blok: Peta obljetnica manifesta Kršćanskog akademskog kruga "U službi čovjeka i zajednice".
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 453-456  
 Elektronička verzija članka
Židovska predaja -- Etika -- Istina
21/29
17
HA13-02197

JURKOVIĆ, Ivan, povjesničar
U potrazi za slavom mučeništva? : sv. Nikola Tavelić i martirski pokret u Córdobi : razlike i sličnosti / Ivan Jurković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 72 ; str. 1-19  
 Elektronička verzija članka
Mučeništvo -- Pravovaljanost mučeništva -- Martirski pokret -- Sveci -- Crkvena povijest
Tavelić, Nikola, sanctus

272
27
HA13-02198

BABIĆ, Marija
Uloga duhovnosti u palijativnoj skrbi / Marija Babić.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 435-440  
 Elektronička verzija članka
Duhovnost -- Palijativna skrb -- Umirući bolesnici
27
614
HA13-02199

ROKNIĆ Bežanić, Andrea
Uloga i djelovanje katoličke zajednice mladih Synaxis u riječkome hrvatskom proljeću / Andrea Roknić Bežanić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 71 ; str. 155-170  
 Elektronička verzija članka
Katoličke zajednice mladih -- Hrvatsko proljeće -- Hrvatska povijest
Synaxis

26
06
94(497.5)
HA13-02200

Ó Carragáin, Tomás
The view from the shore : perceiving island monasteries in early medieval Ireland / Tomás Ó Carragáin. - Ilustr.
Tematski blok: Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe siècle. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Sažetak.
U: Hortus artium medievalium. - ISSN 1330-7274. - 19 (2013) ; str. 21-33
Samostani -- Otočki samostani -- Kršćanstvo -- Poganstvo
272
72
HA13-02201

ŠTENGL, Ivan
Vjera kao hod temeljnog povjerenja : bitnost primarnih iskustava za razvoj religioznosti / Ivan Stengl.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 1 ; str. 64-79  
 Elektronička verzija članka
Vjera -- Povjerenje -- Religioznost -- Iskustvo -- Religiozni odgoj
27
HA13-02202

VUKŠIĆ, Tomo
Zakonske i druge pretpostavke pastorala zdravstva u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini / Tomo Vukšić.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 377-393  
 Elektronička verzija članka
Pastoral zdravstva -- Zdravstvo -- Zakonska regulativa -- Crkva
27
341
614
HA13-02203

Vidi br.: HA13-02826

Vidi br.: HA13-02101

Vidi br.: HA13-02081

Vidi br.: HA13-02092

Vidi br.: HA13-02229

Vidi br.: HA13-02959

Vidi br.: HA13-02334

Vidi br.: HA13-02114

Vidi br.: HA13-02455

Vidi br.: HA13-02284

Vidi br.: HA13-02734

Vidi br.: HA13-02032

Vidi br.: HA13-02765

Vidi br.: HA13-02274

Vidi br.: HA13-02287

Vidi br.: HA13-02912

Vidi br.: HA13-02915

Vidi br.: HA13-02923

Vidi br.: HA13-02904

Vidi br.: HA13-02097

Vidi br.: HA13-02554

Vidi br.: HA13-02908

Vidi br.: HA13-02919

Vidi br.: HA13-02153

Vidi br.: HA13-02282

Vidi br.: HA13-02159

Vidi br.: HA13-02253

Vidi br.: HA13-02569

Vidi br.: HA13-02198

Vidi br.: HA13-02557

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


HABERMAS, Jürgen
Politička komunikacija u medijskom društvu : da li demokracija još uživa spoznajnu dimenziju? : Utjecaj normativne teorije na empirijska istraživanja / Jürgen Habermas ; preveli Gvozden Flego i Zrinjka Peruško.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 40 jed.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 2 ; str. 145-160  
 Elektronička verzija članka
Politička komunikacija -- Deliberativna politika -- Masovni mediji -- Neovisnost medija
30
316
HA13-02204

304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

VOJAK, Danijel
Osvrt na pisanje o romskoj nacionalnoj manjini u knjizi Dragutina Babića, Filipa Škiljana, Drage Župarića-Iljića, Nacionalne manjine u Zagrebu: položaj i perspektive, Plejada, Zagreb, 2011. / Danijel Vojak.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 66 (2013), 1 ; str. 245-248
Babić, Dragutin -- Škiljan, Filip -- Župarić-Iljić, Drago
Nacionalne manjine -- Romska manjina -- Romi

304
HA13-02205

Vidi br.: HA13-02069

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

BRATKOVIĆ, Daniela
Društveni položaj žena s invaliditetom / Daniela Bratković, Vesna Mihanović, Adinda Dulčić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 24 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 164-180  
 Elektronička verzija članka
Žene -- Žene s invaliditetom -- Ljudska prava -- Društveni položaj -- Inkluzija -- Kvaliteta života
305
HA13-02206

Vidi br.: HA13-02325

Vidi br.: HA13-02948

Vidi br.: HA13-02960

Vidi br.: HA13-02358

308   Sociografija

GRDEŠIĆ, Marko
Prostorna analiza “crvene” i “crne” Hrvatske : eksplorativna studija / Marko Grdešić. - Ilustr.
Tematski blok: Hrvatska politika. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 183-203  
 Elektronička verzija članka
Političke stranke -- Politički izbori -- Prostorna analiza -- Regionalne razlike
308
HA13-02207

314   Demografija

AKRAP, Anđelko
Demografski pogled na ulazak Hrvatske u Europsku uniju / Anđelko Akrap. - Ilustr.
Tematski blok: Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 2 ; str. 15-27
Demografski trendovi -- Povijesni pregled -- Emigracija -- Nezaposlenost -- Fertilitet -- Imigracijska politika
Europska unija

314
HA13-02208

MANIN, Marino
Ivan Rogić, Ivan Čizmić: Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2011. : [prikaz] / Marino Manin.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 45 (2013), 2 ; str. 379-382  
 Elektronička verzija članka
Rogić, Ivan -- Čizmić, Ivan
Ieljavanje -- Migracije

314
HA13-02209

KORUNIĆ, Petar
Stanovništvo Hrvatske 1802. godine / Petar Korunić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 94-98. - Summary.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 66 (2013), 1 ; str. 47-99
Historijska demografija -- Popisi stanovništva -- Naselja -- Županije
314
94(497.5)
HA13-02210

Vidi br.: HA13-02964

316   Sociologija

RUBIĆ, Tihana
Afternoon moonlighting : it was a must : the dynamics and paradoxes of the croatian socialist and post-socialist labor market / Tihana Rubić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 54 jed. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 50 (2013), 1 ; str. 121-144  
 Elektronička verzija članka
Socijalizam -- Postsocijalizam -- Ekonomska kriza -- Nezaposlenost -- Neformalna ekonomija -- Obiteljski odnosi -- Etnografija rada
316
HA13-02211

RUSAC, Silvia
Dobna diskriminacija : iskustva starijih osoba / Silvija Rusac, Ana Štambuk, Jelena Verić.
Bibliografija: 38 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 96-105  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Predrasude -- Dobna diskriminacija
316
HA13-02212

RÁKOSNÍK, Jakub
Egalitarianism, welfare policies and the legitimation of political regimes : the case of the Czech Republic.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 39 jed. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 50 (2013), 1 ; str. 146-162  
 Elektronička verzija članka
Socijalna država -- Socijalna prava -- Egalitarizam -- Zaposlenost -- Etnografija rada
316
HA13-02213

MOLVAREC, Lana
Između ekonomije i psihoanalize / Lana Molvarec.
Prikaz knjige: Tiranija izbora / Renata Salecl. Fraktura, Zagreb, 2011.
U: Forum (Zagreb). - ISSN 0015-8445. - 52 (2013), knj. 85, 1/3 ; str. 300-304
Suvremeno društvo -- Potrošačko društvo -- Iluzija slobode
Salecl, Renata

316
HA13-02214

SKELIN Horvat, Anita
Kako govorimo kada govorimo o Europskoj uniji? / Anita Skelin Horvat. - Ilustr.
Tematski blok: Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 2 ; str. 38-41
Javno mnijenje -- Mediji -- Hrvatski jezik -- Nacionalni identitet
Europska unija

316
HA13-02215

SUPIČIĆ, Ivan
Manifest - trajna zadaća Kršćanskog akademskog kruga / Ivan Supičić.
Tematski blok: Peta obljetnica manifesta Kršćanskog akademskog kruga "U službi čovjeka i zajednice". - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 435-139  
 Elektronička verzija članka
Hrvatsko društvo -- Civilno društvo -- Kršćanski humanizam
Kršćanski akademski krug

316
HA13-02216

LABUS, Mladen
Nikola Skledar: Sociologija kulture, Plejada, Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", Zagreb-Zaprešić, 2012. : [prikaz] / Mladen Labus.
Bibliografska bilješka uz tekst.
U: Filozofska istraživanja. - ISSN 0351-4706. - 33 (2013), 1(129) ; str. 185-190  
 Elektronička verzija članka
Skledar, Nikola
316
HA13-02217

MILJENOVIĆ, Ana
Pristup razvojno osjetljivim zajednicama u Hrvatskoj : između teorijske konceptualizacije i političko-pravnih rješenja / Ana Miljenović.
Tematski blok: Javne politike. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 51 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 3 ; str. 155-179  
 Elektronička verzija članka
Regionalna politika -- Regionalni razvoj -- Razvoj zajednice -- Održivi razvoj
316
HA13-02218

Vidi br.: HA13-02196

Vidi br.: HA13-02324

Vidi br.: HA13-02323

Vidi br.: HA13-02967

Vidi br.: HA13-02100

Vidi br.: HA13-02087

Vidi br.: HA13-02220

Vidi br.: HA13-02222

Vidi br.: HA13-02204

Vidi br.: HA13-02152

Vidi br.: HA13-02966

Vidi br.: HA13-02125

Vidi br.: HA13-02246

Vidi br.: HA13-02287

Vidi br.: HA13-02539

Vidi br.: HA13-02164

Vidi br.: HA13-02283

Vidi br.: HA13-02224

Vidi br.: HA13-02531

Vidi br.: HA13-02288

32   Politika

JANTOL, Tomislav, politolog
Javnost kao medij demokracije / Tomo Jantol.
Tematski blok: Politička komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 2 ; str. 11-22  
 Elektronička verzija članka
Demokracija -- Javnost -- Javno mnijenje -- Mediji
32
HA13-02219

PERUŠKO, Zrinjka
Komparativna analiza postsocijalističkih medijskih sustava / Zrinjka Peruško.
Tematski blok: Politička komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 82 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 2 ; str. 38-59  
 Elektronička verzija članka
Postsocijalizam -- Medijski sustavi -- Historijski institucionalizam -- Teorijski modeli -- Komparativna analiza
32
316
HA13-02220

JOVIĆ, Dejan
Na pedesetu godišnjicu : novi iskorak / Dejan Jović.
Povodom 50. obljetnice izlaženja časopisa Politička misao.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 5-11  
 Elektronička verzija članka
Politologija -- Časopisi -- Obljetnice
32
050
HA13-02221

MANCINI, Paolo
Od medijskih efekata do teorije sustava : put komparativnog istraživanja u političkoj komunikaciji / Paolo Mancini ; prevela Zrinjka Peruško.
Tematski blok: Politička komunikacija. - Bilješka uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 2 ; str. 23-37  
 Elektronička verzija članka
Masovni mediji -- Medijske studije -- Politička komunikacija -- Komparativno istraživanje
32
316
HA13-02222

PAVIĆ, Željko, filozof
Orwellov veliki brat Slavoj Žižek / Željko Pavić.
Odnosi se na rad S. Žižeka objavljen u: Savetovanje o ideološko-političkom radu i marksističkom osposobljavanju komunista i pripadnika Jugoslovenske narodne armije, 1976. g. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 179-189
Marksizam -- Komunisti -- Obrazovanje -- Kritika
Žižek, Slavoj

32
14
HA13-02223

MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Ljiljana
Politička odgovornost kršćana / Ljiljana Matković-Vlašić.
Dijalog o suvremenim i vječnim pitanjima, Zagreb, 6.6.2013.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 2 ; str. 334-339  
 Elektronička verzija članka
Politika -- Kršćanstvo -- Suvremeno društvo
32
316
HA13-02224

DOLENEC, Danijela
QCA metoda u političkoj znanosti : ključne karakteristike, doprinosi i ograničenja / Danijela Dolenec. - Ilustr.
Tematski blok: Pojmovi i metode u političkim znanostima. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 46 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 104-126  
 Elektronička verzija članka
Metodologija društvenih znanosti -- Kvalitativna komparativna analiza -- Komparativna politika
32
HA13-02225

MIHALJEVIĆ, Nikica, književni kritičar
Riječ Vinka Nikolića na stranicama londonske Nove Hrvatske / Nikica Mihaljević.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Forum (Zagreb). - ISSN 0015-8445. - 52 (2013), knj. 85, 1/3 ; str. 263-296
Hrvatska politička emigracija -- Časopisi
Nikolić, Vinko

32
HA13-02226

Vidi br.: HA13-02085

Vidi br.: HA13-02530

Vidi br.: HA13-02528

Vidi br.: HA13-02529

Vidi br.: HA13-02929

Vidi br.: HA13-02148

321   Oblici političke organizacije. Države kao političke sile

ĆURKOVIĆ, Jasna
Božo Milanović i etičke implikacije njegova političkog djelovanja / Jasna Ćurković Nimac, Stipe Tadić, Stipan Trogrlić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 349-365  
 Elektronička verzija članka
Politika -- Političko djelovanje -- Etika
Milanović, Božo

321
17
HA13-02227

ZGURIĆ, Borna
Krize, građanski rat i slom konfesionalne demokracije u Libanonu / Borna Zgurić. - Ilustr.
Tematski blok: Područne studije: demokracije u krizi. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 44 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 3 ; str. 102-125  
 Elektronička verzija članka
Konsocijacijska demokracija -- Konsocijacionalizam -- Konfesionalizam -- Građanski rat -- Demokracija
321
HA13-02228

