Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

19. st.  HA17-05384 
 
Akademski uspjeh -- Ciljna orijentacija -- Motivacija -- Pristup učenju -- Izvedba  HA17-05376 
 
Alapić, Baltazar -- Obitelj Alapić  HA17-05726 
 
Alkaptonurija -- Ohronoza -- Metaboličke bolesti  HA17-05426 
 
Alpska koza -- Plodnost -- Umjetna oplodnja  HA17-05542 
 
Analiza rizika -- Zračne luke  HA17-05571 
 
Analiza vibracija -- Kuglični ležajevi -- Rudnici ugljena -- Čestice  HA17-05480 
 
Antiepileptici -- Lamotrigin -- Konvulzije -- Nuspojave lijeka -- Dentalna medicina  HA17-05473 
 
Antika -- Javna dobra -- Javne usluge -- Financiranje  HA17-05735 
 
Antikomunizam -- Liberalna demokracija -- Politički identitet -- Neprijatelji -- Traume  HA17-05741 
 
Antimikrobni lijekovi -- Antimikrobna terapija -- Rezistentne bakterije -- Potrošnja antibiotika -- Intenzivno liječenje  HA17-05445 
 
Apolonije Rođanin  HA17-05664 
 
AR tehnologija -- Proširena stvarnost -- Turizam  HA17-05254 
 
Arheologija -- Prapovijesna arheologija -- Biobibliografija  HA17-05708 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Terenska istraživanja  HA17-05707 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Crkva -- Uvrda -- Viteški redovi  HA17-05706 
 
Arheološka istraživanja -- Gradina -- Arheološki nalazi -- Posude  HA17-05710 
 
Arheološka istraživanja -- Naselja -- Arheološki nalazi -- Keramika  HA17-05714 
 
Arheološka istraživanja -- Plutej -- Rano kršćanstvo -- Ikonografija -- Figuralnost -- Motivi  HA17-05713 
 
Arheološka istraživanja -- Rimska vila -- Oslikana žbuka -- Pompejski stil -- Čipkaste bordure -- Mramor  HA17-05717 
 
Arheološki muzej Istre  HA17-05271 
 
Arheološki nalazi -- Grobni nalazi -- Keramika -- Brončani nakit -- Staklene perle  HA17-05711 
 
Arheološki nalazi -- Keramika -- Slipware posuđe -- Kuhinjsko posuđe -- Stolno posuđe -- Engoba oslikavanje  HA17-05715 
 
Arheološki nalazi -- Uljanice -- Rimske uljanice -- Tipologija -- Radionički pečat  HA17-05718 
 
Arhitektura  HA17-05609 
 
Asinkroni generator -- Kratki spoj -- Visokonaponski električni uređaji -- Izmjenična struja  HA17-05491 
 
Autobusna stanica -- Razkrižje -- Mikrosimulacija  HA17-05576 
 
Autocesta Beograd-Južni Jadran -- Projektiranje autocesta -- Višekriterijsko ocjenjivanje -- Trasa ceste  HA17-05499 
 
Autoritet -- Povezanost -- Obiteljski odnosi -- Međugeneracijski odnosi  HA17-05275 
 
Bajamonti, Julije  HA17-05625 
 
Belostenec, Ivan  HA17-05626 
 
Benzimidazol -- Sirovo mlijeko -- Tekućinska kromatografija -- HPLC-DAD  HA17-05409 
 
Bikovi -- Tov -- Ishrana -- Mikotoksini -- Dnevni prirast  HA17-05533 
 
Biljke -- Brassica oleracea acephala -- Sadnice -- Slanost -- Morfološke promjene -- Fiziološke promjene  HA17-05412 
 
Biljne vrste -- Fosili biljaka -- Morfologija -- Biljna kutikula -- Paleobotanika  HA17-05405 
 
Biodizel -- Transesterifikacija -- Alkoholiza  HA17-05599 
 
Biologija -- Tradicionalna nastava biologije -- Učinkovitost poučavanja -- Učenička postignuća -- Genetika  HA17-05342 
 
Biomehanički modeli -- Vrtoglavica -- Vestibularna oštećenja -- Algoritam za praćenje  HA17-05416 
 
Biostratigrafija -- Taksonomija -- Paleontologija -- Alge  HA17-05406 
 
Biskup Stjepan II. -- Bela IV.  HA17-05754 
 
Biskupi -- Patronat -- Mobilnost -- Crkvena hijerarhija  HA17-05286 
 
Bollé, Herman  HA17-05609 
 
Brak -- Krštenje -- Kumovi -- Svjedoci -- Matične knjige  HA17-05381 
 
Brane -- Nasipi -- Oštećenja -- Prelijevanje nasipa  HA17-05502 
 
Bricko, Marina  HA17-05634 
 
Brisova tužba -- Uknjižba -- Zabilježba -- Zemljišnoknjižni postupak  HA17-05316 
 
Brkan, Božica  HA17-05686 
 
Brod -- Održavanje broda -- Sustav održavanja -- Baza podataka -- Kontrola kvalitete  HA17-05505 
 
Brodski dizelski motor -- Dizelski motori -- Dijagnostika motora -- Simulacijski model  HA17-05504 
 
Brodski dizelski motor -- Emisija štetnih plinova  HA17-05506 
 
Brodski prijevoz -- Tanker -- Sigurnost  HA17-05588 
 
Brončane skulpturice -- Salonitanska umjetnost -- Zbirke umjetnina -- Privatne zbirke  HA17-05613 
 
Brozović, Dalibor  HA17-05639 
 
Bušotine -- Kvartarni sedimenti -- Aluvijalne naslage -- Minerali -- Fosfati -- Vivijanit  HA17-05392 
 
Ceste -- Brzina vozila  HA17-05580 
 
Cestovni promet -- Nadzor prometa  HA17-05582 
 
CFD -- Računalna dinamika fluida -- Naftni spremnik -- Brzina mlaza -- Mulj  HA17-05262 
 
Cijevni tlačni raspodjelnik -- Plin -- Protok plina -- CFD -- Računalna dinamika fluida  HA17-05593 
 
Cirkonij-oksidni nadomjestak -- Zubne krunice -- Preparacija -- CAD/CAM  HA17-05476 
 
Clostridium neonatale -- Meningitis -- Novorođenčad  HA17-05443 
 
Coleoptera -- Šumski štetnici -- Borove šume -- Transmisija  HA17-05513 
 
Crkva sv. Ivana Krstitelja  HA17-05616 
 
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije -- Sepulkralci  HA17-05706 
 
Crkveno pjevanje -- Zbirke popijevaka -- Glazbeni priručnici -- Glazbena građa -- Arhivska građa  HA17-05626 
 
Časopisi za odgoj i obrazovanje -- Autori članaka -- Teorija odgoja i obrazovanja -- Istraživači odgoja i obrazovanja -- Analiza sustava u svijetu  HA17-05347 
 
Čelebonović, Aleksa  HA17-05603 
 
Čeljusni zglob -- Poremećaji čeljusnog zgloba -- Temporomandibularni poremećaji -- Osteoartritis -- Fizikalna terapija  HA17-05459 
 
Četinjače -- Štetnici -- Invazivne vrste -- Kukci -- Strane vrste  HA17-05515 
 
Čitanje -- Oči -- Praćenje pogleda  HA17-05415 
 
Dalí, Salvador  HA17-05617 
 
Daroviti učenici -- Temeljne dimenzije osobnosti -- Kreativnost -- Emocionalna inteligencija -- Motiv postignuća  HA17-05355 
 
Demokritos  HA17-05273 
 
Demori Staničić, Zoraida  HA17-05618 
 
Dentalna medicina -- Stomatološka protetika -- Studenti stomatologije -- Stomatološko obrazovanje  HA17-05472 
 
Dentinski adheziv -- Zubna pulpa -- Direktno prekrivanje  HA17-05467 
 
Digitalne igre -- Igranje digitalnih igara -- Mađi adolescenti -- Spol -- Višestruke inteligencije  HA17-05256 
 
Digitalne igre -- Stil učenja -- Inteligencija -- Višestruke inteligencije -- Pregled literature  HA17-05336 
 
Digitalne slike -- SVM -- Metoda potpornih vektora -- Strojevi s potpornim vektorima -- Krivotvorine -- Obrada slike  HA17-05259 
 
