0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

001   Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada

Vidi br.: HA19-00848

Vidi br.: HA19-01223

Vidi br.: HA19-00883

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

GRIŠČENKO, Aleksandr I.
Ješčё raz o proishoždenii kirilličeskoj bukvʹy "è" [Elektronička građa] : kirillica, glagolica ili jevrejskoe pisʹmo? / Aleksandr I. Griščenko. - Ilustr.
Ćir. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 63-68. - Rezyume ; Sažetak ; Summary. - Rad se bavi problemom podrijetla ćiriličnog slova »obrnuto e« (Э) koje se pojavilo u srpskim (rjeđe u bugarskim) pisanim spomenicima od XIII. do XIV. stoljeća; međutim, pretežno se upotrebljavalo kao nadredno slovo na kraju retka. Jedna od najpouzdanijih hipoteza pojavljivanja ovog slova jest njegovo posuđivanje iz glagoljice, posebice zbog njegove vrlo rane uporabe u istočnoslavenskoj književnosti – u Silvestrovskom zborniku s kraja 14. ili početka 15. stoljeća. U ovom se zborniku koristi u semitskom božjem imenu »El«. Boris Uspenskij pretpostavio je da je u Silvestrovskom zborniku i Slavensko-ruskom Ispravljenom Petoknjižju iz 15. stoljeća slovo »obrnuto e« imalo sakralni status i da potječe od hebrejskoga slova א »alef«, za razliku od slučajeva uporabe sličnog slova u slavenskoj književnosti Velikog vojvodstva Litve iz 15. stoljeća (uglavnom na staro rusinskom jeziku). Ovaj članak dovodi u sumnju hipotezu Uspenskoga, jer je autor pronašao i druge primjere uporabe slova »obrnuto e« (Э) u Ispravljenom Petoknjižju u riječima bez ikakvog sakralnog statusa. - The paper deals with the problem of the origin of the Cyrillic letter »backwards e« (Э) which appeared in the Serbian (less often in the Bulgarian) written monuments from the 13th–14th centuries; however, it was used overwhelmingly as the upper letter at the end of line. One of the most plausible hypotheses about the occurrence of this letter is its borrowing from the Glagolitic script, especially for its very early use in the East Slavic literature – in the Silvester’s Miscellany from the late 14th or the early 15th century. In this miscellany, it is used in the Semitic name of God »El«. Boris Uspenskij hypothesized that in the Silvester’s Miscellany and in the Slavonic-Russian Edited Pentateuch from the 15th century the letter »backwards e« had a sacral status and was derived from the Hebrew letter א »aleph«, in contrast to the usage of a similar letter in the 15th-century Slavonic literature of the Grand Duchy of Lithuania (mainly in the Old Ruthenian language). This article casts doubt on the Uspenskij’s hypothesis, since the author found other usages of the letter »backwards e« in the Edited Pentateuch in words with no sacral status.
U: Slovo (Zagreb. Online). - ISSN 1849-1049. - 69 (2019) ; str. 35-69  
 Elektronička verzija članka
Slavenska grafika -- Ćirilica -- Glagoljica -- Crkvenoslavenski jezik
003
HA19-00805

PASKOJEVIĆ, Kristian
Načela usporedbenog paleografskog proučavanja dubrovačke i nemanjićke slavenske kancelarije sredine XIV. st. [Elektronička građa] / Kristian Paskojević. - Ilustr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 207-209. - Sažetak ; Summary. - Srednovjekovna ćirilička diplomatička minuskula sredinom XIV. st. je preferirano sredstvo pismovne komunikacije između Dubrovnika i susjednih slavenskih kancelarija. To poslovno pismo u ovom razdoblju već ima definirane karakteristične slovne oblike, uvelike uvjetovane poodmaklim procesom slovne koordinacije unutar linijskog ustroja, kao i ostale pismovne posebnosti zapadne ćirilice koje su naslijeđene iz duge dubrovačke tradicije ćiriličkog pisanja. Cilj ovog usporednog paleografskog istraživanja jest na osnovi dokumenata iz dvije najplodnije slavenske kancelarije ovog razdoblja na obližnjem prostoru, odnosno dubrovačke i srpske (nemanjićke), identificirati moguće razlike u istraživanim kategorijama pisma, potencijalne lokalne karakteristike pisma, kao i produbiti spoznaje o mogućim smjerovima razvoja pisma (prvenstveno identifikacija poveznica s novovjekovnim kurzivnim pismima). - Medieval Cyrillic diplomatic minuscule (a form of Cyrillic script) in the mid 14th century is the preferred means of written communication between Dubrovnik and the neighbouring Slavic chanceries. In this period, this form of Cyrillic script, used mainly in political and business purposes, already has characteristic letter shapes, largely conditioned by the advanced process of coordination within the linear system, as well as other writing peculiarities that are inherited from Dubrovnik’s long tradition of Cyrillic writing. The aim of this comparative palaeographic research is to identify, on the basis of documents from two of the most prolific Slavic chanceries of this period in the nearby area, the Dubrovnik and Serbian (Nemanjić family) ones, possible differences in the studied categories of the script, potential local characteristics of the script, as well as to deepen the understanding of the possible directions of development of the script (primarily the identification of links to later cursive Cyrillic forms).
U: Slovo (Zagreb. Online). - ISSN 1849-1049. - 69 (2019) ; str. 171-209  
 Elektronička verzija članka
Slavenska paleografija -- Analitička paleografija -- Diplomatička ćirilička minuskula
Nemanjići, dinastija

003
HA19-00806

Vidi br.: HA19-01239

Vidi br.: HA19-01315

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

PETKOVIĆ, Mario, informatičar
Automatsko testiranje web-aplikacija uz podršku web-drivera Geb [Elektronička građa] / Mario Petković, Sanja Čandrlić, Martina Ašenbrener Katić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 205-206. - Sažetak ; Abstract. - Svakodnevnim korištenjem raznih softvera ljudi se susreću s pogreškama nastalim u procesu njihova razvoja. One mogu biti trivijalne, ali mogu biti i kritične za korištenje određenih funkcionalnosti softvera. Pogreške prilikom razvoja su neizbježne, zato se u testiranje softvera ulažu velike količine novca i vremena. No, unatoč velikom trudu i ulaganju, nemoguće je pronaći apsolutno sve pogreške prije izlaska softvera u produkciju. Pri tome nam može pomoći automatsko testiranje. U radu je prikazan proces automatskog testiranja web-aplikacija primjenom alata za automatsko testiranje: web-drivera Geb, programskog jezika Groovy i testnog frameworka Spock. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da kombinacija navedenih alata predstavlja odgovarajuće i kompletno rješenje za provedbu automatskog testiranja web-aplikacija. - Every day people encounter mistakes and bugs in software while they use it. Some of these bugs can be trivial, but some may be critical for some software functions. Since mistakes are inevitable, software testing requires a large amount of money, time and work. But despite efforts and investment, it is impossible to find all mistakes before software enters the market and production. Automatic testing can be very useful during that process. This paper presents methodology of automatic testing and its specific steps during testing of web applications, which is based on several chosen tools: Groovy programming language, Geb web driver and Spock test framework. The results have shown that this specific combination of tools presents an adequate and complete solution for automatic testing of web applications.
U: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online). - ISSN 1849-1723. - 7 (2019), 1 ; str. 185-207  
 Elektronička verzija članka
Web aplikacije -- Mrežne aplikacije -- Automatsko testiranje -- Pogreške
004
HA19-00807

NANTHAAMORNPHONG, Aziz
The empirical study [Elektronička građa] : encouraging students’ interest in software development using test-driven development / Aziz Nanthaamornphong, Stephane Bressan. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Abstract. - The supply is not matching the demand on the market for software developers. While the enrolment in undergraduate computer science courses is increasing, few students are interested in and committed to becoming software developers. It could be that students are overwhelmed by the software development methodology that they are taught. We are consequently looking for a constructivist approach to software engineering able to effectively engage learners. We empirically evaluated whether test-driven development (TDD) is able to improve the quality of both learning and of software development in the classroom. Although numerous studies have outlined the benefits and effects of TDD in the classroom, none of those studies have focused on measuring students' interest in and attitudes toward using TDD in the classroom. We present a study evaluating the impact of TDD on the engagement and focus of learners of software development in the classroom. The results illustrate that the use of TDD in the classroom encourages learners to engage and focus.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 267-274  
 Elektronička verzija članka
Računalstvo -- Softver -- Razvoj softvera -- Empirijska studija -- Studenti
004
HA19-00808

KNOK, Željko
Implementation of intelligent model for pneumonia detection [Elektronička građa] / Željko Knok, Klaudio Pap, Marko Hrnčić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract. - The advancement of technology in the field of artificial intelligence and neural networks allows us to improve speed and efficiency in the diagnosis of various types of problems. In the last few years, the rise in the field of convolutional neural networks has been particularly noticeable, showing promising results in problems related to image processing and computer vision. Given that humans have limited ability to detect patterns in individual images, accurate diagnosis can be a problem for even medical professionals. In order to minimize the number of errors and unintended consequences, computer programs based on neural networks and deep learning principles are increasingly used as assistant tools in medicine. The aim of this study was to develop a model of an intelligent system that receives x-ray image of the lungs as an input parameter and, based on the processed image, returns the possibility of pneumonia as an output. The implementation of this functionality was implemented through transfer learning methodology based on already defined convolution neural network architectures.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 315-322  
 Elektronička verzija članka
Računalni programi -- Neuronske mreže -- Pneumonija -- Dijagnostika
004
616
HA19-00809

ERCEG, Aleksandar
Information security [Elektronička građa] : threat from employees / Aleksandar Erceg. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 27 jed. - Abstract. - Information security inside the organization is becoming a major issue in the modern and global world. Information accessibility and security are a major issue where user behaviour plays an important role. Information security user behaviour is becoming an increasing threat to their organization information security. Since the organization is investing in and implementing information security systems, the issue of employees’ behaviour has become increasingly important. This paper aims to show how workers treat information security and is looking upon so called “people problem”. In the research, the personal behaviour of health care professionals and workers in a Croatian production company in relation to information security was tested. Results have shown that the overall behaviour of respondents in production company is more responsible and security awareness with proper use of passwords is associated with knowledge about the importance of security application in their work. Further research is recommended.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 123-128  
 Elektronička verzija članka
Poslovni podaci -- Informacijska sigurnost -- Zdravstvo -- Lozinka -- Zaposlenici
004
614
HA19-00810

ŠERCER, Mladen
Microreactor production by PolyJet Matrix 3D-printing technology [Elektronička građa] : hydrodynamic characterization / Mladen Šercer, Tonči Rezić, Damir Godec, Damir Oros, Ana Pilipović, Franjo Ivušić, Iva Rezić, Martina Andlar, Roland Ludwig, Božidar Šantek. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 35 jed. - Summary ; Sažetak. - This work investigates the methodology of producing a 3D-printed microreactor from the acrylic resin by PolyJet Matrix process. The PolyJet Matrix technology employs different materials or their combinations to generate 3D-printed structures, from small ones to complex geometries, with different material properties. Experimental and numerical methods served for the evaluation of the geometry and production of the microreactor and its hydrodynamic characterization. The operational limits of the single-phase flow in the microchannels, further improvements and possible applications of the microreactor were assessed based on the hydrodynamic characterization. - U ovom je radu ispitana metodologija proizvodnje mikroreaktora iz akrilne smole pomoću PolyJet Matrix 3D ispita. PolyJet Matrix tehnologija koristi različite materijale ili kombinacije materijala radi tiskanja jednostavnih ili složenih 3D struktura različitih svojstava. korištene su Za procjenu geometrije, postupaka proizvodnje i hidrodinamičku karakterizaciju mikroreaktora upotrijebljene su eksperimentalne i numeričke metode. Na osnovi hidrodinamičke karakterizacije određene su procesne granice jednofaznog protoka u mikrokanalima, te je ispitana mogućnost daljnjih poboljšanja i primjene mikroreaktora.
U: Food technology and biotechnology (Online). - ISSN 1334-2606. - 57 (2019), 2 ; str. 272-281  
 Elektronička verzija članka
Mikroreaktori -- 3D printanje -- Hidrodinamička karakterizacija -- Akrilna smola
004
621
66
HA19-00811

THEERACHEEP, Siraphob
Multiplication of medium-density matrices using TensorFlow on multicore CPUs [Elektronička građa] / Siraphob Theeracheep, Jaruloj Chongstitvatana. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Abstract. - Matrix multiplication is an essential part of many applications, such as linear algebra, image processing and machine learning. One platform used in such applications is TensorFlow, which is a machine learning library whose structure is based on dataflow programming paradigm. In this work, a method for multiplication of medium-density matrices on multicore CPUs using TensorFlow platform is proposed. This method, called tbt_matmul, utilizes TensorFlow built-in methods tf.matmul and tf.sparse_matmul. By partitioning each input matrix into four smaller sub-matrices, called tiles, and applying an appropriate multiplication method to each pair depending on their density, the proposed method outperforms the built-in methods for matrices of medium density and matrices of significantly uneven distribution of non-zeros.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 286-290  
 Elektronička verzija članka
Procesori -- Višejezgreni procesori -- Softver -- Matrice -- Multiplikacija
004
HA19-00812

PODUNAVAC, Ivor
Proposal for a web portal managing registration for student accommodation in a dormitory [Elektronička građa] / Ivor Podunavac, Dominika Crnjac Milić, Krešimir Nenadić. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Abstract. - A proposal for developing a database model and a web portal for managing registration for student accommodation in a dormitory is given in this paper. The portal has two user profiles and corresponding functionalities; they are intended for users/students and administrators, respectively. In the process of application for student accommodation in a dormitory, every student has to provide data referring to GPA, i.e. academic achievement at school, level of education, university, parents’ status, household members, the number of siblings and their school age, and household monthly income. There are also extra conditions that could ensure direct allocation of accommodation at a dormitory. After the application process deadline has expired, the administrator can either accept or decline applications. At the end of the application process, the final ranking list can be published and made accessible. Advantages of using a web portal for the dormitory accommodation election and application process are e.g. better accessibility and the fact that students are exempt from delivering the necessary application documentation personally. In that way, costs are reduced, efficiency at work is increased and the possibility of making errors when entering and processing data is significantly lower.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 75-80  
 Elektronička verzija članka
Baze podataka -- Web portal -- Studenti -- Studentski dom
004
HA19-00813

Vidi br.: HA19-00957

Vidi br.: HA19-00971

Vidi br.: HA19-01119

Vidi br.: HA19-00915

Vidi br.: HA19-01110

Vidi br.: HA19-00966

Vidi br.: HA19-00960

Vidi br.: HA19-00977

Vidi br.: HA19-00980

Vidi br.: HA19-01116

Vidi br.: HA19-00949

Vidi br.: HA19-01134

Vidi br.: HA19-00842

Vidi br.: HA19-00887

Vidi br.: HA19-01221

Vidi br.: HA19-01325

Vidi br.: HA19-01238

Vidi br.: HA19-00982

Vidi br.: HA19-00981

Vidi br.: HA19-00935

Vidi br.: HA19-01001

Vidi br.: HA19-00932

Vidi br.: HA19-01303

Vidi br.: HA19-01326

Vidi br.: HA19-01215

Vidi br.: HA19-00817

005   Menadžment

ŠUPUKOVIĆ, Vedran
Modeling the management process in the function of long-term goal fulfillment in Croatian companies [Elektronička građa] = Modeliranje procesa upravljanja u funkciji dugoročnog ispunjavanja ciljeva u hrvatskim poduzećima / Vedran Šupuković, Sanel Jakupović, Ibrahim Obhođaš. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 8 jed. - Abstract ; Sažetak. - The issue of management process in all organizations with a pronounced hierarchical structure is extremely complex and equally abstract to both the participants themselves and all those who deal with the study of this topic. The management process involves decision-making based on appropriate economic analysis, experience, practice, micro and macro environment, and the ability of an individual manager to create a symbiosis based on all the knowledge that will ultimately lead to making an appropriate business decision. The aim of this paper is to build a presentation of the model, which in this case will improve the economic community and enrich the everyday work of companies. This will allow the ownership and management structures of a large number of inadequately structured and internally non-institutionalized companies to become active and passive managers of all business relations within the companies in which they operate, instead of active or passive observers. In this paper, a management model will be presented based on the data researched within five variables: quality of human resources, economic incentives, development perspectives, managerial capabilities of subordinates and business satisfaction. One of the aims of this paper is precisely to explore how these variables influence the business satisfaction of Croatian companies. The research was conducted in the territory of the Republic of Croatia, in all regions, on a representative sample, while representatives of the companies were surveyed. The answers obtained were analysed descriptively, through the regression model. It has been proven that the greatest influence on pleasure in business is influenced by managerial capacities, where beta coefficients is 0.367. Slightly less impact on the pleasure of doing business has the development of enterprises and incentives from the budget, while the smallest impact on the pleasure of doing business has human potential. - Pitanje procesa upravljanja u svim organizacijama s izraženom hijerarhijskom strukturom izuzetno je složeno i jednako apstraktno kako za same sudionike, tako i za sve one koji se bave proučavanjem ove teme. Proces upravljanja uključuje odlučivanje temeljeno na odgovarajućoj ekonomskoj analizi, iskustvu, praksi, mikro i makro okruženju i sposobnosti pojedinog menadžera da stvori simbiozu zasnovanu na svim saznanjima koja će u konačnici dovesti do donošenja odgovarajuće poslovne odluke. Cilj je ovog rada izgraditi prezentaciju modela, koji će u ovom slučaju poboljšati ekonomsku zajednicu i obogatiti svakodnevni rad poduzeća. To će omogućiti vlasničkim i upravljačkim strukturama velikog broja neadekvatno strukturiranih i interno neinstitucionaliziranih tvrtki da postanu aktivni i pasivni menadžeri svih poslovnih odnosa unutar poduzeća u kojima djeluju, umjesto aktivnih ili pasivnih promatrača. U ovom će radu biti predstavljen model upravljanja na temelju podataka istraženih kroz pet varijabli: kvaliteta ljudskih resursa, ekonomski poticaji, razvojne perspektive, upravljačke sposobnosti podređenih i zadovoljstvo poslovanjem. Jedan od ciljeva ovog rada upravo je istražiti kako te varijable utječu na zadovoljstvo poslovanja hrvatskih poduzeća. Istraživanje je provedeno na području Republike Hrvatske, u svim regijama, na reprezentativnom uzorku, dok su anketirani predstavnici poduzeća. Dobiveni odgovori analizirani su opisno, putem regresijskog modela. Dokazano je da najveći utjecaj na zadovoljstvo u poslovanju imaju menadžerski kapaciteti, gdje su beta koeficijenti 0,367. Nešto manji utjecaj na zadovoljstvo poslovanja ima razvoj poduzeća i poticaji iz proračuna, dok najmanji utjecaj na zadovoljstvo poslovanja ima ljudski potencijal. Dobivena beta COTA statistički je značajna jer je p - vrijednost <0,05, u sva četiri slučaja.
U: Notitia. - ISSN 1849-9066. - 5 (2019), 1 ; str. 21-29  
 Elektronička verzija članka
Menadžment -- Modeliranje procesa -- Poduzeća -- Regresija -- Dugoročni ciljevi
005
334
HA19-00814