HAVEL, Boris
Kršćanski cionizam : nastanak i razvoj neočekivanoga političko-religijskog fenomena / Boris Havel.
Tematski blok: Regionalne i europske studije. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 69 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 129-154  
 Elektronička verzija članka
Međureligijski odnosi -- Politički pokreti -- Filosemitizam -- Kršćanski cionizam
321
23/28
HA13-02229

RAOS, Višeslav
Pomicanje granice Europske unije na jugoistok i višestruki procesi teritorijalizacije. - Ilustr.
Tematski blok: Europske studije. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 60 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 3 ; str. 33-55  
 Elektronička verzija članka
Teritorij -- Državne granice -- Europske integracije
321
HA13-02230

KOS-STANIŠIĆ, Lidija
Sigurnosne narkoprijetnje demokracijama Sjevernog trokuta / Lidija Kos-Stanišić.
Tematski blok: Područne studije: demokracije u krizi. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 24 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 3 ; str. 81-101  
 Elektronička verzija članka
Trgovina drogom -- Narkokarteli -- Politička nestabilnost -- Regionalna sigurnost
321
HA13-02231

Vidi br.: HA13-02249

Vidi br.: HA13-02233

322   Odnosi između Crkve i države

Vidi br.: HA13-02149

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

Vidi br.: HA13-02235

Vidi br.: HA13-02950

324   Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni rezultati

KASAPOVIĆ, Mirjana
Što su kombinirani izborni sustavi? / Mirjana Kasapović.
Tematski blok: Pojmovi i metode u političkim znanostima. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 79 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 87-103  
 Elektronička verzija članka
Kombinirani izborni sustavi -- Izborni modeli
324
HA13-02232

VELIČKI, Damir
Tekuća demokracija i digitalni urođenici : Piratenpartei kao izazov njemačkoj demokraciji / Damir Velički.
Tematski blok: Politička komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 34 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 2 ; str. 124-141  
 Elektronička verzija članka
Političke stranke -- Piratske stranke -- Internet -- Digitalna komunikacija -- Slobodan pristup informacijama
Piratenpartei

324
321
004
HA13-02233

KUNAC, Suzana
Tihi glas, ujutro u Americi : izborna kampanja 2011. u Hrvatskoj / Suzana Kunac, Dražen Lalić, Martina Andrijević. - Ilustr.
Tematski blok: Politička komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 30 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 2 ; str. 75-97  
 Elektronička verzija članka
Izborna kampanja -- Politički marketing -- Politička komunikacija -- Parlamentrani izbori
324
HA13-02234

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

JOVIĆ, Dejan
Europa i raspad Jugoslavije / Dejan Jović.
Bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 207-218  
 Elektronička verzija članka
Raspad Jugoslavije -- Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Civilne udruge
327
323
HA13-02235

POPOVIĆ, Petar, politolog
Horizontalni aspekt ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima / Petar Popović.
Tematski blok: Teorije međunarodnih odnosa. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 70 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 58-83  
 Elektronička verzija članka
Međunarodni odnosi -- Politička moć -- Ravnoteža snaga -- Realizam -- Empirizam -- Anarhija
327
HA13-02236

KURSAR, Vjeran
Hrvati u gradu na Bosporu : hrvatsko iseljeništvo u osmanskoj prijestolnici Istanbulu u dugom 19. stoljeću / Vjeran Kursar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 42-49
Hrvatski iseljenici -- Povijesni prikaz
327
HA13-02237

MARIN, Emilio
Hrvatska i suvremeni svijet : u službi etike u diplomaciji / Emilio Marin.
Tematski blok: Peta obljetnica manifesta Kršćanskog akademskog kruga "U službi čovjeka i zajednice".
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 449-452  
 Elektronička verzija članka
Etika -- Diplomacija -- Suvremeni svijet
327
17
HA13-02238

MUSLADIN, Marijana
Istočno susjedstvo Europske unije : Bjelorusija, Moldova i Ukrajina.
Tematski blok: Europske studije. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 31 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 3 ; str. 56-78  
 Elektronička verzija članka
Europska unija
327
HA13-02239

JOLIĆ, Tvrtko
Nacionalni interes i moral u međunarodnim odnosima / Tvrtko Jolić.
Tematski blok: Teorije međunarodnih odnosa. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 38-57  
 Elektronička verzija članka
Međunarodni odnosi -- Politički realizam -- Nacionalni interes -- Moral i politika
327
HA13-02240

ILIĆ, Marina, politologinja
Preoblikovanje discipline međunarodnih odnosa / Marina Ilić.
Tematski blok: Teorije međunarodnih odnosa. - Summary. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 38 jed.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 15-37  
 Elektronička verzija članka
Međunarodni odnosi -- Međunarodna politika -- Političke teorije -- Dekolonizacija -- Analitički eklekticizam
327
HA13-02241

STAREŠINA, Višnja
U škarama Cooperove doktrine postmodernog imperijalizma / Višnja Starešina. - Ilustr.
Tematski blok: Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 2 ; str. 28-32
Vanjska politika -- Pristupanje EU -- Doktrina postmodernog imperijalizma
Cooper, Robert
Europska unija -- Međunarodni kazneni sud

327
HA13-02242

Vidi br.: HA13-02247

Vidi br.: HA13-02947

Vidi br.: HA13-02149

Vidi br.: HA13-02956

Vidi br.: HA13-02946

328   Parlamenti. Narodna predstavništva. Vlade

BRÜCKLER, Franka Miriam
Kako raspodijeliti zastupnička mjesta u Europskom parlamentu? / Franka Miriam Brueckler. - Ilustr.
Tematski blok: Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 2 ; str. 33-37
Zastupnici -- Političke stranke
Europski parlament -- Europska unija

328
HA13-02243

329   Političke stranke i pokreti

ŽAGAR, Ivan, povjesničar
Hrvoje Klasić: Jugoslavija i svijet 1968., Naklada Ljevak, Zagreb, 2012. : [prikaz] / Ivan Žagar.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 66 (2013), 1 ; str. 276-280
Klasić, Hrvoje
Studentski pokreti

329
94
HA13-02244

Vidi br.: HA13-02089

Vidi br.: HA13-02932

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

SLAVNIĆ, Zoran
From workers' self-managemant in socialism to trade unions marginalisation in "wild capitalism" : a case study of ArcelorMittal in Bosnia and Herzegovina / Zoran Slavnić, Branka Likić-Brborić, Sara Nadin, Colin C. Williams.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 51-54. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 43 (2013), 1 ; str. 31-55  
 Elektronička verzija članka
Industrija čelika -- Povijest -- Radnički sindikati -- Privatizacija -- Kapitalizam
ArcelorMittal

331
669
HA13-02245

DAHLSTEDT, Magnus
The politics of labour market activation : employability, exclusion and active citizenship / Magnus Dahlstedt.
Bibliografija: str. 26-28. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 43 (2013), 1 ; str. 5-29  
 Elektronička verzija članka
Politika tržišta rada -- Aktivacija -- Rad -- Zapošljavanje
331
316
HA13-02246

Vidi br.: HA13-02248

Vidi br.: HA13-02279

332   Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Ekonomika stanovanja

BEŠIREVIĆ, Nataša
Regionalna politika Europske unije prema Zapadnom Balkanu : dosezi i ograničenja / Nataša Beširević, Ivana Cujzek.
Tematski blok: Regionalne i europske studije. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 26 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 1 ; str. 155-179  
 Elektronička verzija članka
Europske integracije -- Regionalna politika -- Stabilizacijska politika
Europska unija

332
327
HA13-02247

336   Financije. Bankarstvo. Novac

RADOŠEVIĆ, Dubravko
Politički aspekti hrvatske deflacijske politike / Dubravko Radošević.
Tematski blok: Javne politike. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 21 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 3 ; str. 180-192  
 Elektronička verzija članka
Deflacijska politika -- Deflacija -- Reflacija -- Fiskalna politika -- Zaposlenost -- Stres -- Testiranje
336
331
HA13-02248

Vidi br.: HA13-02255

Vidi br.: HA13-02266

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

Vidi br.: HA13-02516

Vidi br.: HA13-02520

Vidi br.: HA13-02515

Vidi br.: HA13-02517

Vidi br.: HA13-02971

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

Vidi br.: HA13-02249

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

341   Međunarodno pravo

MAHMUTOVIĆ, Adnan
Zakonodavni i nezakonodavni pravni akti Evropske unije i demokratski legitimitet / Adnan Mahmutović.
Tematski blok: Europska unija i europeizacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 494-497. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 467-498
Politička integracija -- Demokratski deficit -- Demokratski legitimitet -- Pravni propisi
Europska unija

341
339
321
HA13-02249

Vidi br.: HA13-02252

Vidi br.: HA13-02203

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

BRITVIĆ Vetma, Bosiljka
Neke pravne posljedice presuda upravnih sudova u državama članicama Europske unije / Bosiljka Britvić Vetma.
Tematski blok: Upravno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 175-192
Upravni sudovi -- Presude -- Pravne posljedice
342
347
HA13-02250

DAVITKOVSKI, Borče
Prekršaji u Makedoniji / Borče Davitkovski, Elena Davitkovska. - Ilustr.
Tematski blok: Upravno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 193-212
Prekršajni zakon -- Upravni postupak -- Kazneno djelo -- Prekršaj
342
HA13-02251

KOVAČEVIĆ, Bojan
Tko je čuvar ustava u Europskoj uniji? / Bojan Kovačević.
Tematski blok: Europske studije. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 43 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 3 ; str. 7-32  
 Elektronička verzija članka
Europske integracije -- Demokratski deficit -- Kriza ustavnosti
Europska unija -- Europsko vijeće -- Europski sud pravde (Luxembourg)

342
341
HA13-02252

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

Vidi br.: HA13-02955

347   Građansko pravo

Vidi br.: HA13-02270

Vidi br.: HA13-02250

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

PATAFTA, Daniel
Elementi jozefinističkog prava o odnosu Crkve i države u spisu Jus publicum ecclesiasticum / Daniel Patafta.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Croatica Christiana periodica. - ISSN 0350-7823. - 37 (2013), 72 ; str. 119-127  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Država -- Pravo -- Jozefinizam -- Franjevačke škole
Lanosović, Marijan
Franjevci

348/349
272
HA13-02253

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

MUSA, Anamarija
Agencies in Croatia : something old or something new? / Anamarija Musa. - Ilustr.
Tematski blok: Upravna teorija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 68 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 353-398  
 Elektronička verzija članka
Državne agencije -- Državna uprava -- Upravna reforma -- Reforma državne uprave -- Ekonomska kriza
35
HA13-02254

BRONIĆ, Mihaela
Analiza fiskalnog značaja općinskih i gradskih poreza u Hrvatskoj / Mihaela Bronić. - Ilustr.
Tematski blok: Javne financije. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 36 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 625-658
Lokalna samouprava -- Financiranje -- Općinski porez -- Gradski porez
35
336
HA13-02255

KENNEDY, Sheila Suess
Context matters : pedagogy and comparative public administration / Sheila Suess Kennedy.
Tematski blok: Upravno obrazovanje. - Bibliografija i elektronički izvori: 26 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 161-174  
 Elektronička verzija članka
Pravni sustavi -- Komparativna javna uprava
35
37
HA13-02256

HRSTIĆ, Ivan
Djelovanje lokalne samouprave u Makarskoj između dva svjetska rata / Ivan Hrstić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 45 (2013), 1 ; str. 65-88  
 Elektronička verzija članka
Arhivsko gradivo -- Lokalna samouprava -- Supsidijarnost
35
94(497.5)
HA13-02257

ĐULABIĆ, Vedran
Dvije godine Hrvatske i komparativne javne uprave : statistički podaci za 2011. i 2012. godinu. / Vedran Đulabić, Romea Manojlović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 7 jed.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 315-322  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni časopisi -- Javna uprava -- Statistički podaci -- Statistika
35
050
HA13-02258

CEPIKU, Denita
Embracing disciplinary diversity : public administration education in Italy / Denita Cepiku.
Tematski blok: Upravno obrazovanje. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 100-102. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 71-104  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Javna kultura -- Obrazovanje
35
378
HA13-02259

MARČETIĆ, Gordana
Etički kodeksi i etika javnih službenika / Gordana Marčetić. - Ilustr.
Tematski blok: Javni službenici. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 535-538. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 499-539
Etički kodeks -- Kodeks ponašanja -- Državni službenici
35
HA13-02260

KOPRIĆ, Ivan
Governance and administrative education in South Eastern Europe / Ivan Koprić. - Ilustr.
Tematski blok: Upravno obrazovanje. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 33-37. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 5-39  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Upravno obrazovanje -- Stručno usavršavanje -- Visoko obrazovanje
35
378
HA13-02261

LEČEK, Suzana
Izbor ili imenovanje : problem gradske (samo)uprave u Slavonskom Brodu 1918.-1941. / Suzana Leček. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 45 (2013), 1 ; str. 9-33  
 Elektronička verzija članka
Gradska samouprava -- Supsidijarnost -- Centralizam
35
94(497.5)
HA13-02262

HAČEK, Miro
Local sub-centralization and sub-municipal divisions in Slovenia / Miro Haček, Anja Grabner. - Ilustr.
Tematski blok: Lokalna samouprava u Sloveniji. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 24 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 213-220  
 Elektronička verzija članka
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Jedinice lokalne samouprave
35
HA13-02263

PREBILIČ, Vladimir
Mayor, director of municipal administration and deputy mayor : a love triangle / Vladimir Prebilič, Simona Kukovič. - Ilustr.
Tematski blok: Upravno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 27 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 231-258  
 Elektronička verzija članka
Jedinice lokalne samouprave -- Gradonačelnik -- Dogradonačelnik -- Direktor gradske uprave -- Ovlasti -- Politički odnosi
35
HA13-02264