Digitalni mediji -- E-government -- Mladi birači -- Građanski odgoj -- Politička informiranost  HA17-05300 
 
Dijalektologija -- Istarski čakavski govori -- Refleks *ǫ -- Lingvistička geografija -- Jezični atlasi -- Dijalektološki atlasi  HA17-05631 
 
Dijalektologija -- Istarski dijalekti -- Mletački dijalekti -- Hrvatski jezik -- Etimologija -- Posuđenice  HA17-05652 
 
Dijalektologija -- Kajkavski međimurski dijalekt -- Fonologiija -- Hrvatski jezik -- Slovenski jezik -- Jezični dodiri -- Panonski prleški dijalekt  HA17-05653 
 
Dijalektologija -- Lingvistička geografija -- Lingvistički atlasi -- Štokavština -- Biografski prilog  HA17-05639 
 
Dinastija Karađorđević  HA17-05607 
 
Diskurs -- Emancipacijsko obrazovanje -- Komunikacijska akcija -- Kritička pedagogija  HA17-05348 
 
Disleksija -- Tečnost čitanja -- Razumijevanje prilikom čitanja -- Učenje prilagođeno mozgu -- Višeosjetilni pristup  HA17-05343 
 
Domjanić, Dragutin  HA17-05692 
 
Domovinski rat -- Drugi svjetski rat -- Nacionalni identitet -- Politički tabui -- Obrambeni mehanizmi -- Kulturalne traume  HA17-05333 
 
Domovinski rat -- Državljani -- Srpska manjina -- Veterani Domovinskog rata  HA17-05731 
 
Domovinski rat -- Granatiranje -- Kolektivni identitet -- Kulturalne traume -- Narativi  HA17-05733 
 
Domovinski rat -- Ratna stradanja -- Spomenička baština -- Ratna razaranja  HA17-05752 
 
Dosjelost -- Društveno vlasništvo -- Eurospki sud za ljudska prava -- Nekretnine  HA17-05325 
 
Društveno računalstvo -- Kompleksni sustavi -- Socio-ekonomski sustav -- Umjetni imunološki sustav  HA17-05257 
 
Dvojezičnost -- Prvi i drugi jezik -- Vještine čitanja i pisanja -- Ovladavanje trećim jezikom  HA17-05632 
 
Dvorac Eltz -- Burg Eltz  HA17-05610 
 
Dvorci -- Obnova -- Historicizam -- Dekoracije -- Grbovi -- Povijest  HA17-05610 
 
Dvorski kompleks na Dedinju  HA17-05607 
 
Ekosustavi -- Ptice -- Kukavica -- Proljetna selidba -- Temperatura zraka  HA17-05520 
 
Eksperimentalni pristup -- Metaanaliza -- Tematska analiza -- Multikomplementarni pristup -- MkP  HA17-05358 
 
Električna vozila -- Električni bicikl -- Logistika  HA17-05575 
 
Elektroforeza -- Kapilarna elektroforeza -- Flavonoidi -- Med  HA17-05410 
 
Eltz, Karlo -- Eltz, Ludvina -- Obitelj Eltz  HA17-05610 
 
Empatija -- Inteligencija -- Zatvorenici -- Kriminal  HA17-05282 
 
Empatija -- Suosjećanje -- Adolescenti -- Upitnik  HA17-05276 
 
Endodonska terapija -- Korijenski kanal -- Rotirajući instrumenti -- In vitro istraživanje  HA17-05475 
 
Endokrini disruptori -- Debljina -- Štetne tvari  HA17-05432 
 
Entalpija -- Kemijske reakcije -- Kemija -- Nastava kemije -- Toplina  HA17-05388 
 
Epilepsija -- Iznenadna smrt  HA17-05434 
 
E-učenje -- Digitalni mediji u nastavi -- Konstruktivističko učenje -- Primarno obrazovanje -- Sekundarno obrazovanje -- Uloga nastavnika  HA17-05360 
 
Europska konvencija o ljudskim pravima -- Pravo na pravično suđenje -- Predstečajni postupak -- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi  HA17-05327 
 
Europska Unija  HA17-05565  HA17-05578 
 
Europske države -- Osmanska osvajanja  HA17-05738 
 
Financijsko osiguranje -- Osiguranje od odgovornosti -- Repatrijacija  HA17-05583 
 
Forenzička stomatologija -- Forenzička antropologija -- Identifikacija humanih ostataka -- Zubna proteza -- Računalna tomografija -- CT  HA17-05455 
 
Fosilna goriva -- Sirova nafta -- Naftna polja -- Plinska polja -- Proizvodnja -- Kogeneracijska elektrana  HA17-05492 
 
Fotografi -- Život i djelo  HA17-05622 
 
Fotografija -- Kvaliteta slike -- Pokreti očiju -- Praćenje pogleda  HA17-05620 
 
Fotografija -- Novinska fotografija -- Omladinski tisak  HA17-05621 
 
Fototeka Atelijera Meštrović u Zagrebu  HA17-05622 
 
Francuski jezik -- Informalno učenje -- Ludičke aktivnosti  HA17-05660 
 
Franjevačka književnost 19. st. -- Historiografski diskurs -- Književni diskurs -- Fakcija -- Fikcija  HA17-05724 
 
Franjevačke crkve -- Arhitektura -- Tipologija -- Graditelji -- Prostorni smještaj -- Sakralna arhitektonska baština  HA17-05716 
 
Franjevci  HA17-05716 
 
Galeazzo, Andrea -- Foscolo, Leonardo -- Dolfin, Lorenzo  HA17-05612 
 
Geodezija -- Prostorni podaci -- Izmjera zemljišta -- Kartografski prikazi -- Geoinformacijski sustavi  HA17-05497 
 
Geostatistika -- Kriging -- Petrofizika  HA17-05394 
 
Geotrichum capitum -- Respiratorna infekcija -- Pneumonija -- Gljivična infekcija -- Liječenje  HA17-05448 
 
Gljive -- Fauna -- Inventarizacija  HA17-05407 
 
Gljivice -- Trichoderma viride -- Natrijev alginat -- Ioni bakra -- Mikrokapsule  HA17-05529 
 
Google Scholar  HA17-05253 
 
Gorjanski, Nikola I. -- Gorjanski, Nikola II. -- Gorjanski, Ladislav -- Obitelj Gorjanski (Garai)  HA17-05725 
 
Govedarstvo -- Autohtone pasmine -- Pinzgau govedo -- Genetska raznolikost -- Parenje  HA17-05552 
 
Govedarstvo -- Holstein pasmina -- Bolesti -- Genetski parametri -- Ekonomska vrijednost  HA17-05538 
 
Govedarstvo -- Proizvodnja mlijeka -- Mliječni proteini -- Kazein -- Polimorfizam kazeina  HA17-05536 
 
Goveđe meso -- Toksični metali -- Kadmij -- Procjena rizika  HA17-05550 
 
Govorni poremećaji -- Afazija -- Govornici hrvatskog jezika -- Diskurs  HA17-05431 
 
Gradišćanskohrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Ikavsko-ekavski govori -- Vokalizam -- Naglasak -- Gradišćanski Hrvati  HA17-05630 
 
Gradišta -- Arheološki lokaliteti -- Arheološka dokumentacija -- Terminologija -- Plemstvo  HA17-05709 
 
Građanski postupak -- Računalni kriminalitet -- Informacijska tehnologija  HA17-05314 
 
Građansko obrazovanje -- Obrazovna politika -- Financijsko obrazovanje  HA17-05307 
 
Građevinske konstrukcije -- Višekriterijska analiza  HA17-05498 
 
Građevinski materijali -- Armirani beton -- Piezoelektrični senzor -- Korozija  HA17-05601 
 
Grafike -- Muzejska dokumentacija  HA17-05619 
 
Granične oznake -- Šume -- Arhivski izvori -- Motovunska šuma -- Šuma Kontija  HA17-05712 
 
Granit -- Mehanička svojstva -- Toplinska obrada -- Energetska svojstva -- Ispitivanje materijala  HA17-05482 
 
Grčke kolonije -- Gradovi -- Migracije -- Kolonizacija -- Povijest -- Arheološka istraživanja -- Povijesni izvori  HA17-05737 
 
Grčki epovi -- Starogrčka književnost -- Opis svijeta -- Civilizacija -- Mitologija -- Kolonizacija -- Povijest  HA17-05662 
 