WITTINE, Zoran
Utjecaj korporativne kulture na uspješnost spajanja i preuzimanja [Elektronička građa] = The impact of corporate culture on the success of mergers and acquisitions / Zoran Wittine, Helena Bedeković, Davor Filipović. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 70-71. - Sažetak ; Abstract. - Spajanja i preuzimanja služe kao odgovor na tehnološki razvoj, konkurenciju i ostale nepredvidljive tržišne podražaje te čine poduzeća konkurentnijima, povećavaju efikasnost, omogućuju brzi rast i stvaraju vrijednost za dioničare. Međutim, većina spajanja i preuzimanja završi neuspjehom, a mnogi odgovori za neuspjeh leže u korporativnoj kulturi. Koju su ključni izazovi integracijskih procesa, s kakvim se problemima susreću poduzeća kod spajanja i preuzimanja zbog razlika u korporativnim kulturama poduzeća te koje su moguće solucije za rješavanje navedenih problema, problematika je kojom se ovaj rad bavi. - Mergers and acquisitions serve as a response to technological development, competition and other unpredictable market stimulations. They are increasing competitiveness and efficiency of a company, as well as enabling rapid growth and creating value for shareholders. However, most mergers and acquisitions end up as a failure, and many of the reasons for failure originate from corporate culture. What are the key challenges of integration processes, what problems do companies face with mergers and acquisitions due to differences in corporate cultures and what are the possible solutions to these problems are all the issues this paper addresses.
U: Notitia. - ISSN 1849-9066. - 5 (2019), 1 ; str. 55-71  
 Elektronička verzija članka
Poduzeća -- Integracijski procesi -- Korporativna kultura
005
658
334
HA19-00815

007   Teorija komunikacija. Kibernetika

Vidi br.: HA19-00986

008   Civilizacija. Kultura. Napredak

Vidi br.: HA19-00894

030   Opća referentna djela

MLAKAR, Mirko Vid
Enciklopedika u Srbiji [Elektronička građa] : u traganju za zavodom / Mirko Mlakar.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Abstract. - Razvoj glavnoga dijela enciklopedike u Srbiji, onoga na srpskom jeziku, u ovome je radu predstavljen kroz izdavačka poduzeća i druge organizacije, poput kulturne ustanove Matice srpske, koje se bave proizvodnjom enciklopedičkih djela. Enciklopedičko stvaralaštvo u Republici Srbiji samo je djelomice praćeno institucionalizacijom, premda se od početka XXI. stoljeća, primjerice iz javnoga poduzeća Službeni glasnik, javljaju ideje o osnivanju enciklopedijskoga zavoda, u pravilu po uzoru na Leksikografski zavod u Zagrebu. U članku se razmatraju stajališta i postupci pojedinih poduzeća i ustanova, struke i političkih čimbenika u vezi sa središnjom enciklopedičkom institucijom. Autor ne samo da nudi elemente za ocjenjivanje nekih važnijih enciklopedičkih djela, poglavito Vojne enciklopedije (prvo izdanje 1958–69., drugo 1970–76), nego se dotiče i nekih općih metaleksikografskih i bibliografskih pitanja. Već zbog tipa djelatnosti i izdanja organizacija o kojima piše u ovom radu, autor ulazi i u područje srpske jezične leksikografije. - In this study, the development of the main current of encyclopedism in Serbia, the one in the Serbian language, is presented through publishing companies and other organisations that deal with producing encyclopedias, such as the cultural institution Matica srpska (Matrix Serbica). Encyclopedic work in Republic of Serbia is only partially accompanied by institutionalization, even though the idea of founding an encyclopedic institute modelled after the Institute of Lexicography in Zagreb (Republic of Croatia), such as the one initiated by the Službeni glasnik (Official Gazette) public enterprise, has been present since the start of the 21st century. The article deals with the views and procedures of individual companies and institutions as well as professional and political factors related to the central encyclopedic institution. Not only does the author present elements for the evaluation of some of the significant encyclopedic works, especially the Vojna enciklopedija (Military Encyclopedia; first edition 1958–1969, second edition 1970–1976), but also touches on some of the general questions of metalexicography and bibliography. Due to the type of activities and editions of organizations written about in this work, the author also examines the field of Serbian language lexicography.
U: Studia lexicographica (Online). - ISSN 2459-5578. - 13 (2019), 24 ; str. 7-73  
 Elektronička verzija članka
Enciklopedika -- Leksikografija -- Metaleksikografija -- Nakladništvo -- Srpski jezik
030
655
811.16/.17
HA19-00816

BOLSTAD, Erik
How to build an encyclopedia for the 21st century [Elektronička građa] : lessons learned from The Great Norwegian Encyclopedia / Erik Bolstad, Stig Arild Pettersen. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract ; Sažetak. - After more than 100 years of existence, Norway’s Great Norwegian Encyclopedia went through a major crisis between 2010 and 2014, as the transformation to the new, digital reality became commercially unviable to the publishing house that owned it. The country’s universities came together, formed The Great Norwegian Encyclopedia Association, and created a new editorial team, which has transformed the encyclopedia into an online success with high-quality articles assessed and updated by some of Norway’s leading scholars. The partnership with academia, a purpose-made publishing software, a decentralized production model, and confidence in the original brand have been keys to building this public service encyclopedia that other, likeminded institutions across Europe can learn from. - Nakon više od 100 godina postojanja, Velika norveška enciklopedija doživjela je veliku krizu u razdoblju od 2010. do 2014. jer je tranzicija u novu, digitalnu stvarnost postala komercijalno neodrživom za njezina izdavača. Stoga je zajedničkom inicijativom norveških sveučilišta osnovano udruženje Great Norwegian Encyclopedia Association te novo uredništvo. Ono je preobrazilo enciklopediju u uspješno online izdanje s ažuriranim, visokokvalitetnim člancima koje su razmotrili i ažurirali vodeći norveški znanstvenici. Partnerstvo s akademskom zajednicom, namjenski softver, decentralizirani model proizvodnje i pozitivna reputacija izvornoga izdanja pokazali su se ključnima za izgradnju ove opće enciklopedije, čije bi iskustvo moglo biti od velike koristi za institucije sličnih namjera diljem Europe.
U: Studia lexicographica (Online). - ISSN 2459-5578. - 13 (2019), 24 ; str. 153-171  
 Elektronička verzija članka
Enciklopedije -- Online enciklopedije -- Akademsko partnerstvo
030
004
HA19-00817

Vidi br.: HA19-01303

050   Serijske publikacije. Periodika

Vidi br.: HA19-01289

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

VOLAREVIĆ, Domagoj
Osobitosti i porijeklo splitskog sakramentara [Elektronička građa] / Domagoj Volarević. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Vrlo dragocjen srednjovjekovni rukopisni kodeks, koji se čuva u katedralnom arhivu splitske prvostolnice, a koji je mo. Šime Marović tipologizirao ga jekao aakramentar, često je dosad bio predmetom studija raznih znanstvenika. Spoznaje o njemu i njegovim vlastitostima polako su se nadopunjavale. Kako je riječ o liturgijskoj knjizi, neobično je što je liturgijski vid ove jedinstvene knjige nedovoljno istražen. Uz zaključke do kojih se došlo dosadašnjim istraživanjem i studijama, ostalo je i mnogo otvorenih pitanja. Jedno od njih je i porijeklo Sakramentara. Dosada je bila uobičajena hipoteza da ga je vjerojatno u Split iz Bologne donio nadbiskup Bernardo. Detaljnom analizom liturgijske i kodikološke strukture Sakramentara te otkrićima njegovih iznimnih, štoviše, jedinstvenih vlastitosti, došli smo do zaključaka o porijeklu ove knjige, o liturgijskim utjecajima koji su velikim dijelom oblikovali njezin sadržaj te naposljetku i o tome kako je Sakramentar stigao do Splita. - A very valuable medieval manuscript codex, kept in the cathedral archives of the cathedral of Split, typified by mo. Šime Marović as the Sacramentary, has often been the subject of studies by various scholars. The knowledge of it and its specific features slowly complemented each other. As it is a liturgical book, it is strange that this aspect of this unique book has not been sufficiently explored. In addition to the conclusions drawn from the past research and studies, many questions remain open. One of them is the origin of the Sacramentary: so far there has been a common hypothesis that it was probably brought to Split from Bologna by Archbishop Bernardo. Through a detailed analysis of the liturgical and codicological structure of the Sacramentary, and the discoveries of its extraordinary, even unique, properties, we have come to the conclusions about the origin of this book, about the liturgical influences that have largely shaped the content, and finally how the Sacramentary itself reached Split.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 4 ; str. 492-524  
 Elektronička verzija članka
Liturgije -- Kodeks -- Rimska liturgija -- Galikanska liturgija
09
27
HA19-00818

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


1(091)   Povijest filozofije

MACUT, Ivan
Il compito della storia della filosofia secondo filosofo croato Alberto Bazala nel primo volume della sua opera Storia della filosofia [Elektronička građa] = The task of the history of philosophy according to Albert Bazala in the first volume of his book History of Philosophy / Ivan Macut.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto ; Summary. - In questo articolo stiamo esplorando il compito della storia della filosofia secondo il filosofo croato Alberto Bazala, e ciò di cui lui ha scritto nel suo importante lavoro La storia della filosofia. Dopo brevi osservazioni introduttive e nel primo capitolo un breve resoconto della vita e del lavoro di Alberto Bazala, passiamo al secondo capitolo in cui presentiamo schematicamente il lavoro di Bazala intitolato La storia della filosofia. Volume I. La storia della filosofia popolare dei greci. Il terzo, e anche il principale, capitolo affronta il compito della storia della filosofia, come lo vede Bazala, ed è diviso nei seguenti argomenti: L'importanza della storia della filosofia; il doppio compito della storia della filosofia; fattore socio-culturale; tripla interpretazione dei sistemi filosofici; critica del singolo sistema; il valore della storia della filosofia; l'importanza della storia della filosofia; problemi filosofici e, infine, la divisione della storia della filosofia. Nella conclusione del documento, descriviamo sistematicamente ed evidenziamo i punti principali dell'approccio positivo di Bazala alla storia della filosofia, e delineammo brevemente la sua relazione con la ricerca della filosofia nazionale croata. - In this paper we are talking about the task of the history of philosophy according to the Croatian philosopher Albert Bazala, which is written about in his important work History of Philosophy. After first introductory remarks and a brief account of the life and work of Albert Bazala in the first chapter, we move on to the second chapter in which we schematically present Bazala’s work entitled History of Philosophy, Volume I, History of the Folk Philosophy of Greece. The third, and also the main chapter deals with the task of the history of philosophy, as Bazala sees it, and is divided into the following topics: the importance of the history of philosophy; the double task of the history of philosophy; socio-cultural factor; triple interpretation of philosophical systems; criticism of a particular system; the importance of the history of philosophy; philosophical problems, and finally, the division of the history of philosophy. In the conclusion of the paper, we systematically present and highlight the main points of Basala’s positive approach to the history of philosophy, and briefly outline his relation to the research of national Croatian philosophy.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 4 ; str. 407-421  
 Elektronička verzija članka
Povijest filozofije -- Hrvatska filozofija -- Filozofski sustavi
Bazala, Albert

1(091)
HA19-00819

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

RELJA, Hrvoje
Značenje Bonaventurine distinkcije entis et esse [Elektronička građa] / Hrvoje Relja.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu se pokazuje kako je sveti Bonaventura, kao uostalom i svi kršćanski filozofi, adoptirao pojam bitka kako bi na ontološkoj razini objasnio stvorenost stvorenja jer se metafizički uviđa da svako stvoreno biće, ukoliko je stvoreno, nužno prima svoj bitak od Stvoritelja. To posljedično zahtjeva da na osnovnoj ontološkoj razini stvoreno biće bude metafizički sastavljeno od bitka i njemu komplementarnog počela, a što Serafski naučitelj formulira kao sastavljenost od entis et esse. Iako sâm Bonaventura ne daje pobliže tumačenje naravi te navedene sastavljenosti od entis et esse ipak se ona dade, kako je u članku pokazano, deducirati iz njegovih osnovnih filozofskih i teoloških teza, koje pretpostavljaju prethodno pojmljenu osnovnu ontološku strukturu bića. Slijedom te dedukcije može se zaključiti da se Bonaventurina sastavljenost od entis et esse ne može interpretirati na način tomističke metafizike bitka, već da ju je plauzibilno shvatiti u svjetlu esencijalističke metafizike, i to kao sastavljenost na transcendentalnoj razini od dvaju realno različitih počela: od bîti, tj. potpuno definiranog/određenog/individualnog mogućeg bića, te od bitka, čina postojanja realnog konkretnog bića. - This paper shows how St. Bonaventure, as all other Christian hilosophers, adopted the notion of existence in order to explain, on the ontological level, the property of being created that belongs to all creatures, since it is metaphysically realized that every creature, in so far as created, necessarily acquires its existence from the Creator. Consequently, that fact requires that, on the basic ontological level, the creature is metaphysically composed out of existence and a principle complementary to it, which is what the Seraphic Doctor formulates as the composition out of entis et esse. Although Bonaventure himself does not give a precise interpretation of the nature of the aforementioned composition out of entis et esse, it can be, as it is shown in the paper, deduced from his fundamental philosophical and theological theses, which presuppose a previously delineated basic ontological structure of being. Following that deduction, one can infer that Bonaventure's composition out of entis et esse cannot be interpreted in the perspective of the Thomistic metaphysics of existence, but that it should be understood in the light of an essentialist metaphysics, more precisely as the composition on the transcendental level out of two distinct principles: essence, that is, a fully defined/determined/individual possible being, and existence, concrete being's act of existing.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 1 ; str. 7-16  
 Elektronička verzija članka
Bitak -- Metafizika -- Esencijalistička metafizika
Bonaventura, sveti

11/12
HA19-00820

14   Filozofski sustavi i gledišta

MACUT, Ivan
Fra Jure Božitković - istraživač i povjesničar hrvatske filozofske baštine [Elektronička građa] / Ivan Macut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu se bavimo fra Jurom Božitkovićem u ulozi istraživača i povjesničara hrvatske filozofske baštine. Uz uvodna i zaključna promišljaja rad ima tri poglavlja. U prvom poglavlju donose se osnovni podatci o životu i radu fra Jure Božitkovića. Drugo poglavlje bavi se njegovim filozofskim stvaralaštvom u kojem smo popisali sve njegove bibliografske jedinice iz područja filozofije. Treće poglavlje sadrži razvrstavanje te kratak prikaz i analizu Božitkovićeva filozofskog opusa u cjelini, s posebnim naglaskom na istraživanje hrvatske filozofske baštine. Iz analize proizlazi da se Božitković najviše bavio starijom hrvatskom filozofijom, istraživao arhive franjevačkih samostana Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja te analizirao i predstavio filozofiju našeg znamenitog filozofa Ante Petrića, koji je sve svoje radove iz filozofije napisao i objavio na talijanskom jeziku. Zaključno se može reći da je Božitkovićevo značenje u sustavnom istraživanju i opisivanju rukopisne filozofske građe po franjevačkim samostanskim knjižnicama te u sustavnom bavljenju filozofijom Ante Petrića. - In the paper we are talking about Fr. Jure Božitković in the role of a researcher and historian of Croatian philosophical heritage. In addition to the introduction and conclusion, the paper has three chapters. The first chapter presents the basic information about the life and work of Fr. Jure Božitković. The second part deals with his philosophical creation in which all his bibliographic records from the field of philosophy are listed. The third chapter provides classification, a short overview and analysis of his philosophical opus in general with special emphasis on the research of Croatian philosophical heritage. He especially dealt with the old Croatian philosophy, researched the archives of Franciscan monasteries of the Franciscan Province of the Most Holy Redeemer and analysed and presented the philosophy of our famous philosopher Ante Petrić who wrote and published all his philosophical works in Italian language. In conclusion we can say that the work of Božitković is significant because he systematically investigated and described the manuscript philosophical materials of Franciscan monastery libraries and because he systematically dealt with the philosophy of Ante Petrić.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 2 ; str. 226-244  
 Elektronička verzija članka
Filozofska baština -- Arhivi
Božitković, Juraj -- Petrić, Ante
Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja

14
27
HA19-00821

159.9   Psihologija

SUČEVIĆ, Mirjana
Cognitive vulnerabilities to anxiety [Elektronička građa] : a bridge between personality and symptoms / Mirjana Sučević, Ana Kurtović. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 434-439. - Abstract ; Sažetak. - The purpose of the study was to examine the effects of personality, anxiety sensitivity, intolerance of uncertainty and self-esteem on different anxiety symptoms. A total of 436 university students completed measures of personality, anxiety sensitivity, intolerance of uncertainty, self-esteem, and symptoms of panic, worry and social anxiety. Results have shown that neuroticism, conscientiousness and psychological concerns (anxiety sensitivity) predict symptoms of panic and that psychological concerns mediate the relationship between neuroticism and panic. Worry was predicted by neuroticism, prospective and inhibitory intolerance of uncertainty and self-liking, with intolerance of uncertainty mediating between neuroticism and worry. Finally, neuroticism, openness to experiences and extraversion, as well as social concerns (anxiety sensitivity), inhibitory intolerance of uncertainty and self-liking predicted social anxiety. Social concerns, inhibitory intolerance of uncertainty and self-liking mediated the effects of neuroticism and extraversion on social anxiety. Results offer support to neuroticism being a universal risk factor and anxiety sensitivity, intolerance of uncertainty and self-esteem having specific effects on anxiety symptoms. - Cilj je ovoga rada bio ispitati učinke ličnosti, anksiozne osjetljivosti, netolerancije neizvjesnosti i samopoštovanja na različite simptome anksioznosti. Uzorak je činilo 436 studenata, koji su ispunili mjere ličnosti, anksiozne osjetljivosti, netolerancije neizvjesnosti, samopoštovanja te simptoma panike, brige i socijalne anksioznosti. Rezultati su pokazali da neuroticizam, savjesnost i zabrinutost za mentalnu nedostatnost (anksiozna osjetljivost) predviđaju simptome panike, te da zabrinutost za mentalnu nedostatnost posreduje u odnosu između neuroticizma i panike. Brigu su predviđali neuroticizam, prospektivna i inhibitorna netolerancija neizvjesnosti te samosviđanje, s tim da je netolerancija neizvjesnosti posredovala između neuroticizma i brige. Konačno, neuroticizam, otvorenost za iskustva i ekstraverzija, kao i socijalna zabrinutost (anksiozna osjetljivost), inhibitorna netolerancija neizvjesnosti i samosviđanje predviđali su socijalnu anksioznost. Socijalna zabrinutost, inhibitorna netolerancija neizvjesnosti i samosviđanje posredovali su u odnosu neuroticizma i ekstroverzije sa simptomima socijalne anksioznosti. Naši rezultati podržavaju pretpostavku o tome da je neuroticizam opći rizični čimbenik, te da anksiozna osjetljivost, netolerancija neizvjesnosti i samopoštovanje mogu imati specifične učinke na simptome anksioznosti.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 419-440  
 Elektronička verzija članka
Ličnost -- Anksioznost -- Simptomi anksioznosti -- Samopoštovanje -- Netolerancija neizvjesnosti -- Studenti
159.9
616
HA19-00822

