Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

11. Human Rights Film Festival, Zagreb, 2013.  HA13-06823 
 
7. SS divizija Prinz Eugen  HA13-06809 
 
ACE -- Angiotenzin-konvertirajući enzim -- Transplantacija bubrega -- Arterijska hipertenzija  HA13-06376 
 
Acetilsalicilna kiselina -- Rezistencija na aspirin -- Koronarno premoštenje -- Premosnica koronarne arterije  HA13-06452 
 
Adolescenti -- Anksiozni poremećaji -- Anksioznost -- Tjskoba -- Liječenje -- Hospitalizacija -- Obitelj -- Socijalna podrška  HA13-06514 
 
Adolescenti -- Mladi -- Ovisnost -- Psihologija ponašanja -- Ovisničko ponašanje  HA13-06100 
 
Adolescenti -- Ovisnosti -- Rizik ovisnosti -- Resocijalizacija -- Radionice -- Projekti  HA13-06147 
 
Adolescenti -- Temperament -- Stres -- Prilagodba -- Istraživanje  HA13-06098 
 
Adolescentice -- Emocionalne teškoće -- Srednja škola -- Prilagodba  HA13-06089 
 
Adorno, Theodor Wiesegrund  HA13-06069 
 
Akutna leukemija -- Imunofenotipizacija -- Minimalna ostatna bolest -- Stanična imunodijagnostika  HA13-06586 
 
Akutni diseminirani encefalomijelitis -- Multipla skleroza -- Demijelinizirajuće bolesti -- Središnji živčani sustav -- Dijagnostika -- Terapija  HA13-06509 
 
Albinizam -- Epidemiologija -- Etničke manjine -- Medicinska antropologija -- Romi  HA13-06372 
 
Alkoholizam -- Adolescencija -- Adolescenti -- Mladi  HA13-06083 
 
Alkoholizam -- Alkoholičari -- Obitelj  HA13-06091 
 
Alkoholizam -- Apstinencijski sindrom -- Psihosomatski poremećaji -- Poremećaji spavanja -- Antidepresivi -- Agomelatin  HA13-06677 
 
Alkoholizam -- Delirium tremens -- Clomethiazole -- Klometiazol -- Hepatoksičnost  HA13-06535 
 
Alkoholizam -- Mladi  HA13-06086 
 
Alkoholizam -- Polimorfizam gena -- Genetski polimorfizam -- Dopamin -- Dopaminski receptor D2  HA13-06561 
 
Alkoholizam -- Suicid -- Suicidalno ponašanje -- Genetika -- Serotonin -- Enzimi -- Triptofan hidroksilaza  HA13-06680 
 
Alogenična transplantacija -- Krvotvorne matične stanice -- Maligne bolesti -- Dječja onkologija -- Hematološke bolesti -- Djeca  HA13-06511 
 
Alzheimerova bolest -- Bakar -- Tioflavin -- Konstante stabilnosti -- Regresijski modeli -- Topološki indeksi  HA13-06349 
 
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Imunološki aspekti -- Amiloid-beta plak -- Antiamiloidna terapija  HA13-06466 
 
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Oksidacijski stres -- Antioksidansi -- Slobodni radikali  HA13-06623 
 
Američka književnost -- Američki akademski roman -- Engleski jezik -- Vokabular -- Kultura  HA13-06927 
 
Američki film -- Srpski film -- Dijalozi -- Kultura -- Kvalitativna analiza  HA13-06877 
 
Amoniti -- Fosilna fauna -- Fosili -- Gornji skit -- Biostratigrafija -- Zbirke  HA13-06363 
 
Andrews, Philip  HA13-06246 
 
Andrić, Ivo  HA13-06956 
 
Anemija -- Djeca -- Laboratorijska dijagnostika  HA13-06555 
 
Anestezija -- Opstetricija -- Porodništvo -- Forenzika  HA13-06224 
 
Anksiozni poremećaji -- Panični poremećaj -- Poremećaji ponašanja -- Patofiziologija -- Dijagnostika -- Magnetska rezonancija -- Tomografija  HA13-06670 
 
Anksioznost -- Anksiozni poremećaji -- Bipolarni afektivni poremećaj -- Komorbiditet  HA13-06517 
 
Antropologija -- Interdisciplinarnost -- STRUNA -- Strukovno nazivlje -- ANTRONA -- Hrvatsko antropološko nazivlje  HA13-06366 
 
Apikotomija -- Parodontitis apicalis -- Endodontska mikrokirurgija  HA13-06700 
 
Aproksimalna redukcija cakline -- Ortodontska terapija -- Ortodoncija  HA13-06690 
 
Arapska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Pjesništvo  HA13-07022 
 
Arendt, Hannah  HA13-06128 
 
Arentino, Pietro  HA13-06941 
 
Arheološka istraživanja -- Konzervatorska istraživanja  HA13-07023 
 
Aristoteles -- Hermogen iz Tarsa  HA13-06111 
 
Aristoteles -- MacIntyre, Alasdair C. -- Arendt, Hannah  HA13-06126 
 
Aristoteles -- MacIntyre, Alasdair C. -- Nussbaum, Martha Craven  HA13-06119 
 
Arterijska hipertenzija -- Prekomjerna tjelesna težina -- Pretilost -- Adolescenti  HA13-06396 
 
Astma -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Depresija -- Anksioznost -- Intelektualne sposobnosti -- Emocionalno zdravlje  HA13-06080 
 
Atmosfersko taloženje -- Šumski ekosustavi -- Nizinske šume  HA13-06311 
 
Austrijska književnost 20. st. -- Roman -- Skladatelji -- Opera  HA13-06932 
 
Austrougarska polarna ekspedicija -- Istraživačka ekspedicija -- Geografska istraživanja -- Povijest  HA13-07047 
 
Autizam -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Osobe s posebnim potrebama  HA13-06283 
 
Autoimune bolesti -- Cijepljenje -- Neurološke komplikacije -- Neurološki poremećaji  HA13-06531 
 
Autoimune bolesti -- Reumatske bolesti -- Demijelinizirajuće bolesti -- Neurološki simptomi -- Dijagnostika -- Terapija  HA13-06612 
 
Avangardna umjetnost -- Avangarada -- Biografije  HA13-07042 
 
Baćić, Petar Krstitelj  HA13-06270 
 
Bakar -- Cink -- Teški metali -- Tlo -- Voćnjaci -- Fungicidi -- Onečišćenje tla -- Ekstrakcijska analiza  HA13-06353 
 
Balkanski ratovi -- Javno mnijenje  HA13-07049 
 
Banac, Ivo  HA13-07059 
 
BCM -- Monitor sastava tijela -- Hemodijaliza -- Hipertenzija  HA13-06521 
 
Bekavac, Luka  HA13-06997 
 
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI. -- Ratzinger, Josip -- Iohannes Paulus II, beatus -- Ivan Pavao II.  HA13-07064 
 
Bertoša, Slaven  HA13-07069 
 
Bilosnić, Tomislav Marijan  HA13-07020 
 
Biografije svetaca -- Hagiografije  HA13-06132 
 
Biomasa -- Drvna biomasa -- Bagrem -- Robinia pseudacacia L. -- Energijsko drvo -- Rekultivacija  HA13-06743 
 
Biomedicinska psihijatrija -- Medicinska antropologija -- Mentalno zdravlje -- Antropološko gledište  HA13-06365 
 
Bioraznolikost -- Stratifikacija -- Šume -- Ekonomska vrijednost  HA13-06755 
 
Bipolarni afektivni poremećaj -- Depresija -- Simptomi  HA13-06638 
 
Bipolarni poremećaj -- Bipolarni afektivni poremećaj -- Dijagnostika -- Liječenje -- Kvaliteta života  HA13-06503 
 
Bipolarni poremećaj -- Mentalni poremećaji -- Genetika -- Endofenotip -- Fiziopatologija -- Psihopatologija  HA13-06523 
 
Bisfenol A -- Toksičnost -- Genotoksičnost  HA13-06478 
 
Bjelovučić, Nikola Zvonimir  HA13-07054 
 
Blogovi -- Blogosfera -- Netspeak -- Komunikacija -- Lingvistika  HA13-06862 
 
Blokada živca -- Oštećenje živca  HA13-06609 
 
Bol -- Analgetici -- Dentalna medicina -- Inhibitor ciklooksigenaze -- Antikoagulacija -- Nuspojave  HA13-06438 
 
Bol -- Stres -- Pacijenti sa traumom -- Hitna služba -- Traumatološki odjel  HA13-06433 
 
Bol u kostima -- Koštano tkivo -- Koštane bolesti -- Metabolizam kosti -- Sarkomi -- Biopsija -- Kvaliteta života  HA13-06550 
 
Bolesti ovisnosti -- Prevencija -- Socijalizacija -- Socijalna kompetencija -- Predškolska djeca -- Odgojitelji  HA13-06630 
 
Bošković, Ruđer Josip  HA13-06355 
 
Bošković, Ruđer Josip -- Tesla, Nikola  HA13-06347 
 
Bračni drugovi -- Bračna stečevina -- Bankovni ugovori  HA13-06232 
 
Bratovština svetoga Josipa u Veloj Luci  HA13-07073 
 
Bratovštine -- Kršćanstvo -- Liturgija -- Arhivi -- Arhivska građa  HA13-07073 
 
Briggs, Asa -- Burke, Peter  HA13-06145 
 
Bruto domaći proizvod -- Realni BDP -- Metode izračuna -- Makroekonomske varijable -- ARFIMA model -- Frakcionarna integracija -- Dugoročna memorija  HA13-06166 
 
Bulešić, Miroslav  HA13-07057 
 
Bulgakov, Mihail Afanas'evič -- Bulgakov, Mihail  HA13-06947 
 
Carski rez -- Spinalna anestezija  HA13-06720 
 
CEFTA -- Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini -- Europska unija  HA13-06197 
 
Centar za autizam Zagreb  HA13-06283  HA13-06280 
 
Centar za istraživanje mora  HA13-06362 
 
Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru  HA13-06879 
 
Centri odgovornosti -- Računovodstvo -- Profitni centri -- Poslovna uspješnost  HA13-06786 
 
Cerebralna paraliza -- Epilepsija -- Epidemiologija -- Terapija -- Antiepileptici -- Djeca  HA13-06565 
 
Cerebralna paraliza -- Europski registar -- Epidemiologija -- Klasifikacija -- Stupanj motoričkog oštećenja  HA13-06567 
 
Cerebralna paraliza -- Genetika -- Prijevremeni porod -- Genski polimorfizam -- Imunološki odgovor  HA13-06574 
 
Cerebrovaskularne bolesti -- Bolesti živčanog sustava -- Ishemijski moždani udar -- Rizični čimbenici -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Tromboliza  HA13-06504 
 
Cervantes Saavedra, Miguel de  HA13-06934 
 
Cezij 137 -- Tlo -- Radioaktivnost -- Toksičnost -- Gamaspektrometrija -- Javno zdravstvo  HA13-06414 
 
C-Fos protein -- Somatostatin -- Neuropeptid Y -- Cerebralna ishemija -- Patogeneza  HA13-06386 
 
Cijanobakterije -- Cijanotoksini -- Toksičnost -- Zdravlje -- Očuvanje okoliša  HA13-06465 
 
Cirkonijev oksid -- Fasetna keramika  HA13-06705 
 
Civilno društvo -- Znanstvene udruge -- Komunikatori znanosti  HA13-06148 
 
CME -- Koronini izbačaji mase -- Sunčeva korona -- Izbačaji plazme  HA13-06337 
 
CME -- Koronini izbačaji mase -- Ubrzanje -- Akceleracija -- Radio eksplozije tipa II  HA13-06323 
 
Coetzee, John Maxwell -- Freud, Sigmund  HA13-06930 
 
COPB -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Parodontna bolest -- Parodontitis -- Indikator rizika  HA13-06627 
 
Crescenzi, Bartolomeo  HA13-07067 
 
Crkva i država -- Crkvena povijest -- Rimski carevi -- Kršćanstvo  HA13-07051 
 
Crkva i država -- Povijest katoličanstva -- Nacionalni identitet  HA13-07059 
 
Crkva sv. Nikole  HA13-06798 
 
Crkve sv. Ane na Brgatu  HA13-06793 
 
Crkveno pravo -- Pravni odnos -- Provincijal -- Hospicij -- Klauzura  HA13-06204 
 
Crnogorska književnost 19. st. -- Teorija književnosti -- Psihoanalitička teorija  HA13-06944 
 
Crnogorska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA13-06945 
 
CRPS -- Kompleksni regionalni bolni sindrom -- Di-te cijepljenje -- Difterija-tetanus cijepljenje  HA13-06539 
 
Čajevi -- Zeleni čaj -- Kemijski sastav -- Djelotvornost -- Gastrointestinalni sustav  HA13-06495 
 
Čakavski govor -- Čakavsko narječje -- Istromletački govor -- Istrovenetski govor -- Glagoli -- Etimologija -- Romanizmi  HA13-06888 
 
Čakavsko narječje -- Istarski govor -- Mjesni govor -- Jezična obilježja  HA13-06893 
 
Čale-Knežević, Morana -- Eco, Umberto  HA13-06919 
 
Časopis Periodicum biologorum -- Biološke znanosti -- Bibliometrijska analiza  HA13-06064 
 
Časopisi -- Geodezija -- Baze podataka  HA13-06063 
 
Časopisi -- Psihijatrija -- Obljetnice  HA13-06062 
 
Čitaonica Kostrena Sv. Barbare  HA13-07061 
 
Članstvo u EU -- Zaposlenost -- Konkurentnost -- Inozemna zaduženost -- Gospodarski oporavak -- Tečajna politika  HA13-06196 
 
Ćopić, Branko  HA13-06951 
 
DBH -- Prsni promjer stabla -- Fotogrametrijsko mjerenje -- Digitalna fotogrametrija -- Digitalne zračne snimke  HA13-06748 
 
Debljina makule -- Glaukom -- Optička koherentna tomografija -- Očni tlak -- Trabekulektomija  HA13-06725 
 
Demijelinizacijske bolesti -- Multipla skleroza -- Kliničke manifestacije -- Djeca -- Neuropedijatrija  HA13-06606 
 
Demijelinizacijske bolesti -- Optički neuromijelitis -- Akvaporin-4 -- Djeca -- Autoimune bolesti -- Središnji živčani sustav  HA13-06619 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Antidepresivi -- Glukokortikoidi  HA13-06628 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Farmakoterapija -- Antidepresivi -- Citalopram -- Antipsihotici -- Quetiapine  HA13-06640 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Farmakoterapija -- Duloxetine -- Kontraindikacije -- Hiperprolaktinemija -- Pojačano lučenje prolaktina -- Sindrom nemirnih nogu  HA13-06453 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Hospitalizacija -- Obitelj  HA13-06538 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Mozak -- Neurotrofički faktor -- Escitalopram  HA13-06526 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Neurobiologija -- Biološki biljezi  HA13-06554 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Rizični čimbenici -- Djetinjstvo -- Obiteljski odnosi -- Ekonomski status  HA13-06084 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Rizični čimbenici -- Socijalna adaptacija  HA13-06104 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Stres -- Stresno djetinjstvo -- Biološki biljezi -- Upalni procesi  HA13-06530 
 
Depresija -- Depresivni poremećaj -- Upalni procesi -- Citokini -- Interleukin -- Nekroza tumora  HA13-06658 
 
Depresija -- Kognitivne sposobnosti -- Demencija -- Socijalno funkcioniranje -- Kvaliteta života  HA13-06591 
 
Depresija -- Simptomi -- Dijagnostika -- Terapija  HA13-06107 
 
Depresija -- Terapija -- Obiteljski liječnik -- Psihijatar  HA13-06422 
 
Depresija -- Zaposlenici -- Radno stanovništvo -- Obiteljska anamneza -- Primarna zdravstvena zaštita -- Prevalencija -- Demografski podaci  HA13-06543 
 
Despot, Igor  HA13-07049 
 
Dijabetes tip 1 -- Šećerna bolest tip 1 -- Serumski lipidi -- Bubrežna funkcija -- Glomerularna filtracija  HA13-06676 
 
Dinamika vode -- Fizičke karakteristike -- Granulometrijski sastav tla -- Hidromorfna tla  HA13-06757 
 
Dioklecijanova palača  HA13-06806  HA13-07023  HA13-06802 
 
Diplomski stručni studiji -- Stručni studiji -- Specijalistički studij -- Specijalistički završni rad -- Diplomski rad -- Visokoškolsko obrazovanje  HA13-06294 
 
Dirofilaria repens -- Dirofilaria immitis -- Zoonotski paraziti -- Ljudska dirofilarijaza -- Okularna dirofilarioza -- Subkonjunktivalna infekcija  HA13-06391 
 
Dizajn proizvoda -- Karakteristike proizvoda -- Međunarodno tržište -- Lokalno tržište -- Yin-Yang teorija ravnoteže -- SWARA metoda  HA13-06180 
 
Djeca -- Akutni abdomen -- Akutni apendicitis -- Invaginacija -- Meckelov divertikul -- Kirurško liječenje  HA13-06556 
 
Djeca -- Dječja onkologija -- Maligne bolesti -- Hitna stanja -- Morbiditet -- Mortalitet -- Smanjenje mortaliteta  HA13-06576 
 