Grčki jezik -- Helenistički grčki jezik -- Morfologija -- Sintaksa -- Leksik  HA17-05661 
 
Grčki jezik -- Starogrčki jezik -- Naglašavanje -- Nastava grčkog jezika  HA17-05635 
 
Grubić Jablan, Ivan  HA17-05613 
 
Habdelić, Juraj -- Lučić, Franjo -- Čunčić, Štefanuš  HA17-05746 
 
Habermas, Jürgen -- Freire, Paulo  HA17-05348 
 
Hänsel, Bernhard  HA17-05708 
 
Helenizam -- Poezija -- Mitologija -- Antički pisci  HA17-05664 
 
Heraklo  HA17-05662 
 
Hidraulički sustavi -- Numerička simulacija -- Modul elastičnosti  HA17-05489 
 
Hidrogeologija -- Litološka kompozicija  HA17-05404 
 
Hieronymus, sanctus -- Sveti Jeronim  HA17-05744 
 
Homerus  HA17-05663 
 
Homologna transplantacija -- Nadomještanje kosti  HA17-05479 
 
Hrast lužnjak -- Nametnici -- Invazivne vrste -- Hrastova mrežasta stjenica  HA17-05511 
 
Hrast lužnjak -- Šumske sadnice -- Kontejneri -- Klonska sjemenska plantaža  HA17-05516 
 
Hrvatska historiografija -- Političke elite -- Legitimacija vlasti -- Mitologizacija prošlosti  HA17-05747 
 
Hrvatska kajkavska književnost -- Podravska kajkavska književnost -- Dijalektalna književnost -- Pisci -- Podravski kajkavski dijalekt  HA17-05673 
 
Hrvatska književnost -- Dječja književnost -- Kajkavska književnost -- Povijest hrvatske književnosti  HA17-05681 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Hrvatska proza -- Književna kritika  HA17-05677 
 
Hrvatska književnost -- Kajkavska književnost -- Kajkavologija  HA17-05674 
 
Hrvatska književnost -- Kajkavska književnost -- Kajkavski jezik -- Rječnici  HA17-05696 
 
Hrvatska književnost -- Književnost za mlade -- Ovisnost o drogi -- Slika obitelji -- Socijalni kontekst  HA17-05678 
 
Hrvatska književnost -- Povijest hrvatske književnosti -- Kajkavska književnost  HA17-05682 
 
Hrvatska književnost -- Povijest hrvatske književnosti -- Starija kajkavska književnost -- Proučavanje -- Reprint izdanja -- Rječnici  HA17-05694 
 
Hrvatska književnost -- Srednji vijek -- Religiozne teme  HA17-05672 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Filozofsko gledište  HA17-05683 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književnici  HA17-05701 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Status književnosti -- Esejistika  HA17-05687 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Sveučilišni profesori -- Književna analiza  HA17-05705 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 20./21. st.  HA17-05666  HA17-05667  HA17-05668  HA17-05669  HA17-05670 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo -- Sveučilišni profesori  HA17-05679 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Proza  HA17-05675 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Čakavsko narječje  HA17-05665 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Književna kritika  HA17-05686 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Pjesme u prozi  HA17-05689 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavsko narječje -- Književna kritika  HA17-05703 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavsko pjesništvo -- Književna kritika  HA17-05699 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA17-05685  HA17-05691  HA17-05688  HA17-05690  HA17-05684 
 
Hrvatska kultura 20./21. st. -- Umjetnost -- Umjetnički aktivizam -- Javni život  HA17-05730 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Jugozapadni istarski dijalekt -- Mjesni govori -- Fonologija -- Morfologija  HA17-05648 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Lokalni govori  HA17-05646 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Sjevernočakavski ikavsko-ekavski dijalekt -- Mjesni govori -- Prijedlozi  HA17-05649 
 
Hrvatski jezik -- Jezične karte -- Dijalektološka građa -- Izoglosa -- Praslavenski jezik -- Cirkumfleks  HA17-05644 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje  HA17-05654 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Kulturna baština -- Zaštićena kulturna dobra  HA17-05655 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Mjesni govor -- Morfološki sustav  HA17-05643 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Prefiksi -- Tvorba  HA17-05651 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Prigorski dijalekt -- Fonologija -- Naglasni sustav  HA17-05647 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Prozodija -- Izoglase -- Naglasak -- Povijest jezika  HA17-05650 
 
Hrvatski jezik -- Ovladavanje materinskim jezikom -- Kolokacija -- Asocijativna snaga kolokacije -- Čestota -- Kontekst  HA17-05640 
 
Hrvatski jezik -- Prezimena -- Nepostojano e -- Dijalektalne značajke -- Antroponimija -- Imena ulica  HA17-05641 
 
Hrvatski jezik -- Štokavsko narječje -- Ikavsko-ekavski refleks jata -- Miješani govori  HA17-05642 
 
Hrvatski studenti -- Učenje stranog jezika -- Iberijski romanski jezici -- Određeni član -- Analiza pogrešaka  HA17-05369 
 
Hrvatsko pjesništvo 19./20. st. -- Hrvatski impresionizam -- Uglazbljivanje -- Popevke -- Notna glazba  HA17-05692 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Pejzažna pjesma -- Misaona pjesma -- Izvantekstualnost  HA17-05702 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st.  HA17-05693 
 
Ikone -- Marijanski kult -- Pučke pobožnosti  HA17-05618 
 
IMO -- Međunarodna pomorska organizacija  HA17-05570 
 
Imuna trombocitopenija -- Imunološki poremećaji -- Liječenje -- Smjernice  HA17-05423 
 
Infekcije -- Kateter za hemodijalizu -- Intenzivno liječenje  HA17-05433 
 
Informatika -- Složeni sustavi -- Upravljanje podacima -- Okoliš  HA17-05258 
 
Informbiro -- Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske  HA17-05728 
 
Inkluzija -- Inkluzivno obrazovanje -- Učenici oštećenog sluha  HA17-05367 
 
Inspekcija cestovnog prometa Republike Hrvatske -- Europska Unija  HA17-05582 
 
Interdisciplinarna istraživanja -- Teorijske znanosti -- Generalizacija -- Poopćenje  HA17-05252 
 
Inula helenium L. -- Helenin -- Alantolakton -- Kemijska struktura -- Organska kemija  HA17-05391 
 
Investicijski fondovi -- Portfeljno društvo  HA17-05320 
 
Iseljavanje -- Stanovništvo -- Prekomorsko iseljavanje -- Povijest -- Statistika  HA17-05293 
 
Islam -- Islamski vjeronauk -- E-učenje -- Internetska stranica -- Edukacija -- Ocjenjivanje  HA17-05284 
 
Istraživanje i razvoj -- Inovacije  HA17-05251 
 
Izbor dobavljača -- AHP -- Analitički hijerarhijski proces -- Opskrba -- Objektno orijentirano programiranje  HA17-05591 
 
Izbor zanimanja -- Profesionalna orijentacija -- Umjetna inteligencija -- Neizrazita logika -- Fuzzy logika -- Strukovno obrazovanje  HA17-05368 
 
Izborni sustav -- Izborna reforma -- Izborni model -- Preferencijsko glasovanje -- Izborni prag  HA17-05302 
 
Izdavaštvo  HA17-05266 
 
Izmjenjivač topline -- Prijenos topline -- Numerička simulacija  HA17-05488 
 
Izrada pravnih propisa -- Nomotehnika -- Komunalno gospodarstvo  HA17-05310 
 
Javna nabava -- Upravno pravo -- Održivi razvoj  HA17-05330 
 
Javna uprava -- Sustav kvalitete -- ISO 9001 -- Stavovi zaposlenika  HA17-05331 
 
Javni interes -- Načela prava -- Akti  HA17-05311 
 
Javni prijevoz -- Putnici -- Navike -- Ograničenja  HA17-05587 
 
Javno dobro -- Vlasništvo -- Raspolaganje -- Upravni akt -- Koncesija -- Ugovor  HA17-05332 
 
Jelušić, Božica  HA17-05677 
 
Jelušić, Božica -- Car-Matutinović, Ljerka  HA17-05703 
 
Jembrih, Alojz  HA17-05267 
 
Jembrih, Alojz -- Fancev, Franjo  HA17-05694 
 
Kajkavska književnost -- Hrvatska književnost -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje  HA17-05704 
 