VERNARDAKIS, George
The National School of Administration in France and its impact on public policy making / George Vernardakis. - Ilustr.
Tematski blok: Upravno obrazovanje. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 14 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 41-70  
 Elektronička verzija članka
Javne politike -- Javne službe -- Mehanizmi kontrole -- Visokoškolsko obrazovanje
Ecole National d'Administration

35
378
HA13-02265

MUJAKIĆ, Muhamed I.
Pravni aspekti financiranja lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini / Muhamed I. Mujakić. - Ilustr.
Tematski blok: Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija, pravni i elektronički izvori: 16 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 611-623
Lokalna samouprava -- Financiranje -- Javni prihodi
35
336
HA13-02266

RADOVI objavljeni u časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava tijekom 2011. i 2012. = Articles published in the journal Croatian and Comparative public administration in 2011. and 2012.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 323-328  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni časopisi -- Članci
35
050
01
HA13-02267

DRMIĆ, Anica
Službenički odnos u hrvatskoj pravnoj regulativi / Anica Drmić.
Tematski blok: Javni službenici. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija, elektronički i pravni izvori: 30 jed. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 569-591
Državni službenici -- Službenički odnos -- Pravna regulativa
35
HA13-02268

MARTINOVIĆ, Drago
Sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini / Drago Martinović.
Tematski blok: Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 24 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 593-609  
 Elektronička verzija članka
Lokalna samouprava -- Općine -- Zakonski propisi -- Sudjelovanje građana
35
HA13-02269

JURAS, Damir
Sudska zaštita prava državnih službenika u disciplinskom postupku / Damir Juras.
Tematski blok: Javni službenici. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 563-567. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 541-568
Državni službenici -- Disciplinski postupak -- Disciplinska odgovornost -- Upravni spor -- Zaštita prava -- Pravna regulativa
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) -- Vrhovni sud -- Ustavni sud

35
347
HA13-02270

LOPIŽIĆ, Iva
Usporedba zastupljenosti tema u znanstvenim časopisima o javnoj upravi / Iva Lopižić. - Ilustr.
Tematski blok: Upravna teorija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 2 ; str. 399-431  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni časopisi -- Javna uprava -- Tematska zastupljenost -- Metode istraživanja
35
050
HA13-02271

Vidi br.: HA13-02317

Vidi br.: HA13-02321

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

Vidi br.: HA13-02957

Vidi br.: HA13-02954

Vidi br.: HA13-02150

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

ZEBIĆ, Branko
U službi siromašnih i obespravljenih / Branko Zebić.
Tematski blok: Peta obljetnica manifesta Kršćanskog akademskog kruga "U službi čovjeka i zajednice". - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 11 (2013), 3 ; str. 445-448  
 Elektronička verzija članka
Siromaštvo
364/365
HA13-02272

37   Obrazovanje

BURIĆ Sarapa, Ksenija
Analiza povezanosti glazbenih improvizacija i likovnog izražavanja u djeteta / Ksenija Burić, Branko Nikolić, Miroslav Prstačić. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 1-11  
 Elektronička verzija članka
Muzikoterapija -- Orff metoda -- Improvizacije -- Likovno izražavanje -- Boje
Beethoven, Ludwig van

37
HA13-02273

BUDISELIĆ, Ervin
Apologija teološkog obrazovanja : narav, uloga, svrha, prošlost i budućnost teološkog obrazovanja / Ervin Budiselić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 31 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 7 (2013), 2 ; str. 157-178  
 Elektronička verzija članka
Teološko obrazovanje -- Teologija -- Povijest -- Crkva -- Katoličnost
37
27
HA13-02274

BEŽEN, Ante
Content and time determination of education for initial reading and writing course in Croatian language / Ante Bežen, Vesna Budinski. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 9 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 25-39  
 Elektronička verzija članka
Nastava hrvatskog jezika -- Nastava čitanja i pisanja -- Metodički čin
37
HA13-02275

JURKIĆ Sviben, Tamara
Differences in opinion about the type of education necessary to implement music teaching in view of song teaching variants / Tamara Jurkić Sviben, Nikola Margetić. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija i elektronički izvori: 18 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 111-126  
 Elektronička verzija članka
Nastava glazbene kulture -- Osnovna škola -- Kompetencije učitelja -- Glazbeno obrazovanje
37
78
HA13-02276

KALAMKOVIĆ, Snežana
Distance learning applied in primary school teaching = Učenje na daljinu primijenjeno u nastavi osnovne škole / Snežana Kalamković, Tibor Halaši, Martin Kalamković. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 263-269. - Bibliografija: 21 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 251-269  
 Elektronička verzija članka
Osnovna škola -- Nastava -- Učenje na daljinu -- E-učenje
37
HA13-02277

ÜNLÜ, Hüseyin
Do prospective physical education teachers really want to be physical education teachers? = Žele li budući učitelji tjelesnog odgoja uistinu postati učitelji tjelesnog odgoja? / Hüseyin Ünlü. - Ilustr.
Tema broja: Kineziološka edukacija. - Tekst na hrv. jeziku na str. 224-230. - Bibliografija: str. 219-223.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 211-230  
 Elektronička verzija članka
Učitelji -- Učitelji tjelesnog odgoja -- Stavovi učitelja
37
796/799
HA13-02278

ADŽIĆ, Sofija
Education, labour market and reindustrialization : case of Serbia = Obrazovanje, tržište rada i reindustrijalizacija : slučaj Srbije / Sofija Adžić, Radovan Pejanović, Branko Medojević. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 140-158. - Bibliografija: 20 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 117-158
Tržište rada -- Visoko obrazovanje -- Cjeloživotno obrazovanje -- Reindustrijalizacija -- Obrazovni sustav
37
331
HA13-02279

ŠUMANOVIĆ, Mara
Evaluation of the PE curriculum in the higher grades of primary school = Vrednovanje nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za više razrede osnovne škole / Mara Šumanović. - Ilustr.
Tema broja: Kineziološka edukacija. - Tekst na hrv. jeziku na str. 184-193. - Bibliografija: 17 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 169-193  
 Elektronička verzija članka
Osnovna škola -- Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Vrednovanje plana i programa -- Stavovi učitelja
37
HA13-02280

HERZOG, Jerneja
Examples of applying contemporary art practices in the visual arts curriculum in grammar schools / Jerneja Herzog, Matjaž Duh. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija i elektronički izvori: 23 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 55-69  
 Elektronička verzija članka
Osnovna škola -- Srednja škola -- Umjetničko obrazovanje -- Suvremena umjetnost -- Vizualna umjetnost -- Kurikulum
37
7.0
HA13-02281

NEDIĆ, Mato
Fra Ilija Starčević i bosanskohercegovačko školstvo / Mato Nedić.
U povodu 190. obljetnice osnivanja prve pučke škole u Bosni i Hercegovini (Tolisa, 1823.-2013.). - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 153-162
Pučke škole -- Povijest školstva -- Život i rad
Starčević, Ilija
Franjevci

37
27
HA13-02282

MATA, Liliana
Implications of contemporary private life issues on education = Posljedice suvremenih razmatranja privatnog života na obrazovanje / Liliana Mata. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 229-240. - Bibliografija i elektronički izvori: 47 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 213-240
Obrazovanje -- Obrazovni proces -- Privatni život
37
316
HA13-02283

FILIPOVIĆ, Ana Thea
Kako vjeronauk govori o patnji i nadi? : Analiza udžbenika za katolički vjeronauk s posebnim osvrtom na rodne implikacije / Ana Thea Filipović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 48 (2013), 4 ; str. 435-468  
 Elektronička verzija članka
Katolički vjeronauk -- Udžbenici -- Patnja -- Nada -- Rodna ravnopravnost -- Istraživanje
37
27
HA13-02284

KOVAČIĆ, Gordana, logoped
Kvaliteta glasa nastavnica s vokalnim zamorom / Gordana Kovačić, Emica Farago. - Ilustr.
Bibliografija: 52 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 92-107  
 Elektronička verzija članka
Nastavnici -- Kvaliteta glasa -- Vokalni zamor -- Subjektivni tjelesni simptomi -- Skala GRBAS
37
HA13-02285

BRAJČIĆ, Marija
Learning at the museum = Učenje u muzeju / Marija Brajčić, Sonja Kovačević, Dubravka Kuščević. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 171-178. - Bibliografija i elektronički izvori: 24 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 159-178
Muzeji -- Obrazovni sustav -- Neformalno učenje
37
069
HA13-02286

BONETA, Željko
Neformalna i formalna religijska socijalizacija u ranom djetinjstvu : veze i paradoksi / Željko Boneta, Željka Ivković, Marina Šanko-Brletić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 43 (2013), 1 ; str. 57-81  
 Elektronička verzija članka
Religijska socijalizacija -- Religioznost -- Rano djetinjstvo -- Obitelj -- Istraživanje
37
27
316
HA13-02287

BALAIĆ, Siniša
Osnovna problematika odgoja u svjetlu odnosa : odgoj u znanstveno-tehničkoj viziji svijeta / Siniša Balaić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 2 ; str. 178-192  
 Elektronička verzija članka
Odgoj -- Ljudski odnosi -- Osoba -- Društvo -- Znanstveno-tehnički napredak
37
316
HA13-02288

ŽIC-RALIĆ, Anamarija
Povezanost varijabli obiteljske klime i prilagođenog ponašanja u procjenama djece s teškoćama i tipičnog razvoja / Anamarija Žic Ralić, Daniela Cvitković. - Ilustr.
Bibliografija: 45 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 151-163  
 Elektronička verzija članka
Djeca s teškoćama u razvoju -- Obitelj -- Adaptivno ponašanje
37
159.9
HA13-02289

STRSOGLAVEC, Helena
Prikaz ranog edukacijsko-rehabilitacijskog razvojnog programa kod djece s West sindromom / Helena Strsoglavec, Ines Joković Oreb, Renata Pinjatela. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 27 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 130-142  
 Elektronička verzija članka
West sindrom -- Djeca s teškoćama u razvoju -- Edukacijsko–rehabilitacijski program -- Integracijski program -- INDIF komponentna analiza
37
HA13-02290

ŠPELIĆ, Aldo
Prosocijalnost i empatija u kontekstu integracijskih razreda / Aldo Špelić, Đeni Zuliani, Ivana Milošević. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 59 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 135-150  
 Elektronička verzija članka
Osnovno školstvo -- Prosocijalnost -- Empatija -- Sociometrija -- Obrazovna integracija
37
159.9
HA13-02291

FULGOSI-MASNJAK, Rea
Roditeljsko poimanje tolerancije i primjena tolerancije u odgoju djeteta i suradnji s učiteljima / Rea Fulgosi Masnjak, Ljiljana Igrić, Natalija Lisak.
Bibliografija i elektronički izvori: 41 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 23-36  
 Elektronička verzija članka
Školstvo -- Obrazovni sustav -- Inkluzivna škola -- Učenici -- Razred -- Roditelji -- Roditeljske kompetencije
37
HA13-02292

CANKAR, Franc
Schools and promotion of innovation = Škole i promicanje inovacije / Franc Cankar, Tomi Deutsch, Blaž Zupan, Stanka Setnikar Cankar. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 198-211. - Bibliografija: 35 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 179-211
Obrazovni sustav -- Inovacije -- Poduzetništvo -- Nastavnici -- Ekonomska kriza
37
HA13-02293

BLAŽINA, Boris
Snježana Koren: Politika povijesti u Jugoslaviji (1945.-1960.) : Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija, Srednja Europa, Zagreb, 2012. : [prikaz] / Boris Blažina.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 45 (2013), 2 ; str. 389-393  
 Elektronička verzija članka
Školstvo -- Nastava povijesti -- Udžbenici
371
94(497.5)
HA13-02294

GAJSKI, Bruno Korea
Snježana Koren: Politika povijesti u Jugoslaviji (1945.-1960.): Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija, Srednja Europa, Zagreb, 2012. : [prikaz] / Bruno Korea Gajski.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 66 (2013), 1 ; str. 262-266
Koren, Snježana
Školstvo -- Nastava povijesti -- Udžbenici povijesti

37
94
HA13-02295

ATANASOV Piljek, Diana
Some contemporary interactive aspects of music teaching in the learning process / Diana Atanasov Piljek, Igor Topolovac. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 9-23  
 Elektronička verzija članka
Glazbena kultura -- Nastava glazbe -- Interaktivno učenje -- Suvremeni kurikulum -- Aktivno muziciranje -- Pamćenje
37
78
HA13-02296

STOŠIĆ, Jasmina
Spontana komunikacija i njena učinkovitost u djece s poremećajem iz autističnog spektra / Jasmina Stošić. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 115-129  
 Elektronička verzija članka
Poremećaji iz autističnog spektra -- Spontana komunikacija -- Model kontinuuma
37
HA13-02297

DENAC, Olga
Students' attitudes towards arts and cultural learning in the Slovenian educational system = Stavovi studenata prema umjetničkom i kulturnom odgoju u slovenskom odgojno-obrazovnom sustavu / Olga Denac, Branka Čagran, Jerneja Denac, Barbara Sicherl Kafol. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 58-72. - Bibliografija i elektronički izvori: 45 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 39-72  
 Elektronička verzija članka
Odgojno-obrazovni sustav -- Umjetnički odgoj -- Kulturni odgoj -- Stavovi učenika -- Kultura čitanja -- Intermedijalna umjetnost
37
7.0
HA13-02298

BANĐUR, Veljko
The teacher : a reflective researcher of the teaching practice = Učitelj : refleksivni istraživač u praksi / Veljko Bandjur, Jelena Maksimović. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 114-124. - Bibliografija: 33 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 99-124  
 Elektronička verzija članka
Obrazovanje učitelja -- Metodički pristup -- Refleksivni pristup
37
HA13-02299