Djeca -- Glumci -- Film  HA13-06819 
 
Djeca -- Gljivične infekcije -- Rizični čimbenici  HA13-06547 
 
Djeca -- Invaginacija -- Liječenje  HA13-06590 
 
Djeca -- Maligne bolesti -- Dječja onkologija -- Laboratorijska medicina -- Tumorski biljezi -- Klinička primjena -- Kontrola kvalitete  HA13-06681 
 
Djeca -- Maligne bolesti -- Dječja onkologija -- Tumori -- Radioterapija -- Nuspojave -- Sekundarni tumori  HA13-06682 
 
Djeca -- Maligne bolesti -- Leukemije -- Rak koštane srži -- Kromosomske aberacije -- Citogenetika -- Molekularna dijagnostika  HA13-06592 
 
Djeca -- Maligne bolesti -- Tumori abdomena -- Tumorska masa -- Abdomen  HA13-06634 
 
Djeca -- Mladi -- ADHD -- Socijalno funkcioniranje -- Stigma -- Roditeljski stres  HA13-06105 
 
Djeca -- Nasilje -- Prediktori -- Domovi za djecu -- Istraživanje  HA13-06257 
 
Djeca -- Ozljede trbuha -- Kirurško liječenje  HA13-06624 
 
Djeca s invaliditetom -- Obitelj -- Roditeljstvo  HA13-06093 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Djeca predškolske dobi -- Roditeljstvo -- Strategije suočavanja -- Obiteljska kohezivnost  HA13-06106 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Pedagoški programi -- Likovna pedagogija -- Likovna terapija -- Likovno izražavanje  HA13-06279 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Roditelji -- Rana intervencija  HA13-06253 
 
Djelomične krunice -- Zlatne krunice -- Keramičke krunice  HA13-06694 
 
Dnevne novine -- Dnevni tisak -- Plesna umjetnost -- Kritička recepcija  HA13-06847 
 
Dobro -- Zlo -- Narod -- Ljudsko biće -- Biografski podaci  HA13-06078 
 
Dodaci prehrani -- Vodeni organizmi -- Koncentracija metala -- Slatkovodne alge -- Vodena buha -- Vodena leća  HA13-06458 
 
Doktorske disertacije -- Povijest -- Hrvatska historiografija  HA13-06289 
 
Dominikanski red -- Sestre dominikanke  HA13-07068  HA13-06135 
 
Donji premolari -- Mandibularni kutnjaci -- Lingvalne kvržice -- Dentalna obilježja -- Jordanska populacija  HA13-06706 
 
Dragojević, Danijel  HA13-07017 
 
Dramski tekst -- Gluma -- Scenski pokret -- Maska  HA13-06843 
 
Državna uprava -- Lokalna samouprava -- Regionalni razvoj  HA13-06244 
 
Državni odvjetnik -- Parnični postupak -- Zastupnik po zakonu -- Punomoćnik -- Stranka  HA13-06233 
 
Državni službenici -- Povreda službene dužnosti -- Disciplinski postupak -- Disciplinske kazne  HA13-06223 
 
Državno sudbeno vijeće -- Državna škola za pravosudne dužnosnike  HA13-06230 
 
Državnopravna povijest -- Pravna povijest -- Konstitucionalizam -- Historicizam -- Postmodernizam -- Ustav -- Preambula  HA13-07060 
 
Držić, Marin -- Gundulić, Dživo  HA13-06999 
 
Dubrovačka biskupija  HA13-06794 
 
Dubrovačke ljetne igre  HA13-06982 
 
Duhan -- Cigaretni dim -- Ugljikov monoksid  HA13-06406 
 
Duhan -- Duhanska proizvodnja -- Konkurentnost  HA13-06759 
 
Duras, Marguerite  HA13-06942 
 
Dvojezični govornici -- Dvojezično procesiranje -- Modeli -- Engleski jezik -- Hrvatski jezik  HA13-06864 
 
DVT -- Digitalna volumna tomografija -- Dentalna medicina  HA13-06696 
 
DVT -- Digitalna volumna tomografija -- Endodoncija -- Dentalni mikroskop  HA13-06059 
 
Echenoz, Jean  HA13-06938 
 
Egzistencija -- Drugi -- Etika -- Etika skrbi -- Komunikacija -- Jezik  HA13-06122 
 
Eidetika -- Eidetska vladavina -- Ontologija -- Fenomenologija  HA13-06070 
 
Ekohistorija -- Rijeke -- Život -- Granice -- Ljudi  HA13-07026 
 
Ekohistorija -- Vrijeme -- Kalendari -- Književni izvori -- Pravni spisi -- Povijest okoliša  HA13-06307 
 
Ekonomska politika -- Gospodarska politika -- Industrijska politika -- Strukturne reforme -- Fiskalna konsolidacija -- Ekonomski rast  HA13-06181 
 
Ekonomska teorija -- Ekonomska politika -- Makroekonomija -- Kejnzijanska ekonomija -- Keynesova škola  HA13-06155 
 
Ekonomska teorija -- Svjetska ekonomija -- Gospodarska kriza -- Transnacionalne korporacije -- Ideologije  HA13-06182 
 
Ekonomska znanost -- Časopisi  HA13-06154 
 
Ekonomska znanost -- Ekonomska politika -- Gospodarstvo -- Globalizacija -- Tranzicija  HA13-06156 
 
Ekonomska znanost -- Ekonomski imperijalizam -- Ekonomska kriza  HA13-06157 
 
Ekonomski modeli -- Ekonomski sustavi -- Investicije -- Štednja -- Likvidnost -- Novac  HA13-06185 
 
Ekonomski rast -- Cijena dionica -- Test kointegracije -- Grangerov test uzročnosti -- Rekurzivni test kauzalnosti  HA13-06170 
 
Ekonomski rast -- Državne institucije -- Institucionalni pluralizam -- Socijalna patologija  HA13-06241 
 
Ekonomski rast -- Ekonomske rezerve -- Konvergencija  HA13-06190 
 
Ekonomski rast -- Međunarodna ekonomija -- Vanjski dug  HA13-06195 
 
Ekonomski razvoj -- Strana ulaganja -- Rizični čimbenici -- Politička nestabilnost -- Sintetička metoda kontrole  HA13-06161 
 
Ekspresija gena -- Replikacija genoma -- Duktalni karcinom dojke -- Rak dojke -- Imunohistokemijska analiza  HA13-06378 
 
Ekstrakcija zuba -- Bukalni režanj -- Kliničko istraživanje  HA13-06702 
 
Elektromagnetsko polje -- Elektromagnetsko zračenje -- Trudnice -- Fetus -- Izloženost fetusa -- Numeričke metode  HA13-06740 
 
Emocionalna regulacija -- Poremećaji raspoloženja -- Bipolarni poremećaj -- Adolescenti  HA13-06094 
 
Emulacija -- Računalni grozd -- Računalna mreža -- Mrežni servis -- Opterećenje sustava -- Dostupnost sustava  HA13-06057 
 
Endodontska terapija -- Endodontski instrumenti -- IRS -- Sustav za uklanjanje instrumenata  HA13-06717 
 
Energetika -- Tržište energije -- Trgovačka društva -- Regulatorne agencije -- Strana ulaganja -- Energetski zakoni  HA13-06737 
 
Engleski jezik -- Hrvatski jezik -- Njemački jezik -- Glagoli -- Sjediti -- Polisemija  HA13-06878 
 
Engleski jezik -- Kolokacije -- Pridjev-imenica -- Učenici -- Govornici -- Analiza korpusa  HA13-06875 
 
Engleski jezik -- Suvremeni jezik -- Naglasci -- Fonologija  HA13-06881 
 
Engleski jezik -- Učenje stranog jezika -- Uspješnost -- Čimbenici uspješnosti -- Individualni čimbenici -- Kontekstualni čimbenici  HA13-06876 
 
Epiduralna anestezija -- Kardiorespiratorni zastoj -- Apneja  HA13-06671 
 
Epiduralna anestezija -- Paraplegija -- Ezofagektomija  HA13-06727 
 
Epistemologija -- Filozofija jezika -- Lingvistika -- Metafora  HA13-06111 
 
Estetika -- Implantat -- Imedijatna opskrba  HA13-06695 
 
Etanol -- Toksičnost -- Testisi -- Alkoholizam -- Štakori -- Istraživanje  HA13-06449 
 
Etika -- Odnosi s javnošću -- Novinarstvo  HA13-06121 
 
Etika -- Suvremena etika -- Neoaristotelizam -- Moral  HA13-06119 
 
Etničke manjine -- Poremećaji hranjenja  HA13-06139 
 
Etnički prostori -- Rijeke  HA13-06309 
 
Europska književnost -- Putopisi -- Putnici -- Putopisci  HA13-07058 
 
Europska unija  HA13-06196  HA13-06181  HA13-06194  HA13-06183  HA13-06229  HA13-06735  HA13-06167  HA13-06277 
 
Europska Unija  HA13-06736 
 
Europska unija -- EU -- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske  HA13-06052 
 
Europski film -- Igrani film -- Suvremeni film -- Filmska naracija  HA13-06824 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA13-06221 
 
Europsko pravo -- Ugovorno pravo osiguranja -- Pravna načela  HA13-06229 
 
Evangelička sveučilišta -- Protestantska sveučilišta  HA13-06295 
 
Faktori rizika -- Kardiovaskularni rizik -- Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Kolesterol  HA13-06653 
 
Fallotova tetralogija -- Tetralogija Fallot -- Prirođene srčane bolesti -- Epiduralna analgezija  HA13-06564 
 
Faradayeva rotacija -- Magnetsko polje -- Sunčeva korona -- Radio zračenje  HA13-06340 
 
Farmaceutska industrija -- Marketing -- Farmaceutski marketing  HA13-06499 
 
Farmacija -- Klinička farmacija -- Klinički farmaceuti -- Zdravstvena skrb -- Bolnice  HA13-06498 
 
Farmacija -- Ljekarne -- Povijest  HA13-06472 
 
Farmacija -- Ljekarništvo -- Farmakopeja -- Povijest  HA13-06471 
 
Farmacija -- Ljekarništvo -- Školovanje -- Visokoškolsko obrazovanje -- Povijesni pregled  HA13-06486 
 
Farmacija -- Tradicionalna medicina -- Prirodni lijekovi  HA13-06500 
 
Farmakoterapija suicidalnosti -- Psihofarmakoterapija -- Suicidalno ponašanje -- Depresivni poremećaj -- Bipolarni poremećaj -- Shizofrenija  HA13-06484 
 
Fasetni zglobovi -- Zigapofizealni zglobovi -- Blokada medijalnog ogranka -- Kronična bol leđa  HA13-06596 
 
Feljtoni -- Menipeja -- Karnevalizacija -- Socrealistička kultura -- Komparativna analiza  HA13-06947 
 
Feminizam -- Teorija stajališta -- Žene -- Profesija -- Istraživanje  HA13-06146 
 
Femoralna analgezija -- Bedreni živac -- Prednji križni ligament -- Ortopedija -- Fizikalna rehabilitacija -- Analgezija  HA13-06722 
 
Fenomenologija -- Egzistencijalna fenomenologija -- Drugi -- Solipsizam -- Spoznaja  HA13-06116 
 
Filakovac, Ivan  HA13-06905 
 
Film -- Drama -- Filmski likovi -- Suicid -- Samoubojstvo -- Suicidalno ponašanje -- Empatija -- Identifikacija -- Psihologija  HA13-06110 
 
Film -- Film baštine  HA13-06822 
 
Film -- Postmodernizam -- Nastavna jedinica -- Metodika -- Srednja škola  HA13-06821 
 
Filmska gluma -- Glumci -- Film  HA13-06825 
 
Filmski festivali  HA13-06823 
 
Filozofija -- Epistemologija -- Psihofarmakologija -- Psihijatrija  HA13-06117 
 
Filozofija -- Filozofski sustavi -- Obrazovanje -- Sveučilišta  HA13-06285 
 
Filozofija -- Povijest  HA13-06077 
 
Financijalizacija -- Financijska liberalizacija -- Kapitalni račun -- Kapitalna kontrola -- Platna bilanca -- Makroprudencijalna politika  HA13-06169 
 
Florenskij, Pavel Aleksandrovič  HA13-06112 
 
Florenskij, Pavel Aleksandrovič -- Florenskij, Pavel  HA13-06949 
 
Fluorid -- Izloženost -- Štakori -- Lipidi -- Bolesti srca i krvožilja -- Istraživanje  HA13-06385 
 
Fotosfera -- Trodimenzionalni model -- 3D model -- Magnetske svijetle točke -- Spektropolarimetrija -- Hinode/SOT -- Solarni optički teleskop  HA13-06318 
 
Francuska glazba 20. st. -- Šansone -- Hitovi -- Muzikološka studija  HA13-06816 
 
Francuska književnost -- Postmodernizam -- Ironija -- Prostor  HA13-06938 
 
Francuska književnost 20. st.  HA13-06942 
 
Francuska književnost 20./21. st. -- Proza  HA13-06935 
 
Frangeš, Ivo  HA13-06955 
 
Frankapan, Ivan VII. -- Maestro di Pico  HA13-06813 
 
Franjevci  HA13-07014 
 
Franjevci -- Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja  HA13-06134 
 
Franjevci -- Franjevački samostan  HA13-07048 
 
Franjevci -- Mala braća  HA13-07033 
 
Franjevke -- Treći red Sv. Franje  HA13-06204 
 
Frazeologija -- Frazemi -- Njemački jezik -- Strani jezik  HA13-06272 
 
Frisch, Max  HA13-06843 
 
Frizeri -- Zaštita na radu -- Zdravstveni rizici -- Koža -- Kožne bolesti -- Profesionalne bolesti -- Zaštitna sredstva  HA13-06413 
 
Frontin -- Frontinus, Sextus Iulius  HA13-06883 
 
Ftalati -- Toksičnost -- Alkoholna pića -- Plastični proizvodi  HA13-06470 
 
Galaktičke kozmičke zrake -- Jupiterovi elektroni -- Jupiterova magnetosfera -- Heliosfera  HA13-06335 
 
Galna kiselina -- Peltiphyllum peltatum -- Antioksidansi -- Oksidativni stres -- Natrijev fluorid -- Eritrociti -- Štakori -- Lipidna peroksidacija -- Istraživanje  HA13-06383 
 
Gambijski jezik -- Mandinka -- Semantička mreža -- Kognitivna lingvistika  HA13-06917 
 
Geodezija -- CROPOS sustav -- Pozicijski sustav -- GNSS uređaji -- Određivanje položaja -- Točnost -- Pouzdanost  HA13-06343 
 
Gerijatrija -- Depresija -- Farmakoterapija -- Antidepresivi -- Psihijatrijski standardi -- Mianserin  HA13-06491 
 
Girometta, Umberto  HA13-06852 
 
GIST -- Gastrointestinalni stromalni tumor -- Mezenhimalne neoplazme -- Probavni sustav -- Klasifikacije tumora  HA13-06575 
 
Glazba 19. st. -- Skladatelji -- Korespondencija  HA13-06817 
 
Glazba 19. st. -- Skladatelji -- Opera -- Glazbeni stilovi  HA13-06818 
 
Glazba 19. st. -- Sladatelji -- Glazbeni život -- Glazbeni arhivi  HA13-07046 
 
Glazbena zbirka Boschi  HA13-07046 
 
Globalizacija -- Teritorijalna država -- Tržišna država -- Virtualna država -- Ekonomski razvoj -- Konkurentnost  HA13-06198 
 
Globalizacija -- Turizam -- Marine -- Menadžment -- Obavještajne agencije -- Poslovna špijunaža -- Industrijska špijunaža  HA13-06782 
 
Globalna kriza -- Ekonomska kriza -- Članstvo u EU -- Nacionalno gospodarstvo -- Strukturne reforme -- Ekonomski rast  HA13-06183 
 
Glumačke tehnike -- Glumački izraz -- Govor tijela -- Scenski pokret -- Kazalište  HA13-06837 
 
Glumačke tehnike -- Osvještavanje tijela -- Scenski pokret -- Glas  HA13-06839 
 
GM tehnologija usjeva -- Genetski modificirana tehnologija usjeva -- Upravljanje rizicima  HA13-06768 
 
Goethe, Johann Wolfgang von  HA13-06929 
 
Goh, Christine C. M.  HA13-06859 
 
Gospa Lurdska  HA13-06131 
 
Gospodarski rast -- Monetarizam -- Ekonomska teorija -- Keynesova škola -- Kejnzijanska ekonomija -- Nezaposlenost  HA13-06162 
 
Govornici -- Hrvatski jezik -- Bosanski jezik -- Srpski jezik -- Sintaksa -- Istraživanje  HA13-06903 
 
Gradić, Stjepan  HA13-07071 
 
Gradovi -- Općine -- Upravni ustroj -- Lokalna samouprava -- Izbori -- Stanovništvo -- Povijest  HA13-06239 
 
Gradovi -- Ruralni prostor -- Urbanizacija -- Stanovništvo  HA13-07025 
 
Građevine -- Arhitektonski ostaci -- Arhitektonski radovi  HA13-07024 
 
Građevine -- Terenska istraživanja -- Kronologija  HA13-06806 
 
Gramatika dijaloga -- Dijalog -- Lingvistika  HA13-06858 
 
Grbovi -- Heraldičko istraživanje  HA13-07031 
 
Hauptmann, Gerhart  HA13-06924 
 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich  HA13-06071 
 