KOTRLA Topić, Marina
Croatian adaptation of the revised Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) [Elektronička građa] / Marina Kotrla Topić, Marina Perković Kovačević. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 390-394. - Abstract ; Sažetak. - The aim of this research was to translate and adapt the revised version of the "Reading the mind in the eyes test" (Baron-Cohen et al., 2001) to the Croatian language, and to provide preliminary data on its reliability, factor structure and convergent validity in a healthy population of Croatian students. After translation and adaptation, the Croatian version of the RMET was administered to 146 undergraduate and graduate students (84 female and 62 male participants). Together with the RMET, we administered the Emotional Empathy Scale (Raboteg-Šarić, 1993). Results show low internal consistency reliability of the Croatian adaptation of the RMET and adequate reliability measured with maximal reliability H coefficient. Confirmatory factor analysis marginally supports the unidimensional model. Convergent validity was marginally confirmed by a significant positive correlation between REMT and empathy. Additionally, we created a short version of the RMET, showing adequate fit indices, but containing only seven items. Internal consistency reliability and composite reliability for this scale were satisfactory. We propose further investigation of psychometric properties of the Croatian adaptation of the RMET with research in general, more representative population. We also propose investigating test-retest reliability, as well as discriminant validity of the test. - Cilj je ovog istraživanja prijevod i adaptacija revidirane verzije Testa čitanja misli iz očiju (Reading the mind in the eyes test, Baron-Cohen i sur., 2001) na hrvatski jezik kako bi se ispitala njegova pouzdanost, faktorska struktura te konvergentna valjanost u populaciji hrvatskih studenata urednog razvoja. Nakon prijevoda i adaptacije hrvatska je verzija Testa čitanja misli iz očiju primijenjena na uzorku od 146 studenata preddiplomskih i diplomskih studija (84 djevojke i 62 mladića). Osim Testa čitanja misli iz očiju primijenjena je i Skala emocionalne empatije (Raboteg-Šarić, 1993). Rezultati pokazuju nisku pouzdanost tipa unutarnje konzistencije te prihvatljivu pouzdanost mjerenu H-koeficijentom maksimalne pouzdanosti. Konfirmatorna faktorska analiza granično potvrđuje jednodimenzionalni model. Konvergentna valjanost granično je potvrđena kroz statistički značajnu pozitivnu povezanost Testa čitanja misli iz očiju i empatije. Naposljetku, kreirana je i kratka verzija Testa čitanja misli iz očiju koja se sastoji od svega sedam čestica zadovoljavajućih saturacija. Pouzdanost tipa unutarnje konzistencije te kompozitna pouzdanost ovoga kratkog testa su zadovoljavajuće. U budućim je istraživanjima potrebno dodatno ispitati psihometrijske značajke hrvatske verzije Testa čitanja misli u očima u općoj reprezentativnoj populaciji. Nadalje, potrebno je ispitati test-retest pouzdanost te diskriminativnu valjanost ovog testa.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 377-395  
 Elektronička verzija članka
Socijalna kognicija -- Teorija uma -- Studenti psihologije -- Istraživanje
159.9
HA19-00823

PEČJAK, Sonja
Decision-making styles as predictors of career decision difficulties in secondary school students with regard to gender [Elektronička građa] / Sonja Pečjak, Anja Podlesek, Tina Pirc. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 616-619. - Abstract ; Sažetak. - The study aimed to examine whether students' different career decision styles predict their difficulties in deciding about their future education. We measured students' adaptive self-confident and three maladaptive decision-making styles: avoidant, panic, and impulsive, and examined how these styles are related to students' difficulties in career decision-making: internal and external conflicts, lack of information, and dysfunctional beliefs. Our sample comprised 792 final-year students from 26 Slovenian secondary schools. We used the Career Decision Difficulties Questionnaire (CDDQ) and Adolescent Decision Making Questionnaire (ADMQ), which we adapted to the Slovenian language. The results showed that boys use self-confident and impulsive decision-making styles more often and panic decision-making style less often than girls do. Boys reported less internal conflicts, lack of information and dysfunctional beliefs. Among CDDQ scales, we found a strong correlation between Internal Conflicts and Lack of Information scale scores and moderate correlations of these two scales with External Conflicts. Correlations between ADMQ scales were low to moderate: Self-Confident Style scale score correlated negatively with scores on scales of all three maladaptive styles. The Lack of Information score was best predicted by the Panic Decision-Making Style score, the External Conflicts score by the Panic and Impulsive Decision-Making Style scores, and the strongest predictors of Dysfunctional Beliefs score was the Panic Decision-Making Style score. Having more pronounced panic style and being a girl turned out to be related to more difficulties in all domains of career decision-making. Some practical career counselling implications of these findings are discussed. - Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati predviđaju li različiti stilovi odlučivanja poteškoće u donošenju profesionalnih odluka, odnosno, poteškoće u odabiru smjera nastavka obrazovanja kod srednjoškolaca. Preciznije, ispitano je kako su samopouzdani stil i tri maladaptivna stila odlučivanja, izbjegavajući, panični i impulzivni, povezani s poteškoćama u donošenju odluka vezanih uz profesionalnu orjentaciju: internalnim i eksternalnim konfliktima, nedostatku informacija i disfunkcionalnim vjerovanjima. Uzorak se sastojao od 792 učenika završnih razreda 26 srednjih škola u Sloveniji. Korišteni su Upitnik poteškoća u donošenju profesionalnih odluka (engl. Career Decision Difficulties Questionnaire; CDDQ) i Upitnik stilova odlučivanja adolescenata (engl. Adolescent Decision Making Questionnaire; ADMQ), koji su adaptirani na slovenski jezik. Rezultati su pokazali da se mladići češće nego djevojke koriste samopouzdanim i impulzivnim, a rjeđe paničnim stilom odlučivanja. Nadalje, mladići izvještavaju o nižim internalnim konfliktima, manjem nedostatku informacija i nižim disfunkcionalnim vjerovanjima. Između skala CDDQ-a pronađena je visoka povezanost skala internalnih konflikata i nedostatka informacija, a umjerena je povezanost ovih dviju skala sa skalom eksternalnih konflikata. Korelacije među skalama ADMQ-a u rasponu su od niskih do umjerenih: rezultat na skali samopouzdanog stila odlučivanja negativno je povezan s rezultatima na skalama svih triju maladaptivna stila. Panični stil odlučivanja najbolji je prediktor rezultata na skali nedostatka informacija, dok su panični i impulzivni stil odlučivanja prediktori rezultata na skali eksternalnih konflikata. Također, panični je stil odlučivanja najbolji prediktor rezultata na skali disfunkcionalnih vjerovanja. Izraženiji panični stil povezan je s većim poteškoćama u svim domenama donošenja profesionalnih odluka, osobito kod djevojaka.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 601-620  
 Elektronička verzija članka
Profesionalne odluke -- Odlučivanje -- Stilovi odlučivanja -- Srednjoškolci -- Spol
159.9
HA19-00824

SUDIĆ, Mislav
Deontic moral reasoning task [Elektronička građa] : is moral reasoning special? / Mislav Sudić, Pavle Valerjev, Josip Ćirić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 500-502. - Abstract ; Sažetak. - Domain theory suggests that moral rules and conventions are perceived differently and elicit a different response. A special procedure was designed to test this hypothesis in a laboratory setting using a deontic reasoning task. The goal was to gain insight into the cognitive and metacognitive processes of deontic reasoning from simple deontic premises. In the 3x2x2 within-subjects design, we varied rule-content (moral, conventional, abstract), rule-type (obligation, permission) and the induced dilemma (punishment dilemma, reward dilemma). Participants (N = 78) were presented with 12 laws. After memorizing a law, eight cases were presented to participants so that they make a quick judgment. Participants were tasked with punishing rule-violators, ignoring rule-conformists, and rewarding rule-supererogation. Response times (RT) and accuracy were measured for each judgment, and final confidence was measured after a set of judgments. No differences were expected between rule-types, except for superior performance for moral content and punishment dilemmas. RT correlated negatively with confidence levels, while accuracy correlated positively. Moral reasoning was more accurate than conventional and abstract reasoning, and produced higher confidence levels. Better performance was found for punishment dilemmas than reward dilemmas, likely due to the presence of a cheater-detection module; but the differences were not found in moral reasoning. Moral reasoning was also independent of rule-type, while conventional and abstract reasoning produced superior performance in obligation-type than in permission-type rules. A large drop-off in accuracy was detected for rules that allowed undesirable behaviour, a phenomenon we termed the "deontic blind spot". However, this blind spot was not present in moral reasoning. - Teorija domena pretpostavlja da se moralna i konvencionalna pravila drugačije percipiraju i rezultiraju različitim odgovorima. Osmišljena je procedura za testiranje ove hipoteze u laboratorijskim uvjetima koristeći zadatak deontičkog rasuđivanja. Cilj je bio dobiti uvid u kognitivne i metakognitivne procese deontičkog rasuđivanja polazeći od jednostavnih deontičkih premisa. Korištenjem nacrta 3x2x2 s ponovljenim mjerenjima manipulirali smo sadržajem pravila (moralna, konvencionalna, apstraktna), tipom pravila (obaveze, dopuštenja) i induciranom dilemom (dilema kažnjavanja, dilema nagrađivanja). Sudionicima (N = 78) prikazano je 12 zakona. Nakon što su zapamtili zakon, prezentirano im je osam slučajeva za koje su morali donijeti brzu odluku. Zadatak im je bio kažnjavanje prekršitelja, ignoriranje konformista i nagrađivanje supererogatornih. Mjereno je vrijeme odgovora i točnost za svaku odluku te konačna sigurnost nakon jednog niza odluka. Nisu očekivane razlike između tipova pravila, ali je očekivana bolja izvedba kod moralnih sadržaja i dilema kažnjavanja. Vrijeme je odgovora bilo negativno, a točnost pozitivno povezana s razinom sigurnosti. Moralno rasuđivanje bilo je točnije od konvencionalnog i apstraktnog te je dovelo do više razine sigurnosti. Bolja je izvedba utvrđena pri dilemama kažnjavanja u usporedbi s nagrađivanjem, vjerojatno zbog prisutnosti modula za detekciju varalica, ali te razlike nisu utvrđene pri moralnom rasuđivanju. Moralno je rasuđivanje također bilo neovisno o tipu pravila, dok su konvencionalno i apstraktno rasuđivanje doveli do bolje izvedbe pri obavezama nego dopuštenjima. Velik je pad u točnosti utvrđen za pravila koja su dopuštala nepoželjna ponašanja, što je fenomen koji smo nazvali "deontička slijepa pjega". Ipak, ova slijepa pjega nije bila prisutna pri moralnom rasuđivanju.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 483-506  
 Elektronička verzija članka
Moralno rasuđivanje -- Metakognicija -- Konvencije -- Deontička logika
159.9
17
HA19-00825

MODIĆ Stanke, Koraljka
Does it hurt? [Elektronička građa] : Depends on who's asking / Koraljka Modić Stanke, Dragutin Ivanec, Luka Butić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 245-246. - Abstract ; Sažetak. - The aim of this paper is to determine whether experimenter's professional status (Study 1) and familiarity (Study 2) affect participant's pain assessment, even when there are no other differences in the experimenter's characteristics. Both studies measured pain threshold and tolerance, and assessment of pain unpleasantness and intensity induced by thermal and electrical stimuli. In Study 1, experimenter introduced himself to participants as either a student (lower status) or an expert associate (higher status). ANOVA revealed significant and moderate to large effect of status only in thermal modality; as expected, participants tested by the higher status experimenter displayed higher thermal pain thresholds and tolerances. In Study 2, another experimenter conducted all the measurements; hers (higher) status was previously familiar to one group of students and disclosed to the other group just before the measurement. ANOVA revealed statistically significant and moderate effect of familiarity only in electrical modality; as expected, participants tested by the familiar higher status experimenter displayed higher electrical pain thresholds and tolerances. These results suggest that not only the professional status of a person measuring pain, but also individual's familiarity with it influences someone's pain assessment. With this in mind, researchers are encouraged to conduct studies that control for these factors and to include more information regarding experimenter's characteristics within their reports. - Cilj je ovoga rada bio utvrditi utječu li profesionalni status (prvo istraživanje) i poznatost (drugo istraživanje) eksperimentatora na procjenu boli sudionika, čak i kada nema drugih razlika u karakteristikama eksperimentatora. U oba su istraživanja mjereni prag i tolerancija boli te procjene neugode i intenziteta boli izazvane toplinskim i električnim podražajima. U prvom se istraživanju eksperimentator predstavio sudionicima kao student (niži status) ili kao stručni suradnik (viši status). ANOVA je pokazala značajan i umjeren do velik učinak statusa eksperimentatora samo u termalnom modalitetu; sudionici su čije je mjerenje provodio eksperimentator višeg statusa, u skladu s očekivanjima, pokazivali viši prag i toleranciju boli na toplinske podražaje. U drugom je istraživanju sva mjerenja provela eksperimentatorica čiji je (viši) status jednoj grupi studenata bio otprije poznat, dok je drugoj grupi bio otkriven neposredno prije mjerenja. ANOVA je pokazala statistički značajan i umjeren učinak poznatosti samo u električnom modalitetu; sudionici čije je mjerenje provodila prethodno poznata eksperimentatorica višeg statusa pokazivali su viši prag i toleranciju boli na električne podražaje, što je bilo očekivano. Ovi rezultati sugeriraju da na procjenu boli pojedinaca ne utječe samo profesionalni status osobe koja mjeri bol već i njihova prethodna upoznatost s njime. Imajući to na umu, istraživače se potiče da prilikom budućih istraživanja kontroliraju ove čimbenike te da u radove uključe detaljnije informacije o karakteristikama eksperimentatora.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 231-249  
 Elektronička verzija članka
Bol -- Prag boli -- Tolerancija boli -- Eksperimentator
159.9
612
HA19-00826

TEOVANOVIĆ, Predrag
Dual processing in syllogistic reasoning [Elektronička građa] : an individual differences perspective / Predrag Teovanović. - Graf. prikazi.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 142-145. - Abstract. - The study aimed to examine several assumptions of dual process theories of reasoning by employing individual difference approach. A set of categorical syllogisms was administered to a relatively large sample of participants (N = 247) along with attached confidence rating scales, and measures of intelligence and cognitive reflection. As expected, response accuracy on syllogistic reasoning tasks highly depended on task complexity and the status of belief-logic conflict, thus demonstrating beliefbias on the group level. Individual difference analyses showed that more biased subject also performed poorer on Raven's Matrices (r = .25) and Cognitive Reflection Test (r = .27), which is in line with assumptions that willingness to engage and capacities to carry out type 2 processes both contribute to understanding of rational thinking. Moreover, measures of cognitive decoupling were significantly correlated with the performance on conflict syllogisms (r = .20). Individual differences in sensitivity to conflict detection, on the other side, were not related to reasoning accuracy in general (r = .02). Yet, additional analyses showed that noteworthy correlation between these two can be observed for easier syllogistic reasoning tasks (r = .26). Such results indicate that boundary conditions of conflict detection should be viewed as a function of both tasks' and participants' characteristics.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 125-145  
 Elektronička verzija članka
Kognitivna psihologija -- Inteligencija -- Individualne razlike -- Silogističko zaključivanje
159.9
HA19-00827

TOMIĆ, Ivan, psiholog
Efekt privlačenja u vidnom radnom pamćenju [Elektronička građa] / Ivan Tomić, Matej Pavlić, Denis Vlašiček, Dragutin Ivanec. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 457-460. - Sažetak ; Abstract. - Temeljno obilježje vidnoga radnog pamćenja jest da preciznost dosjećanja opada porastom broja podražaja koji se pamti. Ovaj se nalaz tumači kao posljedica raspodjele ograničene količine resursa, pri čemu porastom broja podražaja koji se pamti pada količina resursa pridana svakom podražaju. Nedavna istraživanja pokazuju kako dosjećanje u zadacima vidnoga radnog pamćenja ovisi i o karakteristikama seta podražaja koji se pamti. Konkretno, u zadatku pamćenja jednostavnih vidnih karakteristika dvaju podražaja (npr. orijentacije) dosjećanje jednog podražaja karakterizira sustavna pogreška u smjeru drugog zapamćenog podražaja, tzv. efekt privlačenja. U ovom smo istraživanju željeli provjeriti koliko je ovaj efekt otporan na eksperimentalne manipulacije preciznosti pamćenja podražaja. U četiri su eksperimenta sudionici (N = 33) pamtili i dosjećali se istovremeno prikazanih orijentacija podražaja. U prvom je eksperimentu redoslijed dosjećanja odabiran po slučaju; u drugom su eksperimentu sudionici trebali samostalno birati redoslijed kojim će se dosjećati, a u trećem i četvrtom eksperimentu redoslijed dosjećanja ponovno je odabiran po slučaju, no sudionicima je na svakoj sekvenci unaprijed (eksp. 3) ili unatrag (eksp. 4) signalizirano kojeg će se podražaja najvjerojatnije morati dosjetiti prvog. Efekt privlačenja bio je vidljiv u sva četiri eksperimenta, i to pri dosjećanju obaju podražaja. Ovo istraživanje demonstrira robusnost efekta privlačenja u vidnom radnom pamćenju, što implicira da mehanizmi u podlozi tog efekta nisu podložni korekciji, odnosno da su sastavni dio temeljnih procesa kodiranja vidnih podražaja. - One of the basic characteristics of visual working memory (VWM) is that recall precision declines with the number of items to be memorised. This finding is interpreted as a consequence of the allocation of a limited pool of resources, whereby the amount of resources allocated to each item drops with each additional stimulus. Recent studies show that recall in VWM tasks also depends on the characteristics of the stimulus set which is to be memorised. Specifically, when memorising simple visual features of two stimuli (e.g. their orientations), the recall of one stimulus's features is marked by a systematic bias towards the other stimulus's features. In this study, we wanted to examine how robust this effect is to experimental manipulations of memory precision. In four experiments, participants (N = 33) memorised and recalled the orientations of two simultaneously presented stimuli. In the first experiment, the recall order was chosen at random. In the second, participants had to choose the recall order themselves. In the third and fourth experiments, recall order was again chosen at random, but participants were presented with a cue before (exp. 3) or after (exp. 4) the stimuli were displayed, which indicated which of the stimuli is most likely to be recalled first. The attraction effect was observed in all four experiments and affected the recall of both stimuli. This study demonstrates the robustness of the attraction effect in VWM, implying that the mechanisms underlying the effect are not susceptible to correction, or in other words, that it is a part of the fundamental processes of coding visual stimuli.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 441-460  
 Elektronička verzija članka
Radno pamćenje -- Vidno radno pamćenje -- Efekt privlačenja -- Pamćenje -- Orijentacija
159.9
HA19-00828

MILIĆ, Andrea
Envy - an unwanted, yet unavoidable and necessary emotion [Elektronička građa] / Andrea Milić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 371-375. - Abstract ; Sažetak. - Envy is a word signifying an emotion that arises from social comparison and signals that one is outperformed by another person, or group of people, which makes one feel painful inferiority. It originates from the Latin "invidere" which means to "gaze maliciously". Yet, this emotion does not want to be communicated. It is hard to identify or admit it, partly because of a range of other negative emotions, such as hostility, resentment and rejection that accompany envious feelings. Envy may also trigger admiration that motivates one to "do better". However, subjective, historical and philosophical accounts overwhelmingly speak of its negative consequences. Not surprisingly, envy is regarded as a social taboo. Even the traditional scientific community considers envy as a "second class" emotion. It is said that envy does not meet the criteria for basic emotions. Only recently, with the paradigmatic shift in modern evolutionary psychology, a new framework was offered and started shedding light onto the emotion nobody likes to feel, think or talk about. This paper presents a review of theoretical considerations, predictions and empirical results, emerging from a relatively small amount of studies that incited a change in the conceptualization of this unwanted and seemingly inept emotion. - Zavist je emocija koja proizlazi iz usporedbe s drugima i upućuje na to da je netko bolji od nas u nečemu te donosi osjećaj bolne inferiornosti. Riječ potječe od latinske riječi "invidere", što znači "zlobno promatrati". Ipak, ta emocija često se prikriva. Teško ju je prepoznati ili priznati, djelomično stoga što osjećaj zavisti prate mnoge druge negativne emocije poput neprijateljstva i odbojnosti. No zavist može izazvati i divljenje, koje nas motivira da budemo uspješniji. Međutim, subjektivna iskustva, povijesni i filozofski zapisi svjedoče o mahom negativnim posljedicama zavisti, stoga ne čudi što se zavist smatra društvenim tabuom. Čak i tradicionalni znanstveni krugovi proglašavaju zavist "drugorazrednom emocijom", odnosno navode da se zavist ne ubraja u osnovne emocije. Tek je nedavno, zahvaljujući paradigmatskom okretu unutar moderne evolucijske psihologije, ponuđen nov okvir koji omogućava bolje razumijevanje ove emocije, koju nitko ne voli osjećati, razmišljati ili razgovarati o njoj. Ovaj rad predstavlja pokušaj pregleda teoretskih razmatranja, predikcija i empirijskih rezultata proizašlih iz relativno malog broja istraživanja koja su izazvala promjenu u konceptualizaciji ove neželjene i naizgled beskorisne emocije.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 355-375  
 Elektronička verzija članka
Emocije -- Zavist -- Društvena usporedba -- Evolucijska psihologija
159.9
HA19-00829