GÖÇER, Ali
Teacher educator's and guidance teachers' evaluation of student teachers' teaching practice : (a qualitative study) = Procjena nastavne prakse studenata - budućih učitelja - od mentora i savjetnika : (kvalitativna studija) / Ali Göçer. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 138-147. - Bibliografija i elektronički izvori: 23 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 125-147  
 Elektronička verzija članka
Studenti -- Obrazovanje učitelja -- Evaluacija -- Nastavna praksa -- Mentori -- Savjetnici
37
HA13-02300

VIZEK-VIDOVIĆ, Vlasta
Teachers in Europe : main trends, issues and challenges = Učitelji u Europi : glavni trendovi, pitanja i izazovi / Vlasta Vizek Vidović, Vlatka Domović.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 237-250. - Bibliografija i elektronički izvori: 233-236.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 219-250  
 Elektronička verzija članka
Obrazovanje učitelja -- Profesionalni razvoj -- Kompetencije učitelja -- Kvaliteta obrazovanja
37
HA13-02301

KOŠĆEC, Gordana
Teaching about architecture and urbanism in elementary school / Gordana Košćec, Ida Loher, Martina Kosec. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija i elektronički izvori: 5 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 185-196  
 Elektronička verzija članka
Osnovna škola -- Školski kurikulum -- Nastava -- Arhitektura -- Urbanizam
37
72
HA13-02302

KNJAZ, Damir
The value of different motor teaching methods in working with basketball beginners = Vrijednost aplikativnih metoda motoričkog učenja u radu s košarkaškim početnicima / Damir Knjaz, Branka Matković, Saša Janković. - Ilustr.
Tema broja: Kineziološka edukacija. - Tekst na hrv. jeziku na str. 160-167. - Bibliografija: 18 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 147-167  
 Elektronička verzija članka
Motoričko učenje -- Metode učenja -- Košarka -- Djeca
37
796/799
HA13-02303

BLAGDANIĆ, Sanja R.
What kind of history-related knowledge do primary school teachers expect their pupils to show? / Sanja Blagdanić, Zorica Kovačević. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 41-53  
 Elektronička verzija članka
Nastava prirode i društva -- Provjera znanja -- Povijesno mišljenje -- Povijesni sadržaji
37
HA13-02304

JAKIMOVIK, Slagjana
What mathematics school beginners know and can do : a matter of importance or not / Slagjana Jakimovik, Irena Trajanovska, Valentina Gogovska, Tatjana Atanasova Pachemska. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 99-110  
 Elektronička verzija članka
Osnovna škola -- Nacionalni kurikulum -- Nastava matematike -- Matematičke kompetencije -- Primarno obrazovanje
37
51
HA13-02305

Vidi br.: HA13-02031

Vidi br.: HA13-02107

Vidi br.: HA13-02256

Vidi br.: HA13-02625

Vidi br.: HA13-02651

Vidi br.: HA13-02029

Vidi br.: HA13-02370

Vidi br.: HA13-02449

Vidi br.: HA13-02026

Vidi br.: HA13-02662

Vidi br.: HA13-02094

Vidi br.: HA13-02677

Vidi br.: HA13-02358

Vidi br.: HA13-02926

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

MILUTINOVIĆ, Jovana
Eductional tendencies : private and alternative schools = Odgojne i obrazovne tendencije : privatne i alternativne škole / Jovana Milutinović, Slađana Zuković. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 255-266. - Bibliografija: 24 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 241-266
Obrazovni sustav -- Obrazovanje -- Obrazovni programi -- Alternativno obrazovanje -- Privatno obrazovanje
373
HA13-02306

374   Obrazovanje i nastava izvan škole. Daljnje obrazovanje. Obrazovanje odraslih

UZUNBOYLU, Huseyin
Evaluation of teachers' attitudes and perceptions of competence regarding lifelong learning = Evaluacija nastavničkih stavova i poimanja kompetentnosti u pogledu cjeloživotnog učenja / Huseyin Uzunboylu, Cigdem Hursen. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 195-204. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 190-194.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 177-204  
 Elektronička verzija članka
Obrazovanje -- Cjeloživotno učenje -- Profesionalni razvoj -- Kompetencije -- Nastavnički stavovi
374
HA13-02307

Vidi br.: HA13-02057

376   Obrazovanje posebnih skupina osoba. Specijalne škole

HEĐEVER, Mladen
Dihotički test riječi : metrijska svojstva / Mladen Heđever, Branko Nikolić, Andrea Fabijanović. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 49-64  
 Elektronička verzija članka
Jezično-govorni poremećaji -- Slušno procesiranje -- Poremećaji slušnog procesiranja -- Dihotički test riječi -- Osnovno školstvo -- Učenici nižih razreda
376
HA13-02308

VRAGOVIĆ, Renata
Evaluacija promjena u socijalnim kompetencijama odraslih osoba s poremećajem iz autističnog spektra nakon preseljenja u životnu zajednicu / Renata Vragović, Jasmina Frey Škrinjar, Mia Masnjak. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 195-206  
 Elektronička verzija članka
Odrasle osobe -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Autizam -- Deinstitucionalizacija -- Program stanovanja uz podršku -- Socijalna kompetencija
376
HA13-02309

ALEVRIADOU, Anastasia
An intervention program related to reading development : a case study of a child with Williams syndrome / Anastasia Alevriadou, Elena Griva, Maria Massi. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 154-163  
 Elektronička verzija članka
Djeca s posebnim potrebama -- Williamsov sindrom -- Obrazovni programi -- Čitanje -- Jezične vještine
376
HA13-02310

HRŽICA, Gordana
Morfološke pogreške u uzorcima govornog jezika djece urednog jezičnog razvoja i djece s posebnim jezičnim teškoćama / Gordana Hržica, Karolina Lice. - Ilustr.
Bibliografija: 48 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 65-77  
 Elektronička verzija članka
Tvorba riječi -- Morfološke karakteristike -- Jezični razvoj -- Jezično-govorni poremećaji -- Jezične pogreške
376
HA13-02311

PERIĆ, Magdalena, defektologinja
Pogledi na budućnost adolescenata s teškoćama u razvoju / Magdalena Perić, Lejla Osmančević Katkić, Rea Fulgosi Masnjak. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 108-119  
 Elektronička verzija članka
Adolescenti -- Teškoće u razvoju -- Inkluzija
376
HA13-02312

SCHWAB, Susanne
Predictors of social inclusion of students with and without SEN in integrated settings / Susanne Schwab, Markus Gebhardt, Barbara Gasteiger-Klicpera. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 41 jed.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 106-114  
 Elektronička verzija članka
Djeca s posebnim potrebama -- Posebne obrazovne potrebe -- Inkluzija -- Društveno ponašanje -- Emocionalna integracija
376
HA13-02313

ŠČAPEC, Karolina
Rana pismenost kod djece s posebnim jezičnim teškoćama / Karolina Ščapec, Jelena Kuvač Kraljević. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 120-134  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Jezične teškoće -- Rana pismenost -- Fonološka svjesnost -- Receptivni rječnik -- Verbalno pamćenje
376
HA13-02314

DIMITROVA-RADOJIČIĆ, Danijela
Stavovi nastavnika osnovnih škola o inkluzivnom odgoju i obrazovanju u Republici Makedoniji / Daniela Dimitrova-Radojičić, Nataša Čičevska-Jovanova. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 31 jed. - Summary.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 164-172  
 Elektronička verzija članka
Osnovno školstvo -- Učenici s posebnim potrebama -- Inkluzivno obrazovanje -- Stavovi učitelja
376
HA13-02315

CVITKOVIĆ, Daniela
Vrijednosti, interakcija sa zajednicom i kvaliteta života obitelji djece s teškoćama u razvoju / Daniela Cvitković, Anamarija Žic Ralić, Ana Wagner Jakab. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 10-22  
 Elektronička verzija članka
Djeca s teškoćama u razvoju -- Obitelj -- Kvaliteta života
376
HA13-02316

Vidi br.: HA13-02461

Vidi br.: HA13-02322

Vidi br.: HA13-02652

Vidi br.: HA13-02735

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

BARABASHEV, Alexey
Education in public administration in Russia : new standards and trends / Alexey Barabashev, Tatiana Kastrel.
Tematski blok: Upravno obrazovanje. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 23 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 105-121  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Lokalna uprava -- Obrazovanje -- Kompetencije -- Kurikulumi -- Prvostupnik -- Akreditacija
378
35
HA13-02317

SUZIĆ, Nenad
High school and university students' self-regulated efficiency and emotions = Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenata / Nenad Suzić, Tanja Stanković-Janković, Snježana Đurđević. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 85-95. - Bibliografija i elektronički izvori: 30 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 69-95
Visokoškolsko obrazovanje -- Studenti -- Uspjeh studenata -- Akademski uspjeh -- Samoregulacijska uspješnost -- Pozitivne emocije
378
159.9
HA13-02318

HICKS, Diana
Ista mjerila nisu prikladna za sve : o međusobnoj prilagodbi nacionalnih evaluacijskih sustava i objavljivanja u društvenim znanostima / Diana Hicks ; s engleskoga prevela Ivana Balint-Feudvarski.
Izvorno izdanje članka: Diana Hicks, "One size doesn’t fit all: On the co-evolution of national evaluation systems and social science publishing", Confero, god. 1, 2013, br. 1,. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 43 (2013), 1 ; str. 83-96  
 Elektronička verzija članka
Društvene znanosti -- Znanstveni rad -- Evaluacijski sustavi
378
001
HA13-02319

FOMBONA Cadavieco, Javier
Management and teaching experiences in a context of Spanish crisis : a new vocational training centre in audiovisual communication = Upravljačko-nastavna iskustva u kontekstu španjolske krize : novi centar stručnog osposobljavanja u području audiovizualne komunikacije / Javier Fombona, Alberto Fernandez Costales, Susana Agudo Prado. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 27-39. - Bibliografija i elektronički izvori: 35 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 11-39
Stručno obrazovanje -- Audiovizualna komunikacija -- Multimedijska pismenost
378
004
HA13-02320

MARČETIĆ, Gordana
Public administration education in twelve post-socialist countries and Croatia : is there a convergence? / Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak, Jasmina Džinić. - Ilustr.
Tematski blok: Upravno obrazovanje. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 35 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 13 (2013), 1 ; str. 123-160  
 Elektronička verzija članka
Upravno obrazovanje -- Obrazovne institucije -- Nastavni programi -- Postsocijalističke zemlje
378
35
HA13-02321

Vidi br.: HA13-02265

Vidi br.: HA13-02259

Vidi br.: HA13-02261

Vidi br.: HA13-02095

379.8   Slobodno vrijeme

GAJNIK Vrđuka, Ana
Orijentalni ples kao aktivnost slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama / Ana Gajnik Vrđuka, Anamarija Žic Ralić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 14 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 194-203  
 Elektronička verzija članka
Osobe s intelektualnim teškoćama -- Slobodno vrijeme -- Orijentalni ples
379.8
376
HA13-02322

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

POTKONJAK, Sanja
“In the world of iron and steel” : on the ethnography of work, unemployment and hope / Sanja Potkonjak, Tea Škokić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 31 jed. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 50 (2013), 1 ; str. 74-95  
 Elektronička verzija članka
Gospodarska kriza -- Nezaposlenost -- Etnografija rada
Željezara Sisak

39
316
HA13-02323

MATOŠEVIĆ, Andrea
“This is a matter of numbers, not of heart” : re-signing shock labor in 1970s film / Andrea Matošević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 27 jed. ; filmografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 50 (2013), 1 ; str. 12-38  
 Elektronička verzija članka
Jugoslavenski film -- Socijalizam -- Radništvo -- Etnografija rada
Sirotanović, Alija

39
316
HA13-02324

JAMBREŠIĆ Kirin, Renata
The ambivalence of socialist working women’s heritage : a case study of the Jugoplastika factory / Renata Jambrešić Kirin, Marina Blagaić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija, elektronički i arhivski izvori: str. 68-72.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 50 (2013), 1 ; str. 40-73
Socijalizam -- Radnice -- Položaj žena
Jugoplastika

39
305
HA13-02325

DRAGIĆ, Marko
Badnje gobinjanje i kićenje u kulturnoj baštini Hrvata / Marko Dragić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - 21 (2013), 39 ; str. 63-75
Badnjak -- Gobinjanje -- Kićenje -- Narodni običaji -- Tradicijska kultura -- Hrvati
39
HA13-02326

HODGES, Andrew John
From producers of “cognizant publics” to apolitical experts? : Analysing the media engagements of scientists in post-socialist Serbia / Andrew John Hodges.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 24 jed. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 50 (2013), 1 ; str. 163-180  
 Elektronička verzija članka
Postsocijalizam -- Znanost -- Znanstvenici -- Mediji -- Etnografija
39
HA13-02327

ZEBEC, Tvrtko
The golden fifty of Narodna umjetnost / Tvrtko Zebec.
Povodom 50. obljetnice izlaženja časopisa Narodna umjetnost. - Bibliografija: 6 jed.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 50 (2013), 1 ; str. 6-11  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Etnografija -- Obljetnice
39
070
HA13-02328

PREMUŽ-ĐIPALO, Vedrana
Hrvatska antropologija žene od sedamdesetih godina 20. stoljeća do danas : ženske teme u hrvatskoj etnologiji / Vedrana Premuž Đipalo.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 162-166. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 20 (2013) ; str. 143-166  
 Elektronička verzija članka
Hrvatska etnologija -- Antropologija žene -- Žene -- Kulturna antropologija
39
HA13-02329

ŽURA, Slava
Krabat - lužičkosrpski čarobnjak hrvatskih korijena / Slavica Vrkić Žura.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 20 (2013) ; str. 69-80  
 Elektronička verzija članka
Narodna predaja -- Legende
Krabat