Heidegger, Martin -- Levinas, Emmanuel -- Jaspers, Karl  HA13-06122 
 
Helioseizmologija -- Supergranule -- Konvekcija -- Fotosfera  HA13-06317 
 
Hemofilija -- Poremećaji zgrušavanja krvi -- Nasljedne bolesti -- Djeca -- Liječenje -- Registar bolesnika  HA13-06428 
 
Hieronymus, sanctus  HA13-06132 
 
Hipertenzija -- Arterijski tlak -- Diabetes mellitus  HA13-06512 
 
Hipertenzija -- Povišeni krvni tlak -- Kronična bolest bubrega -- Rizični čimbenici -- Prenatalno programiranje -- Fetalno programiranje  HA13-06631 
 
Hipertenzija -- Terapija -- Migranti  HA13-06678 
 
Hirschsprungova bolest -- Kongenitalne malformacije -- Prirođene bolesti -- Dijagnostika -- Komplikacije -- Kirurško liječenje  HA13-06540 
 
Historijska morfologija -- Rijeke -- Poplavna geomorfologija  HA13-06357 
 
Hitna medicinska pomoć -- Hitna medicinska služba -- Kvaliteta usluge -- Strategije unapređenja  HA13-06432 
 
Hitna stanja -- Dentalna medicina -- Anafilaktički šok -- Reanimacija  HA13-06716 
 
Hladna lateralna kondenzacija -- Vertikalna sila -- Punjenje korijenskog kanala  HA13-06691 
 
Hobbes, Thomas  HA13-06074 
 
Homer  HA13-06931 
 
Horvat, Josip  HA13-07037 
 
Hotelska industrija -- Vlasnička struktura -- Tržišna ekonomija -- Privatizacija  HA13-06192 
 
Hrast lužnjak -- Obični grab -- Dinamika rasta -- Struktura sastojina  HA13-06750 
 
Hrastov gubar -- Gubar glavonja -- Lymantria dispar -- Lepidoptera -- Patogene gljive  HA13-06392 
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga -- HANFA  HA13-06219 
 
Hrvatska drama  HA13-07007 
 
Hrvatska drama 19. st. -- Hrvatski književni jezik -- Slavonski dijalekt -- Jezična analiza -- Izdanja  HA13-06974 
 
Hrvatska drama 21. st.  HA13-06958  HA13-06969 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Dramski tekst  HA13-06968 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Hrvatska književnost 20. st.  HA13-06956 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Povijesna drama  HA13-06962 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska kultura -- Europski identitet  HA13-06959 
 
Hrvatska književnost 16.-18. st. -- Dubrovačka književnost -- Društvena povijest -- Vlastela  HA13-06999 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Kajkavsko narječje -- Frazemi -- Višerječnice -- Semantička analiza  HA13-06981 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književni opus  HA13-06993 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Poetika  HA13-07013 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika  HA13-06985 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književnice -- Književni likovi -- Ženski likovi -- Položaj žena  HA13-07019 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Znanost o književnosti  HA13-07021 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA13-06986 
 
Hrvatska kulturna povijest -- Hrvatski jezik -- Geografski položaj -- Kulturni utjecaji  HA13-07044 
 
Hrvatska nacionalna manjina -- Njemačka nacionalna manjina -- Šokački Hrvati -- Štokavsko narječje -- Mjesni govor -- Ijekavski govor  HA13-06902 
 
Hrvatska povijest -- Politička povijest -- Župani  HA13-07063 
 
Hrvatska povijest 18./19. st. -- Francuska uprava -- Pomorstvo  HA13-07070 
 
Hrvatska proza 20. st.  HA13-07004 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Književni žanrovi -- Žanrovska književnost -- Trivijalna književnost -- Kriminalistički roman -- Autori  HA13-06983 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Pripovjetke -- Književni likovi -- Pripovjedač -- Jezičnostilska analiza -- Slavonski dijalekt  HA13-06998 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Autobiografije -- Memoari  HA13-07005 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Suvremeni hrvatski roman  HA13-06984 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA13-06990  HA13-06987  HA13-06963  HA13-06979  HA13-06973  HA13-07015  HA13-07006  HA13-07010 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatski roman  HA13-06960 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča  HA13-06967 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratke priče  HA13-07016 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Roman  HA13-06953 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Roman -- Književna interpretacija -- Dekonstrukcija  HA13-06997 
 
Hrvatska renesansna književnost -- Pastirske pjesme -- Pastirske ekloge  HA13-07009 
 
Hrvatska srednjovjekovna književnost -- Pasionske pobožnosti -- Propovijedi  HA13-06994 
 
Hrvatska usmena književnost -- Književne teme i motivi -- Psihoanalitička teorija -- Sociologija književnosti -- Ljubav -- Nasilje  HA13-07000 
 
Hrvatski centar za globalno zdravlje -- Medicinski fakultet Split  HA13-06395 
 
Hrvatski časopisi -- Feministički časopisi -- Feminizam  HA13-06138 
 
Hrvatski film -- Klasični film -- Filmski likovi  HA13-06820 
 
Hrvatski jezik -- Dijalektologija -- Slavonski dijalekt -- Predmigracijsko jezično stanje  HA13-07035 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski jezik kao strani -- Brojevne riječi -- Brojevi  HA13-06916 
 
Hrvatski jezik -- Ilirizam  HA13-06896  HA13-06897 
 
Hrvatski jezik -- Jezične promjene -- Dijalekti -- Mjesni govori -- Idiomi  HA13-06894 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Mjesni govori -- Fonologija  HA13-06890 
 
Hrvatski jezik -- Književni jezik -- Hrvatska dijalektologija -- Narječja -- Jezične studije  HA13-07034 
 
Hrvatski jezik -- Konvencija -- Komunikacijske tehnologije -- Komunikacija -- Mediji -- Jezik -- Društvo  HA13-06886 
 
Hrvatski jezik -- Njemački jezik -- Fonologija -- Tjesnačnici  HA13-06910 
 
Hrvatski jezik -- Publicistika -- Publicistički stil -- Sintaksa -- Sintaktičke pogreške  HA13-06901 
 
Hrvatski jezik -- Slavenski jezici -- Gramatika -- Glagolske vrste  HA13-06904 
 
Hrvatski jezik -- Srpski jezik -- Bošnjački jezik -- Prevođenje -- Prevoditeljske norme -- Jezična prilagodba -- Akomodacija  HA13-06915 
 
Hrvatski jezik i književnost -- Sveučilišni profesori -- Životopis -- Bibliografija  HA13-07030 
 
Hrvatski leksik -- Poljski leksik -- Eufemizmi -- Frazemi -- Metafora -- Metonimija -- Smrt -- Jezični tabu  HA13-06889 
 
Hrvatski povijesni muzej -- Hrvatski sokol  HA13-06812 
 
Hrvatski prijevodi -- Postranjivanje -- Podomaćivanje -- Translatologija  HA13-06857 
 
Hrvatski sport -- Plivanje -- Vaterpolo  HA13-06853 
 
Hrvatski standardni jezik -- Mjesni govori -- Pseudoanalogonimija  HA13-06895 
 
Hrvatski šumarski institut  HA13-06745 
 
Hrvatsko jezikoslovlje -- Časopisi  HA13-07032 
 
Hrvatsko kazalište -- Kazališni repertoar -- Narodni preporod -- Povijest kazališta  HA13-07062 
 
Hrvatsko kazalište 20. st. -- Biografija  HA13-07072 
 
Hrvatsko kazalište 20. st. -- Dramske predstave -- Scenski pokret  HA13-06827 
 
Hrvatsko kazalište 21. st. -- Kazališne predstave  HA13-06835 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Ljubavni soneti -- Romantizam -- Samosvijest -- Petrarkizam  HA13-06952 
 
Hrvatsko pjesništvo 16. st. -- Religiozna poezija -- Religiozna lirika -- Književna analiza  HA13-07011 
 
Hrvatsko pjesništvo 19. st. -- Rodoljubna poezija  HA13-06980 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st.  HA13-06972 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Duhovna poezija -- Književni utjecaji  HA13-07014 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Hrvatska poezija -- Književni časopisi -- Književni pravci  HA13-06954 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Poezija -- Inspiracija -- Kreacija  HA13-06955 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Poezija -- Književni utjecaji  HA13-06978 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Književnici -- Književna kritika  HA13-07003 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA13-06961  HA13-06995  HA13-06975  HA13-06966  HA13-06996  HA13-07008  HA13-06957  HA13-06971  HA13-07002  HA13-06965  HA13-07017 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija -- Antički mitovi -- Grčka mitologija  HA13-06970 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija -- Pjesnički motivi -- Pikarski roman -- Književna analiza  HA13-07020 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Suvremena hrvatska poezija  HA13-06988 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Zavičajna poezija  HA13-07012 
 
Hrvatsko pomorstvo -- Brodarstvo -- Jedrenjaci -- Galijun  HA13-07067 
 
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo -- Zrakoplovi -- Ratna zbivanja -- Domovinski rat  HA13-06249 
 
Hrvatsko slikarstvo 19./20. st. -- Sakralno slikarstvo  HA13-07033 
 
Hrvatsko školstvo 20. st. -- Obrazovanje -- Realna gimnazija -- Nastavnici  HA13-07068 
 
Hrvatsko vojno učilište  HA13-06247 
 
Hrvatskoglagoljski psaltiri -- Hrvatski jezik -- Crkvenoslavenski jezik -- Grčki jezik -- Sintaksa -- Infinitiv  HA13-06872 
 
Humanističke znanosti -- Akademski kapitalizam -- Neoliberalizam -- Globalizacija -- Kultura -- Eurocentrizam  HA13-06072 
 
Hundsnurscher, Franz  HA13-06858 
 
Husserl, Edmund -- Heidegger, Martin  HA13-06070 
 
Hypericum -- Gospina trava -- Polifenoli -- Spektrofotometrija -- Kvantitativna analiza  HA13-06388 
 
Ideja sveučilišta -- Sveučilište -- Moderno sveučilište  HA13-06075 
 
Ikonografija -- Minijature -- Misali -- Glagoljski misali -- Slikarstvo -- Kršćanstvo  HA13-06797 
 
Iločki Hrvati -- Osobna imena -- Nadimci -- Onomastika -- Antroponomastika -- Antroponimi  HA13-06899 
 
Imamović, Sead  HA13-06078 
 
Imena ulica -- Imena naselja -- Tvorbena raščlamba -- Toponomastika  HA13-06909 
 
Implantoprotetika -- Zubni implantat -- Estetska stomatologija  HA13-06710 
 
Imuna trombocitopenija -- Trombociti -- Djeca -- Patofiziologija -- Terapija  HA13-06585 
 
Incidencija -- Nuspojave -- Anestezija -- Blokada živca  HA13-06645 
 
Informatički projekti -- Upravljanje projektima -- Planiranje -- Kriteriji uspjeha -- Mjerenje uspješnosti  HA13-06776 
 
Informirani pristanak -- Prava pacijenata -- Intenzivna medicina -- Hrvatsko zdravstvo -- Liječnička odgovornost  HA13-06206 
 
Infuzija rana -- Epiduralna analgezija -- Postoperativna analgezija -- Pacijenti sa karcinomom -- Resekcija jetre  HA13-06541 
 
Inkluzivni dječji vrtići -- Djeca s posebnim potrebama -- Odgojitelji -- Kompetencije -- Samoprocjena kompetencija -- Edukacijske potrebe  HA13-06281 
 
Inovacije -- Poduzetništvo  HA13-06050 
 
Insekticidi -- Piretroidni insekticid -- Toksičnost -- Štakori -- Istraživanje  HA13-06456 
 
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (Zagreb)  HA13-06427 
 
Intermedijarni cervikalni blok -- Opća anestezija -- Karotidna endarterektomija  HA13-06723 
 
Interna kontrola -- Sustav internih kontrola -- Unutarnja kontrola -- COSO model  HA13-06780 
 
Intraindustrijska trgovina -- Medicinska oprema -- Medicinski instrumenti -- Regionalna suradnja  HA13-06397 
 
Investicijski projekti -- Tržišno natjecanje -- Financijsko pravo -- Pravna regulativa  HA13-06234 
 
Isophya pienensis -- Orthoptera -- Skakavci -- Rasprostranjenost  HA13-06393 
 
Isusovci -- Vilnius University  HA13-06302 
 
Ivšić, Stjepan  HA13-07034 
 
Izravna strana ulaganja -- Strana ulaganja -- Inozemna izravna ulaganja -- Učinci prelijevanja -- Konkurentnost  HA13-06199 
 
Izvedbene umjetnosti -- Drama -- Gluma -- Scenski pokret -- Ples -- Koreografija  HA13-06842 
 
Izvedbene umjetnosti -- Dramski tekst -- Gluma -- Tijelo -- Scenski pokret -- Koreografija  HA13-06838 
 
Jabuka -- Skladištenje -- Mikroorganizmi -- Bakterije -- Gluconobacter oxydans -- Plijesni -- Toksini  HA13-06792 
 
Janeček, Gustav -- Domac, Julije  HA13-06471 
 
Jasenova grbica -- Abraxas pantaria -- Lepidoptera -- Noćni leptir  HA13-06389 
 
Javna uprava -- Policija -- Javni službenici -- Policijski službenici -- Predstavke -- Anonimne prijave  HA13-06245 
 
Javna uprava -- Službeničko pravo -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Profesionalizacija -- Depolitizacija -- Europski standardi  HA13-06240 
 
Javne politike -- Upravljanje projektima -- Sektorski pristup -- Projektni pristup -- Logička matrica  HA13-06189 
 
Javni prijevoz -- Pretplatničke karte -- Prodaja -- Simulacija prodaje -- Diskretna simulacija -- Teorija redova  HA13-06778 
 
Javno mnijenje -- Radnička klasa -- Raspad Jugoslavije -- Istraživanje  HA13-06152 
 
Javno zdravstvo -- Sudska medicina -- Mrtvozorstvo -- Povijesni pregled  HA13-06431 
 
Jezični krajobraz -- Znakovi -- Jezik -- Društvo -- Kultura  HA13-06861 
 
Joyce, James  HA13-06928 
 
Jugoslavenska književnost 20. st. -- Dječja književnost -- Prijevodna književnost -- Engleski jezik -- Prijevodi  HA13-06951 
 
Jurišić, Šimun  HA13-07030 
 
Kadmij -- Olovo -- Toksični metali -- Jetra -- Vuk -- Masena spektrometrija  HA13-06446 
 
Kafka, Franz  HA13-06930 
 
Kant, Immanuel -- Humboldt, Wilhelm von  HA13-06075 
 
Kantori -- Crkva  HA13-06130 
 
Kapitalizacija tržišta -- Tržište kapitala -- Tržište dionica -- Knjigovodstvena vrijednost -- Tržišna vrijednost -- Euro dionice  HA13-06175 
 
Kapitalizam -- Socijalizam -- Ekonomski rast -- Socijalna kohezija -- Ekonomska kriza  HA13-06184 
 
Kartografija -- Toponimi -- Granice  HA13-07027 
 
Kašalj -- Sirupi za iskašljavanje -- Biljni preparati -- Etanol -- Plinska kromatografija  HA13-06490 
 
Katastar vodova -- Komunalna infrastruktura -- Prostorni podaci -- Lokalna samouprava -- Geoportali  HA13-06346 
 
Katolička crkva  HA13-07059 
 
Katolička crkva -- Odnosi s Hrvatima  HA13-07064 
 
Katolička crkva -- Prosvjeta -- Kultura  HA13-07048 
 
Katolička crkva -- Svećenici -- Komunizam -- Antifašizam -- Komunistički režim -- Poslijeratno razdoblje -- Ubojstvo svećenika  HA13-07057 
 
Katolička škola -- Katoličanstvo -- Duhovni odgoj -- Duhovnost -- Evanđelje  HA13-06267 
 
Katoličko sveučilište u Lublinu  HA13-06114 
 
Kazališne predstave -- Dramske predstave -- Scenski pokret -- Dramaturgija -- Koreografija  HA13-06840 
 
Kazalište -- Ambijentalno kazalište  HA13-06982 
 
Kazalište -- Njemačka drama 20. st. -- Kazališne predstave  HA13-06924 
 
Kazalište -- Skupno osmišljeno kazalište -- Izvedbene umjetnosti -- Izvedbeni prostor -- Kazališna publika  HA13-06836 
 
KBC Sestre milosrdnice  HA13-06606 
 
Kerstner, Mladen  HA13-06981 
 
Kiparstvo 15. st. -- Reljefi -- Mitologija -- Astronomija -- Astrologija -- Renesansa -- Kasna gotika  HA13-06795 
 
Kirurško produljenje krune -- Biološka širina -- Oralna Kirurgija  HA13-06698 
 
Kitcher, Philip  HA13-06115 
 
Klima -- Klimatski modeli -- Temperatura zraka -- Oborine -- Tlak zraka  HA13-06359 
 
Knežev dvor  HA13-06795 
 
Književna povijest -- Kulturna povijest -- Korespondencija  HA13-06977 
 
Književna teorija  HA13-06919 
 
Književni kognitivizam -- Književnost -- Književna fikcija -- Spoznaja  HA13-06921 
 