Kajkavska književnost -- Kajkavski jezik  HA17-05267 
 
Kajkavska književnost -- Tradicija -- Postmoderni diskurs -- Imagologija -- Intermedijalnost  HA17-05697 
 
Kajkavski jezik -- Hrvatski jezik -- Kajkavska književnost -- Kajkavologija -- Biobibliografija  HA17-05700 
 
Kajkavsko narječje -- Mjesni govori -- Dijalekti -- Lažni prijatelji -- Lažni parovi -- Klasifikacija  HA17-05628 
 
Kajkavsko narječje -- Mjesni govori -- Glagoli -- Glagolska vremena  HA17-05633 
 
Kajkavsko spravišče  HA17-05700  HA17-05267 
 
Kanonici -- Humanisti -- Diplomacija -- Korespondecija  HA17-05289 
 
Karcinom rektuma -- Kirurško liječenje -- Laparoskopska kirurgija  HA17-05439 
 
Karcinom rektuma -- Neoadjuvantna terapija -- Radioterapija  HA17-05442 
 
Kaštel Stari Lupoglav  HA17-05711 
 
Katolička župa Ravno  HA17-05384 
 
Katoličke župe  HA17-05285 
 
Kauk, Robert  HA17-05724 
 
Kefalometrija -- Antropometrijske karakteristike -- Spolni dimorfizam -- Odrasli -- Albanci  HA17-05454 
 
Kefir -- Kefirna zrnca -- Starter kultura -- Viskoznost -- Senzorska ocjena  HA17-05539 
 
Kefir -- Mliječni proizvodi -- Jabučna vlakna -- Limunska vlakna -- Kvaliteta  HA17-05558 
 
Kemija -- Nastava kemije -- Grčka filozofija -- Atomizam -- Atomske orbitale  HA17-05273 
 
Klasična filologija -- Biobibliografija  HA17-05634 
 
Klasična rimska epistolografija -- Službeni dokumenti -- Klasični stil -- Retorika -- Poslanice  HA17-05729 
 
Klinefelterov sindrom -- Zubi -- Očnjaci -- Ektopično nicanje -- Ortopantomogrami  HA17-05469 
 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u Zagrebu  HA17-05442 
 
Klinički bolnički centar Zagreb  HA17-05419 
 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu  HA17-05438 
 
Knjige posjetitelja -- Muzejska dokumentarna građa -- Izložbena djelatnost  HA17-05271 
 
Knjižnice -- RFID -- Radiofrekvencijska identifikacija -- Nanotehnologija  HA17-05269 
 
Kolar, Mario  HA17-05704 
 
Kolonijalizam -- Indijska nacija -- Ratne udovice -- Ponovna udaja  HA17-05732 
 
Komersteiner, Johannes  HA17-05616 
 
Kontrola kvalitete -- Naftna industrija -- Naftno-plinsko rudarstvo -- Tehnički propisi  HA17-05494 
 
Konji -- Genetska raznolikost -- Ugrožene pasmine  HA17-05544 
 
Konji -- Konjske utrke -- Trening -- Otkucaji srca -- Fiziološki parametri  HA17-05549 
 
Korupcija -- Pomićivanje -- Imovina -- Imovinska korist -- Oduzimanje imovinske koristi  HA17-05315 
 
Kozarstvo -- Proizvodnja mlijeka -- Kozje mlijeko -- Mliječna mast -- Sadržaj masti -- Mliječni proteini -- Sadržaj proteina  HA17-05532 
 
Kozji sir -- Tvrdi kozji sir -- Organsko kozje mlijeko -- Sirutka -- Tehnologija  HA17-05556 
 
Kralj Zvonimir  HA17-05747 
 
Krave -- Križane pasmine -- Proizvodnja sira  HA17-05543 
 
Krleža, Miroslav  HA17-05683 
 
Kronična limfocitna leukemija -- Farmakoterapija -- Fludarabin -- Ciklofosfamid -- Rituksimab  HA17-05419 
 
Kronični hepatitis B -- Liječenje -- Nukleozidi -- Nukleotidi -- Analozi nukleozida -- Analozi nukleotida  HA17-05438 
 
Krvana plazma -- Plazma bogata trombocitima -- Fibrin -- Tkivno inženjerstvo  HA17-05461 
 
Kugla glumište  HA17-05604 
 
Kukuljević Sakcinski, Ivan -- Kukuljević Sakcinski, Antun  HA17-05722 
 
Kulturno dobro -- Antiteroristička politika  HA17-05309 
 
Kumstvo -- Duhovno srodstvo -- Krštenje -- Vjenčanje -- Društvene veze -- Običaji -- Demografija  HA17-05382 
 
Kunsthistorische Museum Wien, Antikensammlung  HA17-05613 
 
Ladović, Vanda  HA17-05605 
 
Latinska književnost -- Elegije  HA17-05656 
 
Latinska književnost -- Latinsko pjesništvo -- Hrvatski književnici -- Književna analiza  HA17-05658 
 
Leasing -- Motorna vozika -- Ostatak vrijednosti -- Rizik unovčenja  HA17-05335 
 
Leptospiroza -- Pneumonija -- Membranska oksigenacija  HA17-05437 
 
Lijekovi -- Otpadne vode -- Okoliš -- Ekologija -- Metaboliti  HA17-05418 
 
Lijevani čelik -- Makrostruktura -- Simulacijski model -- Numerička simulacija  HA17-05490 
 
Likovna umjetnost -- Kultura -- Socrealizam -- Ideologija  HA17-05728 
 
Lim -- Nosači -- Zavareni spojevi -- Opterećenje -- Nelinearnost  HA17-05481 
 
Linearna regresija -- Normalna raspodjela -- Gaussova raspodjela -- Hi-kvadrat test -- Interval pouzdanosti -- MATLAB  HA17-05260 
 
Lingvistička geografija -- Etnološka kartografija -- GIS -- Geografski informacijski sustav -- Jezični atlasi -- Etnolingvistička istraživanja  HA17-05627 
 
Litostratigrafija -- Planktonske foraminifere  HA17-05401 
 
Logički sklop -- Programabilni logički kontroler -- Kontroler -- Navigacija -- Softver -- Hardver  HA17-05261 
 
Lovački psi -- Parenje -- DNK -- Genetska analiza -- Homozigotne regije  HA17-05531 
 
Ljekovite biljke -- Otrovne biljke -- Fitogeografija  HA17-05411 
 
Lješnjaci -- Corylus avellana L. -- Pomološka svojstva -- Plantaže  HA17-05555 
 
Machiedo, Mladen -- Marinković, Ranko  HA17-05676 
 
Mađarski Romi -- Etnička politika -- Rasizam -- Diskriminacija -- Kulturalna trauma  HA17-05740 
 
Magnezijeva legura -- Cementni mort -- Mort -- Korozija armature -- Beton  HA17-05595 
 
Majer, Vjekoslav  HA17-05701 
 
Makedonska kinematografija -- Nacionalni identitet -- Nacionalne traume -- Geopolitički prostor  HA17-05736 
 
Maksimizacija profita -- Konveksna optimizacija  HA17-05305 
 
Malakofauna -- Mekušci -- Terenska istraživanja  HA17-05413 
 
Mančevski, Milčo  HA17-05736 
 
Marković, Predrag -- Matejčić, Ivan -- Tulić, Damir -- Puniš, Ivo  HA17-05615 
 
Martek, Vlado  HA17-05730 
 
Masline -- Olea Europaea L. -- Slanost -- Morfološke karakteristike -- Fiziološke karakteristike  HA17-05526 
 
Masline -- Stolne sorte -- Polifenol oksidaza -- Peroksidaza  HA17-05527 
 
Matematika -- Motivacija -- Zadatak -- Subjektivne vrijednosti zadatka -- Očekivanje uspjeha -- Atribucije uspjeha  HA17-05359 
 
Matica hrvatska (Split)  HA17-05266 
 
Matoš, Antun Gustav  HA17-05702 
 
Medicinski časopisi -- Objavljivanje radova -- Etička pitanja -- Uredništvo časopisa -- Uređivačka politika  HA17-05270 
 
Mediji -- Javnost -- Komunikacija -- Simbolički interakcionizam  HA17-05296 
 
Miller Fisherov sindrom -- Guillain-Barréov sindrom -- Oftalmoplegija -- Živčani sustav -- Liječenje  HA17-05427 
 