39
HA13-02330

BAREŠIN, Sandra
Mora kao nadnaravno biće tradicijske kulture / Sandra Barešin. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. ; elektronički izvori: 3 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 20 (2013) ; str. 39-68  
 Elektronička verzija članka
Mora -- Nadnaravna bića -- Fantastična bića -- Tradicijska vjerovanja
39
HA13-02331

PETROVIĆ, Tanja, antropologinja
Museums and workers : negotiating industrial heritage in the former Yugoslavia / Tanja Petrovic. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 55 jed. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 50 (2013), 1 ; str. 96-119  
 Elektronička verzija članka
Postsocijalizam -- Radnici -- Kulturna baština -- Industrijska baština -- Muzeji -- Muzealizacija
39
069
HA13-02332

IVANČIĆ, Sanja, etnologinja
Otok Vis : slijepa točka kartografije hrvatskog tradicijskog odijevanja / Sanja Ivančić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 20 (2013) ; str. 125-142  
 Elektronička verzija članka
Tradicijsko odijevanje
39
HA13-02333

BAN, Tanja, etnologinja
Sudamja - fjera sv. Duje / Tanja Ban.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 20 (2013) ; str. 81-104  
 Elektronička verzija članka
Sveci zaštitnici -- Blagdani -- Sudamje -- Pučka pobožnost
Sveti Duje

39
27
HA13-02334

VUKOVIĆ, Ivana, etnologinja
Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na području Zagvozda / Ivana Vuković.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 20 (2013) ; str. 5-37  
 Elektronička verzija članka
Tradicijska vjerovanja -- Nadnaravna bića -- Fantastična bića -- Etnološka istraživanja
39
HA13-02335

Vidi br.: HA13-02616

Vidi br.: HA13-02188

Vidi br.: HA13-02581

Vidi br.: HA13-02189

Vidi br.: HA13-02637

Vidi br.: HA13-02638

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

GARAFULIĆ, Endri
Acceptable concept of carbon dioxide storage / Endri Garafulić, Branko Klarin. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 161-165  
 Elektronička verzija članka
Emisija CO2 -- Pohrana CO2 -- Ekologija -- Tehnička plantaža -- Obnovljivi izvori energije
502/504
620
HA13-02336

GÜLTEKIN, Arzuhan Burcu
Ekološki održivo projektiranje i ocjenjivanje zgrada u Ankari / Arzuhan Burcu Gültekin, Bengü Alparslan Ersöz. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 65 (2013), 11 ; str. 1003-1013  
 Elektronička verzija članka
Ekološka gradnja -- Ekološki održivo projektiranje -- Očuvanje energije -- Projektiranje zgrada
502/504
72
HA13-02337

FRKOVIĆ, Alojzije
Kritično ugroženi čurlin i dalje na meti lovaca / Alojzije Frković. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Šumarski list (1945). - ISSN 0373-1332. - 137 (2013), 1/2 ; str. 71-73
Zaštita prirode -- Zaštićene vrste -- Ptice -- Čurlin -- Lovna divljač
502/504
636/639
HA13-02338

TOMAŠEVIĆ, Luka
Razvoj bioetike u Hrvatskoj / Luka Tomašević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 48 (2013), 4 ; str. 488-503  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Teologija -- Filozofija -- Povijest
502/504
17
HA13-02339

Vidi br.: HA13-02503

Vidi br.: HA13-02065

Vidi br.: HA13-02465

Vidi br.: HA13-02425

Vidi br.: HA13-02498

51   Matematika

MIURA, Takeshi
A characterization of the stability of a system of the Banach space valued differential equations / Takeshi Miura, Go Hirasawa, Sin-Ei Takahasi and Takahiro Hayata.
Bibliografija: 16 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 717-728
Eksponencijalne funkcije -- Hyers-Ulamova stabilnost -- Banachov prostor -- Diferencijalne jednadžbe
51
HA13-02340

YANG, Xiaorong
A Hoffmann-Jørgensen inequality of NA random variables with applications to the convergence rate / Xiaorong Yang and Ke-Ang Fu.
Bibliografija: 21 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 313-328
Hoffmann-Jørgensenova nejednakost -- Slučajne varijable -- Parcijalne sume -- Konvergencija
51
HA13-02341

ANDO, Tetsuya
A new proof of Shapiro inequality / Tetsuya Ando. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 611-632
Shapirova nejednakost -- Homogena nejednakost -- Cikličke nejednakosti
51
HA13-02342

YANBO, Ren
A note on some inequalities of martingale sharp functions / Ren Yanbo.
Bibliografija: 5 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 153-157
Martingali -- Nejednakost martingala -- Funkcija preraspodjele
51
HA13-02343

JIANG, Runliang
A note on the triangle inequality for the C*-valued norm on a Hilbert C*-module / Runliang Jiang.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 743-749
C*-algebra -- Hilbertov C*-modul -- Nejednakost trokuta -- Unutarnji produkt
51
HA13-02344

MURSALEEN, M.
Applications of Hausdorff measure of noncompactness in the spaces of generalized means / M. Mursaleen and Abdullah K. Noman.
Bibliografija: 17 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 207-220
BK prostor -- Banachov koordinatni prostor -- Banachov prostor -- Matrična transformacija -- Hausdorffova mjera -- Kompaktni operator
51
HA13-02345

MAKÓ, Judith
Approximate Hermite-Hadamard type inequalities for approximately convex functions / Judit Makó and Zsolt Páles.
Bibliografija: 15 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 507-526
Konveksnost -- Konveksne funkcije -- Hermite-Hadamardova nejednakost -- Čebiševljev sustav
51
HA13-02346

GUVEN, Ali
Approximation by (C,1) and Abel-Poisson means of Fourier series on hexagonal domains / Ali Guven.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 175-191
Fourierov red -- Cesàroova sredina -- Abel-Poissonove sredine -- Lipschitzova funkcija
51
HA13-02347

JUNG, Soon-Mo
An approximation property of power functions / Soon-Mo Jung, Yang-Hi Lee and Ki Soo Kim.
Bibliografija: 15 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 549-555
Linearne diferencijalne jednadžbe -- Potencijalna funkcija -- Hyers-Ulamova stabilnost -- Analitičke funkcije
51
HA13-02348

SHAKHMUROV, Veli B.
Carleman estimates and unique continuation property for elliptic operators in Banach spaces / Veli B. Shakhmurov.
Bibliografija: 36 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 873-885
Carlemanov proračun -- Jedinstvena kontinuacija -- Banachovi prostori -- Diferencijalni operatori -- Eliptičke jednadžbe
51
HA13-02349

HASSANI, Sallam
Commutators for multipliers on Besov Dunkl spaces / Sallam Hassani and Mohamed Sifi.
Bibliografija: 20 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 729-741
Dunkelovi množitelji -- Komutator -- Besov Dunkl prostori -- Besovljevi prostori -- Linearni operatori -- Omeđenost
51
HA13-02350

KAUR, Rupinderjit
Complete interpolation of matrix versions of Heron and Heinz means / Rupinderjit Kaur and Mandeep Singh.
Bibliografija: 8 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 93-99
Pozitivno definitne matrice -- Heronova sredina -- Heinzova sredina -- Matrične sredine -- Interpolacija
51
HA13-02351

ANDRIĆ, Maja, informatičarka
Composition identities for the Caputo fractional derivatives and applications to Opial-type inequalities / M. Andrić, J. Pečarić and I. Perić.
Bibliografija: 11 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 657-670
Caputoove parcijalne derivacije -- Parcijalne derivacije -- Opialova nejednakost -- Laplaceova transformacija
51
HA13-02352

KHOSRAVI, Maryam
Corach-Porta-Recht inequality for closed range operators / Maryam Khosravi.
Bibliografija: 5 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 477-481
Moore-Penroseov inverz -- Operatorska nejednakost -- Samoadjungirani operatori -- Corach-Porta-Recht nejednakost -- Hilbertov prostor
51
HA13-02353

ANDO, Tetsuya
Cubic and quartic cyclic homogeneous inequalities of three variables / Tetsuya Ando. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 127-142
Homogena nejednakost -- Kubna nejednakost -- Kvartična nejednakost -- Geometrijske strukture
51
HA13-02354

LI, Dingshi
Difference inequality for attracting and quasi-invariant sets for a class of impulsive stochastic difference equations with continuous time / Dingshi Li and Shujun Long.
Bibliografija: 17 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 935-945
Kvazi-invarijantni skup -- Diferencijske jednadžbe -- Atraktori
51
HA13-02355

DRIHEM, Douadi
Embeddings properties on Herz-type Besov and Triebel-Lizorkin spaces / Douadi Drihem.
Bibliografija: 25 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 439-460
Besovljevi prostori -- Triebel-Lizorkinovi prostori -- Herzovi prostori -- Prostori funkcija
51
HA13-02356

HO, Kwok-Pun
The fractional integral operators on Morrey spaces with variable exponent on unbounded domains / Kwok-Pun Ho.
Bibliografija: 37 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 363-373
Parcijalni integrali -- Integralni operatori -- Morreyev prostor
51
HA13-02357

HOSSAIN, Anovar
Group learning effects and gender differences in mathematical performance = Učinci grupnog rada i rodnih razlika kod matematičkih dostignuća / Anovar Hossain, Rohani Ahmad Tarmizi, Zahara Aziz, Norazah Nordin. - Ilustr.
Tema broja: Učenje i poučavanje u suvremenom društvu. - Tekst na hrv. jeziku: str. 56-67. - Bibliografija: 31 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 2 ; str. 41-67
Matematika -- Matematičke sposobnosti -- Grupno učenje -- Rodne razlike
51
37
305
HA13-02358

BOUZAFFOUR, Fathi
Hardy type inequalities for fractional and q-fractional integral operators / Fethi Bouzaffour.
Bibliografija: 12 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 601-609
Hardyjeva nejednakost -- Parcijalni integrali -- Integralni operatori -- Zatvoreni interval -- Segment
51
HA13-02359

DRAGOMIR, Sever Silvestru
Hermite-Hadamard inequality for point-wise convex maps and Legendre-Fenchel conjugation / Sever S. Dragomir and Mustapha Raïssouli.
Bibliografija: 11 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 143-152
Hermite-Hadamardova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Kvadratni funkcionali -- Pozitivni operatori
51
HA13-02360

AHARONOV, Dov
Improved inequalities for trigonometric functions via Dirichlet and zeta functions / D. Aharonov and U. Elias.
Bibliografija: 8 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 851-859
Trigonometrijske nejednakosti -- Becker-Starkova nejednakost -- Redhefferova nejednakost -- Dirichletove funkcije -- Riemannova zeta-funkcija -- Monotonost
51
HA13-02361

NIEZGODA, Marek
Inequalities for convex functions and doubly stochastic matrices / Marek Niezgoda.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 221-232
Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Majorizacija -- Dvostruko stohastička matrica
51
HA13-02362

NEUMAN, Edward
Inequalities involving logarithmic mean of arbitrary order / Edward Neuman and József Sándor.
Bibliografija: 15 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 501-506
Logaritamska sredina -- Potencijalna sredina -- Cusa-Huygensova nejednakost -- Hiperbolne funkcije -- Nejednakosti
51
HA13-02363

WITKOWSKI, Alfred
Interpolations of Schwab-Borchardt mean / Alfred Witkowski. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 193-206
Seiffertova sredina -- Schwab-Borchardtova sredina -- Potencijalna sredina -- Interpolacija
51
HA13-02364

KREMER, Zdenko, fizičar
Kako se rješavaju matematički zadaci / Zdenko Kremer.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 93-95
Matematika -- Matematički zadaci
51
HA13-02365

STERN, Ari
L^p change of variables inequalities on manifolds / Ari Stern.
Bibliografija: 6 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 55-67
Jacobijeva determinanta -- Jakobijan -- Diferencijalne forme -- Singularne vrijednosti -- Riemannova mnogostrukost
51
HA13-02366

JOCIĆ, Danko R.
Landau and Grüss type inequalities for inner product type integral transformers in norm ideals / Danko R. Jocić, Đorđe Krtinić and Mohammad Sal Moslehian.
Bibliografija: 25 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 109-125
Landauova nejednakost -- Grüssova nejednakost -- Gel'fandov integral -- Vjerojatnosna mjera -- Unitarno invarijantne norme
51
HA13-02367

YANG, Xiaojing
Lyapunov-type inequality for n-dimensional quasilinear systems / Xiaojing Yang, Yong-In Kim and Kueiming Lo.
Bibliografija: 8 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 929-934
Lyapunovljeva nejednakost -- Kvazilinearna jednadžba -- Poopćenje -- Generalizacija
51
HA13-02368

BIANCHI, Monica
Majorization under constraints and bounds on the second Zagreb index / Monica Bianchi, Alessandra Cornaro and Anna Torriero. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 329-347
Majorizacija -- Schur-konveksne funkcije -- Grafovi -- Drugi Zagrebački indeks -- Topološki deskriptor
51
HA13-02369

TOMIĆ, Maja Katarina
Mathematical software in Croatian mathematics classrooms : a review of GeoGebra and Sketchpad / Maja Katarina Tomić.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 197-208  
 Elektronička verzija članka
Nastava matematike -- Matematički softver
51
37
HA13-02370

SALEMI, Abbas
Matrix Young numerical radius inequalities / Abbas Salemi and Alemeh Sheikhhosseini.
Bibliografija: 11 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 783-791
Numerički radijus -- Youngova nejednakost -- Pozitivne matrice
51
HA13-02371

DANET, Cristian-Paul
Maximum principles for a class of linear elliptic equations of even order / Cristian-Paul Danet and Anita Mareno.
Bibliografija: 16 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 809-822
Pontryaginov princip maksimuma -- Eliptičke jednadžbe -- Jedinstvenost rješenja
51
HA13-02372