Književnici  HA13-06976 
 
Književnici -- Biografski podaci  HA13-06989 
 
Književnost -- Filozofija -- Istina -- Stvarnost  HA13-06920 
 
Književnost -- Lingvistika -- Naratologija -- Korpusna analiza  HA13-06928 
 
Književnost 16.-20. st. -- Pjesništvo -- Poezija -- Prepjevi  HA13-06923 
 
Književnost 20. st. -- Književne interpretacije  HA13-06930 
 
Koagulacijski faktori -- Karcinom dojke -- Orofacijalna bol -- Čeljusni zglob -- Trigeminalna neuralgija -- Magnetska rezonancija  HA13-06529 
 
Kognitivni poremećaji -- Mentalno zdravlje -- Šećerna bolest -- Organofosforni pesticidi -- Trovanje pesticidima -- Zemljoradnici  HA13-06479 
 
Kognitivni poremećaji -- Poremećaji pamčenja -- Parkinsonova bolest -- Farmakoterapija  HA13-06652 
 
Kolarić, Dominik  HA13-06306 
 
Kolorektalni karcinom -- Postoperativna analgezija -- Epiduralna anestezija -- Intravenska anestezija -- Humoralni imunitet -- Stanični imunitet  HA13-06454 
 
Koljeno -- Mišić stražnje lože -- Kvadriceps -- Izokinetika -- Košarkaši  HA13-06364 
 
Kombinirana spinalno-epiduralna anestezija -- Levobupivakain -- Carski rez  HA13-06553 
 
Komercijalne banke -- Bankarstvo -- Stabilnost banaka -- Višekriterijska analiza -- Promethee metoda  HA13-06168 
 
Kompozitna restauracija -- Ortodontska terapija -- Aproksimalni kontakt  HA13-06692 
 
Kompozitna smola -- Dentalna restauracija -- Kompozitna restauracija -- Fluorescencija  HA13-06699 
 
Komunalni otpad -- Zbrinjavanje otpada -- Razdvajanje otpada -- Očuvanje okoliša -- Ekološka svijest -- Ekološko ponašanje  HA13-06142 
 
Komunikacija -- Politička komunikacija -- Društvena komunikacija -- Historiografija -- Fikcionalizacija -- Liberalizam -- Biografije -- Publicisti  HA13-07037 
 
Konceptualna integracija -- Političke karikature -- Idiomatski izrazi  HA13-06874 
 
Konceptualna metafora -- Konceptualna integracija -- Kartaške igre -- Politički diskurs  HA13-06863 
 
Koncern Agrokor  HA13-06786 
 
Konflikt -- Šumski konflikti -- Tipologija konflikata -- Upravljanje konfliktima  HA13-06201 
 
Konstantin I. Veliki -- Constantinus I.  HA13-06811 
 
Konstantin I. Veliki -- Konstantin  HA13-07051 
 
Kontrastivna lingvistika -- Hrvatski jezik -- Slovenski jezik  HA13-06855 
 
Konzervatorski radovi  HA13-06802 
 
Korska sjedala -- Analiza izrade -- Umjetnička baština  HA13-06799 
 
Kovani novac -- Kršćanski simboli  HA13-06811 
 
Kovani novac -- Metalni novac  HA13-06807 
 
Kovnice novca -- Kovani novac  HA13-06808 
 
Kožičić Benja, Šimun  HA13-06908 
 
Kramarić, Zlatko -- Banović-Markovska, Angelina  HA13-07043 
 
Kranjčević, Silvije Strahimir  HA13-06980 
 
Kravar, Zoran  HA13-06922  HA13-07021 
 
Križobolja -- Spinalna stenoza -- Epiduralna analgezija -- Kronična bol  HA13-06501 
 
Krleža, Miroslav  HA13-06993  HA13-07013 
 
Krom -- Heksavalentni krom -- Izloženost -- Enzimska aktivnost -- Biopokazatelji -- Citotoksičnost -- Štakori -- Istraživanje  HA13-06381 
 
Kronične bolesti -- Jetra -- Hepatitis C -- Antiviralna terapija -- Psihijatrijski poremećaji -- Mentalni poremećaji -- Depresija  HA13-06688 
 
Kršćanski odgoj -- Duhovni život -- Molitva -- Sakramenti -- Mladež  HA13-06270 
 
Kršćanstvo -- Katolička crkva -- Marijanska svetišta -- Marijanska pobožnost -- Lurdsko svetište -- Hodočašće -- Bibliografija  HA13-06131 
 
Krvni tlak -- Hipertenzija -- Faktori rizika -- Pretilost -- Socioekonomski čimbenici -- Tranzicijske zemlje -- Istraživanje  HA13-06632 
 
Kućanstva -- Stanovništvo -- Popisi  HA13-06141 
 
Kuće -- Urbanističko-arhitektonska rješenja  HA13-06800 
 
Kukuruz -- Proizvodnja -- Bazni rizik -- Vremenska prodajna opcija -- Prihodi  HA13-06769 
 
Kukuruz kokičar -- Korovi -- Euphorbia heterophylla -- Rast -- Prinosi  HA13-06762 
 
Kultura sigurnosti pacijenta -- Regionalna anestezija -- Kliničko istraživanje  HA13-06417 
 
Kulturna povijest -- Društvena kritika  HA13-07041 
 
Kulturni identitet -- Mjesni govor -- Jezična obilježja -- Kuhinja  HA13-06887 
 
Kulturni krajolik -- Održivi razvoj -- Državne granice  HA13-07029 
 
Kundera, Milan -- Heidegger, Martin  HA13-06113 
 
Kupovna moć -- Paritet kupovne moći -- Tečajna stopa -- Linearnost -- Stacionarnost -- Test jediničnog korijena  HA13-06176 
 
Kupus -- Uzgoj -- Obiteljska gospodarstva -- Ekonomika proizvodnje  HA13-06763 
 
Kvaliteta zraka -- Ozon -- Koncentracija -- Linearna regresija -- Prognostički modeli  HA13-06312 
 
Kvaliteta života -- Studenti -- Socijalni rad -- Bolesnici -- Shizofrenija -- Istraživanje  HA13-06137 
 
Laboratorijske pretrage -- Zgrušavanje krvi -- Dijabetes -- Imunološki sustav -- Stomatologija  HA13-06703 
 
Ladanjska arhitektura -- Ljetnikovci  HA13-06801 
 
Larssoniella duplicati -- Ips typographus -- Smrekov pisar  HA13-06394 
 
Latinska književnost 1. st. -- Poezija -- Pjesništvo  HA13-06933 
 
Latinski jezik -- Stručno nazivlje -- Tehničko nazivlje -- Jezik struke -- Akvedukti  HA13-06883 
 
Latinsko-američka književnost 20./21. st. -- Hispanoamerička književnost -- Pjesništvo -- Poezija  HA13-06937 
 
Lebdeće čestice -- Koncentracija -- Kvaliteta zraka -- Otvoreni prostor -- Zatvoreni prostor -- Osnovne škole  HA13-06424 
 
Leukemija -- Maligni limfomi -- Maligne bolesti -- Hematološke bolesti -- Djeca -- Dijagnostika -- Liječenje  HA13-06613 
 
Liječenje -- Medicina -- Komplementarna medicina -- Alternativna medicina -- Konvencionalna medicina -- Magija -- Povijesni prikaz  HA13-06684 
 
Lijekovi -- Koloidni terapijski sustavi -- Kinetika oslobađanja  HA13-06482 
 
Lijekovi -- Laktacija -- Karakteristike lijekova  HA13-06474 
 
Lijekovi -- Pretilost -- Debljina -- Anoreksici -- Liječenje debljine -- Sibutramin -- Nesanica -- Hipnotici -- Zolpidem -- Psihotični poremećaji  HA13-06493 
 
Lijekovi -- Trudnoća -- Klasifikacija lijekova -- Rizici  HA13-06475 
 
Lijekovi bez recepta -- Bezreceptni lijekovi -- OTC lijekovi -- Korištenje -- Hospitalizacija  HA13-06497 
 
Lingvistika -- Lingvističke teorije -- Engleski jezik  HA13-06859 
 
Lišajevi -- Horizontalni transfer gena -- Vertikalni transfer gena  HA13-06379 
 
Logika -- Filozofija -- Poljska filozofija  HA13-06114 
 
Logika -- Vrijeme -- Vremenska logika -- Modeli  HA13-06118 
 
Lokalna samouprava -- Opći pravni akti -- Upravni spor -- Sudski nadzor -- Ustavnost -- Zakonitost  HA13-06242 
 
Lokalni anestetici -- Neurozaštita -- Kronična bol -- Antimikrobna svojstva  HA13-06480 
 
Lokalno stanovništvo -- Obitelj -- Obiteljski odnosi -- Demografske prilike -- Samci  HA13-06143 
 
Ludilo -- Književnost -- Umjetnost -- Nadrealizam  HA13-06964 
 
Lupo, Alberto -- Mina  HA13-06816 
 
Lutka -- Lutkarstvo -- Povijest lutkarstva -- Lutkarsko kazalište  HA13-06829 
 
Lutkarsko kazalište Ljubljana -- Lutkarsko kazalište Maribor  HA13-06849 
 
Lutkarstvo -- Lutkarska kazališta -- Kulturne institucije -- Javni sektor  HA13-06849 
 
Lutkarstvo -- Lutkarska kazališta -- Lutkarski festivali  HA13-06846 
 
Lutkarstvo -- Lutkarska umjetnost -- Lutkarsko kazalište  HA13-06831 
 
Lutkarstvo -- Lutkarske predstave -- Visokoškolska nastava  HA13-06834 
 
Lutkarstvo -- Lutkarske udruge -- Lutkarski festivali  HA13-06833 
 
Lutkarstvo -- Lutkarsko kazalište -- Dramaturgija -- Dramaturzi  HA13-06848 
 
Lutkarstvo -- Lutkarsko kazalište -- Društveno-političke prilike -- Globalizacija  HA13-06844 
 
Lutkarstvo -- Lutkarsko kazalište -- Kazališni festivali  HA13-06826 
 
Lutkarstvo -- Lutkarsko kazalište -- Lutkarske predstave -- Visokoškolska nastava  HA13-06828 
 
Lutkarstvo -- Lutkarsko kazalište -- Lutkarski festivali  HA13-06832 
 
Lutkarstvo -- Povijest lutkarstva -- Lutkarsko kazalište  HA13-06830 
 
Lutkarstvo -- Visokoškolsko obrazovanje -- Obrazovni modeli  HA13-06850 
 
Ljekovito bilje -- Biljni lijekovi -- Crveni likovac -- Daphne cneorum L. -- Lovorasti likovac -- Daphne laureola L. -- Fitokemijska karakterizacija -- Tankoslojna kromatografija  HA13-06473 
 
Ljekovito bilje -- Gola kilavica -- Herniaria glabra L. -- Flavonoidi -- Fenolna kiselina -- Aminokiseline -- Kvantitativna analiza -- Tankoslojna kromatografija  HA13-06469 
 
Ljubičica -- Mirisna ljubičica -- Viola odorata L. -- Uzgoj -- Supstrati -- Gnojidba  HA13-06767 
 
Ljubić, Lucija -- Petranović, Martina  HA13-07062 
 
Ljubomora -- Opsesivna ljubomora -- Poremećaji ponašanja -- Deluzijska ljubomora  HA13-06614 
 
Maar, Dora -- Markovitch, Henriette Theodora -- Polić Kamov, Janko  HA13-07042 
 
Magnetska polja -- Modeliranje -- CME -- Koronini izbačaji mase -- Magnetska rekonekcija  HA13-06326 
 
Magnetska rezonancija -- Čeljusni zglob -- Temporomandibularni zglob -- Glavica kondila  HA13-06693 
 
Mala privreda -- Otvorena privreda -- Banke -- Kamatne stope -- Cijena kapitala  HA13-06177 
 
Maligne bolesti -- Djeca -- Antitumorska terapija -- Kemoterapija -- Toksičnost -- Posljedice -- Praćenje bolesnika  HA13-06641 
 
Maligne bolesti -- Psihoonkologija -- Psihološka pomoć -- Psihološka prilagodba -- Psihosocijalni aspekti  HA13-06102 
 
Maligni fibrozni histiocitom -- Slezena -- Splenektomija  HA13-06633 
 
Maligni limfomi -- Maligne bolesti -- Non-Hodgkin limfom -- Hodgkin limfom -- Citogenetika limfoma  HA13-06532 
 
Maloljetničko pravosuđe -- Modeli -- Maloljetnička delikvencija -- Socijalni rad  HA13-06225 
 
Maloprodaja -- Prodajne vještine -- Adaptivno ponašanje -- Uspješnost poslovanja  HA13-06781 
 
Malvazija istarska -- Vino -- Senzorska svojstva  HA13-06789 
 
Mangan -- Neurotoksičnost -- Pilići  HA13-06457 
 
Marković, Franjo  HA13-06290 
 
Marksizam -- Komunizam -- Povijest -- Kapitalizam  HA13-06076 
 
Marulić, Marko  HA13-06962  HA13-06989 
 
Marx, Karl  HA13-06076 
 
Maslinovo ulje -- Komina masline -- Biološki otpad -- Biomasa -- Ekohistorija  HA13-06770 
 
Masovni mediji  HA13-06145 
 
Matična mliječ -- Kakvoća -- Kemijski sastav -- Pčelinji proizvodi -- Funkcionalna hrana -- Zdravlje  HA13-06412 
 
Matić, Tomo  HA13-07032 
 
Mazarović, Antun  HA13-06248 
 
Mažuranić, Ivan  HA13-06952 
 
Med -- Vrisak -- Satureja montana L. -- Fizikalno-kemijski parametri  HA13-06772 
 
Medicina rada -- Alkoholizam -- Radno mjesto -- Produktivnost  HA13-06418 
 
Medicina rada -- Radna sposobnost -- Psihološka procjena -- Testiranje -- Vatrogasci -- Beckov inventar depresije -- Beckova samoocjenska ljestvica depresije  HA13-06108 
 
Medicinska etika -- Bol -- Palijativna skrb -- Palijativna medicina  HA13-06123 
 
Medicinska znanost -- Medicinska specijalizacija -- Psihijatrija -- Holistički pristup  HA13-06595 
 
Medicinske sestre -- Njegovatelji -- Mišićno-koštani sustav -- Bolovi u leđima -- Psihosocijalni zahtjevi -- Stres na radu  HA13-06404 
 
Medicinske sestre -- Pacijenti -- Štrajkovi  HA13-06163 
 
Medicinske sestre -- Sustav socijalne skrbi -- Suradnja -- Partnersko nasilje -- Žene -- Prevencija -- Istraživanje  HA13-06263 
 
Medicinsko obrazovanje -- Specijalizacija -- Psihijatrija -- Nastava psihijatrije -- Iskustvo studenata -- Izbor specijalizacije  HA13-06569 
 
Medović, Mato Celestin  HA13-07033 
 
Međunarodni festival kazališta lutaka PIF  HA13-06826 
 
Međunarodno pravo -- Međunarodni ugovori -- Međunarodne organizacije -- Vojne baze  HA13-06207 
 
Međunarodno pravo -- Međunarodnopravna osobnost -- Državna vlast -- Suverenost -- Neovisnost -- Sukcesija  HA13-06205 
 
Međunarodno pravo -- Oružani sukob -- Zaštita civila  HA13-06208 
 
Meksička književnost 20. st. -- Hispanoamerička književnost -- Pjesništvo -- Poezija  HA13-06939 
 
Melatonin -- Hormoni -- Antioksidativna svojstva -- Djelotvornost -- Imunološki sustav -- Antitumorsko djelovanje  HA13-06476 
 
Melatonin -- Jetrena funkcija -- Benzen -- Alkalna fosfataza -- Antioksidansi -- Štakori -- Istraživanje  HA13-06477 
 
Memoarska proza  HA13-06991 
 
Meningeom klivusa -- Spororastući tumori -- Moždano tkivo -- Kraniocervikalni prijelaz  HA13-06525 
 
Menstrualni ciklus -- Spolni hormoni -- Bazalna tjelesna temperatura  HA13-06399 
 
Mentalni poremećaji -- Kreativnost -- Psihologija kreativnosti -- Farmakoterapija -- Psihofarmakoterapija  HA13-06546 
 
Mentalni poremećaji -- Poremećaji spavanja -- Nesanica  HA13-06616 
 
Mentalni poremećaji -- Psihički poremećaji -- Poremećaji spavanja -- Farmakoterapija -- Polisomnografija -- Psihometrija  HA13-06643 
 
Mentalni poremećaji -- Psihoterapija -- Farmakoterapija -- Psihofarmakoterapija -- Kreativna terapija  HA13-06488 
 
Mentalni poremećaji -- Tinitus -- Psihosomatski poremećaji -- Psihijatrijski komorbiditet  HA13-06674 
 
Mentalno zdravlje -- Bipolarni afektivni poremećaj -- Depresija -- Unipolarna depresija -- Dijagnostika  HA13-06527 
 
Mentalno zdravlje -- Bipolarni poremećaj -- Depresija -- Depresivni poremećaj -- Dijagnostika -- Dijagnostički kriteriji  HA13-06524 
 
Mentalno zdravlje -- Medicinsko obrazovanje -- Studenti medicine  HA13-06426 
 
Mentalno zdravlje -- Mentalni poremećaji -- Mentalne bolesti -- Ruralno područje  HA13-06415 
 