Mineralogija -- Stijene -- Alkalne stijene -- Alkalni metasomatizam  HA17-05386 
 
Mineraloška zbirka -- Kemija -- Nastava kemije -- Minerali  HA17-05387 
 
Mjerna tehnika -- Povratna veza -- Digitalna regulacijska tehnika  HA17-05484 
 
Mlade odrasle osobe -- Neaktivnost -- Ekrani -- Sjedilačko ponašanje -- Društveno-demografske varijable  HA17-05298 
 
Mlađa školska dob -- Rano učenje hrvatskoga jezika -- Jezične igre -- Kreativno mišljenje -- Funkcionalna pismenost  HA17-05351 
 
Mliječne krave -- Holstein pasmina -- Matična evidencija -- Proizvodnja mlijeka -- Kravlje mlijeko -- Osobine mlijeka  HA17-05561 
 
Mlijeko -- Mliječne krave -- Učestalost mužnje -- Dnevna količina mlijeka -- Somatske stanice  HA17-05551 
 
Model podataka -- Morski valovi -- Linearna regresija -- Umjetne neuronske mreže -- Valna visina  HA17-05255 
 
Moljci -- Arytrura musculus -- Natura 2000  HA17-05414 
 
Morski putevi -- Zaštita okoliša -- Intermodularnost -- Emisija plinova -- Energetska učinkovitost  HA17-05579 
 
Morski sisavci -- Bruceloza -- Brucella -- Dupini  HA17-05428 
 
Nacija -- Nacionalni identitet -- Anakronizmi -- Historiografija -- Povijesni izvori -- Hrvatska povijest  HA17-05743 
 
Nadrealizam -- Slikarstvo -- Politika -- Građanski rat  HA17-05617 
 
Narodne priče -- Terensko istraživanje -- Lokalna povijest -- Usmena književnost  HA17-05383 
 
Naselja -- Povijest -- Znamenite osobe -- Dokumenti  HA17-05746 
 
Naselja -- Urbani sustavi -- Poleogeneza  HA17-05606 
 
Nasilje -- Internet -- Psihološke posljedice -- Anksioznost -- Stres -- Adolescenti  HA17-05334 
 
Nasljeđivanje -- Nadležnost -- Mjerodavno pravo -- Bračni drug  HA17-05321 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Kreativno mišljenje -- Pismenost -- Učitelj -- Stavovi učitelja  HA17-05698 
 
Nastava Prirode -- Nastava Biologije -- E-učenje -- Ishodi učenja -- Usvojenost ishoda učenja  HA17-05408 
 
Navigacijski simulator -- Obuka pomoraca -- Brodska navigacija -- Manevriranje brodom  HA17-05573 
 
Neonatalni dijabetes -- Antidijabetici -- Mutacije gena -- Sulfonilureja -- Kalijevi kanali  HA17-05421 
 
Nezakoniti dokazi -- Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda -- Prisluškivanje  HA17-05313 
 
NKGB -- Narodni komitet državne sigurnosti  HA17-05742 
 
Novovjekovna zbirka Arheološkog muzeja Istre  HA17-05715 
 
Obitelj Jelačić od Buzina -- Obitelj Jelačić Bužimski -- Jelačić, Josip, hrvatski ban -- Ban Josip Jelačić -- Sveti Martin biskup  HA17-05720 
 
Obnovljivi energetski izvori -- Voda -- Dizalice topline -- Hidraulička vodljivost -- Temperaturni proboj  HA17-05483 
 
Obrazovna politika -- Upravljanje obrazovnim sustavom -- Školski menadžment -- Školski ravnatelji -- Učinkovitost škole  HA17-05345 
 
Odgajatelji -- Odgajateljske kompetencije -- Refleksija -- Mrežni portali  HA17-05363 
 
Odgajatelji -- Roditelji -- Suradnja odgajatelja i roditelja -- Oblici suradnje  HA17-05362 
 
Odgojno-obrazovna inkluzija -- Učenici s teškoćama u razvoju -- Studenti -- Učitelji  HA17-05364 
 
Onečišćenje mora -- Izljev nafte -- Skladišni kapacitet -- Brodovi  HA17-05565 
 
Opskrbni lanac -- Genetički algoritam -- Matematičko programiranje  HA17-05574 
 
Oralna sluznica -- Fluokinolon acetonid -- Nuspojave lijeka  HA17-05464 
 
Oralne bolesti -- Tuberkuloza -- Usna šupljina -- Prekancerozno stanje -- Pogrešna dijagnoza  HA17-05463 
 
Oralno zdravlje -- Djeca školske dobi -- KEP-indeks  HA17-05471 
 
Ortodoncija -- Dentalna medicina -- Anodoncija -- Hipodoncija -- Prevalencija -- Djeca  HA17-05466 
 
Ortodontske naprave -- Cirkonij dioksidna krunica -- Zubni nadomjestak -- Stomatološka restauracija -- Keramički nadomjesci  HA17-05470 
 
Ortodontske žice -- Nikal-titan žica -- Korozija -- Probiotici  HA17-05458 
 
Osnovna škola -- Strani jezik -- Učenje stranog jezika -- Socijalno-ekonomsko okruženje -- Uključenost roditelja  HA17-05339 
 
Osnovne škole -- Tjelesna i zdravstvena kultura -- Učitelji -- Ocjenjivanje riječima -- Opisno ocjenjivanje -- Prvo i drugo trogodište  HA17-05361 
 
Osnovnoškolsko obrazovanje -- Zaštita okoliša -- Obrazovanje u području zaštite okoliša -- Eko-škola -- Predodžbe učenika -- Svjetsko građanstvo  HA17-05346 
 
Osobna imena -- Antroponomastika -- Stanovništvo -- Matične knjige rođenih  HA17-05629 
 
Osteohondrodisplazija -- Koštane bolesti  HA17-05430 
 
Ovce -- Proizvodnja mlijeka -- Mliječna mast  HA17-05537 
 
Ovčarstvo -- Pasmine ovaca -- Prostorna genetika -- Genetičke varijacije  HA17-05547 
 
Ovidius Naso, Publius -- Ovidije Nazon, Publije  HA17-05659 
 
Paleontologija -- Mineralogija -- Geokemija -- Insekticidi -- Prirodni insekticidi -- Dijatomeja  HA17-05397 
 
Parkovi prirode -- Zemljišni pokrov -- Vegetacijska karta -- Karta staništa -- Posjetitetlji  HA17-05519 
 
Parlamentarni izbori -- Političke stranke -- Stranački sustav  HA17-05303 
 
Parlamentarni izbori -- Predizborna kampanja -- Političke stranke  HA17-05301 
 
Parnični postupak -- Općepoznate činjenice  HA17-05323 
 
Paro, Frane  HA17-05563 
 
Pavlini  HA17-05748  HA17-05626 
 
Periapikalni parodontitis -- Bolest koronarnih arterija  HA17-05465 
 
Periapikalni proces -- Upalni procesi -- Bakterijske infekcije -- Korijenski kanal -- Polimerazna lančana reakcija  HA17-05474 
 
Peroš, Bernardin  HA17-05501 
 
Pinus nigra -- Crni bor -- Imela -- Intenzitet zaraze -- Haustorij  HA17-05522 
 
Pinzgau govedo -- Proizvodnja mlijeka -- Prinos mlijeka  HA17-05545 
 
Piridinski oksimi -- Kelatori željeza -- Talasemija -- Alzheimerova bolest  HA17-05385 
 
Pjesme -- Notni zapisi -- Čakavsko narječje  HA17-05623 
 
Plemenita općina Turopolje  HA17-05751 
 
Plemstvo -- Krštenje -- Kumovi -- Društvene podjele  HA17-05721 
 
Plemstvo -- Palatin -- Diplomacija -- Hrvatsko-ugarska povijest  HA17-05725 
 
Plemstvo -- Plemićki posjedi -- Književno stvaralaštvo -- Biografija -- Spomenička baština  HA17-05722 
 
Plemstvo -- Povijest obitelji -- Hrvatska povijest -- Sveci zaštitnici -- Svetomartinska baština  HA17-05720 
 
Pneumonija -- Liječenje -- Smjernice  HA17-05424 
 
Podban -- Povijest  HA17-05726 
 
Podvodno vozilo -- Daljinski upravljani roboti -- Daljinsko upravljanje -- Pogonski sustav  HA17-05507 
 