LIU, Liujuan
Mixed radial Blaschke-Minkowski homomorphisms and comparison of volumes / Lijuan Liu.
Bibliografija: 32 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 401-412
Blaschke-Minkowski homomorfizam -- Homomorfizam -- Busemann–Petty problem -- Konveksna tijela
51
HA13-02373

KOVAČ, Zoran, inženjer elektrotehnike
Modelling of power system reliability assessment / Zoran Kovač, Goran Knežević, Danijel Topić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 93-98  
 Elektronička verzija članka
Markovljevi modeli -- Pouzdanost -- Elektroenergetski sustav -- Trafostanica -- Prijenosna mreža
51
621.3
HA13-02374

BURENKOV, Victor I.
Necessary and sufficient conditions for boundedness of the Hardy-type operator from a weighted Lebesgue space to a Morrey-type space / V. I. Burenkov and R. Oinarov.
Bibliografija: 16 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 1-19
Hardyjev operator -- Omeđenost -- Lebesgueov prostor -- Morreyev prostor
51
HA13-02375

CIRTOAJE, Vasile
Necessary and sufficient conditions for symmetric homogeneous polynomial inequalities in nonnegative real variables / Vasile Cirtoaje.
Bibliografija i internetski izvori: 9 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 413-438
Simetrična homogena nejednakost -- Nužnost i dovoljnost -- Nenegativne realne varijable -- Polinomi
51
HA13-02376

LI, Hanyu
New perturbation bounds for nonnegative and positive polar factors / Hanyu Li, Hu Yang and Hua Shao.
Bibliografija: 31 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 349-362
Polarna dekompozicija -- Nenegativni polarni faktor -- Pozitivni polarni faktor -- Perturbacijska granica
51
HA13-02377

BERINDE, Vasile
New sharp estimates of the generalized Euler-Mascheroni constant / Vasile Berinde and Cristinel Mortici.
Bibliografija: 14 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 279-288
Euler-Mascheronijeva konstanta γ -- Nejednakosti -- Aproksimacija -- Generalizacija -- Poopćenje
51
HA13-02378

FAN, Dashan
Non-isotropic singular integrals and maximal operators along surfaces of revolution / Dashan Fan and Huoxiong Wu.
Bibliografija: 13 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 461-476
Singularni integrali -- Maksimalne funkcije -- Rotacijske plohe
51
HA13-02379

YAN, Yong
Nonlinear Gronwall-Bellman type integral inequalities with maxima / Yong Yan.
Bibliografija: 28 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 911-928
Integralne nejednakosti -- Gronwall-Bellmanove nejednakosti -- Maksimumi -- Omeđenost
51
HA13-02380

LUOR, Dah-Chin
Norm inequalities for some one-sided operators / Dah-Chin Luor.
Bibliografija: 36 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 535-548
Hardyjeva nejednakost -- Integralni operatori -- Maksimalni operatori -- Borelova mjera
51
HA13-02381

PATER, Flavius Lucian
Note on Kato's type inequality / Flavius Lucian Pater.
Bibliografija: 19 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 249-254
Katoova nejednakost -- Schrödingerov operator -- Jedinstvenost rješenja
51
HA13-02382

YANG, Bicheng
On a half-discrete Mulholland-type inequality / Bicheng Yang and Wing-Sum Cheung.
Bibliografija: 20 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 527-534
Mulhollandova nejednakost -- Hadamardova nejednakost -- Težinska funkcija
51
HA13-02383

BESENYEI, Ádám
On complete monotonicity of some functions related to means / Ádám Besenyei.
Bibliografija: 20 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 233-239
Potpuno monotone funkcije -- Monotone funkcije -- Bernsteinova funkcija -- Stolarskyjeva sredina
51
HA13-02384

LIND, Martin
On fractional smoothness of functions related to p-variation / Martin Lind.
Bibliografija: 18 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 21-39
P-varijacija -- Funkcije omeđene varijacije -- Opće varijacije -- Prostori funkcija
51
HA13-02385

LIU, Jian
On inequality Rp
Bibliografija: 17 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 701-715
Trokut -- Nožišni trokut -- Unutarnja točka trokuta -- Nejednakost trokuta -- Hipoteza
51
HA13-02386

MECHERI, Salah
On k-quasi-M-hyponormal operators / Salah Mecheri.
Bibliografija: 15 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 895-902
K-kvazi-M-hiponormalni operator -- M-hiponormalni operator -- Hiponormalni operatori -- Bishopovo svojstvo
51
HA13-02387

ÇAKMAK, Devrim
On Lyapunov-type inequality for a class of nonlinear systems / Devrim Çakmak.
Bibliografija: 29 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 101-108
Lyapunovljeva nejednakost -- Hamiltonov sustav -- Emden-Fowlerova jednadžba -- Linearna jednadžba -- Linearne diferencijalne jednadžbe
51
HA13-02388

WANG, Weidong
On monotonicity properties of the Lp-centroid bodies / Wang Weidong, Lu Fenghong and Leng Gangsong.
Bibliografija: 21 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 645-655
Monotonost -- Integrali -- Lp-centroidna tijela
51
HA13-02389

MÓRICZ, Ferenc
On the arithmetic and harmonic averages in nondiscrete setting / Ferenc Móricz.
Bibliografija: 4 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 633-643
Aritmetička sredina -- Harmonijska sredina -- Lokalno integrabilne funkcije -- Stohastički procesi
51
HA13-02390

ČERNÝ, Robert
On the Dirichlet problem for the generalized n-Laplacian : singular nonlinearity with the exponential and multiple exponential critical growth range / Robert Černý.
Bibliografija: 21 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 255-277
Orliczovi prostori -- Prostori Soboljeva -- Palais-Smaleov niz -- Moser–Trudingerova nejednakost
51
HA13-02391

PÁLMAL, T.
On the interlacing of cylinder functions / T. Pálmai.
Bibliografija: 9 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 241-247
Besselove funkcije -- Cilindrične funkcije -- Nultočke Besselovih funkcija
51
HA13-02392

TEPHNADZE, George
On the maximal operators of Vilenkin-Fejér means on Hardy spaces / George Tephnadze.
Bibliografija: 21 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 301-312
Vilenkinov sustav -- Fejérove sredine -- Martingali -- Hardyjev prostor -- Maksimalni operatori
51
HA13-02393

GONZÁLEZ Merino, Bernardo
On the ratio between successive radii of a symmetric convex body / Bernardo González Merino.
Bibliografija: 11 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 569-576
Konveksna tijela -- Simetrično konveksno tijelo -- Unutarnji polumjer -- Vanjski polumjer -- Perel'man-Pukhov problem
51
HA13-02394

HUA, Yun
Optimal Hölder mean inequality for the complete elliptic integrals / Yun Hua.
Bibliografija: 15 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 823-829
Eliptički integrali -- Hölderova nejednakost
51
HA13-02395

BAE, Jaegug
Optimal polynomial bounds for the exponential function / Jaegug Bae.
Bibliografija: 6 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 763-782
Polinomi -- Eksponencijalne funkcije
51
HA13-02396

ŞAHINER, Yeter
Oscillation of p(x)-Laplacian elliptic inequalities with mixed variable exponents / Yeter Şahiner and Aǧacik Zafer.
Bibliografija: 31 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 947-961
P(x)-Laplasijan -- Laplaceov operator -- Oscilacija rješenja -- Eliptičke jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe
51
HA13-02397

MECHERI, Salah
Polaroid and p-*-paranormal operators / S. Mecheri and N. L. Braha.
Bibliografija: 38 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 557-568
Paranormalni operator -- Idempotentni operator -- Rieszov teorem -- Samoadjungirani operatori -- Spektar operatora
51
HA13-02398

ELEZOVIĆ, Neven, matematičar
Potential inequality revisited II : equality case and Hardy type inequalities / Neven Elezović, Josip Pečarić and Marjan Praljak.
Bibliografija: 6 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 41-54
Potencijalna nejednakost -- Potencijalna jednakost -- Hardyjeva nejednakost -- Poopćenje
51
HA13-02399

TIAN, Jing-Feng
Property of a Hölder-type inequality and its application / Jing-Feng Tian.
Bibliografija: 13 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 831-841
Hölderova nejednakost -- Nejednakost Minkowskog
51
HA13-02400

HASSANI, Mehdi
Remarks on the number of prime divisors of integers / Mehdi Hassani. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 843-849
Prosti brojevi -- Prim-brojevi -- Aritmetičke funkcije -- Riemannova hipoteza
51
HA13-02401

YANG, Zhen-Hang
Schur power convexity of the Daróczy means / Zhen-Hang Yang.
Bibliografija: 43 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 751-762
Schur-konveksne funkcije -- Daróczyjeve sredine
51
HA13-02402

SALAHUDDIN
Set valued F-variational inequalities and set valued vector F-complementarity problems / Salahuddin, M. K. Ahmad and Ravi P. Agarwal.
Bibliografija: 21 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 587-599
Varijacijske nejednakosti -- Topološki vektorski prostori -- Relacija ekvivalencije
51
HA13-02403

OSEKOWSKI, Adam
Sharp maximal inequalities for continuous-path semimartingales / Adam Osẹkowski.
Bibliografija: 19 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 69-92
Submartingali -- Supermartingali -- Stohastički integral -- Maksimalna nejednakost
51
HA13-02404

TIAN, Yongge
Solutions of the matrix inequalities in the minus partial ordering and Löwner partial ordering / Yongge Tian.
Bibliografija: 14 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 861-872
Parcijalni uređaj -- Hermitska matrica -- Matrična funkcija -- Matrična jednadžba -- Moore-Penroseov inverz -- Rang matrice
51
HA13-02405

XIAO, Yingxiong
Some Hardy inequalities on half spaces for Grushin type operators / Ying-Xiong Xiao.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 793-807
Hardyjeva nejednakost -- Grushinovi operatori -- Poluprostori
51
HA13-02406

ZHAO, Linlin
Some inequalities for the nonlinear matrix equations / Linlin Zhao.
Bibliografija: 10 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 903-910
Nelinearna matrična jednadžba -- Trag matrice -- Determinanta -- Svojstvene vrijednosti
51
HA13-02407

YANG, Xiaojing
Some Lyapunov-type inequalities for a class of nonlinear systems / Xiaojing Yang, Yong-In Kim and Kueiming Lo.
Bibliografija: 15 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 887-893
Lyapunovljeva nejednakost -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe -- Linearne diferencijalne jednadžbe
51
HA13-02408

WANG, Miao-Kun
Some monotonicity properties of generalized elliptic integrals with applications / Miao-Kun Wang, Yu-Ming Chu and Song-Liang Qiu.
Bibliografija: 25 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 671-677
Eliptički integrali -- Hipergeometrijska funkcija -- Monotonost -- Asimptotsko ponašanje
51
HA13-02409

ABRAMOVICH, Shoshana
Some new scales of refined Hardy type inequalities via functions related to superquadracity / S. Abramovich and L.-E. Persson.
Bibliografija: 14 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 679-695
Hardyjeva nejednakost -- Jensenova nejednakost -- Superkvadratne funkcije
51
HA13-02410

MISZTAL, Krzysztof
Strict verification of approximate midconvexity on non-convex sets / Krzysztof Misztal and Jacek Tabor. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 389-400
Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Jensenova konveksnost -- Abelova grupa
51
HA13-02411

HAMEM, Soumeya
Uncertainty principle inequalities related to Laguerre-Bessel transform / Soumeya Hamem and Lotfi Kamoun.
Bibliografija: 16 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 375-387
Heisenbergova nejednakost -- Laguerre-Besselova transformacija -- Načelo neodređenosti
51
53
HA13-02412

KIKUCHI, Masato
Uniform boundedness of conditional expectation operators on a Banach function space / Masato Kikuchi.
Bibliografija: 15 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 483-499
Banachovi funkcijski prostori -- Operator očekivanja -- Nejednakost martingala
51
HA13-02413

ALIZADEH, R.
Unitarily invariant norms related to the numerical radius on B(H) / R. Alizadeh and M. B. Asadi.
Bibliografija: 6 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 3 ; str. 697-699
Unitarno invarijantne norme -- Numerički radijus -- Hilbertov prostor
51
HA13-02414

TANG, Xiaomin
Weighted composition operator from Bloch-type space to H^ω space on the unit ball / Xiaomin Tang and Ruojing Zhang.
Bibliografija: 19 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 289-299
Holomorfne funkcije -- Blochov prostor -- Operator kompozicije
51
HA13-02415

ANDRÁS, Szilárd
Wendroff type inequalities on time scales via Picard operators / Szilárd András and Alpár Mészáros. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 1 ; str. 159-174
Gronwallova nejednakost -- Wendroffova nejednakost -- Picardovi operatori -- Integralne nejednakosti -- Vremenske skale
51
HA13-02416

CHEN, Chao-Ping
Wilker and Huygens type inequalities for the lemniscate functions : II / Chao-Ping Chen.
Bibliografija: 23 jed.
U: Mathematical inequalities & applications. - ISSN 1331-4343. - 16 (2013), 2 ; str. 577-586
Wilkerova nejednakost -- Huygensova nejednakost -- Lemniskata
51
HA13-02417

Vidi br.: HA13-02464

Vidi br.: HA13-02480

Vidi br.: HA13-02475

Vidi br.: HA13-02305

Vidi br.: HA13-02478

Vidi br.: HA13-02525

Vidi br.: HA13-02467

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

528   Geodezija

Vidi br.: HA13-02501

53   Fizika

BRÜCKLER, Franka Miriam
Družba Higgsova bozona / Franka Miriam Brueckler. - Ilustr.
Tematski blok: CERN i Hrvatska. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 20-24
Higgsov bozon -- Fizika elementarnih čestica
53
HA13-02418

DENEGRI, Daniel
Dugi put do Higgsova bozona / Daniel Denegri. - Ilustr.
Tematski blok: CERN i Hrvatska.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 4-11
Higgsov bozon -- Fizika elementarnih čestica -- Detektori čestica
CERN