Mentalno zdravlje -- Poremećaji raspoloženja -- Javno zdravstvo  HA13-06416 
 
Mentalno zdravlje -- Pravni propisi -- Zakonska regulativa -- Medicinsko pravo  HA13-06502 
 
Mentalno zdravlje -- Profesionalne bolesti -- Liječnici -- Mladi liječnici -- Stres -- Anksioznost -- Depresija  HA13-06598 
 
Mentalno zdravlje -- Psihijatrijski poremećaji -- Dijagnostika -- Liječenje -- Zdravstvena skrb -- Primarna zdravstvena zaštita  HA13-06520 
 
Mentalno zdravlje -- Rizično mentalno stanje -- Psihoza -- Faktori rizika  HA13-06518 
 
Mentalno zdravlje -- Starije osobe -- Parkinsonova bolest -- Antipsihotici -- Atipični antipsihotici  HA13-06588 
 
Mentalno zdravlje -- Zdravstvena skrb -- Engleska  HA13-06549 
 
Mentalno zdravlje -- Zdravstvena skrb -- Izbjeglice -- Arapsko proljeće  HA13-06594 
 
Merleau-Ponty, Maurice  HA13-06116 
 
Metabolički sindrom -- Kardiovaskularne bolesti -- Dijabetes -- Prevalencija -- Liječenje  HA13-06602 
 
Metabolički sindrom -- Kardiovaskularne bolesti -- Hiperglikemija -- Hipertenzija -- Endokrini čimbenici -- Genetički čimbenici  HA13-06563 
 
Metabolički sindrom -- Polimorfizam gena -- Lipoprotein-lipaza  HA13-06368 
 
Metadon -- Predoziranje -- Respiratorne komplikacije -- Plućni edem -- Akutni respiratorni distres sindrom  HA13-06437 
 
Metafora -- Mediji -- Politički diskurs -- Pristupanje Hrvatske EU  HA13-06860 
 
Metafora -- Metonimija -- Kognitivna lingvistika -- Pravni tekstovi  HA13-06865 
 
Metanol -- Trovanje -- Smrt -- Elektrokardiogram -- EKG  HA13-06460 
 
Meteorologija -- Prognoze vremena -- Dugoročne prognoze -- Oborine -- Monsunske oborine  HA13-06352 
 
Meteorologija -- Prognoze vremena -- Oborine -- Količina oborina  HA13-06358 
 
Miastenija gravis -- Poplitealni blok -- Hallux valgus  HA13-06685 
 
Milinković, Dušan  HA13-06258 
 
Mimezis -- Moderno društvo -- Znanost -- Umjetnost -- Povijest  HA13-06069 
 
Ministarstvo unutarnjih poslova  HA13-06245 
 
Misali -- Glagoljski rukopisi -- Iluminacije -- Iluminirani rukopisi -- Ikonografske teme -- Minijature  HA13-06813 
 
Misali -- Staroslavenski jezik -- Starohrvatski jezik -- Glagoljica -- Glagoljske tiskare -- Sintaksa -- Particip  HA13-06908 
 
Mišićne distrofije -- Distrofinopatije -- Atrofija mišića -- Molekularna genetika -- Dijagnostika -- Terapija -- Nasljedne bolesti  HA13-06603 
 
Mješovite sastojine -- Hrast lužnjak -- Obični grab -- Šume  HA13-06747 
 
Mliječna denticija -- Ekstrakcija mliječnih zubi -- Držači prostora  HA13-06697 
 
Mobilni telefoni -- Štetno djelovanje -- Elektromagnetsko zračenje  HA13-06430 
 
Modeli ličnosti -- Psihopatologija -- Petofaktorski model ličnosti -- Strategija suočavanja  HA13-06103 
 
Monetarni sustav -- Novčane vrijednosti  HA13-06172 
 
Monk, Claire  HA13-06822 
 
Moretti, Nanni -- Pirandello, Luigi  HA13-06940 
 
Morske luke -- Kontejnerski promet -- Logistički lanci -- Opskrbni lanac  HA13-06779 
 
Morske luke -- Pomorsko pravo -- Lučko pravo -- Zakonski propisi  HA13-06238 
 
Mosce, Gaspare -- Rizzotto, Giuseppe  HA13-06936 
 
Motorna vozila -- Upravljanje flotom -- Telekomunikacijski sustavi -- M2M komunikacija -- Pokretna mreža  HA13-06777 
 
Mozak -- Emocije -- Mentalni poremećaji -- Psihoterapija -- Neuroznanost -- Primjena računala  HA13-06055 
 
Mozak -- Pamćenje -- Neurotrofički faktor -- Depresivni poremećaj  HA13-06656 
 
Mozak -- Sifilis -- Neurosifilis -- Neuroinfekcije -- Magnetska rezonancija  HA13-06605 
 
Mučenici -- Blaženici -- Beatifikacija -- Kanonizacija -- Životopisi  HA13-06133 
 
Multikulturalizam -- Kultura -- Fenomenologija  HA13-06071 
 
Multimedija -- Računalne igre  HA13-06060 
 
Münch, Richard  HA13-06287 
 
Mustač, Ivan  HA13-06130 
 
Nacionalna književnost -- Književnici -- Društvena uloga -- Metafizika -- Ideal  HA13-06992 
 
Nadgrobni spomenici -- Nadgrobni natpisi -- Bosančica -- Seoba naroda -- Migracije  HA13-07040 
 
Nalješković, Nikola  HA13-07011 
 
Narodne čitaonice  HA13-07061 
 
Narodni običaji -- Komušanje kukuruza -- Staroštokavski govor -- Ekavski govor -- Slavonski dijalekt  HA13-06898 
 
Nasilničko ponašanje -- Probacija -- Probacijske mjere  HA13-06589 
 
Nasilničko ponašanje -- Psihijatrija -- Etičke norme  HA13-06566 
 
Nasilničko ponašanje -- Psihijatrijski poremećaji -- Organizacija liječenja -- Psihijatrijsko-pravni aspekt  HA13-06636 
 
Nastava sociologije -- Srednja škola -- Obrazovni ishodi -- Istraživanje  HA13-06271 
 
Nastava stranog jezika -- Engleski jezik -- Poslovni engleski jezik -- Kolokacije -- Kolokacijska kompetencija -- Udžbenici  HA13-06882 
 
Nastava stranog jezika -- Engleski jezik struke -- EAP/ESP -- Engleski jezik za akademske potrebe -- Projekti  HA13-06879 
 
Natpisi -- Grčki natpisi -- Epigrafija -- Grčka epigrafija -- Hijeromnamon -- Eponimni dužnosnik  HA13-07038 
 
Navika pušenja -- Pušenje -- Metabolički sindrom -- Otočna populacija -- Otočno stanovništvo  HA13-06411 
 
Nekretnine -- Vrednovanje -- Masovna procjena  HA13-06344 
 
Neuroestetika -- Neuroznanost -- Interpersonalna komunikacija -- Informacijske potrebe  HA13-06610 
 
Neuroinvazivne bolesti -- Virus zapadnog Nila -- Komarci -- Culex pipiens -- Molekularna analiza  HA13-06435 
 
Neurološke bolesti -- Poremećaji spavanja  HA13-06611 
 
Neurološki poremećaji -- Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću -- ADHD -- Poremećaj pažnje -- Odrasle osobe -- Transkranijalna magnetska stimulacija  HA13-06506 
 
Neuromuskularne bolesti -- Djeca -- Poremećaji ventilacije -- Respiratorne komplikacije -- Respiracijska insuficijencija -- Patofiziologija -- Terapija  HA13-06651 
 
Neuromuskularne bolesti -- Gastroenterološke komplikacije -- Poremećaji u prehrani -- Poremećaji hranjenja -- Enteralna prehrana -- Uhranjenost  HA13-06572 
 
Neuromuskularne bolesti -- Medicinska rehabilitacija -- Fizikalna terapija -- Fizioterapija -- Pomagala za kretanje -- Tehnička pomagala  HA13-06463 
 
Neutrofilna dermatoza -- Kvetiapin -- Nuspojave -- Egzantematozna pustuloza  HA13-06436 
 
Newman, John Henry  HA13-06293 
 
NGAL -- Neutrofil želatinaza udruženi lipokalin -- Serumski kreatinin -- Kronična bubrežna bolest -- Glomerularna filtracija -- Rezistentna hipertenzija  HA13-06370 
 
Nietzsche, Friedrich Wilhelm -- Derrida, Jacques  HA13-06300 
 
Norveška smreka -- Monokulture -- Pošumljavanje  HA13-06746 
 
Novak, Kristian  HA13-06896  HA13-06897 
 
Novak, Slobodan -- Aralica, Ivan -- Fabrio, Nedjeljko -- Pavličić, Pavao -- Kušan, Ivan  HA13-06984 
 
Novicijat -- Novaci -- Magistar novaka -- Katolička crkva -- Crkveni redovi  HA13-06134 
 
Novine -- Povijest -- Društveno-političke prilike -- Komunikacija  HA13-06067 
 
Novorođenče -- Akutni abdomen -- Kongenitalne malformacije -- Kirurško liječenje  HA13-06508 
 
Nuklearna industrija -- Radnici -- Zaštita na radu -- Profesionalna izloženost -- Uranij  HA13-06401 
 
Numizmatika -- Novčanice -- Pretisci -- Žigovi -- Krivotvorine -- Drugi svjetski rat  HA13-06809 
 
Numizmatika -- Numizmatičke zbirke -- Muzeji  HA13-06810 
 
Nussbaum, Martha  HA13-06127 
 
Njemačka drama 20. st. -- Teorija mitova -- Grčka mitologija -- Književni likovi  HA13-06931 
 
Njemačka kinematografija 20./21. st. -- Povijest filma -- Filmovi -- Televizijske serije -- Drugi svjetski rat -- Nacizam  HA13-07050 
 
Njemačka književnost 19. st. -- Njemačko pjesništvo -- Poezija  HA13-06925 
 
Njemačka književnost 19. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA13-06926 
 
Njemačka književost 19. st. -- Pjesništvo -- Lirska poezija -- Kršćanstvo -- Islam  HA13-06929 
 
Obitelj Manola  HA13-07036 
 
Obitelj Meraviglia  HA13-07031 
 
Obitelj Stipanović  HA13-07061 
 
Obitelj Vučković  HA13-07040 
 
Obitelji -- Rodoslovlje  HA13-07036 
 
Obiteljska medicina -- Zdravstvena skrb -- Kvaliteta -- Sindrom izgaranja na poslu  HA13-06425 
 
Obljetnica -- Istraživanje mora -- Znanstvenici -- Biolozi  HA13-06362 
 
Obnovljivi izvori energije -- Financiranje -- Tržište energije -- Regulacija tržišta -- Dioničari  HA13-06738 
 
Obnovljivi izvori energije -- Proizvođači energije -- Tržišno natjecanje -- Pravni propisi -- Pravna zaštita  HA13-06739 
 
Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Ukapljeni prirodni plin -- Pravna regulativa -- Utjecaj na okoliš  HA13-06734 
 
Obnovljivi izvori energije -- Tržište energije -- Energetsko tržište -- Regulacija tržišta -- Pravna regulativa  HA13-06736 
 
Obnovljivi izvori energije -- Zaštita okoliša -- Upravno postupanje -- Europsko pravo  HA13-06735 
 
Oborine -- Intenzitet oborine -- Radiokomunikacijski sustavi -- Mikrovalovi -- Metoda konverzije  HA13-06356 
 
Obrazovanje -- Visoko obrazovanje -- Bolonjski proces -- Komercijalizacija -- Etnopolitika -- Održivi razvoj  HA13-06296 
 
Octena kiselina -- Trovanje -- Bubrežna funkcija  HA13-06492 
 
Odgoj i obrazovanje -- Predškolske ustanove -- Dječji vrtići -- Scenska lutka -- Uloga lutke  HA13-06845 
 
Odgovornost -- Pravni aspekti -- Korijenski kanal -- Endodoncija -- Apikotomija -- Endodontska revizija  HA13-06203 
 
Odrasle osobe -- Osobe s posebnim potrebama -- Autizam -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Roditeljstvo  HA13-06278 
 
Okrugić, Ilija  HA13-06974 
 
Oksalat -- Bubrežni kamenci -- Urolitijaza -- Nefrolitijaza -- Spolne razlike  HA13-06384 
 
Olovo -- Toksičnost -- Profesionalna izloženost -- Radnici -- Krvna slika -- Hematokrit -- Hemoglobin -- Eritrociti  HA13-06402 
 
Onečišćenje zraka -- Koštana masa -- Zdravlje kostiju -- Vitamin D -- Djeca  HA13-06423 
 
Online hemodijafiltracija -- Hemodijafiltracija -- Hemodijaliza -- Mortalitet -- Preživljenje  HA13-06672 
 
Ontologije -- Poravnavanje ontologija -- Uspoređivanje ontologija -- Semantička sličnost -- Tehnike  HA13-06058 
 
Opća bolnica (Dubrovnik)  HA13-06720 
 
Opći pravni akti -- Pravni učinak -- Zakonitost -- Sudska kontrola zakonitosti  HA13-06231 
 
Općinski izbori -- Općinsko vijeće -- Političke prilike -- Političke stranke  HA13-06243 
 
Opijati -- Ovisnost o drogama -- Ovisnost o opijatima -- Opioidna zamjenska terapija  HA13-06570 
 
Opservatorij Kanzelhöhe  HA13-06322 
 
Opterećenje željezom -- Hemosideroza -- Hemokromatoza -- Djeca  HA13-06618 
 
Optimalna ekonomska politika -- Monetarna politika -- Cijena nafte -- Naftni šok -- Stabilizacija -- Stabilizacijski fond  HA13-06186 
 
Optimizacija poslovanja -- Poslovno odlučivanje -- Minimizacija troškova -- Nabava -- Ekonomičnost nabave -- Algebarske nejednakosti -- Cauchy-Schwarz-Buniakowsky nejednakost -- Aritmetičko-geometrijska nejednakost  HA13-06787 
 
Oraić Tolić, Dubravka -- Matoš, Antun Gustav  HA13-06976 
 
Oralna rehabilitacija -- Osseospeed implantati -- CAD/CAM sustavi -- Računalom podržano projektiranje -- Računalom podržana proizvodnja -- Cirkonijev dioksid -- Restaurativna stomatologija  HA13-06707 
 
Organizirani kriminal -- Svjedok pod imunitetom -- Svjedok pokajnik -- Priznanje krivnje -- Kazneni postupak  HA13-06227 
 
Organofosfati -- Trovanje -- Svježe smrznuta plazma -- Antidotska terapija  HA13-06464 
 
Organofosforni spojevi -- Toksičnost -- Vojna toksikologija -- Štakori -- Dekontaminacija  HA13-06483 
 
Organofosforni spojevi -- Trovanje -- Oksidacijski stres -- Antioksidansi  HA13-06441 
 
Orofacijalna bol -- Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj -- Trigeminalna neuralgija -- Magnetska rezonancija  HA13-06708 
 
Ortodoncija -- Ortodontske naprave -- Ortosustav -- Indikacije -- Kontraindikacije -- Laboratorijska izrada  HA13-06715 
 
Osjeti -- Percepcija -- Introspekcija -- Svijest -- Spoznaja  HA13-06092 
 
Osobe s posebnim potrebama -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Autizam -- Socijalna podrška -- Rehabilitacijski programi  HA13-06284 
 
Osobine ličnosti -- Poremećaj raspoloženja -- Distimija -- Panični poremećaj  HA13-06096 
 
Osobna odgovornost -- Egzistencija -- Mišljenje -- Totalitarizam  HA13-06128 
 
Osteobiografija -- Pertrohanterični prijelom -- Senilna osteoporoza -- Antropološka obilježja -- Morfologija kostiju -- Gustoća kostiju -- Kostur žene 19. st.  HA13-06373 
 
Ovisnost -- Ovisničko ponašanje -- Društvene mreže -- Internet  HA13-06101 
 
Ovisnost o drogama -- Ovisnici -- Liječenje ovisnika -- Opioidna zamjenska terapija  HA13-06099 
 
Ovisnosti -- Centri za liječenje ovisnosti -- Alkoholizam -- Detoksikacija  HA13-06573 
 
Ozljede oka -- Oko -- Djeca -- Anestezija  HA13-06719 
 
Pamćenje -- Poremećaj pamćenja -- Vizualna percepcija -- Panični poremećaj  HA13-06581 
 
Panični poremećaj -- Impulzivno ponašanje -- Poremećaji ponašanja -- Kognitivno funkcioniranje  HA13-06584 
 
Panični poremećaj -- Tjelesni smptomi -- Psihički simptomi -- Kognitivno-bihevioralna terapija  HA13-06537 
 
Paravertebralni blok -- Anestezija -- Maligni proces  HA13-06625 
 
Pareyson, Luigi  HA13-06151 
 
Parodontologija -- Proteini caklinskog matriksa -- Infraalveolarni defekt -- Oralna kirurgija -- Parodontitis  HA13-06704 
 
Pavičić, Stjepan  HA13-07035 
 
Pelargonijin plavac -- Cacyreus marshalli -- Lepidoptera -- Dnevni leptiri -- Klimatske promjene -- Rasprostranjenost  HA13-06390 
 