Podzemne vode -- Hidrogeološka istraživanja -- Monitoring -- Geografski informacijski sustav  HA17-05399 
 
Podzemne vode -- Kakvoća vode -- Nitrati -- Vodonosni sustav  HA17-05400 
 
Poezija -- Jezična analiza -- Čakavsko narječje -- Lokalni govori  HA17-05645 
 
Polimeri -- Betonski stupovi -- Aksijalno opterećenje -- Mikroarmirani beton  HA17-05600 
 
Polimeri -- Makromolekule -- Fazno ponašanje -- Termodinamička svojstva -- Separacijski procesi -- Raspršenje svjetlosti  HA17-05390 
 
Polimeri -- Makromolekule -- Fazno ponašanje -- Termodinamička svojstva -- Transportne pojave  HA17-05389 
 
Polimeri armirani vlaknima -- Cement -- Betonski stupovi -- Aksijalno opterećenje  HA17-05500 
 
Politički pokreti -- Javni diskurs -- Mitologizacija prošlosti  HA17-05304 
 
Poliuretani -- Ugljikove nanocjevčice -- Nanokompoziti -- Mehanička svojstva -- Električna provodljivost  HA17-05598 
 
Poliuretani -- Ugljikove nanocjevčice -- Nanokompoziti -- Toplinska svojstva  HA17-05597 
 
Poljoprivredna istraživanja -- Znanstvenici -- Komunikacija -- Zadovoljstvo komunikacijom -- Zadovoljstvo poslom  HA17-05523 
 
Pomorska sigurnost -- Sigurnost na moru -- Međunarodni kodovi  HA17-05570 
 
Pomorski engleski -- Engleski jezik -- Pomorci -- Poznavanje jezika -- Standardizirani testovi  HA17-05584 
 
Pomorski promet -- Obalni linijski promet -- Koncesije -- Red plovidbe -- Pravni okvir  HA17-05578 
 
Pomorstvo -- Pomorci -- Matematika -- Obrazovanje pomoraca -- Povijesni razvoj  HA17-05577 
 
Poplavne šume -- Rezervat biosfere -- Rrežim vlage -- Sitni sisavci -- Zastupljenost  HA17-05509 
 
Poremećaji hranjenja -- Prejedanje -- Emoconalna regulacija -- Indeks tjelesne mase -- Kompulzivnost -- Samokritičnost  HA17-05453 
 
Posjednik -- Troškovi -- Pravo zadržanja -- Stjecanje -- Zastara  HA17-05324 
 
Poslovni informacijski sustavi -- ERP sustavi -- Opskrbni lanac -- Lanac nabave -- Informacijski sustavi  HA17-05265 
 
Postoperativna bol -- Tramadol -- Oralna kirurgija -- Umnjak  HA17-05420 
 
Povijest  HA17-05748  HA17-05744 
 
Povijest hrvatske književnosti -- Književna kritika -- Esejistika -- Regionalizam u književnosti  HA17-05676 
 
Povijest umjetnosti -- Muzeologija -- Muzejska djelatnost -- Izložbe  HA17-05605 
 
Povrće -- Rajčica -- Tlo -- Fertigacija -- Mineralni dušik -- Malč  HA17-05524 
 
Povrće -- Slano tlo -- Allium ampeloprasum L. -- Fiziološke karakteristike -- Fenolni spojevi  HA17-05557 
 
Predškolski odgoj i obrazovanje -- Razvoj različitosti -- Model uvažavanja razvoja različitosti -- Uvjerenja roditelja  HA17-05356 
 
Prehrambeni proizvodi -- Svinjetina -- Kvaliteta mesa -- Infracrvena spektroskopija -- Turopoljska svinja -- Krškopoljska svinja  HA17-05530 
 
Prekomorska trgovina -- Pomorski prijevoz -- Cijene prijevoza  HA17-05572 
 
Prijevodi -- Kajkavski književni jezik -- Hrvatska psaltirska baština -- Hrvatska književnost  HA17-05671 
 
Primarna energija -- Naftna industrija -- Električna vozila -- Prijevoz -- Automatizacija  HA17-05493 
 
Priroda i društvo -- Nastavni modeli -- Nastavna sredstva -- Aktivno učenje -- Razina informatičke složenosti  HA17-05352 
 
Prirodni plin -- Tržište plina -- Pravna regulativa  HA17-05495 
 
Prirodoslovno-matematička gimnazija -- Kompetencije iz Biologije -- Molekularna biologija -- Tradicionalna nastava -- Interaktivna nastava  HA17-05344 
 
Prodanović, Milan M. -- Prodanović, Svetozar  HA17-05622 
 
Promet -- Auto put -- Vožnja  HA17-05568 
 
Prometni model -- Analiza regresije -- Putnička vozila -- Razina održavanja  HA17-05567 
 
Prometni model -- Električni autobus -- Autobusni prijevoz -- Neizrazita logika -- Vremenski nizovi  HA17-05564 
 
Propovijedi -- Srednji vijek -- Stanovništvo -- Obrazovanje  HA17-05287 
 
Prvi svjetski rat -- Bojišnica -- Stanovništvo -- Život u pozadini rata -- Arhivski izvori  HA17-05750 
 
Psihometrijske karakteristike -- Pozitivni i negativni poticaji -- Implicitni test -- IPANAT-M  HA17-05279 
 
Pučka religioznost -- Studentska populacija -- Sociologija religije -- Društvo -- Religijske promjene  HA17-05288 
 
Pukotine -- Strojni elementi -- Struja zavarivanja -- Metali -- Reparatura  HA17-05487 
 
Punomoć -- Glavna skupština -- Pravo glasa -- Direktiva o pravima dioničara  HA17-05329 
 
Purgari -- Građani -- Kmetovi -- Rakovačko vlastelinstvo -- Vlastelinsko trgovište -- Oppidum  HA17-05739 
 
Putna stanica -- Vlak -- Skretnica -- Promet  HA17-05569 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Dijagnoza -- Endoskopija -- Kolonoskopija  HA17-05425 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Kemoterapija -- Radioterapija -- Personalizirana terapija  HA17-05429 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Molekularno-genetska analiza -- Mikrosatelitska nestabilnost  HA17-05440 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Patohistološki nalaz -- Prognostički čimbenici  HA17-05449 
 
Rangiranje -- Hrvatski znanstvenici -- Citiranost -- H-indeks  HA17-05253 
 
Raspoloženje -- Radni tjedan -- Vikend  HA17-05278 
 
Rastić, Đono -- Restius, Iunius  HA17-05658 
 
Razgraničenje na moru -- Pomorsko pravo -- Načelo pravičnog postupka  HA17-05585 
 
Registarsko pravo -- Javni upisnici -- Registarska pravila  HA17-05319 
 
Rekurirajuća infekcija -- Meningokokna bolest -- Kemoprofilaksa -- Imunoprofilaksa  HA17-05450 
 
Religije -- Islam -- Islamofobija -- Socijalna inkluzija -- Socijalna interakcija -- Multikonfesionalnost -- Stavovi studenata  HA17-05299 
 
Respiratorne infekcije -- Rizični čimbenici -- Mehanička ventilacija  HA17-05451 
 
Reumatske bolesti -- Ankilozantni spondilitis -- Prijelomi kralježnice  HA17-05446 
 
Reumatske bolesti -- Osteoartritis -- Zglobovi -- Degenerativne bolesti -- Patofiziologija -- Liječenje -- Farmakoterapija  HA17-05444 
 
Ribić, Tomislav  HA17-05699 
 
Rijeke -- Produkcija nanosa -- Otjecanje -- Vodena erozija -- Geoprostorno sučelje -- GeoWEPP  HA17-05521 
 
Rimsko pjesništvo -- Latinska književnost -- Književna kritika -- Život i djelo  HA17-05659 
 
Rižine ljuske -- Pepeo -- Beton -- Tlačna čvrstoća  HA17-05602 
 
Robne marke -- Brendiranje -- Upravljanje markom -- Održivi marketing  HA17-05592 
 
Roditeljstvo -- Djeca -- Dječje potrebe -- Odgoj  HA17-05354 
 
Roditeljstvo -- Razvoj djeteta -- Djeca s teškoćama u razvoju -- Samoprocjena  HA17-05277 
 