53
HA13-02419

DŽELALIJA, Mile
Filozofija istraživanja Higgsova bozona / Mile Dželalija. - Ilustr.
Tematski blok: CERN i Hrvatska. - Bibliografija: 10 jed.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 12-15
Higgsov bozon -- Fizika elementarnih čestica
53
HA13-02420

HEDERIĆ, Željko
Numerical calculation of electromagnetic forces in magnetic actuator for use in active suspension system for vehicles / Željko Hederić, Damir Šoštarić, Goran Horvat. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 73-77  
 Elektronička verzija članka
Elektromagnetske sile -- Levitacija -- Magnetsko polje -- Matematički model -- Ovjes vozila
53
629
HA13-02421

PULJAK, Ivica, fizičar
Otkriće Higgsova bozona detektorom CMS u CERN-u / Ivica Puljak. - Ilustr.
Tematski blok: CERN i Hrvatska. - Bibliografija: 5 jed.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 16-19
Higgsov bozon -- Fizika elementarnih čestica -- Detektori čestica -- CMS detektor
CERN

53
HA13-02422

HEĆIMOVIĆ, Željko
Relativistic effects on satellite navigation / Željko Hećimović. - Ilustr.
Bibliografija: 53 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 195-203  
 Elektronička verzija članka
Satelitska navigacija -- Teorija relativnosti -- Relativistički efekti -- GPS -- Globalni položajni sustav
53
629
HA13-02423

Vidi br.: HA13-02412

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

RIS, Neven
Bezdanica kod Zečeve Varoši / Neven Ris. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed. - Summary.
U: Subterranea Croatica. - ISSN 1334-5281. - 11 (2013), 15 ; str. 33-36
Speleološka istraživanja -- Jame
55
HA13-02424

TADIĆ, Lidija
Flood frequency modelling of the Kopački rit Nature Park / Lidija Tadić, Tamara Dadić, Branimir Barač. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 51-57  
 Elektronička verzija članka
Povratna razdoblja -- Učestalost plavljenja -- Vodni režim
Park prirode Kopački rit

55
502/504
HA13-02425

RIS, Neven
Jama Jelovača na Biokovu / Neven Ris. - Ilustr.
Summary.
U: Subterranea Croatica. - ISSN 1334-5281. - 11 (2013), 15 ; str. 15-18
Speleološka istraživanja -- Jame
55
HA13-02426

BOŽIĆ, Vlado
Kako je prije 80 godina počelo istraživanje špilje Veternice / Vlado Božić. - Ilustr.
U: Hrvatski planinar (1991). - ISSN 0354-0650. - 105 (2013), 10 ; str. 432-437
Špilje -- Istraživanje -- Povijest
55
796/799
HA13-02427

BASARA, Damir
Multidisciplinarna speleo-znanstvena istraživanja na srednjem Velebitu tijekom 2012. i 2013. godine / Damir Basara, Hrvoje Cvitanović. - Ilustr.
Sadrži i: Biospeleološka istraživanja u špilji Atili / Marko Lukić. Arheološka istraživanja / Boris Olujić. Tragovi grebanja medvjeda / Kazimir Miculinić. - Bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Subterranea Croatica. - ISSN 1334-5281. - 11 (2013), 15 ; str. 2-14
Speleološka istraživanja
55
HA13-02428

MIHOCI, Tamara
Speleološka ekspedicija Lukina jama - sifon 2013. / Tamara Mihoci. - Ilustr.
U: Hrvatski planinar (1991). - ISSN 0354-0650. - 105 (2013), 12 ; str. 528-534
Speleološka ekspedicija -- Speleološka istraživanja -- Špilje
55
HA13-02429

RNJAK, Goran
Speleološka istraživanja na jugozapadnim padinama Kamešnice, u okolici Sinjskog polja / Goran Rnjak, Dina Kovač, Mirna Mazija. - Ilustr.
Summary.
U: Subterranea Croatica. - ISSN 1334-5281. - 11 (2013), 15 ; str. 23-29
Speleološka istraživanja
55
HA13-02430

RUBINIĆ, Andrija
Speleološko istraživanje ponora Brusan / Andrija Rubinić, Lovel Kukuljan. - Ilustr.
Izvori: 4 jed. - Summary.
U: Subterranea Croatica. - ISSN 1334-5281. - 11 (2013), 15 ; str. 19-22
Speleološka istraživanja -- Ponori
55
HA13-02431

CVITANOVIĆ, Hrvoje
Špilja kod Bare Vojnikuše / Hrvoje Cvitanović. - Ilustr.
Summary.
U: Subterranea Croatica. - ISSN 1334-5281. - 11 (2013), 15 ; str. 30-32
Speleološka istraživanja -- Špilje
55
HA13-02432

BOŽIČEVIĆ, Srećko
Zla kob Omble / Srećko Božićević. - Ilustr.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 4 ; str. 26-33
Krški reljef -- Krški izvori -- Špilje -- Geološke karakteristike -- Hidrogeološke karakteristike
55
HA13-02433

Vidi br.: HA13-02443

Vidi br.: HA13-02500

56   Paleontologija

MICULINIĆ, Kazimir
Ostaci kozoroga i drugih životinja iz jame Munižabe / Kazimir Miculinić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Subterranea Croatica. - ISSN 1334-5281. - 11 (2013), 15 ; str. 43-48
Paleontološka istraživanja -- Jame -- Kvartarna fauna -- Kozorog
56
HA13-02434

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

CUNHA-MONTENEGRO, Ramon
Association between dermatoglyphic configuration and the ACTN3 genotype in juvenile male athletes = Odnos između dermatoglifske konfiguracije i ACTN3 genotipa u maloljetnih muških atletičara / Ramon Cuncha-Montenegro, Carlos Renato Paz, Eric de Lucena Barbosa, Asdrúbal Nóbrega Montenegro Neto, Michelle Salles De Oliveira, Vanduir Soares De Araújo Filho, Fernando Policarpo Barbosa, Paula Roquetti Fernandes, José Fernandes Filho. - Ilustr.
Tema broja: Kineziološka edukacija. - Tekst na hrv. jeziku na str. 23-29. - Bibliografija: 34 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 4 ; str. 11-29  
 Elektronička verzija članka
Dermatoglifske karakteristike -- Otisak prsta -- Alfa-aktinin 3 -- Genski polimorfizam
57
612
HA13-02435

HRASKI, Marijana
Differences in some anthropological characteristics between Croatian and Lithuanian students and comparison with Eurofit standards / Marijana Hraski, Mateja Kunješić, Arunas Emeljanovas.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 71-79  
 Elektronička verzija članka
Antropometrijske karakteristike -- Motoričke sposobnosti -- Indeks tjelesne mase -- Studentice
57
HA13-02436

Vidi br.: HA13-02448

Vidi br.: HA13-02926

575   Opća genetika. Opća citogenetika

Vidi br.: HA13-02444

Vidi br.: HA13-02439

58   Botanika

FRANJIĆ, Josip
120 godina od rođenja akademika Ive Pevaleka : (1893-1967) / Jozo Franjić. - Ilustr.
Sadrži i bibliografiju radova I. Pevaleka na str. 624.
U: Šumarski list (1945). - ISSN 0373-1332. - 137 (2013), 11/12 ; str. 621-624
Botaničari -- Akademici -- Životopisi -- Obljetnice
Pevalek, Ivo

58
HA13-02437

59   Zoologija

ŽAGAR, Anamarija
A review of eleven short-term reptile surveys in the Western Balkans / Anamarija Žagar, Vesna Cafuta, Katarina Drašler, Tomaž Jagar, Miha Krofel, Martina Lužnik, Erika Ostanek, Vesna Petkovska, Griša Planinc, Maja Sopotnik, Melita Vamberger. - Ilustr.
Bibliografija: str. 15-17. - Sažetak.
U: Hyla (Zagreb. Tisak). - ISSN 1849-3505. - (2013), 1 ; str. 3-17  
 Elektronička verzija članka
Gmazovi -- Rasprostranjenost
59
HA13-02438

SINDIČIĆ, Magda
Analiza rodoslovlja dinarske populacije risa (Lynx lynx) / Magda Sindičić, Tomislav Gomerčić, Primož Polanc, Miha Krofel, Vedran Slijepčević, Nina Gembarovski, Martina Đurčević, Đuro Huber. - Ilustr.
Bibliografija: 44 jed. - Summary.
U: Šumarski list (1945). - ISSN 0373-1332. - 137 (2013), 1/2 ; str. 43-49  
 Elektronička verzija članka
Euroazijski ris -- Lynx lynx -- Rodoslovlje -- Genetika
59
575
HA13-02439

PRLIĆ, Dragan
Cvilidrete u šumama Slatine i okolice / Dragan Prlić. - Ilustr.
U: Šumarski list (1945). - ISSN 0373-1332. - 137 (2013), 9/10 ; str. 505-506
Fauna -- Kornjaši -- Cvilidrete -- Cerambycidae
59
HA13-02440

KULA, Emanuel
The development of caterpillars of gypsy moth (Lymantria disparL.) feeding on food affected by nitrogen / Emanuel Kula, Alena Pešlová, Petr Martinek, Pavel Mazal. - Ilustr.
Bibliografija: str. 58-59. - Sažetak.
U: Šumarski list (1945). - ISSN 0373-1332. - 137 (2013), 1/2 ; str. 51-60  
 Elektronička verzija članka
Dušik -- Gusjenice -- Gubari -- Breza -- Betula pendula -- Laboratorijski uzgoj
59
630
HA13-02441

REDIN, Andreas
Effects of beaver dams on invertebrate drift in forest streams / Andreas Redin, Göran Sjöberg. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Šumarski list (1945). - ISSN 0373-1332. - 137 (2013), 11/12 ; str. 597-607  
 Elektronička verzija članka
Dabar -- Dabrove brane -- Vodeni beskralježnjaci -- Faunalni drift -- Šumski potoci
59
HA13-02442

OZIMEC, Roman
Gasparov paučnjačić (Eukoenenia gasparoi) (Palpigradi, Eukoeneniidae), nova vrsta za faunu Hrvatske uz pregled faune paučnjačića u Hrvatskoj / Roman Ozimec. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Subterranea Croatica. - ISSN 1334-5281. - 11 (2013), 15 ; str. 37-42
Biospeleološka istraživanja -- Fauna -- Paučnjačići -- Gasparov paučnjačić
59
55
HA13-02443

KROPF, Matthias
Genetic evidence on the origin of the current beaver (Castor fiber) population in Lower Austria / Matthias Kropf, Gerald Hölzler, Rosemarie Parz-Gollner. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Šumarski list (1945). - ISSN 0373-1332. - 137 (2013), 11/12 ; str. 591-596  
 Elektronička verzija članka
Dabar -- Europski dabar -- Castor fiber -- Genetičko podrijetlo -- Reintrodukcija
59
575
HA13-02444

ZIMIĆ, Adnan
Nivo istraženosti faune vodozemaca (Amphibia) i gmizavaca (Reptilia) Spomenika prirode "Tajan" (BiH) / Adnan Zimić, Mirza Čengić, Saudin Merdan, Dušan Jelić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Abstract.
U: Hyla (Zagreb. Tisak). - ISSN 1849-3505. - (2013), 1 ; str. 19-38  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Vodozemci -- Gmizavci
Spomenik prirode Tajan

59
HA13-02445

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


61   Medicinske znanosti

612   Fiziologija

SHABESHAN, Rengasamy
A fitness intervention program within a physical education class on selected health-related fitness among secondary school students = Utjecaj programa interventnog vježbanja u sklopu nastave tjelesnog odgoja na određenu zdravstvenu i tjelesnu spremnost srednjoškolaca / Rengasamy Shabeshan, Raju Subramaniam, Wee Akina Sia Seng Lee, Rao Ramachandra. - Ilustr.
Tema broja: Kineziološka edukacija. - Tekst na hrv. jeziku na str. 43-50. - Bibliografija: 44 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 31-50  
 Elektronička verzija članka
Tjelesni odgoj -- Interventno vježbanje -- Fizička izdržljivost -- Kardiovaskularna izdržljivot -- Mišićna snaga -- Srednjoškolke
612
796/799
HA13-02446

KOVAČ, Marjeta
Physical activity, physical fitness levels, daily energy intake and some eating habits of 11-year-old children / Marjeta Kovač, Janko Strel, Gregor Jurak, Bojan Leskošek, Saška Dremelj, Petra Kovač, Marjeta Mišigoj-Duraković, Maroje Sorić, Gregor Starc. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija i elektronički izvori: 44 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 127-139  
 Elektronička verzija članka
Fizička aktivnost -- Fizička kondicija -- Djeca -- Prehrambene navike -- Unos energije -- Potrošnja energije -- Životni stil
612
613
HA13-02447

FRANJKO, Ivica
Relations between some anthropometric characteristics and fundamental movement skills in eight year old children = Povezanost morfološke građe i biotičkih motoričkih znanja u osmogodišnje djece / Ivica Franjko, Frane Žuvela, Danijela Kuna, Ana Kezić. - Ilustr.
Tema broja: Kineziološka edukacija. - Tekst na hrv. jeziku na str. 204-209. - Bibliografija: 19 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 195-209  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Morfološka građa -- Indeks tjelesne mase -- Potkožno masno tkivo -- Biotička motorička znanja -- Pretilost
612
57
HA13-02448

Vidi br.: HA13-02435

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

BIZJAK Slanič, Katarina
Is practical pedagogical training of physical education students sufficiently effective? = Je li praktična pedagoška obuka studenata tjelesnoga odgoja dovoljno učinkovita? / Katarina Bizjak Slanič. - Ilustr.
Tema broja: Učitelji: jučer - danas - sutra. - Tekst na hrv. jeziku na str. 27-37. - Bibliografija: 27 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 11-37  
 Elektronička verzija članka
Nastava -- Tjelesni odgoj -- Planiranje nastavnog sata -- Obrazovanje učitelja -- Kompetencije učitelja
613
37
HA13-02449