TOPLAK, Maggie E.
Estimations of competence in neurodevelopmental conditions [Elektronička građa] : a review / Maggie E. Toplak, Jonathan Weiss, Joshua Doidge, Elizabeth A. Wanstall. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 223-232. - Abstract. - Estimations of competence paradigms offer methods to help us measure how well we track our performance. Bridging across the clinical research and metacognitive research traditions, we identified the Positive Illusory Bias (PIB), metamemory and meta-reasoning paradigms for assessing estimation of competence in neurodevelopmental conditions. Overall, studies from PIB paradigms suggest that individuals with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Autism, Intellectual Disability and Learning Disability tend to display a positive bias in their performance relative to other informants. In metamemory paradigms, individuals with these neurodevelopmental conditions tend to show more discrepancy between their subjective judgments and their memory performance relative to comparison controls, but these findings have been less consistent than for PIB. Meta-reasoning has been less well-studied across neurodevelopmental conditions. In order to advance our understanding of whether estimation of competence is a significant domain for understanding neurodevelopmental conditions, consideration must be given to conceptual models for each neurodevelopmental condition, methodological issues (paradigm selection and interpretation of self-report and subjective judgment) and developmental considerations.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 193-232  
 Elektronička verzija članka
Metakognicija -- Kompetencije -- Poremećaj pažnje -- Hiperaktivnost -- Autizam -- Neurorazvojni poremećaji
159.9
616
HA19-00830

WANG, Selina
Fluency and feeling of rightness [Elektronička građa] : the effect of anchoring and models / Selina Wang, Valerie Thompson. - Graf. prikazi.
Bilješke uz tekst. - Prilozi na str. 67-72. - Bibliografija: str. 63-66. - Abstract. - Feeling of Rightness (FOR) is a metacognitive experience accompanying people's intuitive answers that predicts the probability of subsequently changing answers (Thompson, Prowse Turner, & Pennycook, 2011). Previous research suggested FOR judgments are influenced by cues such as fluency, i.e., the ease with which an answer comes to mind. In the current paper, we examine the relationship between FOR, fluency, and answer changes; in particular, we were interested in whether answer fluency drives the effect of FOR on subsequent behaviours pertaining to answer changes. Reasoners (N = 64) in each of four experiments were asked to determine the validity of 32 syllogisms that consisted of single-model and multiple-model problems. In addition, each problem was randomly paired with a question containing either a high anchor value (80% or 90%) or a low anchor value (10% or 20%). In the first two experiments, reasoners then provided a FOR rating on a scale from 0 to 100 and indicated whether they would like to attempt to re-answer the question. The last two experiments served as the control experiments in which the FOR judgements were removed. The anchoring manipulation affected FOR judgments but not re-answer choices; it also did not affect answer fluency. Thus influencing FOR without affecting answer fluency had no effect on people's subsequent re-answer choices. In contrast, fluency was a reliable predictor of both FOR and re-answer choices. That is, when answers came to mind slowly, FORs were lower and people were more likely to choose to re-answer the problems. Thus, fluency appears to mediate the relationship between FOR and re-answer choices.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 37-72  
 Elektronička verzija članka
Osjećaj ispravnosti -- Metakognicija -- Rasuđivanje -- Silogističko zaključivanje -- Mentalni modeli
159.9
HA19-00831

MATA, André
Further tests of the metacognitive advantage model [Elektronička građa] : counterfactuals, confidence and affect / André Mata. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 123-124. - Abstract. - This study tested whether people have an accurate sense of how good their reasoning is, as measured by their confidence in their responses, and how good they feel after they give those responses. First, incorrect responders were unjustifiably confident in their responses. However, correct responders were even more confident, and this confidence boost was found to come from their awareness of alternative solutions that are intuitive but incorrect. An affect measure revealed the same pattern: correct responders felt better, and incorrect responders felt worse, after they solved reasoning problems, but this was only the case when post-reasoning affect was measured after participants were instructed to think of alternative solutions. Implications are discussed for the possibility of implicit error monitoring, the role of counterfactual thinking in meta-reasoning, and the use of affective measures in meta-reasoning research.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 115-124  
 Elektronička verzija članka
Metakognicija -- Meta-rasuđivanje -- Samouvjerenost
159.9
HA19-00832

ACKERMAN, Rakefet
Heuristic cues for meta-reasoning judgments [Elektronička građa] : review and methodology / Rakefet Ackerman. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 15-20. - Abstract. - Metacognitive research aims to explain how people regulate their effort when performing cognitive tasks, to expose conditions that support reliable monitoring of chance for success, and to provide a basis for developing improvement guidelines. The essence of the domain is that monitoring drives control: people continually self-assess their chance for success before, during, and after performing a cognitive task, and use these judgments to guide their effort-allocation decisions (e.g., whether to reconsider an answer option, change strategy, seek help, or give up). Thus, factors that underlie metacognitive judgments affect the efficiency with which people perform cognitive tasks. This paper focuses on meta-reasoning – the monitoring and control processes that apply to reasoning, problem-solving, and decision-making tasks. So far, relatively little is known about heuristic cues used for inferring meta-reasoning judgments. This paper reviews the known heuristic cues and offers methodological guidelines for a critical reading of existing research and for designing high-quality studies that will advance this important domain.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 1-20  
 Elektronička verzija članka
Metakognicija -- Rasuđivanje -- Rješavanje problema -- Heuristika
159.9
HA19-00833

MARIĆ, Nikola
Hipoteza zamišljenog kontakta [Elektronička građa] : uloga radnog pamćenja / Nikola Marić, Jadranka Kolenović Đapo, Nermin Đapo. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 267-270. - Sažetak ; Abstract. - Prema hipotezi zamišljenog kontakta dovoljna je samo vizualizacija socijalnog kontakta pozitivnog tona prema vanjskoj grupi kako bi došlo do promjene u negativnim stavovima. U ovom je istraživanju ispitivana uloga kapaciteta radnog pamćenja u zamišljenom kontaktu. Provedene su dvije studije. U prvoj je, kvazieksperimentalnoj studiji, pokazano da osobe koje imaju manji kapacitet radnog pamćenja imaju negativnije opise zamišljenog kontakta i negativnije stavove prema vanjskoj grupi u odnosu na osobe većeg kapaciteta radnog pamćenja. Druga, eksperimentalna studija, proširila je nalaze prve studije te je pokazano da su osobe koje su neposredno pred zamišljanje kontakta s članom vanjske grupe imale dodatno opterećenje radnog pamćenja posljedično imale negativnije opise zamišljenog kontakta i negativnije stavove prema članovima vanjske grupe nego skupina ispitanika koja nije imala dodatno opterećenje radnog pamćenja. Medijacijska analiza potvrdila je hipotezu da je (ne)mogućnost održavanja pozitivnog tona zamišljene interakcije mehanizam koji uvjetuje uspješnost zamišljenog kontakta na smanjenje negativnih stavova. Nalazi obiju studija upućuju na to da je kapacitet radnog pamćenja jedan od faktora koji uvjetuje uspješnost intervencije zamišljenim kontaktom. Dobiveni rezultati otvaraju nova pitanja o efikasnosti zamišljenog kontakta u promjenama stava. - According to the Imagined Contact Hypothesis, mental visualization of positive intergroup contact is sufficient to reduce the prejudice toward outgroup members. The role of working memory capacity in the imagined contact effect was investigated in our study. Two studies were conducted. The first, quasi-experimental study showed that participants with lower working memory capacity have more negative descriptions of the imagined intergroup contact and more negative attitudes towards outgroup members when compared to participants with higher working memory capacity. The second, experimental, study extended the results from the first study and showed that experimentally reducing working memory capacity leads to more negative descriptions of the imagined contact and more negative attitudes towards outgroup members. Mediation analysis confirmed the hypothesis that (un)ability to maintain positive tonality of imagined contact is a mechanism which causes success of imagined contact on negative attitude reduction. Results from both studies are consistent with our hypothesis that working memory capacity is one of the factors which influences the efficacy of the imagined intergroup contact intervention. The results obtained in our study open new question about the efficiency of imagined contact in attitude change.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 251-270  
 Elektronička verzija članka
Radno pamćenje -- Hipoteza zamišljenog kontakta -- Socijalni kontakti -- Pozitivna korelacija -- Medijacijska analiza
159.9
HA19-00834

BANAI, Benjamin
Kako izgleda vođa? [Elektronička građa] : Evolucijski pogled na pristranosti prema obilježjima lica vođa / Benjamin Banai, Zvjezdan Penezić.
Bibliografija: str. 559-566. - Sažetak ; Abstract. - Ljudsko je lice spolno dimorfna karakteristika, a morfologija lica povezana je s različitim biološkim markerima. Prilikom percepcije lica druge osobe pojedinci stvaraju dojmove o spolu, dobi, etničkoj pripadnosti, ali i emocionalnim stanjima i osobinama ličnosti te osobe. Ovaj je proces automatski, iznimno brz i uključen je u sve situacije socijalne interakcije. Brojna istraživanja upućuju na to da ljudi imaju pristranosti prema određenim fenotipima lica prilikom donošenja odluke o tome tko bi trebao biti vođa njihove grupe, bilo da je riječ o ekonomskim ili političkim grupama. U ovom će preglednom radu biti prikazani nalazi koji iz perspektive evolucijske psihologije pokušavaju razjasniti nastanak i funkciju spomenutih pristranosti. Kao glavni teorijski okviri bit će predstavljeni: evolucijska teorija vodstva, biosocijalni model kategorizacije vođa te hipoteza evolucijske kontingencije. Nadalje, bit će opisana istraživanja koja pokazuju da ljudi preferiraju vođe s licima koja izgledaju kompetentno, ovisno o kontekstu muževno ili ženstveno, te privlačno. Na koncu, bit će prikazani određeni nedostaci istraživanja u ovom području, zajedno sa smjernicama za buduća istraživanja. - Human face is a sexually dimorphic trait, and its morphology is related to various biological markers. During face perception, people make several inferences about others, such as sex, age, ethnicity, emotional state or personality traits. This process is automatic and rapid, and is included in all forms of social interactions. Some studies indicate that people have certain biases towards specific facial phenotypes during decision-making about who is the best candidate to be a group leader in an economic or political context. In this review paper, origins and functions of aforementioned biases will be discussed from an evolutionary psychological perspective. Evolutionary leadership theory, biosocial leadership categorization model and evolutionary-contingency hypothesis will be presented as the main theoretical frameworks in the field. Moreover, findings regarding bias towards perceived facial competence, masculinity-femininity and attractiveness will be described. Lastly, some limitations in the field will be addressed, together with the recommendations for future studies.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 549-566  
 Elektronička verzija članka
Vođa -- Percepcija lica -- Kategorizacija vođa -- Evolucijska psihologija -- Socijalna interakcija
159.9
611
316
HA19-00835

TUCE, Đenita
Kvaliteta obiteljskih i vršnjačkih odnosa kao odrednice samopoštovanja kod adolescenata [Elektronička građa] / Đenita Tuce, Jadranka Kolenović-Đapo, Indira Fako. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 675-679. - Sažetak ; Abstract. - Cilj je ovog istraživanja ispitati doprinos varijabli obiteljskog i varijabli vršnjačkog konteksta u objašnjenju samopoštovanja tijekom rane, srednje i kasne adolescencije. U istraživanju je sudjelovalo 344 osnovnoškolaca, 370 srednjoškolaca te 357 studenata. Prosječna dob sudionika u skupini mlađih adolescenata iznosi M = 12.6 (SD = 0.63), u skupini srednjih adolescenata M = 16.5 (SD = 0.57), a u skupini starijih adolescenata M = 20.6 (SD = 1.17). Primijenjeni su sljedeći instrumenti: Upitnik općih podataka, Upitnik roditeljskog prihvaćanja-odbacivanja, Skala obiteljske prilagodljivosti i kohezivnosti, Upitnik kvalitete prijateljstva, Upitnik privrženosti vršnjacima – revidirana verzija i Rosenbergova skala za mjerenje samopoštovanja. Rezultati provedenih hijerarhijskih regresijskih analiza upućuju na to da set prediktorskih varijabli objašnjava 38% ukupne varijance samopoštovanja kod mlađih, 21% ukupne varijance samopoštovanja kod srednjih i 27% ukupne varijance samopoštovanja kod starijih adolescenata. Kada su u pitanju obiteljske varijable, u skupini mlađih i srednjih adolescenata značajni su prediktori samopoštovanja varijable roditeljsko prihvaćanje-odbacivanje od strane majke i obiteljska prilagodljivost i kohezivnost, a kod starijih adolescenata varijable roditeljsko prihvaćanje-odbacivanje od strane majke i oca. Od varijabli vršnjačkog konteksta kao značajan prediktor samopoštovanja u sve tri skupine adolescenata izdvojila se kvaliteta privrženosti vršnjacima. Dobiveni rezultati upućuju na to da je pri razmatranju obiteljskih i vršnjačkih odrednica samopoštovanja kod adolescenata nužno uzeti u obzir različite oblike obiteljskih i vršnjačkih interakcija, ali i uvažavati razvojne specifičnosti pojedinih razdoblja adolescencije. - The aim of this paper was to examine the contribution of family, and peers context variables in explaining the variance of self-esteem during early, middle, and late adolescence. The research sample consisted of 344 elementary school students, 370 high school students and 357 college students. The average age of participants was M = 12.6 (SD = 0.63) for young adolescents, M = 16.5 (SD = 0.57) for middle adolescents, and M = 20.6 (SD = 1.17) for older adolescents. The following instruments were applied: General Data Questionnaire, Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale, Friendship Quality Questionnaire, Inventory of Peer Attachment-Revised and Self-esteem Scale. The results of hierarchical analyses indicate that set of predictor variables account for 38% of total variance of self-esteem in young, 21% of total variance of self-esteem in middle and 27% of total variance of self-esteem in older adolescents. With respect to family context variables, the self-esteem was significantly predicted by parental acceptance-rejection of mothers and family cohesion and adaptability in young and middle adolescents, and by perceived parental acceptance-rejection of both (mothers and fathers) in older adolescents. Considering peer context variables, in all three adolescent groups, the self-esteem was significantly predicted by perceived quality of attachment with peers. The results of this study indicate the necessity of taking into account the different forms of family and peers interactions, as well as the developmental specificities of a particular period of adolescence when considering family and peers determinants of self-esteem in adolescents.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 661-679  
 Elektronička verzija članka
Samopoštovanje -- Adolescencija -- Obiteljski odnosi -- Vršnjački odnosi
159.9
HA19-00836

PUKLEK Levpušček, Melita
Links between academic motivation, psychological need satisfaction in education, and university students' satisfaction with their study [Elektronička građa] / Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 584-586. - Abstract ; Sažetak. - Student motivation represents an important factor in their academic performance. The present study explored university students' academic motivation across the academic year and its relationship with psychological need satisfaction in the study context and academic adjustment. Deci and Ryan's Self-Determination Theory (SDT) presents a theoretical framework of this study. 124 students participated in both waves of data collection. They answered the Academic Motivation Scale, College Version (AMS-C 28) in the fall of the academic year, and seven months later they answered the question about their certainty of study choice and completed again the AMS-C 28. Additionally, they answered the items about their psychological need satisfaction (autonomy, competence, relatedness) in the current academic year and the items about their satisfaction with the study. The results showed that all forms of academic motivation (as distributed along the SDT motivational continuum) remained highly stable within one academic year. More autonomous motivational orientation related to higher perceived satisfaction of psychological needs. Furthermore, it significantly predicted students' satisfaction with the study and certainty about the study choice. When students' satisfaction of psychological needs in the current academic year was entered into the regression model, it predicted satisfaction with the study and certainty in study choice over and above the students' level of autonomous motivation. The study showed the importance of creating learning environments that respond to students' psychological study needs. - Motivacija studenata predstavlja važan čimbenik školskoga postignuća. Ovim je istraživanjem ispitana akademska motivacija studenata tijekom akademske godine i njezin odnos sa zadovoljenjem psiholoških potreba u kontekstu studiranja te s akademskom prilagodbom. Teorijski okvir ovog istraživanja predstavlja teorija samoodređenja (SDT) Decija i Ryana. U obje su točke mjerenja sudjelovala 124 studenta. Na početku akademske godine studenti su ispunili Skalu akademske motivacije, verziju za studente (AMS-C 28), a sedam mjeseci kasnije odgovorili su na pitanje o svojoj sigurnosti izborom studija te ponovno ispunili AMS-C 28. Pored toga, procijenili su stupanj zadovoljenosti psiholoških potreba (za autonomijom, kompetencijom i povezanošću) u tekućoj akademskoj godini te svoje zadovoljstvo studijem. Rezultati su pokazali da su svi oblici akademske motivacije (raspoređeni po motivacijskom kontunuumu SDT-a) tijekom akademske godine ostali vrlo stabilni. Viša autonomna motivacijska orijentacija bila je povezana s većim percipiranim zadovoljenjem psiholoških potreba te je bila značajan prediktor zadovoljstva studenata studijem i sigurnosti u izbor studija. Kada je zadovoljenje psiholoških potreba studenata u tekućoj akademskoj godini uneseno u regresijski model, predviđalo je zadovoljstvo studijem i sigurnost u izbor studija povrh autonomne motivacije studenata. Istraživanje je uputilo na važnost stvaranja okruženja za učenje koje je responsivno na psihološke potrebe studenata vezane uz studij.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 567-587  
 Elektronička verzija članka
Tercijano obrazovanje -- Akademska motivacija -- Zadovoljstvo studijem -- Psihološke potrebe -- Studenti -- Regresijska analiza
159.9
378
316
HA19-00837