Romi -- Arhivska građa -- Povijest  HA17-05727 
 
Ružička, Lavoslav -- Bošnjaković, Srećko  HA17-05391 
 
Ružić, Branko -- Pijade, Moša  HA17-05614 
 
Sakralno kiparstvo -- Hrvatsko kiparstvo -- Umjetnička baština  HA17-05615 
 
Samostani -- Benediktinke  HA17-05754 
 
Savojski, Eugen  HA17-05745 
 
Sedimenti  HA17-05403 
 
Sedimentne stijene -- Karbonati -- Eocen -- Mikrofacijes  HA17-05398 
 
Sedimentologija -- Litostratigrafija -- Dubokovodni klastični taložni sustavi -- Klasterska analiza  HA17-05396 
 
Seksualne razlike -- Evolucijska psihologija -- Facebook  HA17-05281 
 
Serijska proizvodnja -- Lean manadžment -- Vitki menadžment -- Upravljanje proizvodnjom  HA17-05590 
 
Shizofrenija -- Dijagnoza -- Liječenje -- Terapija -- Spoznaji poremećaji  HA17-05441 
 
Sibelius, Jan  HA17-05624 
 
Sigismund,hrvatsko-ugarski kralj -- Sigismund Luksemburški -- Barbara Celjska  HA17-05748 
 
Simulator -- Mladi vozač -- Promet  HA17-05589 
 
Sinkroni motor -- Neuronske mreže -- Fuzzy logika -- Neizrazita logika -- Pogonski sustav  HA17-05485 
 
Sir -- Dimljeni meki sir -- Aktivnost vode -- Diferencijalna termička analiza  HA17-05562 
 
Sistemski eritemski lupus -- Aplazija -- Krvne stanice -- Anemija -- Farmakoterapija  HA17-05435 
 
Sistemski eritemski lupus -- Reumatske bolesti -- Dijagnoza -- Patofiziologija  HA17-05452 
 
Skladatelji -- Glazbena povijest  HA17-05625 
 
Skladatelji -- Stvaralaštvo -- Programna glazba -- Nacionalna država -- Mitologija  HA17-05624 
 
Skok, Joža  HA17-05700  HA17-05682  HA17-05681  HA17-05674  HA17-05695  HA17-05268 
 
Skorup -- Mliječni proizvodi -- Kemijska analiza -- Tradicionalna tehnologija -- Senzorska kvaliteta  HA17-05560 
 
Skulpture -- Oltari  HA17-05616 
 
Smokva -- Genotipovi -- Izdanci -- Indol-3-maslačna kiselina  HA17-05525 
 
Sojina melasa -- Mliječne krave -- Hranidba krava -- Šećeri  HA17-05559 
 
Sovjetizacija -- Represija -- Političko nasilje -- Masovne deportacija  HA17-05742 
 
Splitska nadbiskupija  HA17-05285 
 
Spomenici -- Kipovi -- Venecijanski klesari -- Venecijanski kipari -- Generalni providuri -- Arhivska istraživanja  HA17-05612 
 
Spomenici -- Revolucionari -- Umjetnost -- Socijalistička umjetnost -- Kultura sjećanja -- Modernizam -- Simbolika  HA17-05614 
 
Sponzorstvo -- Kumovi -- Društvene veze -- Stanovništvo -- Predgrađe  HA17-05297 
 
Sporovi -- Sustav  HA17-05308 
 
Srednjovjekovna pismenost -- Slavenska pisma -- Glagoljica  HA17-05638 
 
Srednjovjekovna pismenost -- Slavenska pisma -- Glagoljica -- Pisani spomenici  HA17-05636 
 
Stalin, Iosif Vissarionovič  HA17-05742 
 
Stamać, Ante  HA17-05679  HA17-05705  HA17-05684  HA17-05687 
 
Stambena arhitektura -- Građevine -- Romanika -- Arhitektonski elementi -- Dekoracije -- Pisani izvori  HA17-05608 
 
Stanovništvo -- Demografsko starenje -- Gradovi -- Urbana politika -- Demografska politika -- Regionalni razvoj  HA17-05295 
 
Stanovništvo -- Dobna struktura -- Demografska politika -- Obiteljska politika -- Fertilitet  HA17-05292 
 
Stanovništvo -- Iseljavanje -- Demografska politika -- Regionalni razvoj  HA17-05291 
 
Stanovništvo -- Iseljavanje -- Emigracija -- Demografski razvoj  HA17-05294 
 
Stanovništvo -- Starenje stanovništva -- Iseljavanje -- Demografska politika  HA17-05290 
 
Stanje prometa -- Senzorski podatci -- Predviđanje brzine -- Zakrčenost ceste  HA17-05586 
 
Starije osobe -- Starost -- Starenje -- Duhovnost  HA17-05280 
 
Starogrčka književnost -- Grčki epovi -- Prevođenje -- Latinski prijevodi -- Latinski jezik -- Kronologija  HA17-05663 
 
Stečaj -- Vjerovnik -- Tražbina -- Dokazivanje  HA17-05317 
 
Stečaj -- Vjerovnik -- Zakup -- Najam -- Nekretnina  HA17-05326 
 
Stečajni zakon -- Predstečajni postupak -- Razlučni vjerovnik -- Međunarodni stečaj  HA17-05328 
 
Stigma -- Obitelj -- Intelektualne teškoće -- Socijalni status  HA17-05274 
 
Stijene -- Petrofizikalna analiza -- Seizmička analiza  HA17-05402 
 
Stomatologija -- Profesionalne bolesti -- Zdravstveni rizici  HA17-05460 
 
Stopa nezaposlenosti -- Nezaposlenost -- Model predviđanja -- Statističke metode  HA17-05306 
 
Stratigrafija -- Fosili  HA17-05395 
 
Studenti -- Akademsko učenje -- Optimalno iskustvo -- Samoiskaz -- WOLF inventar -- WOLF-S  HA17-05380 
 
Studenti -- Dentalna medicina -- Psihološki stres -- Anketno istraživanje  HA17-05468 
 
Studenti -- Kvaliteta usluga -- EDUSQUAL skala -- Jednofaktorska skala višestrukih čestica -- Valjanost  HA17-05372 
 
Studijski programi -- Studijski predmeti -- Bloomova taksonomija -- Ishodi učenja -- Usporedba ishoda učenja -- Razina ishoda učenja  HA17-05370 
 
Sule, Dinko  HA17-05645 
 
Suvremena hrvatska književnost -- Književnost za djecu -- Roman -- Likovi -- Popularna kultura -- Konzumerizam  HA17-05680 
 
Suvremeno društvo -- Religija -- Nova religioznost -- Studentska populacija  HA17-05283 
 
Sveučilišni profesori -- Tehničke znanosti  HA17-05501 
 
Sveučilište -- Hrvati -- Studenti  HA17-05374 
 
Šume -- Prirodna obnova -- Drvni sortimenti -- Troškovi proizvodnje  HA17-05510 
 
Šume -- Šumska prometna infrastruktura -- Šumske prometnice -- Mreža šumskih prometnica  HA17-05514 
 
Šumski radovi -- Guljenje kore -- Produktivnost -- Brucijski bor  HA17-05518 
 
Šumski resursi -- Održivo upravljanje -- Šumske ceste -- Geografski informacijski sustav -- TOPSIS -- Ekološke mjere  HA17-05517 
 
Talijanska nacionalna manjina -- Djeca -- Govornici hrvatskog jezika -- Višejezičnost -- Multikulturalnost  HA17-05340 
 
Teški metali -- Kadmij -- Cink -- Olovo -- Kontaminirano tlo -- Bioakumulacija  HA17-05417 
 
Teški metali -- Onečišćenje tla -- Rudarska područja -- Zdravstveni rizici  HA17-05422 
 
Teškoće u učenju -- Matematika -- Motivacija -- Učenici -- Povratne informacije  HA17-05366 
 
Tisak -- Novine -- Revolucija -- Ratovi -- Ratna propaganda  HA17-05272 
 
Tiskarstvo -- Glagoljaška tipografija -- Inkunabule  HA17-05563 
 
Tjelesna kultura -- Srednjoškolci -- Stariji učenici -- Rješavanja problema -- Savjetovanje  HA17-05341 
 
Tjelesni odgoj -- Profesori tjelesnog odgoja -- Profesionalni položaj  HA17-05365 
 