Pelud -- Drveće -- Alergeni -- Polenoze  HA13-06434 
 
Periimplantitis -- Implantologija -- Implantat -- Terapija upale -- Kirurška terapija -- Konzervativno liječenje -- Matična metaloproteinaza  HA13-06701 
 
Perinatalni moždani udar -- Ishemija -- Neuromotorni razvoj -- Cerebralna paraliza -- Unilateralna cerebralna paraliza  HA13-06626 
 
Permetrin -- Neurotoksičnost -- Štakori -- Imunohistokemija -- Protein toplinskog stresa -- Istraživanje  HA13-06445 
 
Perović, Jovica  HA13-06991 
 
Perzistentna idiopatska facijalna bol -- Atipična odontalgija -- Traumatska trigeminalna neuropatija -- Jatrogena oštećenja  HA13-06709 
 
Pesticidi -- Piretroidi -- Toksičnost -- Hepatotoksičnost -- Jetra -- Štakori -- Istraživanje -- Histopatologija  HA13-06444 
 
Petrov, Stanko -- Kačić Miošić, Andrija  HA13-07014 
 
Petrović Njegoš, Petar, II -- Lacan, Jacques  HA13-06944 
 
Pitka voda -- Bunarska voda -- Toksični metali -- Talij -- Uranij -- Koncentracije  HA13-06420 
 
Placebo učinak -- Neurobiologija -- Osobine ličnosti -- Opioidi -- Dopamin  HA13-06558 
 
Planinarstvo -- Planinarski turizam  HA13-06852 
 
Plautus, Titus Maccius  HA13-06941 
 
Plikavci -- Toksičnost -- Protuotrov -- Organoselenij -- Epselen  HA13-06455 
 
Plima -- Plimna struja -- Plimne oscilacije -- Linearna plimna dinamika -- Kelvinov val  HA13-06354 
 
Plivački i vaterpolski klub Jug  HA13-06853 
 
Počinitelji kaznenih djela -- Psihički poremećaji -- Protupravno djelo -- Zatvorski sustav -- Zakonski propisi -- Psihijatrijsko liječenje  HA13-06622 
 
Podravski poddijalekt -- Podravski govor -- Štokavsko narječje -- Dijalektološka analiza -- Mjesni govor -- Jezične razine -- Nezamijenjeni jat  HA13-06911 
 
Poduzetnički inkubatori -- Start-up inkubatori -- Poduzetništvo -- Mladi -- Nezaposlenost -- Rizični kapital -- Fondovi Europske unije  HA13-06277 
 
Poduzetništvo -- Poduzetnička orijentacija -- Mala i srednja poduzeća -- Informacijsko komunikacijska tehnologija -- ICT industrija  HA13-06191 
 
Pogrebni obredi -- Gradine -- Tumuli -- Grobni prilozi  HA13-07039 
 
Pojedinačni pravni akti -- Opći pravni akti -- Kontrola zakonitosti -- Zakonske ovlasti -- Prekoračenje ovlasti  HA13-06213 
 
Polarna svjetlost -- Aurora borealis -- Atmosfera  HA13-06355 
 
Polić Kamov, Janko -- Krleža, Miroslav  HA13-06978 
 
Polić, Milan  HA13-06266 
 
Polimorfizam gena -- ACE -- Angiotenzin-konvertirajući enzim -- Proteinurija -- Arterijska hipertenzija  HA13-06369 
 
Polimorfizam gena -- C677T gen -- Dijabetička nefropatija -- Šećerna bolest tip 2 -- Dijabetes tip 2  HA13-06374 
 
Polimorfizam gena -- Rasne razlike -- Karcinom pločastih stanica -- Adenokarcinom -- Tursko stanovništvo  HA13-06377 
 
Polimorfizam interleukina-6 -- IL-6 -- Interleukin-6 -- Karcinom prostate  HA13-06371 
 
Polineuropatija -- Guillain-Barré sindrom -- Demijelinizirajuće bolesti -- Autoimune bolesti -- Periferni živčani sustav -- Djeca -- Klinička slika -- Dijagnostika -- Terapija  HA13-06507 
 
Politika -- Političko nasilje -- Domovinski rat -- Turizam  HA13-06153 
 
Politika i kultura -- Književnost i politika -- Nacionalni identitet -- Kulturni identitet  HA13-07043 
 
Poljoprivreda -- Farme -- Struktura -- Konkuretnost -- Profitabilnost  HA13-06765 
 
Poljoprivreda -- Mala poduzeća -- Srednja poduzeća -- Razvoj -- Europske integracije  HA13-06761 
 
Poljoprivredna politika -- Ruralna područja -- Krajobraz -- Upravljanje krajobrazom  HA13-06165 
 
Poljoprivrednici -- Stavovi -- Pristupanje EU -- Klaster analiza  HA13-06758 
 
Poljoprivredno tlo -- Kultivirano tlo -- Svojstva tla -- Voćnjaci -- Radioaktivnost -- Radionuklidi -- Radiocezij  HA13-06760 
 
Poljska književnost 21. st. -- Proza  HA13-06948 
 
Pomažuća zanimanja -- Etika -- Profesionalna etika -- Briga -- Suosjećanje -- Konstruktivizam  HA13-06120 
 
Pomorski zakonik -- Brod -- Ovrha broda -- Ovršni postupak -- Privilegirani vjerovnik -- Javna dražba -- Namirenje vjerovnika  HA13-06236 
 
Pomorstvo -- Luka -- Povijest  HA13-06741 
 
Pomorstvo -- Pomorska udruženja -- Povijest -- Izdavaštvo  HA13-06065 
 
Popper, Karl  HA13-06305 
 
Popularizacija znanosti  HA13-06053 
 
Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću -- ADHD -- Poremećaj pažnje -- Hiperaktivnost -- Neurorazvojni poremećaji  HA13-06629 
 
Poremećaj spavanja -- Mjesečarenje -- Somnambulizam -- Terapija -- Antipsihotici -- Quetiapine  HA13-06494 
 
Poremećaji hranjenja -- Anorexia nervosa -- Anoreksija -- Bulimia nervosa -- Bulimija -- Stres -- Procjena stresa -- Suočavanje sa stresom -- Liječenje  HA13-06536 
 
Poremećaji hranjenja -- Epidemiologija -- Klasifikacija  HA13-06421 
 
Poremećaji hranjenja -- Prejedanje -- Modeli ličnosti -- Velepetori model ličnosti  HA13-06109 
 
Poremećaji osobnosti -- Granični poremećaj osobnosti -- Psihoterapija  HA13-06568 
 
Porezi -- Porezni sustav -- Oporezivanje -- Korporativna dobit -- Zaštitna kamata  HA13-06173 
 
Porođajna masa -- Gestacijska dob -- Arterijski tlak -- Hipertenzija -- Pretilost -- Intrauterini zastoj rasta  HA13-06729 
 
Posavski akut -- Slavonski dijalekt -- Štokavsko narječje -- Glagolski sustav -- Mjesni govor -- Posavski govor -- Gundinački govor  HA13-06906 
 
Poslovanje poduzeća -- Analiza poslovanja -- Matematičke metode -- Linearno programiranje -- Charnesova M procedura -- Metoda PERT  HA13-06783 
 
Poslovne organizacije -- Informacijski sustav -- Oslonjivost informacijskog sustava  HA13-06061 
 
Poslovni ciklusi -- Realni BDP -- Tečajna stopa -- Makroekonomija -- Makroekonomski čimbenici  HA13-06179 
 
Postduralna punkcijska glavobolja -- Ortopedski pacijenti -- Rodilje -- Incidencija  HA13-06587 
 
Postsocijalizam -- Tranzicijske zemlje -- Metodološki individualizam -- Neoliberalizam -- Institucionalni monizam -- Institucionalni pluralizam  HA13-06158 
 
Potresi -- Prirodne katastrofe -- Javno zdravstvo -- Zdravstveni djelatnici -- Zdravstvena skrb -- Povijesni pregled  HA13-06429 
 
Povijesne karte  HA13-06345 
 
Povijest  HA13-06135 
 
Povijest -- Književnost -- Etnologija -- Biografski podaci -- Obljetnice  HA13-07054 
 
Povijest -- Stanovništvo  HA13-07069 
 
Povijest astronomije -- Hrvatska astronomija 20. st.  HA13-06314 
 
Povijest medicine -- Psihosomatske bolesti  HA13-06398 
 
Povijest školstva -- Reforma školstva  HA13-06268 
 
Povijest školstva -- Učitelji -- Obrazovanje učitelja  HA13-06274  HA13-06264  HA13-06265  HA13-06269 
 
Povijest školstva -- Učitelji -- Obrazovanje učitelja -- Privatno obrazovanje  HA13-06273 
 
Povjerenje -- Odgovornost -- Visoko obrazovanje -- Obrazovne institucije  HA13-06129 
 
Povrće -- Proizvodnja -- Planiranje proizvodnje -- Obiteljska gospodarstva  HA13-06766 
 
Požgaj Hadži, Vesna  HA13-06855 
 
Pragmatički naturalizam -- Spoznaja -- Matematika -- Filozofija matematike -- Apriorizam  HA13-06115 
 
Praksa -- Filozofija -- Metafizika -- Kibernetika -- Posthumanizam  HA13-06073 
 
Praktična filozofija -- Praktička filozofija -- Filozofija  HA13-06124 
 
Pravednost -- Društvene institucije -- Društvo -- Politički liberalizam -- Demokracija  HA13-06125 
 
Pravednost -- Suosjećanje -- Ljubav  HA13-06127 
 
Pravo intelektualnog vlasništva -- Intelektualno vlasništvo -- Inovacije -- Biotehnološka industrija -- Zdravstvo  HA13-06202 
 
Praxis -- Vrlina -- Društvo  HA13-06126 
 
Predsjednik Republike -- Zamjenjivanje -- Sukcesija -- Potpredsjednik -- Poredbeno pravo -- Izvanredni predsjednički izbori  HA13-06222 
 
Preeklampsija -- Regionalna anestezija  HA13-06728 
 
Prefiks super- -- Kognitivna lingvistika  HA13-06866 
 
Pretkršćanska vjerovanja -- Mitologija -- Arhitektura  HA13-06805 
 
Prevođenje -- Protokoli skupnog prevođenja -- Translatologija  HA13-06869 
 
Pridjevi -- Naglasak -- Akcentuacija -- Naglasna norma -- Govorna praksa  HA13-06900 
 
Privlačnost lica -- Atraktivnost lica -- Preferencija -- Pubertet -- Spolni hormoni  HA13-06090 
 
Privredna kriza -- Ekonomska kriza -- Gospodarska kriza -- Teorija krize -- Ekonomska politika  HA13-06188 
 
Privrženost -- Rodne razlike -- Studenti  HA13-06654 
 
Profesionalna izloženost -- Genski polimorfizam -- Policiklički aromatski ugljikovodici -- Citogenetička oštećenja -- Kromosomske aberacije -- Radnici -- Koks  HA13-06450 
 
Profesionalna izloženost -- Radnici -- Drvna industrija -- Drvna prašina -- Lebdeće čestice -- Koncentracija  HA13-06410 
 
Profesionalna izloženost -- Radnici -- Pjeskarenje -- Silikatna prašina -- Silikoza -- Oksidativni stres -- Imunomodulacija  HA13-06467 
 
Prominencije -- Protuberancije -- Kromosfera  HA13-06320 
 
Prominencije -- Protuberancije -- Linearna polarimetrija -- Polarizacija -- Opažanja pomrčine  HA13-06329 
 
Prominencije -- Protuberancije -- Prijelazni sloj -- Fina struktura -- Sunčeva korona  HA13-06321 
 
Prostor -- Simboli -- Simboličke forme -- Energija -- Znanost -- Filozofija  HA13-06112 
 
Prostorna politika -- Sektorska politika -- Koordinacija politika -- Modeli razvoja -- Održivi razvoj  HA13-06160 
 
Prvi svjetski rat -- Poslijerano razdoblje -- Admirali -- Sport  HA13-06246 
 
Psi -- AAT -- Terapija potpomognuta životinjama -- Osjećaj usamljenosti -- Starije osobe -- Dom za starije i nemoćne osobe  HA13-06439 
 
Psihičke bolesti -- Mentalne bolesti -- Shizofrenija -- Farmakoterapija -- Antipsihotici -- Polifarmacija  HA13-06443 
 
Psihičke bolesti -- Mentalne bolesti -- Shizofrenija -- Psihofarmakologija -- Farmakoterapija -- Antipsihotici -- Risperidon -- Metaboliti -- Triptofan  HA13-06582 
 
Psihičke bolesti -- Shizofrenija -- Epidemiologija -- Hospitalizacija -- Farmakoterapija -- Antipsihotici  HA13-06583 
 
Psihičke bolesti -- Shizofrenija -- Liječenje -- Antipsihotici -- Elektrokonvulzivna terapija -- Elektro šok  HA13-06660 
 
Psihičke bolesti -- Shizofrenija -- Liječenje -- Elektrokonvulzivna terapija -- Afektivni poremećaji  HA13-06562 
 
Psihički poremećaji -- Mentalni poremećaji -- Suicid -- Suicidalno ponašanje -- Psihofarmakoterapija -- Psihotropni lijekovi  HA13-06489 
 
Psihički poremećaji -- Paratiroidna žlijezda -- Hiperkalcemija  HA13-06580 
 
Psihički poremećaji -- Poremećaji ličnosti -- Poremećaji hranjenja -- Mentalizacija -- Psihoterapija -- Farmakoterapija -- Psihofarmakoterapija  HA13-06599 
 
Psihički poremećaji -- Poremećaji spavanja -- Polisomnografija  HA13-06663 
 
Psihički poremećaji -- Poremećaji spavanja -- Polisomnografija -- Farmakoterapija -- Psihoterapija  HA13-06664 
 
Psihički poremećaji -- Suicid -- Suicidalno ponašanje -- Samoubojstvo -- Patofiziologija -- Moždani neurotrofni faktor  HA13-06657 
 
Psihijatrija -- Farmakoterapija -- Psihofarmakoterapija  HA13-06578 
 
Psihijatrija -- Farmakoterapija -- Psihofarmakoterapija -- Personalizirana medicina  HA13-06579 
 
Psihijatrija -- Psihijatri -- Edukacija -- Medicinsko obrazovanje  HA13-06577 
 
Psihijatrija -- Psihijatrijski poremećaji -- Mentalni poremećaji -- Liječenje -- Algoritam liječenja -- Smjernice -- Standardi  HA13-06510 
 
Psihijatrija -- Socijalna psihijatrija -- Razvoj  HA13-06665 
 
Psihijatrijska bolnica Vrapče  HA13-06617 
 
Psihijatrijska rehabilitacija -- Radna terapija -- Povijesni prikaz  HA13-06617 
 
Psihijatrijska skrb -- Povijesni razvoj  HA13-06642 
 
Psihijatrijske bolesti -- Psihijatrijski poremećaji -- Depresija -- Shizofrenija -- Autoimune bolesti -- Imunološki sustav  HA13-06519 
 
Psihijatrijski poremećaji -- Obuzeto-prisilni poremećaj -- Dijagnostika -- Liječenje -- Neurokirurško liječenje  HA13-06615 
 
Psihijatrijski poremećaji -- Poremećaji raspoloženja -- Psihijatrijski pacijenti  HA13-06604 
 
Psihijatrijski poremećaji -- Psihički poremećaji -- Shizofrenija -- Farmakoterapija -- Protuupalni lijekovi -- Inhibitori ciklooksigenaze-2  HA13-06655 
 
Psihijatrijski poremećaji -- Psihijatrijske bolesti -- Shizofrenija -- Antipsihotici -- Metabolički poremećaji -- Metabolički sindrom -- Debljina -- Pretilost -- Neuroendokrinologija  HA13-06600 
 
Psihijatrijski poremećaji -- Psihijatrijski bolesnici -- Kliničko istraživanje -- Promatranje  HA13-06513 
 
Psihijatrijski poremećaji -- Psihofarmakologija -- Antipsihotici -- Bipolarni poremećaj -- Cariprazine -- Piperazine  HA13-06447 
 
Psihijatrijsko liječenje -- Forenzička psihijatrija -- Komorbiditet -- Psihički poremećaji -- Ovisnosti -- Zatvorenici  HA13-06593 
 
Psihologija ličnosti -- Psihobiološka teorija -- Psihobiološki modeli ličnosti -- Depresija -- Shizofrenija  HA13-06637 
 
Psihološki problemi -- Depresija -- Neplodnost -- Potpomognuta oplodnja -- Liječenje  HA13-06607 
 
Psihoza -- Akutni psihotični poremećaj -- Antipsihotici -- Tromboembolija  HA13-06560 
 
Psihoza -- Psihotični poremećaj -- Anksioznost -- Osobni prostor  HA13-06552 
 
Pučka arhitektura -- Očuvanje  HA13-06804 
 
Puferski kapacitet sline -- Ericssonov test -- Test Kitasako -- Zubni karijes -- Preventivna dijagnostika  HA13-06718 
 
Radica, Branko -- De Laurentis, Dino  HA13-06977 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Program probira pacijenata  HA13-06571 
 
Ratna psihotrauma -- Djeca -- Grupna terapija  HA13-06621 
 
Ratni veterani -- Kvaliteta života -- Osobe s invaliditetom -- Odbojka -- Rehabilitacija -- Istraživanje  HA13-06136 
 