OPAT Jozić, Nikolina
Manipulacija ponašanjem romantičnog partnera [Elektronička građa] : provjera psihometrijskih karakteristika instrumenata / Nikolina Opat Jozić, Jelena Ombla. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 329-331. - Sažetak ; Abstract. - Prema gledištu evolucijske psihologije manipulacija uključuje načine na koje ljudi namjerno pokušavaju mijenjati ponašanje drugih (Buss, 1987). Manipulativno ponašanje ima svoj razlog, svrhu ili cilj, a korištenje pojedinih taktika manipulacije ovisi o tome što želimo postići. Vrsta odnosa uvjetuje vrstu taktike koja se smatra primjerenom, a romantični su odnosi osobito bogat izvor informacija o aspektima manipulativnog ponašanja. Cilj je ovoga rada bio utvrditi psihometrijske karakteristike (konstruktnu valjanost i pouzdanost) prevedenih verzija skala taktika manipulacije (Tactics of Manipulation; Buss, 1992) i emocionalne manipulacije (Emotional Manipulation Scale; Austin, Farrelly, Black i Moore, 2007). Istraživanje je provedeno trima manjim studijama (N1 = 315, N2 = 281, N3 = 168), a sudionici su bili odrasle osobe koje su u romantičnoj vezi. Psihometrijska provjera karakteristika prevedenih i modificiranih verzija Skala taktika manipulacije (Buss, 1992) i Skale emocionalne manipulacije (Austin i sur., 2007) upućuje na to da se u oba slučaja radi o instrumentima trodimenzionalne latentne strukture i zadovoljavajuće pouzdanosti tipa unutarnje konzistencije. Prema dobivenim rezultatima emocionalna manipulacija pozitivno je, iako nisko, povezana s korištenjem taktika manipulacije. Drugim riječima, veća sklonost emocionalnoj manipulaciji podrazumjeva i sklonost korištenju taktika manipulacije. S druge strane, emocionalna inteligencija nije značajno povezana ni s emocionalnom manipulacijom ni s taktikama manipulacije. - According to evolution psychology manipulation includes manners in which people are trying to influence other people's behaviour (Buss, 1987). This influence includes specific reason, purpose or aim, depending on which tactics are being used. Type of relation influences the type of tactic that is considered to be the most appropriate one, while romantic relations offer a remarkable source of information about aspects of manipulative behaviour. The aim of this research was to determine psychometric characteristics (validity, reliability) of translated versions of Tactics of Manipulation (Buss, 1992) and Emotional Manipulation Scale (Austin, Farrelly, Black, & Moore, 2007). Research comprehended tri studies (N1 = 315, N2 = 281, N3 = 168) conducted on adult individuals in romantic relationship. Psychometric verification of translated and modified versions of Tactics of Manipulation (Buss, 1992) and Emotional Manipulation Scale (Austin et al., 2007) revealed that both instruments show three-dimensional latent structure and satisfying internal consistency reliability. According to results, emotional manipulation was in positive, although low, correlation with tactics of manipulation. In other words, a higher tendency to emotional manipulation at the same time means a tendency to use tactics of manipulation.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 313-332  
 Elektronička verzija članka
Manipulativno ponašanje -- Emocionalna manipulacija -- Taktike manipulacije -- Emocionalna inteligencija -- Romantični odnosi
159.9
HA19-00838

MORSANYI, Kinga
Mathematics anxiety and metacognitive processes [Elektronička građa] : proposal for a new line of inquiry / Kinga Morsanyi, Niamh Ní Cheallaigh, Rakafet Ackerman. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 163-169. - Abstract. - This paper presents a proposal for a new area of investigation that connects the metacognition literature, and especially the recently developed meta-reasoning framework, with research into mathematical reasoning, mathematics learning, and mathematics anxiety. Whereas the literature on mathematics anxiety focusses on the end result of learning and problem-solving, the metacognitive approach can offer further insight by a fine-grained analysis of the stages of these processes. In particular, it provides tools for exposing students' initial assessment of tasks and test situations, the targets they set for themselves, the process of monitoring progress, and decisions to stick with or abandon a particular solution. The paper outlines various ways in which the metacognitive approach could be used to investigate the effects of mathematics anxiety on mathematics learning and problem solving. This approach could help in answering questions like: Do anxious and non-anxious learners differ in how they prepare for an exam? Are anxious students more or less prone to overconfidence than non-anxious students? What metacognitive decisions mediate maths anxious participants' tendency to give up on problems too early? Additionally, this line of work has the potential to significantly expand the scope of metacognitive investigations and provide novel insights into individual differences in the metacognitive regulation of learning and problem solving. It could also offer some practical benefits by focusing the attention of educational designers on particular components within the learning process of anxious students.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 147-169  
 Elektronička verzija članka
Matematička anksioznost -- Samouvjerenost -- Meta-rasuđivanje -- Meta-kognitivni procesi -- Rješavanje problema
159.9
51
HA19-00839

BEESON, Natasha
Mental models or probabilistic reasoning or both [Elektronička građa] : reviewing the evidence for and implications of dual-strategy models of deductive reasoning / Natasha Beeson, Edward J. N. Stupple, Malcolm B. Schofield, Paul Staples.
Bibliografija: str. 31-35. - Abstract. - The present paper presents an overview of contemporary reasoning research to examine the evidence for and implications of the Dual Strategy Model of Reasoning. The Dual Strategy Model of Reasoning proposes that there are two types of reasoning strategy applied in deductive reasoning - counterexample and statistical. The paper considers Mental Models Theory and The Probability Heuristics Model as candidate specifications for these respective strategies and hypotheses are proposed on this basis. The Dual Strategy Model is further considered in the context of Dual Process theory, the Dual Source Model and Meta-reasoning and implications of the synergy between these proposals are considered. We finally consider the Dual Strategy Model in the context of individual differences, and normative considerations before proposing novel hypotheses and further avenues of research which we argue require exploration in this context.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 21-35  
 Elektronička verzija članka
Kognitivna psihologija -- Mentalni modeli -- Rasuđivanje -- Metakognicija
159.9
HA19-00840

PUTAREK, Vanja
Metacognitive feelings, conflict detection and illusion of linearity [Elektronička građa] / Vanja Putarek, Vesna Vlahović-Štetić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 188-192. - Abstract. - Studies on conflict detection have suggested that people are sensitive to conflict between their heuristic judgment and logical or probabilistic principles, but due to the inhibition failure, they do not disregard appealing heuristic answer. However, these studies were mostly conducted on syllogistic reasoning and base-rate problems. The question is whether findings about conflict detection can be applied to other materials and areas of reasoning. Current study focused on the illusion of linearity, in which people over-rely on linearity heuristic. Therefore, the aim of this study was to examine whether students detect the conflict between heuristic answer and logical/mathematical principles. Participants were 113 secondary school students from Zagreb, Croatia. Data were collected using a computer program, which consisted of instructions, 20 problems (10 linear and 10 non-linear) and sociodemographic questions. Problems were presented randomly in multiple-choice format and had three offered answers (correct answer, distractor, "none of the answers"). Response time for each problem was also measured. Results demonstrated that students mostly solved non-linear problems incorrectly and in accordance with linearity heuristic. Furthermore, the analysis of metacognitive feelings of confidence and difficulty revealed that students detected conflict between heuristic answer and mathematical principles. Moreover, overriding heuristic answer and generating correct answer to non-linear problems resulted in increased response time. Comparison between metacognitive feelings and response time in linear and non-linear problems indicates the importance of processing fluency and inhibition failure in the occurrence of the illusion of linearity.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 171-192  
 Elektronička verzija članka
Metakognitivni osjećaji -- Otkrivanje sukoba -- Iluzija linearnosti
159.9
HA19-00841

MARTINČEVIĆ, Marina
Mogu li videoigre osnažiti kognitivne sposobnosti? [Elektronička građa] / Marina Martinčević, Andrea Vranić.
Bibliografija: str. 521-528. - Sažetak ; Abstract. - Kognitivni treninzi predstavljaju intervenciju osmišljenu za unapređenje različitih aspekata kognitivnog funkcioniranja. Najučinkovitiji oblik treninga predstavljaju tzv. multimodalni treninzi, koji uključuju aktivnost više kognitivnih procesa i dovode do boljeg transfera stečenih vještina u svakodnevni život. Literatura sugerira kako se u različitoj populaciji videoigre, najpoznatiji primjer multimodalnoga treninga, mogu rabiti za unapređenje kognitivnih funkcija. S obzirom je na njihovu veliku popularnost cilj ovoga preglednog rada prikazati kognitivne mehanizme koji videoigre čine optimalnim medijem za kognitivno osnaživanje te učinke igranja različitih vrsta videoigara na kognitivne funkcije. Konkretno, u radu su prikazana različita teorijska objašnjenja učinkovitosti videoigara, mehanizmi učenja i transfera stečenih vještina. Osim toga, rad je usmjeren na tri najčešće korištene vrste videoigara u kognitivnim treninzima: ozbiljne igre, igre mentalnog treninga i komercijalne igre. Pritom se razmatra njihova učinkovitost kod različitih dobnih skupina i neuropsiholoških bolesnika. Zbog velike raznolikosti komercijalnih igara dan je prikaz dosadašnjih nalaza učinkovitosti različitih žanrova komercijalnih igara u kognitivnom osnaživanju. U posljednjem su dijelu rada dane preporuke istraživačima za daljnje provjere učinkovitosti videoigara kao oblika kognitivnog treninga. - Cognitive training is an intervention aimed at promoting various aspects of cognitive functioning. The most effective programs include the so-called multimodal training, i.e. interventions which include the activity of several cognitive processes and lead to far transfer of training-induced skills to everyday life. Video games represent a well-established example of multimodal training, leading to cognitive empowerment in various populations. Given the popularity of video games, this review aims to present: i) cognitive mechanisms required for gaming which turn video games into an optimal platform for cognitive empowerment and ii) cognitive effects of playing various types of video-games. More specifically, we review the theory behind the efficacy of video games, learning mechanisms promoted by gaming, and mechanisms of transfer. Also, we focus on the three most commonly used video games in cognitive training: serious games, brain training and commercial games, considering their effects in different age groups and neuropsychological patients. Due to the variety of commercial games, the research findings are presented via different genres of commercial games and their effects on cognitive functioning. In the last part of the paper, we give recommendations for future video game research as a form of cognitive training.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 507-528  
 Elektronička verzija članka
Videoigre -- Kognitivne sposobnosti -- Multimodalni trening
159.9
004
HA19-00842

MARTINAC Dorčić, Tamara
Odrednice pomaganja žrtvi u situacijama vršnjačkog nasilja [Elektronička građa] / Tamara Martinac Dorčić, Sanja Smojver-Ažić, Barbara Rončević Zubković, Svjetlana Kolić-Vehovec. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 695-699. - Sažetak ; Abstract. - Iako promatrači vršnjačkog nasilja aktivno ne sudjeluju u vršnjačkom nasilju, njihove reakcije mogu odigrati važnu ulogu u zaštiti žrtve. Cilj je rada ispitati u kojoj mjeri socijalne vještine, prepoznavanje primjerenih reakcija u situacijama vršnjačkog nasilja te samodjelotvornost i subjektivne norme vezane uz zaštitu žrtve mogu predvidjeti pomaganje žrtvi. U istraživanju su sudjelovali učenici od 12 do 14 godina (M = 12.69; SD = 0.72) iz deset europskih škola (Španjolske, Malte, Velike Britanije i Irske). Od početnog uzorka 359 učenika analizirani su odgovori 226 učenika (54.9% djevojčica) koji u situacijama vršnjačkog nasilja nisu bili žrtve i/ili nasilnici te su izjavili da u situacijama vršnjačkog nasilja nastoje pomoći žrtvi (70.8%) ili da u situacijama vršnjačkog nasilja ne čine ništa, ali smatraju da bi trebali pomoći (29.2%). Sudionici su ispunjavali online upitnik u školi, uz nadzor nastavnika. Upitnik se sastojao od niza skala, konstruiranih ili prilagođenih za potrebe ovog istraživanja kojima smo ispitali ciljane varijable: Upitnik nasilnik/žrtva, Skala empatije, Skala percipiranih socijalnih vještina, Skala samodjelotvornosti u zaštiti žrtve, Skala subjektivnih normi vezanih uz zaštitu žrtve te Upitnik primjerenosti reakcija u situaciji vršnjačkog nasilja. Doprinos promatranih varijabli u objašnjenju ponašanja pomaganja žrtvi ispitan je primjenom hijerarhijske logističke regresijske analize. Rezultati pokazuju da ispitane varijable u posljednjem koraku objašnjavaju između 18% i 25% varijance pomaganja žrtvi. Prepoznavanje primjerenosti reakcija u situacijama vršnjačkog nasilja (primjerenost asertivnih reakcija i neprimjerenost agresivnih i pasivnih reakcija) te samodjelotvornost u zaštiti žrtve značajni su pozitivni prediktori pomagačkog ponašanja. - Although bystanders do not actively participate in situations of peer violence, their reactions can play an important role in protecting the victim. Therefore, this paper aims to examine to what extent social skills, recognition of appropriate reactions in peer violence situations, and self-efficacy and subjective norms related to victim protection can predict the helping behaviour. Students aged 12 to 14 (M = 12.69; SD = 0.72) from ten European schools (from Spain, Malta, UK and Ireland) participated in the study. From the initial sample of 359 students, 226 students (54.9% of girls) stated that were exclusively bystanders in bullying situations (and not victims and/or bullies). In this paper, we have focused on two groups of bystanders: those who report that they are trying to help victims in situations of peer violence (70.8%) and those who do not do anything in situations of peer violence, but think that they should help the victim (29.2%). The participants filled out an on-line questionnaire with teachers' supervision. It consisted of a series of scales, constructed or adapted for the purpose of this research: Bully/victim questionnaire, Empathy scale, Social skills scale, Self-efficacy and subjective norm for protecting the victim scale, and Questionnaire about the appropriateness of reaction in a bullying situation. Hierarchical logistic regression was conducted to check the contribution of studied variables in the prediction of helping behaviour. Results show that the examined variables explain between 18% and 25% of the variance in helping behaviour. Recognizing the appropriateness of reactions in peer violence situations (the appropriateness of the assertive, the inappropriateness of passive and aggressive reactions) and self-efficacy in victim protection are significant positive predictors of helping behaviour.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 681-700  
 Elektronička verzija članka
Vršnjačko nasilje -- Pomaganje žrtvi -- Empatija -- Socijalne vještine -- Samodjelotvornost
159.9
364/365
HA19-00843

VALERJEV, Pavle
Performance and metacognition in scientific reasoning [Elektronička građa] : the covariation detection task / Pavle Valerjev, Marin Dujmović. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 109-112. - Abstract. - The aim of this study was to introduce a modified version of the covariation detection task to the meta-reasoning framework. This task has been used to assess scientific reasoning through the evaluation of fictitious experiment outcomes and hypothesis testing. The traditional covariation detection task was modified to include only the magnitude versus ratio-bias. The participants' task was to evaluate the effectiveness of an experimental manipulation in a series of fictitious experiments. Experiment 1 (N = 61) consisted of twenty covariation detection tasks. In half of the tasks, normative and heuristic responses were congruent, and for the other half they were incongruent. Experiment 2 (N = 48) had the same experimental design, however, the fictitious data was modified to increase the relative strength of the normative response. After each trial participants provided a judgment of confidence. Results confirmed that the main manipulation of congruence was successful. Participants were more accurate, faster and more confident in the congruent condition. The manipulation from Experiment 2 had a larger impact on response times than on confidence judgments and accuracy. Correct responses were faster in Experiment 2 when compared to Experiment 1, with higher confidence for correct congruent responses. Analyses by response type revealed large individual differences in the relative strength of the processes which generate normative and biased responses. Participants were faster and more confident when rationalizing in favour of their dominant response while they were slower and less confident when decoupling from that dominant response. The covariation detection task provides new valuable insight into meta-reasoning processes.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 93-113  
 Elektronička verzija članka
Kognitivna psihologija -- Metakognicija -- Rasuđivanje
159.9
HA19-00844

TAKŠIĆ, Iva
Psychological difficulties of nursing students [Elektronička građa] : is there a difference on various levels of study? / Iva Takšić, Olivera Petrak, Lada Perković. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 41 jed. - Abstract ; Sažetak. - The research of students adapting to university life, difficulties in coping with the academic demands, and personal problems students face during their study is important for a better understanding of their needs in order to prevent possible mental health problems in the student population and increase the overall quality of study. When researching the difficulties that students face, one of the important factors to be taken into account is the type of study, for instance whether they study full or part time. Since nursing students represent the largest student population at the University of Applied Health Sciences in Zagreb, Croatia, we investigated the differences in the perceived difficulties during studying between full-time undergraduate nursing students and part-time specialist graduate nursing students, most of whom already work as professional nurses. In a sample of 231 participants, there were 143 undergraduate students with the average age of 26.38 years (90.2% females) and 88 specialist graduate students with the average age of 37.52 years (95.5% females). We examined the frequency of 62 difficulties that students may encounter during their study using a survey by the Student Counselling Centre at the Faculty of Philosophy in Zagreb. On average, nursing students perceived 12 difficulties. The most frequent difficulties all students struggle with are nervousness or tension, financial problems, fear of failure, inefficient time management, insecurity, and changes in eating habits. There is no significant difference in the total frequency of perceived difficulties between undergraduate and graduate students but we found significant differences between these two groups in the number of students who encountered particular difficulties regarding 13 issues. - Istraživanja prilagodbe i problema s kojima se susreće studentska populacija važna su za bolje razumijevanje studentskih potreba, povećanje kvalitete studiranja te poboljšanje mentalnog zdravlja samih studenata. Poteškoće s kojima se studenti najviše susreću raznolike su, a važan faktor o kojem treba voditi računa jest i sam način studiranja. Zanimala nas je razlika u problemima prilagodbe kod studenata redovnoga stručnog studija i specijalističkoga (diplomskog) studija sestrinstva, kao jednog od najbrojnijih studija na Zdravstvenom veleučilištu. Na uzorku od 231 sudionika ispitali smo učestalost pojavljivanja različitih poteškoća s kojima se tijekom studija suočavaju studenti preddiplomskog (N = 143) i diplomskog studija sestrinstva (N = 88), primijenivši anketu koju nam je ustupilo Savjetovalište za studente FFZG-a. Prosječna dob sudionika redovnoga stručnog studija iznosi 26,38 godina (21 – 47), pri čemu među njima prevladavaju studentice (90,2 %), dok je prosječna dob sudionika specijalističkoga (diplomskog) studija sestrinstva 37,52 godine (23 – 56) te isto tako prevladava ženski spol (95,5 %). Studenti sestrinstva u prosjeku navode 12 poteškoća, a najčešće su nervoza ili napetost, financijski problemi, strah od neuspjeha u studiju, neracionalna upotreba vremena te promjene u navikama hranjenja i nesigurnost. Studenti preddiplomskog i diplomskog studija znatno se razlikuju po 13 poteškoća, ali ne i u ukupnom broju poteškoća koje ih muče. Najizrazitije razlike dobivene su za probleme sa sustanarima, komunikaciju s profesorima za preddiplomske te za financijske probleme i prilagodbu režimu studiranja za diplomske studente. U slučaju poteškoća, 65,4 % studenata potražilo bi besplatnu psihološku pomoć, pri čemu znatno više studenata diplomskog studija, a na traženje pomoći spremniji su studenti s većim brojem poteškoća.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 2 ; str. 121-131  
 Elektronička verzija članka
Sestrinstvo -- Studenti -- Psihičke poteškoće -- Prilagodba
159.9
614
378
HA19-00845

BAJŠANSKI, Igor
The relationship between consistency and consensuality in syllogistic reasoning [Elektronička građa] / Igor Bajšanski, Valnea Žauhar. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 88-91. - Abstract. - In this study, we examined the effects of response consensuality in syllogistic reasoning on patterns of answer change by using the two-response paradigm. Participants evaluated 24 syllogistic problems previously found to differ in consensuality, including consensually correct (CC), consensually wrong (CW), and nonconsensual (NC) items. Each problem was presented two times and participants were required to provide an initial quick answer to the first presentation, to rethink the problem, and to provide their second and final response without time limits to the second presentation. Participants reported the feeling-of-rightness (FOR) following the initial response, and the final judgment of confidence (FJC) after the final response. Following the assumptions of Koriat's (2012) Self-Consistency Model of confidence, we expected higher probability of answer change for initial nonconsensual responses than for initial consensual responses. The results showed that patterns of answer change, as well as metacognitive judgments and response times, were related to item consensus and response consensuality. Nonconsensual responses were more likely to be changed than consensual responses, and the probability of answer change correlated negatively with item consensus. Faster response times and higher FORs and FJCs were obtained for consensual and consistent responses than for nonconsensual and inconsistent responses. The obtained results indicate that answer change may in part be a consequence of random fluctuations in representation sampling, or in generating evidence that supports each of the two response options.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 1 ; str. 73-91  
 Elektronička verzija članka
Silogističko zaključivanje -- Samouvjerenost -- Model samodosljednosti
159.9
HA19-00846