Tržišno najecanje -- Popravljanje štete -- Imovinska šteta -- Neimovinska šteta  HA17-05318 
 
Turističke destinacije -- Destinacijski menadžment -- Inovacijski sustav  HA17-05264 
 
UAV -- Bespilotne letjelice -- Ugrađeni računalni sustavi  HA17-05503 
 
Učenici nižih razreda -- Cjelodnevni boravak -- Produženi boravak -- Školski uspjeh -- Anksioznost  HA17-05357 
 
Učenici razredne nastave -- Tjelesna aktivnost -- Razina tjelesne aktivnosti -- Ponovljivost -- PAQ-C upitnik  HA17-05353 
 
Učitelji -- Kvaliteta obrazovanja -- Eksperti -- Domene darovitosti -- Kvalitetna pedagoška praksa  HA17-05350 
 
Učitelji -- Prosvjetni rad -- Biografija  HA17-05723 
 
Učitelji i odgojitelji -- Romska nacionalna manjina -- Hrvatski kao drugi jezik -- Jezična kompetencija -- Metodička kompetencija  HA17-05338 
 
Ugljični dioksid -- Ionska kapljevina -- Topljivost -- Eteri  HA17-05393 
 
Ukapljeni prirodni plin -- Pogonsko gorivo -- Infrastruktura -- Terminali  HA17-05496 
 
Umjetna inteligencija -- Cestovni promet -- Metode predviđanja  HA17-05566 
 
Umjetnost -- Modernizam -- Jugoslavenska umjetnost -- Izložbe -- Kulturna politika -- Arhivska građa  HA17-05603 
 
Umjetnost -- Umjetnici -- Izložbe -- Javni prostor -- Skulpture -- Intervencije -- Manifestacije -- Pučke svečanosti -- Društveno djelovanje  HA17-05604 
 
Ustavni sud -- Europski sud -- Načela -- Pravo na pristup informacijama  HA17-05312 
 
Ustavni sud -- Usavni postupak -- Usavna tužba -- Suci -- Ustav  HA17-05322 
 
Utjecaj rimske kulture -- Rimsko obrazovanje -- Funkcionalno učenje -- Intencionalno učenje -- Suvremena obrazovna politika  HA17-05349 
 
Uzgoj pilića -- Ishrana -- Genotip -- Kvaliteta mesa  HA17-05541 
 
Uzgoj svinja -- Autohtone pasmine -- Crna slavonska svinja -- Genotipizacija -- Polimorfizam gena -- Leptin -- Receptor leptina  HA17-05546 
 
Uzgoj svinja -- Autohtone pasmine -- Crna slavonska svinja -- Kvaliteta mesa -- Uzgojni uvjeti  HA17-05535 
 
Uzgoj svinja -- Autohtone pasmine -- Crna slavonska svinja -- Uzgojni uvjeti -- Karakteristike rasta  HA17-05540 
 
Uzgoj svinja -- Autohtone pasmine -- Tov svinja -- Ishrana -- Krmna smjesa  HA17-05548 
 
Uzgoj svinja -- Autohtone pasmine -- Turopoljska svinja -- Otvoreni sustav držanja -- Parazitoze -- Gastrointestinalni paraziti -- Prevalencija  HA17-05553 
 
Uzgoj svinja -- Krškopoljska svinja -- Ekstenzivan uzgoj -- Intenzivan uzgoj -- Kvaliteta mesa  HA17-05554 
 
Uzgoj svinja -- Uzgojni programi -- Reprodukcijske osobine -- Prasad  HA17-05534 
 
Vaskularne malformacije -- Krvožilne malformacije -- Lice  HA17-05478 
 
Venecijanski bijenale  HA17-05603 
 
Venska insuficijencija -- Kronična bol -- Kvaliteta života  HA17-05436 
 
Vernakularna arhitektura -- Obiteljske kuće  HA17-05611 
 
Vesović, Mio  HA17-05621 
 
Vijetnamski rat -- Kolektivno pamćenje -- Kulturalna trauma  HA17-05734 
 
Visoko obrazovanje -- Kolegij Fizike -- Obrnuta učionica -- 5ELFA model učenja -- Postignuća  HA17-05373 
 
Visoko obrazovanje -- Kvalifikacijski doktorski ispit -- Studenti doktorskog studija -- Utemeljena teorija  HA17-05375 
 
Visoko obrazovanje -- Kvaliteta obrazovanja -- Studenti -- Zadovoljstvo studijem -- Kvaliteta usluge  HA17-05377 
 
Visoko obrazovanje -- Provjera znanja -- Okvir -- Vrednovanje -- Kvalifikacija  HA17-05371 
 
Visoko obrazovanje -- Studij poslovne ekonomije i menadžmenta -- Menadžment uslužnih djelatnosti -- Interkulturalna kompetencija -- Poduka stranih jezika  HA17-05379 
 
Visoko obrazovanje -- Sveučilišna politika -- Jezična politika -- Internacionalizacija  HA17-05378 
 
Vjenčanje -- Kumovi -- Svjedoci -- Društvene veze  HA17-05384 
 
Vladarske obitelji -- Vrtovi -- Parkovi -- Pejsažno uređenje -- Dinastički topos  HA17-05607 
 
Vladine politike -- Obrazovne politike -- Strukovni nastavnici -- Stručne kvalifikacije -- Licenciranje  HA17-05337 
 
Vlahović, Martin  HA17-05723 
 
Vlastelinstva -- Kmetovi -- Dvorska komora -- Zemljišno pravo -- Prihodi  HA17-05749 
 
Vlastelinstva -- Kulturni razvoj -- Gospodarski napredak  HA17-05745 
 
Voćke -- Šumske vrste -- Štetnici -- Invazivne vrste -- Biljke domaćini  HA17-05512 
 
Vodena para -- Procesna postrojenja -- Parni generatori -- Generatori pare  HA17-05596 
 
Vojne postrojbe -- Banderiji -- Zapovjednici -- Zrinsko-frankopanska urota  HA17-05753 
 
Vrančić, Antun  HA17-05289 
 
Vranić, Antun  HA17-05671 
 
Vratna kralježnica -- Dentalna dob -- Kalcifikacija -- Zubi -- Umnjak  HA17-05457 
 
Web 2.0 -- Poslovni procesi -- Menadžeri  HA17-05263 
 
Zagrebački salon  HA17-05604 
 
Zatajenje jetre -- Hiperbilirubinemija -- Rezistentne bakterije -- Albumin -- Dijaliza  HA17-05447 
 
Zavarivanje cijevi -- Algoritam pretraživanja -- Otkrivanje grešaka -- Prepoznavanje objekata  HA17-05486 
 
Zbirka grafika -- Arheološki muzej Istre  HA17-05619 
 
Zemljišta -- Sporovi -- Arhivska građa  HA17-05751 
 
Zemljište -- Slivno područje -- Infiltracija -- Organska tvar  HA17-05508 
 
Zeolit Y -- Katalizator FCC -- Benzin -- FCC benzin -- Fluidizirani sloj  HA17-05594 
 
Znanstvene ustanove -- Instituti -- Staroslavenski jezik -- Glagoljica  HA17-05637 
 
Zrinski, Nikola, hrvatski ban, 1620-1664 -- Zrinski, Nikola, Jr.  HA17-05724 
 
Zrinski, Petar  HA17-05753 
 
Zubna proteza -- Čvrstoća -- Materijali -- Otpornost  HA17-05477 
 
Zubne proteze -- Zubni implantati -- Kratki implantati -- Gornja čeljust  HA17-05456 
 
Željezničke nesreće -- Opasni tereti -- Transport opasnih tereta željeznicom -- RFID -- Radiofrekvencijska identifikacija -- Dronovi  HA17-05581 
 
Ženidba -- Krštenje -- Kumovi -- Svjedoci -- Katolici -- Matične knjige  HA17-05719 
 
Žganec, Vinko  HA17-05641 
 
Žitarice -- Ječam -- Sadnice -- Klijavost -- Suša -- Slanost  HA17-05528 
 
Žlijezde slinovnice -- Dobroćudni tumori -- Pleomorfni adenom -- Trvdo nepce  HA17-05462 
 
Župa Miholec  HA17-05629 
 
Župa sv. Martina biskupa -- Crkva sv. Martina biskupa  HA17-05720