Rawls, John  HA13-06125 
 
Razvojni poremećaji -- Aspergerov sindrom -- Aspergerov poremećaj -- Autistični poremećaj  HA13-06082 
 
Recesija -- Društveno-ekonomski problemi -- Siromaštvo -- Bankarstvo -- Outsourcing  HA13-07018 
 
Regenerativna terapija -- Parodontna regeneracija -- Proteini caklinskog matriksa -- Parodontitis -- Traumatologija  HA13-06713 
 
Regionalna anestezija -- Analgezija -- Artroplastika koljena  HA13-06646 
 
Regionalna anestezija -- Antikoagulantna terapija  HA13-06542 
 
Regionalna anestezija -- Kronična bolest bubrega -- Glomerularna filtracija  HA13-06647 
 
Regionalna anestezija -- Neurološke komplikacije  HA13-06597 
 
Regionalna anestezija -- Pacijenti sa traumom  HA13-06650 
 
Regionalna anestezija -- Postoperativna bol  HA13-06659 
 
Regionalna anestezija -- Stariji pacijenti  HA13-06648 
 
Regionalna politika -- Ekonomska politika  HA13-06197 
 
Regionalni identitet -- Regionalna pripadnost -- Rijeke -- Prirodne granice  HA13-07028 
 
Regulatorne agencije -- Upravni akti -- Upravni spor -- Upravnosudski nadzor  HA13-06219 
 
Relaksacija mišića -- Vertikalna relacija čeljusti -- Okluzija -- Prilagodba pacijenta  HA13-06714 
 
Religija -- Religioznost -- Teizam -- Ateizam  HA13-06079 
 
Rem, Goran  HA13-06965  HA13-06986 
 
Renesansna arhitektura -- Gotička arhitektura -- Palače -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA13-06803 
 
Respiratorne bolesti -- Dišni sustav -- Onečišćenje zraka -- Djeca  HA13-06505 
 
RHD simulacija -- Hidrodinamika zračenja -- Fotosfera -- Konvekcija -- 3D segmentacijski algoritam  HA13-06054 
 
RLS -- Sindrom nemirnih nogu -- Regionalna anestezija  HA13-06649 
 
Rodoljubne pjesme -- Prirodna baština -- Folklorizacija -- Ekohistorijsko vrednovanje  HA13-07045 
 
Rogač -- Ljekovita svojstva -- Nutritivna svojstva  HA13-06481 
 
Rošić, Đuro  HA13-07072 
 
Rukopisne pjesmarice -- Kajkavska književnost -- Duhovna poezija  HA13-07001 
 
Ruska književnost -- Futurizam -- Pjesnici -- Biografski podaci  HA13-06946 
 
Ruska književnost -- Simbolizam -- Prostor -- Boje -- Duhovnost  HA13-06949 
 
Ruska književnost 20./21. st. -- Rusko pjesništvo -- Poezija  HA13-06950 
 
Sakralna baština -- Suvremeno slikarstvo -- Kršćanska ikonografija  HA13-06794 
 
Sakralna umjetnost -- Ophodni križ -- Raspelo  HA13-06793 
 
Sakralna umjetnost -- Sakralno slikarstvo -- Oltari -- Oltarne pale -- Sveci zaštitnici  HA13-06796 
 
Samoobrazovanje -- Obrazovanje -- Sveučilišta  HA13-06300 
 
Samoubojstvo -- Mediji -- Online mediji -- Portali  HA13-06068 
 
Santin, Giovanni  HA13-06943 
 
Sarkoidoza -- Kvaliteta života -- WHOQOL-BREF upitnik  HA13-06689 
 
Savjetovanje -- Šumska biomasa -- Održivo upravljanje šumama  HA13-06744 
 
Sciascia, Leonardo  HA13-06936 
 
Seizmologija -- Potresi -- Potresni valovi -- Antiklinalna bazenska topografija -- Sedimentna reologija  HA13-06361 
 
Seizmologija -- Potresi -- SH-val  HA13-06351 
 
Seksualna orijentacija -- Istospolne zajednice -- Pravna regulativa -- Načelo jednakosti  HA13-06220 
 
Sella, Massimo  HA13-06362 
 
Semantička preferencija -- Semantička prozodija -- Kolokacije -- Američki engleski jezik  HA13-06880 
 
Semantika -- Crvena boja -- Konceptualna metafora -- Metonimija -- Engleski jezik -- Hrvatski jezik  HA13-06854 
 
Semiotika -- Reklame -- Reklamne poruke -- Slika -- Komunikacija  HA13-06871 
 
Semiotika -- Reklamne poruke -- Tiskani mediji -- Dekodiranje  HA13-06870 
 
Seoska gospodarstva -- Poslovne knjige -- Ekonomska povijest -- Povijest okoliša  HA13-06310 
 
Severjanin, Igor  HA13-06946 
 
Shizofrenija -- Bipolarni poremećaj -- Agresivnost  HA13-06686 
 
Shizofrenija -- Depresija -- Samoubojstvo -- Pokušaj samoubojstva -- Psihičke bolesti  HA13-06522 
 
Shizofrenija -- Farmakoterapija -- Antipsihotici -- Klozapin  HA13-06442 
 
Shizofrenija -- Kognitivne sposobnosti -- Spolne razlike  HA13-06662 
 
Shizofrenija -- Kvaliteta života -- Stanovanje  HA13-06088 
 
Shizofrenija -- Maligni tumori -- Kemoterapija -- Antipsihotici -- Neutropenija -- Klozapin  HA13-06448 
 
Shizofrenija -- Metabolički sindrom  HA13-06601 
 
Shizofrenija -- Patofiziologija -- Paranoidna shizofrenija -- Psihoza -- Prva epizoda psihoze  HA13-06516 
 
Shizofrenija -- Psihičke bolesti -- Psihijatrijske bolesti -- Stigmatizacija  HA13-06668 
 
Shizofrenija -- Psihički poremećaji -- Psihijatrijski poremećaji -- Farmakoterapija -- Respiredon  HA13-06485 
 
Shizofrenija -- Psihički poremećaji -- Psihijatrijski poremećaji -- Metabolički poremećaji -- Antipsihotici -- Psihotropni lijekovi  HA13-06534 
 
Shizofrenija -- Rehabilitacija -- Rehabilitacijski programi -- Dnevni centar -- Kvaliteta života -- Socijalno funkcioniranje  HA13-06468 
 
Shizofrenija -- Tumori -- Nekroza tumora -- Antipsihotici -- Interleukini  HA13-06661 
 
Shoemaker, Sydney  HA13-06092 
 
Simultano prevođenje -- Brzina govora -- Kvaliteta  HA13-06873 
 
Sinčić, David -- Frković, Jurica  HA13-07063 
 
Sinergija Bošković-Tesla -- Teslina ostavština -- Teslini patenti -- Elektromagnetizam -- Filozofija prirode -- Fizika čestica  HA13-06347 
 
Sintetičke droge -- Novi konzumenti -- Psihostimulatori -- Ekstazi -- Psihoaktivna droga -- Akutni učinci -- Subakutni učinci  HA13-06528 
 
Siva pčela -- Pčelinje bolesti -- Gnjiloća pčelinjeg legla -- Spore -- Paenibacillus larvae -- Medni mjehur  HA13-06774 
 
Sjevernoatlantski savez -- Ujedinjeni narodi  HA13-06207 
 
Skijaši -- Skijaško trčanje -- Skijanje -- Laktati u krvi -- Mliječna kiselina  HA13-06851 
 
Slamnig, Ivan  HA13-06972 
 
Slaviček, Milivoj  HA13-07003 
 
Slavonski dijalekt -- Pasivni leksik -- Tradicijska kultura -- Poljoprivredno nazivlje  HA13-06905 
 
Slavonski dijalekt -- Podravski govori -- Mjesni govor -- Jezična analiza  HA13-06892 
 
Slavonski dijalekt -- Štokavsko narječje -- Mjesni govor -- Bošnjački govor -- Lokalna povijest  HA13-07056 
 
Slavonski dijalekt -- Štokavsko narječje -- Posavski poddijalekt -- Posavski govor -- Mjesni govor -- Jezična analiza  HA13-06914 
 
Slikari -- Slikarstvo  HA13-06814 
 
Snovi -- Psihijatrijski poremećaji -- Psihoterapija  HA13-06559 
 
Socijalna politika -- Socijalna skrb -- Socijalna država -- Naoliberalizam  HA13-06252 
 
Socijalna politika -- Socijalni rad -- Ekonomska kriza  HA13-06260 
 
Socijalni rad  HA13-06258 
 
Socijalni rad -- Društveni razvoj -- Postkonfliktno društvo -- Tranzicijsko društvo -- Neofeudalizam -- Ljudska prava  HA13-06255 
 
Socijalni rad -- Ekonomska kriza -- Društvo -- Pozitivizam -- Konstruktivizam  HA13-06262 
 
Socijalni rad -- Neoliberalizam -- Štednja -- Tržište rada -- Sindikalizam  HA13-06256 
 
Socijalni rad -- Poslijediplomski studij -- Znanstveno obrazovanje -- Povijesni pregled  HA13-06297 
 
Socijalni rad -- Povijesni pregled -- Ekonomska kriza -- Socijalna država -- Kapitalizam  HA13-06261 
 
Socijalni rad -- Profesija -- Ekonomska kriza -- Neoliberalizam  HA13-06251 
 
Socijalni rad -- Siromaštvo -- Ekonomska kriza  HA13-06259 
 
Socijalni rad -- Školski socijalni rad -- Pedagogija -- Škole  HA13-06250 
 
Socijalni radnici -- Socijalni rad -- Duhovnost -- Religioznost -- Profesionalno sagorijevanje -- Istraživanje  HA13-06254 
 
Sociologija -- Visoko školstvo -- Akademski kapitalizam  HA13-06287 
 
Softver -- Razvoj softvera -- Softverski proizvodi -- CASE tehnologija -- CASE alati  HA13-06775 
 
Sok -- Domaći sok -- Bazga -- Organoleptička svojstva -- Potrošači -- Prodaja  HA13-06791 
 
Solarne energetske čestice -- Emisija radiozračenja -- Sunčev ciklus  HA13-06332 
 
Solarni arhivi -- Sunčevi bljeskovi -- Sunčeve pjege -- Sunčeva aktivnost -- Bijela svjetlost  HA13-06322 
 
Solarni bljeskovi -- HXR -- Tvrde X-zrake -- Magnetsko polje  HA13-06334 
 
Somatotip -- Talijanski gimnastičari  HA13-06375 
 
Sorlini, Fran  HA13-06808 
 
Specijalne škole -- Djeca s intelektualnim teškoćama -- Autizam -- Poremećaji iz autističnog spektra  HA13-06280 
 
Spinalna anestezija -- Deksametazon -- Delirij -- Kortizol -- Bol -- Prijelom bedrene kosti  HA13-06644 
 
Spinalna anestezija -- Opća anestezija -- Vaskularna kirurgija  HA13-06724 
 
Spinalna mišićna atrofija -- SMARD -- Donji alfa-motoneutron -- Molekularna dijagnostika -- Genetička dijagnostika -- Nasljedne bolesti -- Genetske bolesti  HA13-06666 
 
Spinalni tumori -- Maligne bolesti -- Djeca -- Dijagnostika -- Terapija  HA13-06667 
 
Splićani -- Izletnički turizam -- Željeznica -- Parobrod  HA13-06193 
 
Splitska katedrala  HA13-06799 
 
Spolni steroidi -- Spolni hormoni -- Spolni dimorfizam -- Spolna diferencijacija -- Određivanje spola  HA13-06400 
 
Sport -- Percepcija uspjeha -- Sportska motivacija -- Adolescenti -- Košarkaši  HA13-06081 
 
Srčane bolesti -- Smrtnost -- Ishemija -- Rizični čimbenici -- Psihosocijalni rizici -- Stres  HA13-06639 
 
Središnji živčani sustav -- Mozak -- Alzheimerova bolest -- Purkinje stanice -- Golgi tehnika  HA13-06548 
 
Srednjovjekovno pravo -- Pravna povijest -- Dalmatinsko statutarno pravo -- Obiteljsko pravo -- Pravni položaj žena  HA13-07066 
 
Srpski jezik -- Anglicizmi -- Časopisi -- Korpusna analiza  HA13-06885 
 
SSN -- Broj sunčevih pjega -- Sunčeve pjege -- Klimatske promjene  HA13-06333 
 
Stablovna metoda -- Procjena rizika -- Rezistografija -- Stablo -- Prsni promjer stabla  HA13-06742 
 
Starije osobe -- Demencija -- Zdravstvena zaštita  HA13-06419 
 
Starije osobe -- Kognitivne sposobnosti -- Raspoloženje -- Depresija -- Psihosocijalni čimbenici  HA13-06551 
 
Stepanov, Stjepan  HA13-06913 
 
Strah -- Književnost -- Kultura -- Semiosfera -- Religija -- Homoseksualnost  HA13-06149 
 
Strani jezik -- Znanje stranog jezika -- Jezično znanje -- Učenici -- Istraživanje  HA13-06868 
 
Strauß, Botho  HA13-06931 
 
Stres -- Depresija -- Stres na poslu -- Pravni sustav -- Pravna zaštita  HA13-06087 
 
Stres na poslu -- Sindrom sagorijevanja -- Liječnici onkolozi -- Onkologija -- Komunikacija  HA13-06669 
 
Studenti -- Društvo -- Političke stranke -- Problemi -- Istraživanje  HA13-06150 
 
Studij predškolskog odgoja Sveučilišta u Zadru  HA13-06834 
 
Sudbena vlast -- Neovisnost sudstva -- Imenovanje sudaca -- Postupak imenovanja -- Kriteriji vrednovanja  HA13-06230 
 
Suicid -- Samoubojstvo -- Suicidalno ponašanje  HA13-06620 
 
Sunce -- Kromosfera -- Sunčeva atmosfera -- Sunčeva korona  HA13-06324 
 
Sunce -- Sunčevi bljeskovi -- Magnetska rekonekcija -- Magnetsko prespajanje -- Emisija radiozračenja  HA13-06319 
 
Sunčev limb -- Heliografske koordinate  HA13-06316 
 
Sunčeva korona -- Izbačaji plazme -- X-zrake -- Prominencije  HA13-06336 
 
Sunčeva korona -- Sunčevi bljeskovi -- Izbačaji plazme -- Rentgenske zrake  HA13-06339 
 
Sunčeve pjege -- Aktivne longitude -- Sunčeva aktivnost -- Carringtonova rotacija  HA13-06342 
 
Sunčeve pjege -- Magnetsko polje -- Hinode satelit  HA13-06331 
 
Sunčevi bljeskovi -- Oslobađanje energije -- Prijenos energije  HA13-06327 
 
Sunčevi bljeskovi -- Oslobađanje energije -- Prijenos energije -- Mehanizmi zračenja  HA13-06330 
 
Sunčevi bljeskovi -- Sunčeve erupcije -- Magnetski helicitet  HA13-06328 
 
Sunčevi bljeskovi -- Sunčeve pjege -- Magnetsko polje  HA13-06338 
 
Sunčevo magnetsko polje -- MBPs -- Magnetske svijetle točke  HA13-06315 
 
Sunčevo magnetsko polje -- Međuplanetarno magnetsko polje -- Sunčev vjetar  HA13-06325 
 
Suvin, Darko  HA13-07005 
 
Suvremeno hrvatsko kazalište -- Dramsko kazalište -- Kazališna kritika -- Scenski pokret -- Kritička recepcija  HA13-06841 
 
Svatovski običaji -- Ženidba -- Narodni običaji  HA13-06306 
 
Sveti Vlaho  HA13-06796 
 
Sveučilišta -- Obrazovanje -- Znanje -- Bolonjski proces  HA13-06303 
 
Sveučilišta -- Poduzeće -- Bolonjski proces -- Neoliberalizam -- Kritika političke ekonomije  HA13-06291 
 
Sveučilište -- Industrijalizacija sveučilišta -- Obrazovanje -- Dehumanizacija -- Društveno-političke prilike  HA13-06292 
 
Sveučilište -- Kritika -- Reforma -- Filozofija  HA13-06074 
 
Sveučilište -- Kultura -- Kriza kulture -- Filozofija -- Sloboda -- Školstvo  HA13-06151 
 
Sveučilište -- Narod -- Filozofija -- Povijest  HA13-06290 
 
Sveučilište -- Obrazovanje -- Znanje -- Teologija -- Suvremenost  HA13-06293 
 
Sveučilište -- Platonova akademija -- Uživanje -- Obrazovanje -- Vrlina -- Znanost  HA13-06304 
 
Sveučilište -- Visoko obrazovanje -- Znanost -- Komercijalizacija -- Ideologija  HA13-06301 
 
Sveučilište -- Znanstvenici -- Znanje -- Znanost -- Identitat  HA13-06302 
 
Sveučilište u Zagrebu  HA13-06290 
 
Svinjogojstvo -- Svinjogojske farme -- Tehnička učinkovitost  HA13-06773 
 
Šećerna bolest tip 1 -- Dijabetes tip 1 -- Bubrežna funkcija -- Nefropatija -- Anemija -- Hemoglobin  HA13-06515 
 
Šeparović, Borut  HA13-06835 
 
Škole -- Muzeji -- Školske zbirke -- Muzejske zbirke -- Zorna nastava  HA13-06066 
 