UŠTO, Muamer
Replication of the "Asch effect" in Bosnia and Herzegovina [Elektronička građa] : evidence for the moderating role of group similarity in conformity / Muamer Ušto, Saša Drače, Nina Hadžiahmetović. - Graf. prikazi.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 597-599. - Abstract ; Sažetak. - In the present study, we tried to replicate a classic Asch effect in the cultural context of Bosnia-Herzegovina and to explore the potential impact of group similarity on conformity. To answer these questions Bosniak (Muslim) students (N = 95) performed classic Asch's line judgment task in the presence of five confederates (the majority) who were ostensibly either of a similar ethnic origin (in-group), different ethnic origin (out-group) or no salient ethnic origin. The task involved choosing one of three comparison lines that was equal in length to a test line. Each participant went through 18 test trials including 12 critical trials in which confederates provided an obviously wrong answer. In line with past research, the results revealed a clear-cut and powerful "Asch effect" wherein participants followed the majority in 35.4% of critical trials. More importantly, this effect was moderated by group similarity. Thus, in comparison to no salient group identity condition, conformity was maximized in the in-group majority condition and minimized in the out-group majority condition. Taken together, our results support the universal finding of "Asch effect" and provide clear evidence that similarity with the majority plays an important role in the conformity phenomenon. - U ovom smo istraživanju pokušali replicirati klasični Aschov efekt u kulturnom kontekstu Bosne i Hercegovine te ispitati potencijalni utjecaj sličnosti s grupom na konformizam. U ispitivanju su sudjelovali studenti Bošnjaci (Muslimani, N = 95), koji su, u prisutnosti pet eksperimentatorovih suradnika, koji su im bili predstavljeni kao osobe istoga etničkog podrijetla, različitoga etničkog podrijetla ili kao osobe čije etničko podrijetlo nije bilo istaknuto, proveli klasični Aschov zadatak procjene crta. Zadatak se sastojao u odabiru jedne od triju crta za usporedbu koja je bila jednake duljine kao testna crta. Svaki je sudionik prošao kroz 18 testnih pokušaja koji su uključivali 12 kritičnih pokušaja na kojima su eksperimentatorovi suradnici davali očigledno pogrešan odgovor. Očekivano, u skladu s ranijim istraživanjima, rezultati su pokazali jasan i snažan Aschov efekt, gdje su sudionici slijedili većinu u 35.4% kritičnih pokušaja. Važno je istaknuti da je ovaj efekt varirao u ovisnosti o sličnosti s grupom. Naime, u usporedbi s uvjetom u kojem grupni identitet nije bio istaknut, konformizam je bio veći u uvjetu unutargrupne većine, odnosno manji u uvjetu izvangrupne većine. Promatrano u cjelini, naši rezultati potvrđuju univerzalni nalaz Aschova efekta te nude nedvojben dokaz da sličnost s većinom igra važnu ulogu u fenomenu konformizma.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 589-599  
 Elektronička verzija članka
Konformizam -- Aschov efekt -- Teorija samokategorizacije
159.9
316
HA19-00847

JURKOVIĆ, Eva
Scenariji budućnosti - afektivne i kognitivne reakcije ljudi na informacije o budućnosti i tehničkom razvoju [Elektronička građa] / Eva Jurković, Dragutin Ivanec. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 351-353. - Sažetak ; Abstract. - Cilj je istraživanja bio ispitati kognitivne i afektivne reakcije ljudi na informacije o vrlo brzom tehničkom razvoju koji će se, sukladno Mooreovu zakonu o eksponencijalnom razvitku tehnike i predviđanjima stručnjaka za računalne znanosti, u bliskoj budućnosti još više ubrzati i proširiti na sve domene ljudskog života. Pitanje je koliko su ljudi spremni na te promjene i kako bi ih mogli prihvaćati ili odbijati, kako s afektivnog, tako i kognitivnog aspekta. U istraživanju su sudjelovale tri skupine sudionika (N = 197). Prva je kroz planirano predavanje dobila informacije o budućnosti tehničkog razvoja, koje su se temeljile na znanstvenim predviđanjima i promišljanjima autoriteta. Druga je skupina dobila implicitne informacije o mogućim promjenama kroz prikazivanje jednoga znanstvenofantastičnog filma. Treća je skupina bila referentna, odnosno nije dobila nikakve informacije. Kod prvih dviju skupina prikupljeni su podaci o afektu prije i poslije predavanja/filma, a kod sve tri skupine prikupljeni su podaci o percepciji budućnosti te percepciji pozitivnosti napretka. Rezultati su pokazali da su skupine koje su bile izložene informacijama o budućnosti sustavno procjenjivale budućnost negativnije nego referentna skupina. Te su razlike bile statistički značajne, ali relativno male. Pokazalo se da su i neke stabilne karakteristike iz domena ličnosti, poput optimizma i dimenzije intelekta, bile blago pozitivno povezane s percepcijom budućnosti. Rezultati impliciraju na važnost pokretanja interdisciplinarnih akademskih rasprava o mogućim utjecajima brzog razvoja tehnike na život ljudi kako bismo olakšali prilagodbu ljudi na brz razvoj koji nam predstoji. - The aim of this research was to examine the cognitive and affective reactions of people to the information about rapid technical development which will, according to Moore's law and predictions of computer science specialists, be speedily accelerated and extended to all domains of human life in the near future. It is questionable whether people are ready for these changes and how would they react on them, both from an affective and a cognitive point of view. The study involved three groups of participants (N = 197). The first received information on the future of technical development based on scientific predictions and thoughts of authority through the carefully planned lecture. The other group received implicit information on possible changes connected with rapid development by displaying a science fiction film. The third group was referential - participants did not receive any information. The data on the perception of the future and of the positivity of progress were collected in all three groups. The results showed that the groups that were exposed to information about the future systematically assessed the future more negatively than the reference group. These differences were statistically significant but relatively small. Some of the stable characteristics of the personality domain, such as optimism and the dimension of intellect, have been shown to be slightly positively associated with the perception of the future. The results imply the importance of interdisciplinary academic discussions on the potential impact of the rapid development of technology on people's lives to facilitate the adjustment of people to such development.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 333-353  
 Elektronička verzija članka
Tehnologija -- Budućnost -- Razvoj -- Napredak -- Kognitivne reakcije -- Afektivne reakcije
159.9
62
001
HA19-00848

REIĆ Ercegovac, Ina
Svjesnost u roditeljstvu majki i očeva djece različite dobi [Elektronička građa] : validacija hrvatske inačice upitnika / Ina Reić Ercegovac, Maja Ljubetić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 414-418. - Sažetak ; Abstract. - Cilj je ovoga rada bio istražiti koncept svjesnosti u roditeljstvu (engl. mindful parenting) s obzirom na njegovu strukturu, povezanost s konceptom usredotočene svjesnosti (engl. mindfulness) i doživljajem roditeljstva, te ispitati razlikuju li se majke i očevi djece različite dobi u svjesnom roditeljstvu. Jedan od ciljeva ovoga istraživanja bio je validirati hrvatsku verziju Upitnika svjesnog roditeljstva (McCaffrey, 2015), za koji je autorica utvrdila da se sastoji od dva faktora – roditeljske samoefikasnosti i usmjerenosti na dijete. Stoga se u istraživanje krenulo od pretpostavke da će podaci prikupljeni na uzorku naših roditelja također potvrditi dvofaktorsku strukturu Upitnika. Također, pretpostavka je bila da će majke iskazati višu razinu svjesnosti u roditeljstvu u odnosu na očeve, da će usredotočena svjesnost biti značajan prediktor svjesnog roditeljstva, kao i pozitivno iskustvo s vlastitim roditeljima u djetinjstvu. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 515 roditelja (320 majki i 195 očeva) koji su ispunili Upitnik općih podataka, Kratku skalu iskustva s vlastitim roditeljima, Skalu usredotočeno svjesne pažnje i svjesnosti, Upitnik svjesnog roditeljstva te Skalu roditeljske kompetentnosti. Rezultati su pokazali da podaci prikupljeni ovim istraživanjem bolje pristaju modelu svjesnog roditeljstva s pet faktora: usmjeravanje pažnje na dijete s prihvaćanjem, empatično razumijevanje djeteta, roditeljska samoefikasnost, roditeljska svjesnost te ne-reaktivnost. Nadalje, pokazalo se da majke više usmjeravaju pažnju na dijete te iskazuju višu razinu empatičnog razumijevanja u odnosu na očeve. Utvrđena je značajna povezanost svjesnog roditeljstva s percepcijom roditeljske kompetentnosti i zadovoljstva dok se, suprotno očekivanjima, usredotočena svjesnost na intrapersonalnoj razini nije pokazala značajnim prediktorom svjesnosti u roditeljstvu. - The aim of this study was to explore the concept of mindful parenting with regard to its structure, its relation to the concept of mindfulness and parenting experience. The study also aimed at exploring whether parents of children at different age express differences in mindful parenting. One of the aims of this study was to validate the Croatian version of the Mindfulness in Parenting Questionnaire (McCaffrey, 2015) that consists of two factors - Parental Self-efficacy and Being in the moment with a child. Therefore, we hypothesised that data collected in this research would also confirm the two-factor structure, as obtained in the original validation. Furthermore, it was hypothesised that mothers would show a higher level of mindful parenting than fathers and that mindfulness and positive experience with their own parents in childhood would be significant predictors of mindful parenting. A total of 515 parents (320 mothers and 195 fathers) participated in the study and filled out General data questionnaire, Short scale of Mindful attention awareness scale (MAAS), Mindfulness in parenting questionnaire (MIPQ) and Parenting sense of competence scale. The results showed that the five-factor model fits better to data collected in this research with factors being focusing attention to the child with acceptance, empathic understanding of the child, parental self-efficacy, parental awareness, and non-reactivity. Furthermore, it has been shown that mothers are more empathetic and more focused on the child than fathers. Finally, significant correlations between mindful parenting and dimensions of parental sense of competence were obtained. Contrary to the expectations, mindfulness as an intra-personal characteristic did not prove to be a significant predictor of mindful parenting. One of the most important predictors of all the dimensions of mindful parenting was positive experience with their own parents during childhood.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 397-418  
 Elektronička verzija članka
Roditeljstvo -- Svjesnost -- Kompetentnost -- Zadovoljstvo roditeljstvom
159.9
HA19-00849

PIUK, Josipa
Školski uspjeh adolescenata [Elektronička građa] : uloga perfekcionizma, prilagodbe i uključenosti roditelja u školske aktivnosti / Josipa Piuk, Ivana Macuka. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 638-641. - Sažetak ; Abstract. - S obzirom na isticanje važnosti visokoga školskog postignuća u našem društvu, potrebno je ispitati kako djeca doživljavaju roditeljska očekivanja vezana uz školsku uspješnost i kako se to odražava na njihov školski uspjeh. Preciznije, cilj je ovog istraživanja bio ispitati u kojoj mjeri sociodemografske karakteristike (spol i dob djeteta, obrazovanje roditelja), osobne karakteristike (adaptivni i neadaptivni perfekcionizam), psihološka prilagodba (ispitna anksioznost i somatizacija) te pojedini aspekti roditeljske akademske uključenosti (nadziranje, pomoć oko zadaće, komunikacija s djetetom te akademska očekivanja) pridonose objašnjenju školskog uspjeha mlađih adolescenata. Kako bi se ispitala percepcija adolescenata o razinama akademske uključenosti svojih roditelja, u sklopu je istraživanja preveden i validiran Upitnik percipirane roditeljske akademske uključenosti (engl. Perceived Parental Educational Involvement – PPEI; Carranza, You, Chhuoni i Hudley, 2009). U istraživanju je sudjelovalo 273 mlađih adolescenata, učenika petog do osmog razreda osnovne škole iz Splita. Konfirmatornom je faktorskom analizom potvrđena četverofaktorska struktura Upitnika percipirane roditeljske akademske uključenosti. Korelacijske analize upućuju na pozitivan odnos roditeljske akademske uključenosti i školskog postignuća adolescenata, odnosno adolescenti koji percipiraju akademska očekivanja svojih roditelja višima ostvaruju bolji školski uspjeh. Rezultati hijerarhijske regresijske analize upućuju na značajan doprinos spola, neadaptivnog perfekcionizma i akademskog očekivanja roditelja u objašnjenju školskog uspjeha adolescenata. Pri tome su akademska roditeljska očekivanja najznačajniji prediktor školskog uspjeha adolescenata. - Given the major emphasis on the importance of high academic achievement in our society, it is necessary to examine how children perceive parental expectations related to academic success and how that reflects on their academic achievement. More precisely, the aim of this study was to examine unique contributions of sociodemographic characteristics (gender, age and parent's education), personal characteristics (adaptive and non-adaptive perfectionism), psychological adaptation (test anxiety and somatization), and certain aspects of parental academic involvement (monitoring, helping with homework, parent-child communication, and academic expectations) in explaining academic success of younger adolescents. To examine the perception of the aspects of parental academic involvement, this study contains validation of Perceived Parental Academic Involvement Questionnaire (Carranza, You, Chhuoni, & Hudley, 2009). The sample consisted of 273 young adolescents from the fifth to the eighth grade of an elementary school in Split. Confirmatory factor analysis confirmed original four-factor structure of Perceived Parental Academic Involvement Questionnaire. The results obtained a positive relationship between parental academic involvement and academic achievement of adolescents. More precisely, adolescents who perceive higher academic expectations of their parents have higher levels of academic success. By using hierarchical regression analysis, the results obtained a significant contribution of gender, non-adaptive perfectionism and parental academic expectations in explaining the academic success of adolescents. In addition, the most significant predictor of adolescent's academic success was parental academic expectations.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 621-643  
 Elektronička verzija članka
Školski uspjeh -- Adolescenti -- Roditelji -- Perfekcionizam -- Ispitna anksioznost -- Somatizacija
159.9
37
HA19-00850

NAČINOVIĆ Braje, Ivana
Važnost intrinzičnih i ekstrinzičnih motivatora kod odabira prvog poslodavca [Elektronička građa] / Ivana Načinović Braje, Ana Aleksić, Lucija Babok. - Ilustr.
Bibliografija: str. 106-107. - Sažetak ; Abstract. - Privlačnost poslodavca utječe na želju za zapošljavanjem i radom u određenoj organizaciji pa se organizacije sve češće pokušavaju diferencirati od ostalih u sektoru te u mislima potencijalnih zaposlenika stvoriti sliku poželjnog poslodavca. Istovremeno, pojedince na akciju mogu potaknuti razni motivi, intrinzičnog i ekstrinzičnog karaktera. Svrha rada je utvrditi vrstu motivacije kojom su pojedinci vođeni u ostvarivanju vlastitih ciljeva te utvrditi ulogu pojedinih čimbenika motivacije prilikom donošenja odluke o zapošljavanju u određenoj organizaciji. Ciljevi istraživanja su sljedeći: utvrditi razinu intrinzične i ekstrinzične motivacije ispitanika, utvrditi važnost pojedinih obilježja poslodavca prilikom odabira prvog poslodavca te prikupiti saznanja o razlikama u poželjnim obilježjima poslodavca između ispitanika koji su intrinzično i ekstrinzično motivirani. Istraživanje je provedeno u dva navrata tijekom dviju godina korištenjem online anketnog upitnika na uzorku od 165 ispitanika, studenata diplomskih studija, prvostupnika i magistara koji ne mogu naći posao ili su u postupku stručnog osposobljavanja. Utvrđeno je da su ispitanici dominantno motivirani intrinzičnim motivima. Za visokoobrazovane mlade izrazitu važnost prilikom odabira prvog poslodavca imaju mogućnost za stjecanje iskustva u struci i dobri odnosi s kolegama, što dodatno potvrđuje visoku intrinzičnu motivaciju mladih u Hrvatskoj. Skupinu obilježja poslodavca od najmanje važnosti mladima predvode karakteristike organizacije – njena veličina i djelatnost. - Employer attractiveness affects employee desire for employment and work in a particular organization. Organizations increasingly make effort to differentiate themselves from others in the sector and to create the image of a desirable employer in the minds of potential employees. At the same time, individuals can engage in action due to various motives, both intrinsic and extrinsic. The purpose of this paper is to determine the type of motivation that drives individuals to achieve their own goals and to identify the role of motivating factors when making a decision about the employment in a particular organization. The objectives of the research are the following: to determine the level of intrinsic and extrinsic motivation of the respondents, to determine important employer features when selecting the first employer and to get an insight into differences in the desirable employer features among dominantly intrinsically and extrinsically motivated respondents. The research was conducted on two occasions over a period of two years using an online questionnaire survey on a sample of 165 respondents, mostly graduate students. Descriptive analysis revealed that the respondents were mostly intrinsically motivated. For highly educated young people the most important factors that defined employer attractiveness were the possibility to gain professional experience and good relations with colleagues. That confirmed a high level of intrinsic motivation among young people in Croatia. A group of least desirable motives was related with organizations themselves – their size and activities.
U: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online). - ISSN 1849-1723. - 7 (2019), 1 ; str. 95-108  
 Elektronička verzija članka
Intrinzična motivacija -- Ekstrinzična motivacija -- Zapošljavanje -- Prvi poslodavac -- Generacija Y
159.9
331
HA19-00851

RUŽOJČIĆ, Mitja
Važnost motiva za postignućem i moći za rad na rukovodećoj poziciji, plaću i intrinzičnu motivaciju za posao [Elektronička građa] / Mitja Ružojčić, Zvonimir Galić, Nataša Trojak. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 286-289. - Sažetak ; Abstract. - U ovom je istraživanju vraćen fokus na dvije osobine koje su prije pojave petofaktorskog modela ličnosti, uz inteligenciju, smatrane ključnim odrednicama radnih i karijernih postignuća, motiv za postignućem i motiv za moći. Provjereno je hoće li ovi motivi predviđati tri važna radna ishoda: rad na rukovodećoj poziciji, plaću i intrinzičnu motivaciju za posao, povrh osobina petofaktorskog modela. Pri tome je rad na rukovodećoj poziciji operacionaliziran zauzimanjem posla na višim razinama organizacijske hijerarhije; plaća kao visina mjesečne neto plaće, a intrinzična motivacija za posao izmjerena je upitničkom mjerom. Istraživanje je provedeno na 160 zaposlenika različitih hrvatskih radnih organizacija, čiji su podaci prikupljeni internetskim anketnim upitnikom. Korelacijske i regresijske analize pokazale su da su motivi za postignućem i moći važna determinanta ovih radnih ishoda te ih objašnjavaju bolje od osobina petofaktorskog modela. Pri tome je motiv za postignućem bio važnija determinanta intrinzične motivacije za posao, a motiv za moći rukovodeće pozicije i plaće. Ovi nalazi pokazuju kako aspekti ličnosti koji su uže povezani s radnim kontekstom, kao što su motiv za postignućem i motiv za moći, imaju dodatnu vrijednost te bi ih se trebalo uzeti u obzir zajedno sa širokim osobinama petofaktorskog modela u svrhu što boljeg predviđanja radnih ishoda. - In this study, the focus of the research was shifted back to the two individual difference characteristics that were, before the appearance of the five-factor model, considered as key determinants of work and career outcomes next to intelligence: the achievement motive and the power motive. It was examined whether the two motives will predict three important work outcomes: occupancy of a management position, salary and intrinsic work motivation, over and above the five-factor model traits. The occupancy of a management position was operationalized as working at higher levels of organizational hierarchy and salary was operationalized as the amount of monthly net salary. Intrinsic work motivation was measured with a self-report questionnaire. The study was conducted on 160 employees of various Croatian work organizations and data was collected through an online survey. The correlational and regression analyses showed that the achievement motive and the power motive were important determinants of the work outcomes, explaining them better than the five-factor model traits. The achievement motive showed to be more important for intrinsic work motivation, whereas the power motive was more important for management position and salary. These findings show that individual difference characteristics which are more closely related to the work context, such as the achievement motive and the power motive, have considerable incremental validity and should be considered alongside the broad dimensions of the five-factor model in order to improve the prediction of work outcomes.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 271-289  
 Elektronička verzija članka
Poslovni uspjeh -- Motivacija -- Modeli ličnosti -- Rukovodeće pozicije
159.9
331
HA19-00852