PLEVNIK, Matej
Physiological responses in male and female 400m sprinters = Fiziološke reakcije muških i ženskih sprintera na 400m / Matej Plevnik, Vlatko Vučetić, Goran Sporiš, Fredi Fiorentini, Zoran Milanović, Mladen Miškulin. - Ilustr.
Tema broja: Kineziološka edukacija. - Tekst na hrv. jeziku na str. 103-109. - Bibliografija: 26.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 93-109  
 Elektronička verzija članka
Atletičari -- Fiziološki parametri -- Aerobni kapacitet -- Anaerobni kapacitet -- Metaboličke razlike
613
HA13-02450

MARIĆ, Mia
Psychosocial aspect, frequency and intercorrelation of students' health risk behaviours = Psihosocijalni aspekt, čestotnost i međupovezanost rizičnih zdravstvenih ponašanja studenata / Mia Marić, Sanja Šumonja. - Ilustr.
Tema broja: Kineziološka edukacija. - Tekst na hrv. jeziku na str. 83-92. - Bibliografija i elektronički izvori: 24 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 3 ; str. 69-92  
 Elektronička verzija članka
Zdravstveno ponašanje -- Rizično zdravstveno ponašanje -- Psihosocijalni čimbenici -- Studenti
613
159.9
HA13-02451

NIKOLIĆ, Ivana, kineziologinja
Standing long jump performance quality : age and gender differences / Ivana Nikolić, Snježana Mraković, Vatroslav Horvat. - Ilustr.
Tema broja: EMEE 2012: Education in the modern European environment, Opatija, 17 - 18 September 2012. - Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak). - ISSN 1848-5650. - 15 (2013), 1 ; str. 173-183  
 Elektronička verzija članka
Djeca predškolske dobi -- Motorička znanja -- Dobne razlike -- Spolne razlike -- Skok u dalj iz mjesta
613
HA13-02452

Vidi br.: HA13-02447

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

BRKLJAČIĆ, Morana
Aktualno stanje palijativne skrbi u Hrvatskoj / Morana Brkljačić.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 367-376  
 Elektronička verzija članka
Palijativna skrb -- Hospicijska skrb -- Zakonska regulativa
614
HA13-02453

GARMAZ, Jadranka
Neka načela u komunikaciji s bolesnikom / Jadranka Garmaz, Zdenka Mrdeša-Rogulj.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 319-333  
 Elektronička verzija članka
Bolesnici -- Liječnik -- Komunikacija -- Povjerenje -- Empatija
614
159.9
HA13-02454

JUKIĆ, Vlado, psihijatar
Odnos bolesnik-liječnik-svećenik : iz perspektive liječnika / Vlado Jukić, Ivan Ćelić.
Tema broja: Pastoral zdravstva. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Služba Božja. - ISSN 0037-7074. - 53 (2013), 3/4 ; str. 395-399
Liječnici -- Bolesnici -- Crkva -- Skrb za bolesne -- Vjernici
614
27
HA13-02455

Vidi br.: HA13-02186

Vidi br.: HA13-02199

Vidi br.: HA13-02203

Vidi br.: HA13-02119

Vidi br.: HA13-02118

Vidi br.: HA13-02070

Vidi br.: HA13-02165

Vidi br.: HA13-02123

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

MARTINEC, Renata
Aromaterapija kao komplementarna metoda u terapiji i rehabilitaciji / Renata Martinec. - Ilustr.
Bibliografija: 68 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), 1 ; str. 181-193  
 Elektronička verzija članka
Terapija -- Terapijske metode -- Aromaterapija -- Rehabilitacija -- Psihofiziologija
615
HA13-02456

MIHOLIĆ, Damir
Art/ekspresivne terapije i sofrologija u analizi mehanizama suočavanja u djeteta s malignim oboljenjem / Damir Miholić, Miroslav Prstačić, Branko Nikolić. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 73-84  
 Elektronička verzija članka
Maligne bolesti -- Sofrologija -- Psihosocijalna onkologija -- Ekspresivna terapija -- Art terapija
615
HA13-02457

KISELJAK, Dalibor
Poučavanje studenata za planiranje terapijskog procesa korištenjem trodimenzionalnog art ekspresivnog medija / Dalibor Kiseljak, Dijana Škrbina. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 184-194  
 Elektronička verzija članka
Art terapija -- Psihoterapija -- Psihosocijalna prilagodba -- Motoričke vještine -- Ekspresivna terapija
615
HA13-02458

Vidi br.: HA13-02598

Vidi br.: HA13-02537

616   Patologija. Klinička medicina

KOVAČ, Zdenko, liječnik
Cjelovito sagledavanje čovjekovih bolesti : razgovor sa Zdenkom Kovačem / razgovarala Mirjana Polić Bobić. - Ilustr.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 13 (2013), 3 ; str. 52-56
Patofiziologija
Kovač, Zdenko

616
HA13-02459

LOEW, Stephen J.
The prevalence of symptoms of scotopic sensitivity/Meares-Irlen syndrome in subjects diagnosed with ADHD : does misdiagnosis play a significant role? / Stephen J. Loew, Kenneth Watson. - Ilustr.
Bibliografija: 34 jed.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 64-72  
 Elektronička verzija članka
Hiperaktivnost -- Poremećaj pažnje -- Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću -- ADHD -- Teškoće u učenju -- Meares-Irlen sindrom -- Dijagnostika
616
HA13-02460

617   Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

ALIMOVIĆ, Sonja
Ishod rane habilitacije funkcionalnog vida u djece s perinatalnim ozljedama mozga / Sonja Alimović, Ana Katušić, Nikolina Jurić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 22 jed. - Abstract.
U: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. - ISSN 1331-3010. - 49 (2013), Supplement ; str. 1-9  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Funkcionalni vid -- Cerebralno oštećenje vida -- Habilitacija vida -- Vidne stimulacije -- Perinatalne ozljede mozga
617
376
HA13-02461

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

KAKAŠ, Damir
Friction and wear of low temperature deposited TiN coating sliding in dry conditions at various speeds / Damir Kakaš, Pal Terek, Aleksandar Miletić, Lazar Kovačević, Marko Vilotić, Branko Škorić, Dragomir Krumes. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 27-33  
 Elektronička verzija članka
Brzina klizanja -- Trenje -- Faktor trenja -- Površinska hrapavost -- TiN prevlake
62
HA13-02462

MARIĆ, Maja, inženjerka građevine
Najveća londonska atrakcija : London Eye - od ideje do uporabe / Maja Marić. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: str. 1131.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 65 (2013), 12 ; str. 1123-1131
London Eye -- Londonsko oko -- Veliki kotač -- Građevinske konstrukcije -- Svjetske znamenitosti
62
HA13-02463

620   Ispitivanje materijala. Elektrane. Ekonomika energije

RUNJE, Biserka
Integrated procedure for flatness measurements of technical surfaces / Biserka Runje, Marijan Marković, Dragutin Lisjak, Srđan Medić, Živko Kondić. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: 12 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 113-116  
 Elektronička verzija članka
Elektronska libela -- Matematički model -- Integrirani računalni model -- Ispitivanje ravnosti
620
51
HA13-02464

STIPETIĆ, Davor
Utjecaj policy-kapaciteta države na razvoj energetske politike u Njemačkoj : studija slučaja "nove energetske paradigme" / Davor Stipetić.
Tematski blok: Javne politike. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 51 jed. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 50 (2013), 3 ; str. 129-154  
 Elektronička verzija članka
Javne politike -- Energetika -- Energetska politika -- Obnovljivi izvori energije -- Energetska učinkovitost
620
504
HA13-02465

Vidi br.: HA13-02336

Vidi br.: HA13-02532

621   Strojarstvo. Nuklearna tehnika. Strojevi

DJAPIC, Mirko
Application of Dempster-Shafer theory in conceptual design of the machining centres / Mirko Djapic, Ljubomir Lukic. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 65-71  
 Elektronička verzija članka
Dempster-Shafer teorija -- Koncepcijsko projektiranje -- Teorija projektiranja -- Alatni strojevi
621
HA13-02466

JERMAN, Boris
Dynamics of the mathematical pendulum suspended from a moving mass / Boris Jerman, Anton Hribar. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 59-64  
 Elektronička verzija članka
Dinamika okretne točke -- Dizalice -- Sile inercije -- Njihanje tereta -- Matematičko njihalo -- Matematički model
621
51
HA13-02467

ČEP, Robert
Experimental testing of exchangeable cutting inserts cutting ability / Robert Čep, Adam Janásek, Lenka Čepová, Jana Petrů, Ivo Hlavatý, Zlatan Car, Michal Hatala. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 21-26  
 Elektronička verzija članka
Eksperiment -- Rezni alat -- Radni vijek alata -- Trošenje alata -- Rezna sposobnost -- Strojna obrada
621
HA13-02468

ANTIĆ, Aleksandar, inženjer građevinarstva
Influence of tool wear on the mechanism of chips segmentation and tool vibration / Aco Antić, Dražan Kozak, Borut Kosec, Goran Šimunović, Tomislav Šarić, Dušan Kovačević, Robert Čep. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 105-112  
 Elektronička verzija članka
Trošenje alata -- Vibracije alata -- Tokarenje -- Rezni alat
621
HA13-02469

KRŽIČ, Primož
Kinematic constraints and offline programming in robotic machining applications / Primož Kržič, Franci Pušavec, Janez Kopač. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 117-124  
 Elektronička verzija članka
Industrijski roboti -- Izvanmrežno programiranje -- Kinematika -- Ograničenje -- Strojna obrada
621
004
HA13-02470

621.3   Elektrotehnika

UDDIN, Mohammed Jashim
A CMOS power splitter for 2,45 GHz ISM band RFID reader in 0,18 µm CMOS technology / M. Jasim Uddin, Anis N. Nordin, M. B. I. Reaz, Mohammad Arif Sobhan Bhuiyan. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 125-129  
 Elektronička verzija članka
CMOS -- Komplementarni metal oksid poluvodič -- RFID -- Radiofrekvencijska identifikacija -- Čitač -- Razdvajač snage
621.3
HA13-02471

STOJKOV, Marinko
Initial current reduction of synchronous motors with salient poles by static converters usage / Marinko Stojkov, Mirza Atić, Adamir Jahić. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 43-49  
 Elektronička verzija članka
Generator istosmjerne struje -- Sinkroni motor -- Struja pokretanja -- Tiristorski ispravljač
621.3
HA13-02472

Vidi br.: HA13-02374

Vidi br.: HA13-02027

624/625   Građevinarstvo. Građevinsko inženjerstvo i tehnika. Gradnja prometnica

MEKJAVIĆ, Ivana
Damage identification of bridges from vibration frequencies / Ivana Mekjavić. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 155-160  
 Elektronička verzija članka
Oštećenja mostova -- Identifikacija oštećenja -- Monitoring -- Mostovi -- Vlastite frekvencije
624/625
HA13-02473

GERAMI, Mohsen
Lokalne i globalne posljedice primarnog udara / Mohsen Gerami, Davood Abdollahzadeh. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 65 (2013), 11 ; str. 971-985  
 Elektronička verzija članka
Potres -- Čelični okviri -- Seizmička ocjena
624/625
HA13-02474

IVÁNYI, Péter
Numerical investigation of semi-rigid column bases with hysteresis characteristics / Péter Iványi. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 99-104  
 Elektronička verzija članka
Progib -- Čelični stup -- Nelinearna dinamička jednadžba -- Preisachov model -- Histereza -- Numerički model
624/625
51
HA13-02475

VASEGHI Amiri, Javad
Park-Angov indeks oštećenja sudara susjednih čeličnih okvirnih konstrukcija / Javad Vaseghi Amiri, Sayyed Ghasem Jalali. - Ilustr.
Bibliografija: 34 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 65 (2013), 12 ; str. 1065-1077  
 Elektronička verzija članka
Sudar konstrukcija -- Okvirne konstrukcije -- Park-Angov indeks oštećenja -- Apsorbirana energija -- Nelinearna dinamička analiza
624/625
HA13-02476

TURINA, Nataša
Possibilities and limitations of constructability concept in construction industry in Croatia / Nataša Turina, Diana Car-Pušić, Mladen Radujković. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 167-176  
 Elektronička verzija članka
Izgradivost -- Komparativna analiza -- Građevinski projekti -- Građevinska industrija
624/625
658
HA13-02477

PUŽ, Goran
Predviđanje stanja mostova radi optimalizacije održavanja / Goran Puž, Jure Radić, Danijel Tenžera. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 65 (2013), 12 ; str. 1079-1088  
 Elektronička verzija članka
Sustav gospodarenja mostovima -- Markovljev proces -- Održavanje mostova -- Dotrajavanje mostova
624/625
51
HA13-02478

MARASOVIĆ, Jure
Sjedište dostojno Alke i njezina ugleda / Jure Marasović. - Ilustr.
Bibliografija: str. 1122.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 65 (2013), 12 ; str. 1114-1122
Alkarski dvori -- Kvartiri -- Konjanička vojarna -- Vojne građevine -- Dogradnja -- Adaptacija
624/625
930.85(497.5)
HA13-02479

KOŽAR, Ivica
Spectral method in moving load analysis of Kirchhoff-Love plates / Ivica Kožar, Neira Torić Malić. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 20 (2013), 1 ; str. 79-84  
 Elektronička verzija članka
Dinamička analiza konstrukcija -- Matrični operatori -- Spektralna metoda -- Kirchhoff-Love ploče -- Tanke ploče
624
51
HA13-02480

HRIBAR, Dejan
Utjecaj početne temperature na ispitivanje vlačnog naprezanja pridržanih uzoraka asfaltbetona / Dejan Hribar, Marjan Tušar, Bernhard Hofko, Ronald Blab. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 65 (2013), 11 ; str. 987-992