Škole -- Osnovna škola -- Povijest školstva  HA13-06276 
 
Šojat-Kuči, Ivana  HA13-07019 
 
Šokački Hrvati -- Slavonski dijalekt -- Mjesni govor -- Molitve -- Rukopisi -- Leksička analiza  HA13-06912 
 
Šokci -- Hrvatska književnost -- Usmena književnost -- Pjesništvo -- Tradicijski leksik -- Rukopisna ostavština  HA13-06913 
 
Šoljan, Antun -- Nikolić, Milan -- Brixy, Nenad -- Raos, Ivan -- Belan, Branko  HA13-06983 
 
Španjolska književnost 16./17. st. -- Književni likovi -- Književna teorija  HA13-06934 
 
Španjolski jezik -- Portugalski jezik -- Rezultativni perfekt -- Iskustveni perfekt -- Narativni perfekt -- Perfekt trajne situacije -- Iterativnost  HA13-06884 
 
Šumarstvo -- Drvna industrija  HA13-06752 
 
Šumarstvo -- Gospodarenje šumama -- Šumarska poduzeća  HA13-06751 
 
Šumarstvo -- Mehanizacija -- Pridobivanje drva -- Smrekove šume -- Ekonomski učinci  HA13-06754 
 
Šumarstvo -- Privlačenje drva -- Optimalna udaljenost -- Planinski uvjeti  HA13-06753 
 
Šumarstvo -- Prometna infrastruktura -- Šumske prometnice -- Planiranje -- Projektiranje -- Izgradnja -- Održavanje  HA13-06756 
 
Šumarstvo -- Šumske ceste -- Privatne šume -- Višenamjenske šume  HA13-06749 
 
Švel Gamiršek, Mara  HA13-06998 
 
Tadić, Zoran -- Šovagović, Fabijan  HA13-06825 
 
Talijanska drama 20. st. -- Metateatar -- Filmski redatelji -- Modernizam -- Humorizam -- Glumci  HA13-06940 
 
Talijanska književnost -- Komedija -- Renesansa -- Antiklasicizam -- Književne teme i motivi -- Blizanci -- Dvojnik -- Identitet -- Psihoanalitička teorija  HA13-06941 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Kazalište -- Dramska književnost -- Književne teme i motivi -- Mafija -- Politika  HA13-06936 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Kratke priče -- Lokalna povijest -- Istriotski jezik -- Istarski dijalekt -- Istarski govor  HA13-06943 
 
Tanhofer, Nikola  HA13-06820 
 
Taurin -- Citoprotektivni učinak -- Izoniazid -- Hidrazin -- Toksičnost -- Hepatociti -- Lipidna peroksidacija -- Mitohondriji -- Oksidativni stres -- Štakori  HA13-06451 
 
Taurin -- Citoprotektivni učinak -- Toksični metali -- Aluminijev klorid -- Histopatološke promjene -- Testisi -- Miševi -- Spermatogeneza  HA13-06459 
 
Tehnički jezik -- Jezik struke -- Hrvatski jezik -- Tehnički nazivi -- Sinonimni nazivi  HA13-06907 
 
Tekstilni predmeti -- Zaštita  HA13-06798 
 
Televizijske serije -- Drugi svjetski rat  HA13-07055  HA13-07052 
 
Teorija književnosti  HA13-06922 
 
Teorijska psihijatrija -- Klinička psihijatrija -- Transdisciplinarnost  HA13-06673 
 
Terminologija -- Hrvatska terminološka baza -- STRUNA -- Strukovno nazivlje  HA13-06056 
 
Terpinolen -- Neurotoksičnost -- Neuroblastom -- Protutumorska svojstva -- Antioksidativna svojstva -- Moždane stanice -- Štakori  HA13-06440 
 
Teški metali -- Povrće -- Onečišćenje tla -- Vrtovi -- Atomska apsorpcijska spektroskopija  HA13-06350 
 
Teškoće u učenju -- Matematika -- Diskalkulija -- Učenici -- Osnovna škola  HA13-06275 
 
Tjelovježba -- Zaštitno djelovanje -- Bubrezi -- Dušikov oksid -- Štakori -- Istraživanje  HA13-06487 
 
Tlo -- Organski ugljik -- Zalihe organskog ugljika -- Pokrov tla -- Nacionalna baza podataka o tlu  HA13-06764 
 
Torzija testisa -- Funikulus spermatikus -- Bol u trbuhu -- Akutni skrotum -- Djeca  HA13-06675 
 
Trbušna kila -- Trbušna hernija -- Opća anestezija -- Spinalna anestezija  HA13-06721 
 
Treći molari -- Prevalencija -- Karijes -- Endodontska terapija -- Dentalna medicina  HA13-06712 
 
Trgovački ugovori -- Trgovačko društvo -- Plaćanje -- Kašnjenje u plaćanju -- Europske direktive  HA13-06237 
 
Trgovačko društvo -- Društvo kapitala -- Potkapitalizacija -- Odgovornost za obveze -- Zaštita vjerovnika  HA13-06235 
 
Tromboembolijske bolesti -- Tromboembolija -- Djeca -- Protrombotski čimbenici rizika -- Rizični čimbenici -- Laboratorijska dijagnostika -- Ultrazvučna dijagnostika  HA13-06679 
 
Trombofilija -- Djeca -- Perinatalni ishemijski moždani udar -- Cerebralna paraliza -- Čimbenici rizika  HA13-06635 
 
Trostmann, Josip Pino  HA13-06814 
 
Trudnice -- Pušenje -- Cigaretni dim -- Štetni učinci -- Fetalna krv -- Genotoksičnost -- Oksidacijski stres  HA13-06405 
 
Trudnoća -- Depresija -- Rizični čimbenici -- Postpartalna depresija -- Perinatalna depresija -- Postporođajna depresija  HA13-06730 
 
Trudnoća -- Psihologija -- Psihički poremećaji -- Poricanje trudnoće -- Spolna zrelost -- Kontracepcija  HA13-06085 
 
Trudnoća -- Trudnice -- Depresija -- Depresivni poremećaj -- Anksioznost -- Psihosocijalni čimbenici  HA13-06731 
 
Trudnoća i porod -- Medikalizacija -- Feminizam -- Humanizam  HA13-06732 
 
Tržište dionica -- Burza -- Vrijednosnice -- Mjera rizika -- Koeficijent determinacije -- Beta-koeficijenti  HA13-06174 
 
Tržište kapitala -- Dionice -- Portfelj -- Teorija portfelja -- Markowitzev model -- Diverzifikacija portfelja  HA13-06171 
 
Tumor mozga -- Tumori središnjeg živčanog sustava -- Maligne bolesti -- Simptomi -- Djeca  HA13-06608 
 
Ubrzanje čestica -- MHD -- Magnetohidrodinamika -- Sunčevi bljeskovi -- Oscilacije -- Radio zračenje  HA13-06348 
 
Učenici s posebnim potrebama -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Autizam -- Rehabilitacijski programi -- Socijalne vještine -- Socijalne priče  HA13-06282 
 
Učenici s posebnim potrebama -- Učenici s intelektualnim teškoćama -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Psihički poremećaji -- Poremećaji ponašanja  HA13-06097 
 
Učiteljski fakultet u Rijeci  HA13-06828 
 
Udruga pomorskih strojara Split  HA13-06065 
 
Ultrazvuk ramena -- Blokada živca -- Lokalna anestezija -- Analgezija  HA13-06683 
 
Uljudnost -- Ugrožavanje obraza -- Analiza korpusa -- Ljetne škole  HA13-06856 
 
Umbilikalna kila -- Pupčana kila -- Laparoskopska kolecistektomija  HA13-06726 
 
Unilateralna spinalna anestezija -- Bupivakain -- Ropivakain -- Hiperbarična terapija -- Hipobarična terapija -- Jednodnevna kirurgija  HA13-06496 
 
Unutarnje tržište -- Gospodarski rast -- Gospodarska konkurentnost -- Poduzetništvo -- Radničko dioničarstvo -- Upravljanje  HA13-06194 
 
Upalne bolesti crijeva -- Djeca -- Roditelji -- Opsesivno kompulzivni poremećaj ličnosti -- Psihopatologija  HA13-06557 
 
Upalne bolesti crijeva -- Kronične upalne bolesti -- Crohnova bolest -- Ulcerozni kolitis  HA13-06533 
 
Upravljanje kvalitetom -- Sustavi kvalitete -- Normizacija -- Norme -- Certifikati -- ISO 9001  HA13-06785 
 
Upravljanje troškovima -- Regionalna anestezija -- Opća anestezija -- Zadovoljstvo pacijenata -- Racionalizacija troškova  HA13-06545 
 
Upravna organizacija -- Neovisni upravni autoriteti -- Upravno sudovanje -- Upravno sudska kontrola  HA13-06209 
 
Upravni postupak -- Europsko pravo -- Nacionalno zakonodavstvo  HA13-06218 
 
Upravni postupak -- Upravno postupovno pravo -- Upravni ugovor -- Sudska kontrola  HA13-06217 
 
Upravni spor -- Naknada štete  HA13-06215 
 
Upravni spor -- Puna jurisdikcija -- Upravni spor pune jurisdikcije -- Upravni sudac  HA13-06216 
 
Upravni spor -- Upravno sudovanje -- Ljudska prava -- Pravo na suđenje u razumnom roku  HA13-06221 
 
Upravni spor -- Zakoni -- Primjena zakona -- Pravne dileme  HA13-06211 
 
Upravno sudovanje -- Upravni spor -- Proceduralna jamstva -- Nacionalno pravo -- Europsko pravo  HA13-06214 
 
Upravno sudovanje -- Upravno sudska kontrola -- Europske direktive  HA13-06210 
 
Usamljenost -- Socijalni odnosi -- Žene -- Odrasla dob -- Emocionalna podrška  HA13-06095 
 
Uspješnost poslovanja -- Sigurnost poslovanja -- Recesija -- Makroekonomski pokazatelji -- Financijski pokazatelji  HA13-06187 
 
UTI -- Infekcija mokraćnog sustava -- Novorođenčad -- Perinatalno razdoblje -- Rizični čimbenici  HA13-06733 
 
Uzvici -- Hrvatskoglagoljski tekstovi -- Crkvenoslavenski jezik -- Dativ -- Genitiv  HA13-06891 
 
Vanjska trgovina -- Globalno gospodarstvo -- Makroekonomija -- Makroekonomski modeli -- Matematički modeli  HA13-06159 
 
Varzić, Eugen  HA13-06794 
 
Vegetacija -- Prostorni raspored -- Varijabilnost -- Oborine -- Temperatura zraka -- Vlažnost tla  HA13-06360 
 
Veleučilište Marko Marulić  HA13-06771 
 
Ventilacija -- Ljevaonica -- Štetni plinovi -- Formaldehid -- Silikatna prašina -- Radnici -- Profesionalna izloženost  HA13-06403 
 
Verdi, Giuseppe  HA13-07046  HA13-06818  HA13-06932 
 
Vijeće Europe -- Europska unija  HA13-06218 
 
Vinarstvo -- Zemljopisno podrijetlo -- Marketing -- Konkurentnost -- Industrijsko vlasništvo  HA13-06788 
 
Vino -- Voćno vino -- Tržište -- Potrošači -- Ugostiteljski objekti  HA13-06790 
 
Virus Zapadnog Nila -- Životinjski arbovirus -- Seroprevalencija kod konja -- Komarci prijenosnici virusa -- Culex pipiens -- Culex modestus  HA13-06387 
 
Visoko obrazovanje -- Politika  HA13-06305 
 
Visoko obrazovanje -- Sveučilišta -- Politika obrazovanja  HA13-06288 
 
Visoko obrazovanje -- Sveučilišta -- Znanje  HA13-06286 
 
Visokoškolske ustanove -- Visokoškolsko obrazovanje -- Znanstvene publikacije -- Elektroničke publikacije -- Digitalni repozitoriji -- Otvoreni pristup  HA13-06298 
 
Vlačić Ilirik, Matija -- Flacius Illyricus, Matthias  HA13-06295 
 
Vladavina prava -- Ustavni sud -- Redovan sud -- Ustavna žalba -- Ustavna tužba  HA13-06212 
 
Vlasništvo -- Zakup -- Principal -- Agent -- Ugovorni odnos -- Napoličarenje -- Moralni rizik  HA13-06200 
 
Vlastelinstva -- Alodiji -- Zemljišni posjedi -- Gospodarstvo  HA13-06178 
 
Vojna povijest -- Ratna mornarica -- Ratni brodovi -- Kapetani  HA13-06248 
 
Vojne škole -- Vojska -- Obrazovanje  HA13-06247 
 
Vokalno-instrumentalna glazba -- Sakralna glazba -- Oratorij -- Povijest glazbe  HA13-06815 
 
Von Willebrandova bolest -- Poremećaj zgrušavanja krvi -- Klasifikacija -- Prenatalna dijagnostika  HA13-06687 
 
Vrtovi -- Uređenje -- Hortikultura -- Agroekologija -- Fitocenologija  HA13-06771 
 
Vukelić, Vilma  HA13-07019 
 
Vuk-Pavlović, Pavao  HA13-06077 
 
Vulkani -- Rupcije vulkana -- Vremenske nepogode -- Kuga -- Glad  HA13-07065 
 
Wilde, Oscar  HA13-06857 
 
Zaborav -- Kič -- Propadanje -- Smrt -- Književnost -- Filozofija  HA13-06113 
 
Zadovoljstvo potrošača -- Zadovoljstvo uslugama -- Demografske značajke -- Kiosk -- Statistička analiza  HA13-06784 
 
Zagrebačka burza  HA13-06171 
 
Zaštita na radu -- Kvaliteta zraka -- Respiratori -- Filteri -- Zamjena filtera -- Organske pare -- Proizvodnja boja -- Industrijski radnici  HA13-06409 
 
Zaštita na radu -- Nomotehnika -- Pravna discplina -- Pravni propisi  HA13-06164 
 
Zaštita na radu -- Profesionalna izloženost -- Silicijev dioksid -- Industrijski radnici -- Proizvodnja stakla -- Rezanje kamena -- Kvaliteta zraka  HA13-06408 
 
Zaštita okoliša -- Građanskopravna zaštita -- Ekološka tužba -- Parnični postupak  HA13-06313 
 
Zaštita okoliša -- Kaznena djela protiv okoliša -- Pravo okoliša -- Pravne osobe -- Kaznena odgovornost  HA13-06226 
 
Zaštita okoliša -- Pravo okoliša -- Ekološki porezi -- Ekološka davanja  HA13-06167 
 
Zdravlje -- Biomedicinska istraživanja -- Znanstvena istraživanja -- Genetička istraživanja -- Znanstvena komunikacija  HA13-06395 
 
Zdravstvena zaštita -- Medicina rada -- Obljetnice  HA13-06427 
 
Zdravstveni radnici -- Profesionalna izloženost -- Infekcije virusima  HA13-06407 
 
Zloćudne bolesti -- DNA -- Lijekovi -- Kemoterapeutici  HA13-06382 
 
Zloćudne bolesti -- Karcinom -- Depresija -- Psihološka prilagodba -- Vjera  HA13-06544 
 
Zlouporaba droga -- Ovisnici -- Probacija  HA13-06228 
 
Značke -- Medalje  HA13-06812 
 
Znanost -- Visoko obrazovanje  HA13-06052 
 
Znanost -- Visoko obrazovanje -- Arhitektura -- Projektiranje -- Interdisciplinarni pristup  HA13-06299 
 
Znanost o književnosti -- Književni prostor -- Prostor -- Prostorni obrat  HA13-06918 
 
Znanstvena politika -- Društvena mreža -- Prijenos znanja -- Inovacije  HA13-06051 
 
Znanstvena produktivnost -- Biologija -- Scientometrija -- Znanstveni časopisi -- WoS -- Web of Science  HA13-06367 
 
Zoosemija -- Konceptualna metafora -- Metonimija  HA13-06867 
 
Zračenje -- Radiofrekvencijsko zračenje -- Štetnost -- Štakori -- Testisi -- Histološka istraživanja -- Citološka istraživanja  HA13-06380 
 
Zubna protetika -- Protetski nadomjestak -- Zubna krunica -- Metalokeramička krunica -- Keramička krunica  HA13-06711 
 
Zubne paste -- Etilenglikol -- Dietilenglikol  HA13-06462 
 
Zvijezde slične Suncu -- Sunčevi analogoni -- Astrobiologija -- Podrijetlo života -- UV zračenje -- Ultraljubičasto zračenje -- Sunčev sustav  HA13-06341 
 
Zvjezdarnica (Zagreb)  HA13-06314 
 
Zweites Deutsches Fernsehen -- ZDF  HA13-07050 
 
Žene -- Pornografija -- Konzumacija -- Spolni život -- Istraživanje  HA13-06144 
 
Žene -- Svakodnevni život -- Narodni običaji -- Položaj žena  HA13-06308 
 
Židovi -- Holokaust -- Drugi svjetski rat -- Nastavni programi -- Nastavne metode -- Kroskurikularni pristup -- Izvannastavne aktivnosti  HA13-07053 
 
Židovi -- Iseljavanje -- Drugi svjetski rat  HA13-06140 
 
Živa -- Toksičnost -- Onečišćenje okoliša -- Zdravstveni problemi  HA13-06461