Vidi br.: HA19-00963

Vidi br.: HA19-00942

Vidi br.: HA19-00951

Vidi br.: HA19-00909

Vidi br.: HA19-00939

Vidi br.: HA19-00955

Vidi br.: HA19-00902

Vidi br.: HA19-00964

Vidi br.: HA19-00910

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

VUČKOVIĆ, Ante
Dosezi supatnje kod Simone Weil [Elektronička građa] / Ante Vučković, Lidija Piskač.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Sućut se nalazi u srcu religioznih, duhovnih i etičkih tradicija i poziva nas da se prema drugima ophodimo onako kako bismo htjeli da se oni ophode prema nama. To nazivamo zlatnim pravilom. Ima ljudi koji na osebujan i jedinstven način svojim životom utjelove princip sućuti. Takva je bila Simone Weil. Ovaj rad istražuje mjesta na kojima se u njezinu životu susreće supatnja: odijevanje, glad drugog čovjeka, novac, izručenost radnika mehanizmima ugnjetavanja. Potom se usmjeruje na tri razdoblja mišljenja u životu Simone Weil: marksizam i materijalizam, kršćanstvo i duhovnost te pravedno društvo. Za cijelo vrijeme S. Weil je iznimno snažno obilježena supatnjom. Rad namjerava pokazati mjesta na kojima supatnja prožima život i mišljenje Simone Weil. - Compassion is at the heart of religious, spiritual and ethical traditions and invites us to treat others as we would like others to treat ourselves.We call this the golden rule. There are people who embody the principle of compassion in a peculiar and unique way in their life. Such was Simone Weil. This paper explores the places where she experiences mutual suffering in her life: clothing, another person's hunger, money, extradition of workers to the mechanisms of oppression. It then focuses on three periods of thought in the life of Simone Weil: Marxism and materialism, Christianity and spirituality, and opinions on a just society. Throughout her time, S. Weil is extremely strongly marked by mutual suffering. The paper intends to show the places where mutual suffering pervades Simone Weil's life and opinion.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 4 ; str. 587-606  
 Elektronička verzija članka
Supatnja -- Potlačenost -- Komunizam -- Kršćanstvo
Weil, Simone

17
HA19-00853

PULJIĆ, Ana
Dostojanstvo osobe u kontekstu kršćanske antropologije [Elektronička građa] = Dignity of person in context of Christian anthropology / Ana Puljić, Suzana Vuletić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Dostojanstvo predstavlja najuzvišeniju vrijednost ljudske osobe i njezinu transcendentnu vlastitost. Nastojeći što cjelovitije obuhvatiti kompleksan pojam dostojanstva, članak u svome prvom naslovu polazi od interdisciplinarnog prezentiranja dostojanstva kroz filozofsko, teološko i bioetičko utemeljenje, koja nailaze na određena vrijednosna odstupanja s obzirom na njegovu univerzalnost i normativnost. Stoga se u drugom naslovu ukazuje i na nužnost pravne zaštite ljudskog dostojanstva u sklopu neotuđivih ljudskih prava. U završnom se naslovu nastoje integrirati prethodna dva, promatrajući dostojanstvo iz perspektive kršćanske personalističke antropologije, naglašavajući proistjecanje čovjekova dostojanstva, prije svega, na temelju stvorenosti čovjeka na sliku Božju, utemeljujući ga na integralnoj antropologiji koja čovjeka promatra u holističkoj objedinjenosti duha i tijela, na temelju čega proizlazi i njegova dimenzija svetosti, koja snažno afirmira čovjekovu dostojanstvenu nepovredivost, posebnim protektivnim naglascima iz perspektive Crkvenog učiteljstva. - Dignity represents the supreme value of human being and his/her transcendental distinctiveness. Trying to cover the complex idea of dignity as fully as possible, the first part of the article starts from interdisciplinary presentation of dignity through philosophical, theological and bioethical foundation, which encounter certain value aberrations in view of its universality and normativity. Therefore, in the second part, the article points out the necessity of the person’s legal protection as part of inalienable human rights. The final part seeks to integrate the previous two, observing dignity from the perspective of Christian personalistic anthropology, emphasizing that the emergence of human dignity is primarily based on the creation of man in the image of God, founding it on the integral anthropology which observes man in the holistic unity of spirit and body. On this basis, the human dimension of holiness is also derived, which strongly affirms the inviolability of human dignity, with special protective emphases from the perspective of the Church Magisterium.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 3 ; str. 292-311  
 Elektronička verzija članka
Dostojanstvo -- Osoba -- Kršćanska antropologija -- Bioetički personalizam -- Ljudska prava
17
27
342
HA19-00854

VOLAREVIĆ, Marijo, svećenik
Etika odmora i kultura blagdana [Elektronička građa] = Ethics of vacation and culture of the Feast day / Mario Volarević, Ivica Žižić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Članak obrađuje suvremeno etičko i kulturološko pitanje kršćanskoga blagdanskog odmora. Tema se razvija na temelju kritičkog uvida u neke vidove stanja kršćanskih blagdana pod utjecajem svjetovnog moderniteta: pretvorba blagdana u praznike te ispražnjivanje blagdanskog egzistencijala uvjetovanog blagdanskom neurozom. Drugi dio članka izlaže crkveni nauk o blagdanu i blagdanskom odmoru u specifično kršćanskomu konfesionalnom i identitetskom obliku blagdanskoga svetkovanja te na njegovoj osnovi pruža tumačenje etičkog profila kršćanskog odmora kao protutežu rastućoj sekularizaciji blagdana. - The article deals with contemporary ethical and culturological issue of Christian feast day holiday. The theme is developing on the basis of a critical insight into some aspects of Christian holidays under the influence of secular modernity: converting the feast days to holidays and discharging the feast day existential due to holiday neurosis. The second part of the article presents the Church teaching about the feast day and feast day holiday in a specifically Christian confessional and identity form of feast day celebration and, on the basis of it, explicates the ethical profile of Christian holiday as a counterweight to the growing secularization of feast days.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 2 ; str. 176-195  
 Elektronička verzija članka
Blagdani -- Praznici -- Odmor -- Blagdanski egzistencijal -- Nedjelja
17
27
39
HA19-00855

DOTOLO, Karmelo
Kršćanski Weltanschauung i etika kod Romana Guardinija [Elektronička građa] / Carmelo Dotolo ; prijevod s talijanskog Mladen Parlov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Jedna od zasluga razmišljanja Romana Guardinija jest da je pridonio boljem ocrtavanju teološkog promišljanja dvadesetog stoljeća i njegova epistemološkog statusa, ponajprije u interdisciplinarnoj pozornosti i logici dijaloga. U tom smislu, hermeneutička figura Weltanschauunga čini se plodnom, sa zanimljivim razvojem: ona poziva teologiju da razmišlja o sebi i ponaša se kao intelektualni partner među ostalima, pokazujući teoretski identitet koji se može postaviti na granicu znanja koje u srcu ima razumijevanje otajstva stvarnog. Iz te perspektive religiozno iskustvo pridonosi drugačijem razumijevanju ljudskog stanja, otvarajući ga objavi kao nužnom uvjetu za pokretanje potrage za nekim važnim ključevima čitanja u tumačenju svijeta i povijesti. To donosi barem dvostruku posljedicu. Prva je tvrdnja o objavljujućoj strukturi stvarnosti u kojoj se religija pojavljuje kao poseban način nastanjivanja svijeta, u kojem se oblikuju pitanja i obzorja egzistencije. Druga je pokazatelj „kršćanske kulture“ kao radikalne i jedinstvene perspektive o čovjeku, svijetu, povijesti, koja na temelju uskrsnog događaja postaje proročanstvo smisla u sociokulturnim procesima. - One of the merits of Romano Guardini’s ideas was that he contributed to a better elaboration of the twentieth century theological thinking and its epistemological status; above all in interdisciplinary attention and the logic of dialogue. In that sense, the hermeneutic figure of Weltanschauung seems to be fruitful, with interesting development: it urges theology to think of itself and to behave as an intellectual partner among others, showing the theoretical identity that can be set to the limit of knowledge, in the heart of which there is an understanding of the mystery of the real. From this perspective, religious experience contributes to a different understanding of human condition, opening it to the revelation as a necessary prerequisite for starting a search for some important keys to reading in the interpretation of the world and history. This brings at least a double consequence. The first one is the claim of the revealing structure of reality in which religion appears as a special way of inhabiting the world, in which questions and horizons of existence are shaped. The other one is the indicator of “Christian culture” as a radical and unique perspective of man, the world and history, which on the basis of Easter event becomes the prophecy of meaning in socio-cultural processes.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 2 ; str. 163-175  
 Elektronička verzija članka
Etika -- Teološko promišljanje -- Religiozno iskustvo
Guardini, Romano

17
27
HA19-00856

Vidi br.: HA19-00825

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

DALFOLLO, Laura
"Modelli" di Chiesa impostisi fino al Vaticano II (1965) [Elektronička građa] = “Models” of the Church imposed up to Vatican II / Laura Dalfollo.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sommario. - Il testo prende in considerazione l’evoluzione storica dell’autocomprensione ecclesiale avendo come punti di riferimento definizioni conciliari prese come eventi determinanti per la vita della Chiesa. La riflessione vuole essere una proposta di let-tura del passato volto alla proiezione verso il futuro, nell’evidenziare tre nuclei teo-logici permanenti e fondanti sia l’esperienza di fede, come la consapevolezza di essa, vissuta nella prassi sacramentale in comunione e forza della dimensione magisteria-le. Nessun modello che possa evincersi vuole essere esaustivo, tutt’altro, aprendosi ad una dinamica complementare, desidera dare della realtà ecclesiale una descrizio-ne capace di metterne in evidenza diversi elementi fondanti. La proposta di tale ricerca vuole mostrare la continuità misteriosa dell’Alleanza fra Dio e l’uomo compiuta in Cristo e vivente nella storia della Chiesa. Tale storia deve essere con responsabilità interpretata e rispettata per poterne coglie-re, attraverso la sfida dei modelli, le caratteristiche perenni nel loro abitare la storia degli uomini. Fino a che la Chiesa vorrà essere posseduta invece che abitata non potrà dirsi compresa, solo osservata e giudicata. L’auspicio è di mostrare come la ripresa di un’ermeneutica storico-sapienziale permetta di aprirsi alla sorpresa dell’imprevedibile di Dio.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 4 ; str. 387-406  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Crkveni modeli
Drugi vatikanski koncil

27
HA19-00857

ANCONA, Giovanni
"Pitanje okoliša" u perspektivi teološke antropologije [Elektronička građa] / Giovanni Ancona.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Članak donosi temeljno teološko promišljanje o temi okoliša“ u kontekstu teološke antropologije. Nakon uvoda i sustavnog iznošenja ključnih teoloških doprinosa (J. Moltmann, Ch. Boureux) članak se dotiče nekih točaka koje nužno proizlaze iz teološkog promišljanja nauka o stvaranju u odnosu prema “pitanju okoliša”: ispitati odnos između čovjeka i stvorenoga svijeta (epistemološki obzor), na djelotvorniji se način usredotočiti na zamisao o stvaranju kao povijesnom i spasenjskom događaju (teološki obzor), ustrajati na pastoralnosti stvorenoga iz perspektive čovjeka (antropološki obzor), u žarište staviti zamisao o stvorenom svijetu kao daru i njegovu odnosu prema ljudskom zalaganju (kulturološki obzor), naglasiti etiku odgovornosti prema stvorenome svijetu (etičko-moralni obzor), vratiti smisao nedjeljnoga „počinka“ u kontekstu stvaranja (eshatološki obzor). - The article introduces a fundamental theological reflection on the subject of “environment”, viewed in the context of theological anthropology. Following the introduction and systematic presentation of key theological contributions (J. Moltmann, Ch. Boureux), the article addresses some of the points that necessarily arise from theological reflection on the doctrine of creation in relation to the “environmental issue”: to examine the relationship between man and the created world (epistemological vision), to more effectively focus on the idea of creation as a historical and salvific event (theological vision), to insist on the pastoral nature of the created from the perspective of man (anthropological vision), to bring into focus the idea that the created world is a gift and its relation to human endeavour (cultural vision), to emphasize the ethics of responsibility towards the created world (ethical-moral vision), to regain the sense of Sunday “rest” in the context of creation (eschatological vision).
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 3 ; str. 368-382  
 Elektronička verzija članka
Teološka antropologija -- Teologija stvaranja -- Okoliš -- Odgovornost
27
39
502/504
HA19-00858

ANSORGE, Dirk
Božja nježnost u svim stvorenjima [Elektronička građa] : temeljna misao enciklike pape Franje Laudato sì / Dirk Ansorge.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Enciklika pape Franje Laudato sì, objavljena 2015. godine, orijentir je suvremenoga doktrinarnog učenja o stvaranju. U radu se sažimlju osnovni pojmovi teksta u sedam koraka. Polazište je pregled hitnih izazova koji kršćanska teologija o stvaranju lica doživljava u osvit 21. stoljeća. U tom kontekstu, drugi korak opisuje teološki i pastoralni cilj enciklike. Stoga sljedeći korak razjašnjava odnos između suvremenih “znakova vremena” i doktrinarnog učenja u enciklici. Četvrti korak opisuje Papin koncept sveobuhvatnog pristupa izazovima u gospodarstvu, politici i okolišu. U tom smislu, peti korak skicira Papinu kritiku tzv. „tehnokratske paradigme“. Dok šesti korak opisuje njegovu koncepciju temeljne veze i univerzalne solidarnosti svih stvorenja, posljednji korak razotkriva pojam Božje “nježnosti”, koja je ključna za Papino teološko rasuđivanje o stvaranju i njegovoj duhovnosti. - Pope Francis’ encyclical “Laudato sì“, published in 2015, is a landmark of contemporary doctrinal teaching on creation. The paper summarizes the basic concepts of the text in seven steps. The starting point is an outline of urgent challenges Christian theology on creation faces at the dawn of 21st century. Against this background, the second step expounds the theological and pastoral objective of the encyclical. Hence, the next step elucidates the relationship between contemporary “signs of the times” and doctrinal teaching in the encyclical. The fourth step outlines the Pope’s concept of a comprehensive approach to the outstanding challenges in economy, politics and environment. On this line, the fifth step sketches the Pope’s criticism of the so-called “technocratic paradigm”. While the sixth step expounds his conception of the fundamental link and universal solidarity of all creatures, the final step exposes the notion of God’s “tenderness” which is crucial for the Pope’s theological reasoning on creation and his spirituality.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 3 ; str. 383-396  
 Elektronička verzija članka
Teologija stvaranja -- Ekologija -- Ekonomija -- Siromaštvo
Papa Franjo -- Franciscus, papa

27
502/504
HA19-00859

PETROV, Emanuel
Čovjek, crkva i društvo u porukama Ivana Pavla II. u Splitu i Solinu 1998. [Elektronička građa] / Emanuel Petrov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - O dvadesetoj obljetnici pohoda sv. Ivana Pavla II. Hrvatskoj autor analizira Papine poruke, s posebnim naglaskom na susrete u Splitu i Solinu, želeći s vremenskim odmakom od 20 godina naći uporište i neprolazne vrijednosti za Crkvu i suvremeno hrvatsko društvo. Istine o čovjeku, Crkvi i društvu na koje Papa upozorava utemeljene su na evanđeoskoj riznici i povijesnom iskustvu te imaju neprolaznu vrijednost, a nakon dva desetljeća pozivaju na pastoralnu i društvenu inventuru. U središtu pozornosti je čovjek, njegov identitet i poslanje u Crkvi i društvu. Papa se predstavlja kao hodočasnik evanđelja, jer za njega evanđelje predstavlja divljenje nad dostojanstvom čovjeka u svjetlu objave. Tako osvijetljen identitet i s njim povezano svjedočansko poslanje čovjeka, Crkve i društva usmjereni su prema izgradnji kulture života i njegova očuvanja. Čovjek je polazišna, središnja, ali i ishodišna točka evangelizacijskih i demokratizacijskih procesa. Shodno tome, imperativ današnjice je nastavak liječenja povijesnih rana, kako bi čovjek trećeg tisućljeća, nasuprot neoliberalnom kapitalizmu i konzumerizmu, mogao ostati na čvrstom temelju kršćanskih vrednota te dao svoj doprinos istinskoj demokratizacija društva. - The author analyses the address of Pope John Paul II during the second pastoral visit to Croatia, with a special emphasis on the meetings in Split and Solin, wanting to find a foundation and the invaluable value in a 20-year time gap, for the Church and Croatian society in the turbulent times of today. The truth about man, the Church and society he warns about, is based on the evangelical treasure and historical experience; it has an impassable value and after two decades invites us for a pastoral and social inventory. In the centre of the Pope's attention is man with his identity and mission in the Church and in society. The Pope is rightly presenting himself as the pilgrim of the gospel because for him the gospel represents admiration over man's dignity in the light of the proclamation. Such illuminated identity and the associated witness testimony of man, the Church, and society are directed towards building a culture of life and preserving the same. Man is the starting, the central and the underlying point of evangelization and democratization processes. The imperative of today is the healing of historical wounds, so that man could, on the brink of the third millennium, remain opposed to the dangers of hedonism and consumerism on a solid foundation of Christian values that contribute to the true democratization of society.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 2 ; str. 266-284  
 Elektronička verzija članka
Evangelizacija -- Hodočašće -- Čovjek -- Demokratizacija
Ivan Pavao II. -- Iohannes Paulus II, sanctus

272
HA19-00860

HAFFNER, Paul
Doprinos istočnoga kršćanstva razvoju teologije okoliša [Elektronička građa] / Paul Haffner.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Kršćanska teologija stvaranja pridonosi rješavanju ekološke krize, kao potvrda temeljne istine da je vidljivo stvorenje božanski dar samo po sebi, „iskonski dar” koji stvara „prostor” za osobno zajedništvo. Zapravo, ispravna kršćanska ekološka teologija jest u primjeni teologije stvaranja. Pojam „ekologija” objedinjuje dvije grčke riječi, oikos (kuća) i logos (riječ): fizički okoliš ljudskog postojanja može se sagledati kao svojevrsno „prebivalište” za ljudski život. Imajući u vidu da nutarnji život Presvetoga Trojstva podrazumijeva zajedništvo, božanski čin stvaranja posve je slobodan od nužde za stvaranjem sudionika koji bi sudjelovali u tom zajedništvu. Stoga je moguće ustvrditi da je božanska zajednica pronašla svoje „prebivalište” u stvorenom kozmosu te je moguće govoriti o svemiru kao mjestu susreta u svrhu osobnog zajedništva. Ovaj članak pruža uvid u doprinos istočnoga kršćanstva teologiji okoliša. - Christian theology of creation contributes to the solution of ecological crisis, as a confirmation of the fundamental truth that the visible creature is a divine gift in itself, a “genuine gift” that creates “space” for personal communion. As a matter of fact, the correct Christian ecological theology is in the application of theology of creation. The term “ecology” combines two Greek words, oikos (house) and logos (word): physical environment of human existence can be seen as a kind of “habitat” for human life. Bearing in mind that the inner life of the Holy Trinity implies communion, the divine act of creation is absolutely free from the necessity of creating the participants who would take part in that communion. Therefore, it is possible to assert that the divine community has found its “habitat” in the created cosmos and it is possible to speak of the universe as a meeting place for the purpose of personal communion. This article provides insight into the contribution of Eastern Christianity to the theology of environment.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 3 ; str. 341-367  
 Elektronička verzija članka
Teologija stvaranja -- Crkveni oci -- Istočno kršćanstvo -- Ekologija -- Teologija
27
502/504
HA19-00861

DOMAZET, Anđelko
Ekologija u novoj religioznosti [Elektronička građa] : neka zapažanja Željka Mardešića / Anđelko Domazet.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Nakana nam je prikazati problem ekologije u novoj religioznosti u razmišljanju sociologa religije Željka Mardešića. Polazeći od fenomenološke i antropološke analize svetoga u postmodernitetu, Mardešić analizira pojavu nove religioznosti i njezine društvene učinke. U tom kontekstu panoramski i sintetički obrađuje pojavu ekoloških tema u novim religijskim pokretima: od adventista i apokaliptičkih zajednica, preko skupina Eko života, Bhagwan Shree Rajneesha, Hare Krišna, Sai Babe do francuskih aumista Mandaron i velike duhovne struje New Agea. Mardešić zaključuje kako svako bavljenje društvenim učincima religije mora uključiti i religijsko otkriće ekologije u posmodernitetu. I nova religioznost i ekologija nastupaju kao kritika i ispravak pogubnih učinaka moderniteta te se zalažu za holističku antropologiju i panteistički svjetonazor. - Our intention is to show the problem of ecology in new religiosity according to the thoughts of Željko Mardešić, a sociologist of religion. Starting from the phenomenological and anthropological analysis of the sacred in post modernity, he analyzes the emergence of new religiosity and its social effects. In that context, he panoramically and synthetically deals with the emergence of ecological themes in new religious movements: from Adventists and apocalyptic communities through the groups of Eco Life, Bhagwan Shree Rajneesha, Hare Krishna, Sai Baba to the French Aumists Mandaron and great spiritual currents of the New Age. Mardešić concludes that any involvement in the social effects of religion necessarily includes religious discovery of ecology in post modernity. Both new religiosity and ecology appear as criticism and correction of the disastrous effects of modernity, and advocate for holistic anthropology and pantheistic worldview.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 3 ; str. 455-462  
 Elektronička verzija članka
Religioznost -- Modernitet -- Ekologija -- Panteizam -- Holizam
Mardešić, Željko

27
502/504
HA19-00862

PASQUALE, Gianluigi
Fede e ragione [Elektronička građa] : un'enciclica interroga il postcristianesimo / Gianluigi Pasquale.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sommario ; Summary. - L’articolo sviluppa cinque tesi innestate nella più lunga Lettera Enciclica scritta da San Giovanni Paolo II (1920-2005) esattamente a vent’anni dalla sua promulgazione (1998-2018), «Fides et ratio» inerente i rapporti intercorrenti tra fede e ragione. Alcune vennero intercettate durante il ventennio trascorso, altre sono inedite. Con la prima si ribadisce la completa autonomia della filosofia rispetto alla teologia cristiana, quale scienza della fede che pensa se stessa, motivo per il quale il sapere teologico non sposa nessun tipo di filosofia, ovvero la utilizza «qua talis». Con la seconda si ribadisce che la fede senza la «recta ratio» – oggi intorbidita e indebolita dalla società della tecnica – non potrebbe nulla senza il logos di cui si è attrezzata fin dall’inizio. Così, con la terza tesi si (di)mostra che, onde evitare che il pensiero riproducente se stesso prosegua all’infinito, essi trovi nella forma incarnata del logos – Gesù Cristo – l’unica «saturazione» del proprio ricercare. La quarta tesi rivela qualcosa che era sfuggito fino a qualche mese fa, ossia l’insistenza di «Fides et ratio» ad aprirsi ad altre culture, oltre a quella cristiana piuttosto secolarizzatasi, tipo quella indiana o asiatica, essendovi una «ratio». Con la quinta tesi, ugualmente inedita, si ravvisa che solo una «ragione etica» ovvero amicale, responsabile, fiduciale, appunto, può permettere alla fede di raggiungere quel livello rivelativo cui anela: nella persona di Gesù Cristo. - The article assumes five thesis grafted into the longest Encyclical Letter written by St. John Paul II (1920-2005) exactly twenty years after its promulgation (1998-2018), «Fides et ratio» concerning the relationships between faith and reason. Some have being discovered during the past twenty years, others are unpublished. With the first one, man underlines the complete autonomy of philosophy with respect to Christian theology, as the science of the faith that thinks of itself, the reason why theological knowledge is not linked to any kind of philosophy, which means, it uses the philosophy «qua talis». With the second it is reiterated the consciousness that faith without the «recta ratio» – today muddened and weakened by the society of technology – could do nothing without the logos it has been equipped with since the beginning. Thus, with the third thesis we (de)monstrate that, in order to prevent the reproductive thought from continuing to infinity, they find in the embodied form of the logos - Jesus Christ – the only «fulfillment» of their own research. The fourth thesis reveals something that had escaped until a few months ago, namely the insistence of «Fides et ratio» to open up to other cultures, besides the rather secularized Christian one, like the Indian or Asian one, there being a «ratio». With the fifth thesis , equally unpublished, it is recognized that only an «ethical reason» or amicable, responsible, fiducial, in fact, can allow the faith to reach that level of revelation which it longs for: in the person of Jesus Christ.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 3 ; str. 233-251  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Kršćanska teologija
Ivan Pavao II. -- Iohannes Paulus II, sanctus

27
HA19-00863

MEDVED, Marko
Incuria et vandalismus [Elektronička građa] : sudbina arhiva augustinskog samostana sv. Jeronima u Rijeci / Marko Medved. - Fotogr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 100-103. - Sažetak ; Summary. - Augustinski samostan sv. Jeronima podignula je najstarija redovnička zajednica u Rijeci. Od početaka u 14. stoljeću, pa do ukidanja samostana 1788. godine, augustinci pustinjaci obilježili su grad i širu riječku okolicu u vjerskom, kulturnom i ekonomskom pogledu. Rad opisuje negativne posljedice jozefinističkoga zatvaranja samostana na augustinsko arhivsko gradivo, što se odrazilo i na nedovoljni historiografski interes prema povijesti te zajednice. Autor daje presjek sačuvanoga gradiva koncem pedesetih godina 20. stoljeća vraćena iz Budimpešte, od kojega je najvrjednije vrelo samostanski protokol. Navode se podatci i o arhivskom gradivu diljem Europe, iz svjetovnih i crkvenih ustanova, neophodnom za historiografsku prosudbu povijesti augustinaca pustinjaka u Rijeci. - The history of the Order of Saint Augustine in Rijeka links the city and its region with Central Europe – more particularly to Bavaria, Bohemia, Austria, Slovenia and Italy. Unfortunately, the past of the Augustinian convent of St. Jerome is mostly unknown. The Order of St. Augustine was in fact the first religious community in Rijeka. The monastery, founded by the noble families of Devin and Walsee, existed from the 14th century till 1788, when it was dissolved by Joseph II. The archive suffered two main disasters: in 1509, when the Venetians partially destroyed it, and in 1788, the year of its closure. The Augustinian archive remained partially in the State Archives in Rijeka, but the largest part of its precious holdings was displaced. However, part of the archive disappeared. Cimiotti-Steimberg, a historian from Rijeka, speaks of that fact as incuria et vandalismus (negligence and vandalism). Part of the convent’s archive returned to Croatia during the 19th century, but the Hungarian politics of centralization, led by Khuen-Héderváry, displaced again the Augustinian documents to Budapest. Finally, the 1958 restitution replaced the holdings back to Croatia. We can only partially assess the content of the archival holdings because many sources mention inventories, registries and urbaria that the convent in Rijeka once possessed. After its dissolution, the documents of a number of Augustinian fraternities disappeared. The most important of them was the Fraternity of Immaculate Conception, that convened in the Augustinian chapel and whose members were some of the most important citizens from Rijeka. The most important contribution to the archive of the Augustinian convent took place in 1958, when the Augustinian books and documents were restituted from Budapest. They have been kept in the State Archives in Rijeka ever since.
U: Arhivski vjesnik (Online). - ISSN 1848-3143. - 62 (2019) ; str. 85-105  
 Elektronička verzija članka
Arhivsko gradivo
Red sv. Augustina -- Državni arhiv u Rijeci -- Austrijska nacionalna knjižnica -- Crkva sv. Jeronima u Rijeci

27
930
HA19-00864

ŠARČEVIĆ, Ivan
Isusov govor [Elektronička građa] : orijentir biblijskome pastoralu / Ivan Šarčević.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung. - U sklopu okvirne teme skupa – Sveto pismo u životu Crkve – ovaj članak donosi osnovne značajke Isusova govora koje mogu poslužiti kao smjernice svećenicima, župnicima i propovjednicima evanđelja. Članak se zasniva na koncilskoj dogmatskoj konstituciji o Božjoj objavi Dei Verbum, enciklici pape Pavla VI. o evangelizaciji Evangelii nuntiandi te naputcima pape Franje iz njegove programske pobudnice Evangelii gaudium, kao i na uvažavanju književnih formi i figura biblijskoga jezika. Sve je opet vođeno glavnom idejom da današnji svećenici, župnici, propovjednici nasljeduju Isusa u svom govoru, a posebno u homiliji – bogoštovnom činu unutar euharistije, u povlaštenom vremenu dijaloga Boga i njegova naroda. - Im Rahmen des Hauptthemas der Versammlung – Heilige Schrift im Leben der Kirche – weist dieser Beitrag die Grundzüge und Hauptmerkmale der Jesu Rede auf, die den Priestern, Pfarrern und Predigern des Evangeliums als Leitlinien dienen könnten. Dieser basiert auf der Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung (Dei Verbum), auf dem Apostolischen Schreiben vom Papst Paulus VI. über die Evangelisierung in der Welt von heute Evangelii nuntiandi, und auf den Anweisungen vom Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, so wie auf der Achtung vor den literarischen Formen und Figuren der Bibelsprache. Der rote Faden der ganzen Betrachtung ist hier die Nachfolge Christi in der Sprache und in den Reden von heutigen Priestern, Pfarrern und Predigern, besonders in der Homilie – im Wortgottesdienst innerhalb der Eucharistie, in der gnadenbegünstigten Zeit des Dialogs zwischen Gott und seinem Volk.
U: Diacovensia (Online). - ISSN 1849-014X. - 27 (2019), 3 ; str. 433-451  
 Elektronička verzija članka
Isusov govor -- Homilija -- Metafore
272
HA19-00865

DŽINIĆ, Marija
Izjave stranaka i priznanja činjenica u postupku proglašenja ništavosti ženidbe [Elektronička građa] / Marija Džinić, Zdenko Ilić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U redovitom postupku proglašenja ništavosti ženidbe izjave i priznanja stranaka prvi su i temeljni dokaz utvrđivanja (ne)valjanosti sklopljene ženidbe. Aktualni Zakonik kanonskog prava u kann. 1530-1538 i kan. 1679 donosi odredbe o izjavama i priznanju stranaka te njihovoj valutaciji u svojstvu dokaznog materijala. Kako bi se što preciznije ukazalo na važnost izjava stranaka, a koje su novu dimenziju poprimile m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus, tema je obuhvaćena u širem kontekstu. U prvome dijelu članka tumači se iter ispitivanja stranaka, odnosno svrha njihova ispitivanja; ovlasti i dužnosti suca preslušatelja; način ispitivanja; dužnosti stranaka s obzirom na sudjelovanje te obvezu odgovaranja uz predviđenu mogućnost odbijanja odgovora. Drugi dio članka analizira sudsko i izvansudsko priznanje, dokaznu vrijednost izjava i priznanja te praksu Rimske rote s obzirom na problematiku. Zaključni dio posvećen je promjeni nastaloj reformom kanonskoga postupka proglašenja ništavosti ženidbe, proglašene m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus, 2015. godine. - In the ordinary contentious trial of the annulment of the marriage, confessions and declarations of the parties are the centre point of determination of validity of marriage. The Canon Law of 1983, in the cc. 1530-1538 describes the canonical norms about the declarations of the parties. The first part of the article analyses an iter of the interrogation of the parties: the purpose of the interrogation; the judge’s authority and obligations; the mode of asking questions during the trial; obligations of parties to respond to the questions; refusal of parties to respond to the questions. The second part considers different types of the interrogation of the parties as judicial and extra-judicial confession, a probative force of their confessions and declarations together and a short retrospection on the practice of Roman Rote and how the Supreme Court of the Catholic Church values the content of the answers during the canonical proceeding of the annulment of the marriage. The final part of the article analyses the changes introduced with m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus thanks to which a judicial confession and the declarations of the parties, possibly supported by witnesses to the credibility of the parties, can have the force of full proof to be evaluated by the judge, unless other elements that weaken them are present.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 4 ; str. 525-546  
 Elektronička verzija članka
Crkveno pravo -- Kanonsko pravo -- Ženidba -- Ništavnost ženidbe
27
348/349
HA19-00866

ARAČIĆ, Dinko
Je li Marija bila Isusova učenica? [Elektronička građa] = Was Mary a disciple of Jesus? / Dinko Aračić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Je li Isusova Majka bila i njegova učenica? U kojem se smislu Mariju može smatrati Isusovom 'prvom i savršenom učenicom'? Na ta pitanja ovaj članak pokušava odgovoriti. U prvom su dijelu navedena novozavjetna svjedočanstva koja ne upotrebljavaju pojam 'učenica', ali predstavljaju Marijin stav koji odgovara stavu Isusovih učenika. U drugom dijelu riječ je o tome kako marijanski tekst Drugoga vatikanskog sabora i kasniji crkveni dokumenti preuzimaju patrističku temu Marijina stava Kristove učenice, koju ne poznaje tradicionalna mariologija. U završnom dijelu predstavljena je teološka dimenzija teme Marijina stava učenice i njezine primjene u pastoralu i približavanju Marijina lika današnjim vjernicima, što promiču i suvremene mariološke poruke. - Was Jesus’ Mother also his disciple? In what sense can Mary be considered Jesus’ first and perfect disciple? This article tries to answer these questions. The first part contains the New Testament testimonies that do not use the term “disciple” for Mary, but represent her attitude, which corresponds entirely to the attitude of Jesus’ disciples. The theme of the second part is how the Marian text of the Second Vatican Council and subsequent Church documents take on the patristic theme of Mary’s attitude as Christ’s disciple, a matter unknown to traditional Mariology. The final part exposes the theological dimensions of the theme of Mary’s attitude as a disciple and its application to pastoral care and bringing Mary’s image closer to today’s believers, which is advocated in recent Mariological studies.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 3 ; str. 252-269  
 Elektronička verzija članka
Isusova majka -- Mariologija -- Hodočašće u vjeri
27
HA19-00867

BREMER, Thomas
Koncept autokefalije u pravoslavlju na primjeru Pravoslavne Crkve u Ukrajini [Elektronička građa] / Thomas Bremer.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Tijekom 2018. i 2019. godine crkvene su se prilike u ukrajinskom pravoslavlju bitno promijenile. Uz znatnu pomoć tadašnje ukrajinske vlade, Carigradska patrijaršija jednostrano je proglasila tek stvorenu “Pravoslavnu Crkvu Ukrajine” (PCU) autokefalnom, tj. samostalnom. Ruska Pravoslavna Crkva pak smatra Ukrajinu svojim “kanonskim teritorijem” i ne priznaje PCU valjanom, nego je naziva šizmatičnom organizacijom. Reagirajući na proglašenje autokefalnosti PCU, ruska je Crkva prekinula euharistijsko zajedništvo s Carigradom. Postoji čak opasnost šizme koja bi obuhvatila cijelo pravoslavlje, u ovisnosti o tome kako će reagirati druge pravoslavne crkve. Aktualna rasprava posljedica je činjenice da u pravoslavlju ne postoji konsenzus o tome kako jedna Crkva može postati autokefalnom. U pozadini stoje ekleziološki problemi koji nisu riješeni. Pitanje autokefalnosti pravoslavna je tematika, ali i za Katoličku Crkvu i teologiju, posebno u njezinom trenutačnom položaju, važno je razmišljati o odnosu između sinodalnosti i prvenstva. - During 2018 and 2019, church circumstances in Ukrainian Orthodoxy changed significantly. With considerable assistance of that-time Ukrainian government, the Patriarchate of Constantinople unilaterally declared the newly created “Orthodox Church of Ukraine” (OCU) an autocephalous, i.e. independent. The Russian Orthodox Church, however, regards Ukraine as its “canonical territory” and does not recognize the OCU as valid, but calls it a schismatic organization. In response to the proclamation of the OCU's autocephaly, the Russian Church terminated the Eucharistic communion with Constantinople. There is even a danger of schism that would span all Orthodoxy, depending on how other Orthodox churches would react. The current debate is due to the fact that in Orthodoxy there is no consensus on how one Church can become autocephalous. Accordingly, there are ecclesiological problems in the background that have not been resolved. The issue of autocephaly is an Orthodox issue, but for the Catholic Church and theology, especially in its current position, it is important to think about the relationship between synodality and primacy.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 4 ; str. 570-586  
 Elektronička verzija članka
Autokefalnost -- Ekleziologija
Pravoslavna Crkva

27
HA19-00868

JURIĆ, Ivica, teolog
Kritički osvrt na poimanje apostolata u djelima Živana Bezića [Elektronička građa] / Ivica Jurić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu autor promišlja o apostolatu na temelju pisanih knjiga i članaka Živana Bezića, jednog od najplodnijih pastoralnih teologa u Hrvatskoj u drugoj polovici prošlog stoljeća. U prvom dijelu rada iznosi Bezićevo teološko-pastoralno promišljanje o značenju, povijesnoj upotrebi i temeljima apostolata. U drugom dijelu rada govori o Bezićevoj podjeli, svrsi i područjima apostolata. U trećem dijelu autor se u svjetlu suvremenih dostignuća pastoralne teologije, sa stajališta lateranske škole, kritički osvrće na Bezićevo teološko-pastoralno promišljanje apostolata, na njegovu podjelu te područja i subjekte apostolata. Pastoralni teolog Bezić apostolat promišlja u tradicionalnom duhu i sam pojam apostolata ne upotrebljava jednoznačno u svojim djelima. - In the paper the author reflects on the apostolate on the basis of the written books and articles of Živan Bezić, one of the most prolific pastoral theologians in Croatia in the second half of the last century. In the first part he presents Bezić’s theological-pastoral thoughts on the meaning, historical use and foundation of the apostolate. In the second part he speaks of the division, purpose and areas of apostolate. In the third part, in the light of contemporary achievements of pastoral theology and from the point of view of the Lateran School, the author critically refers to Bezić’s theologicalpastoral reflections on the apostolate, on its division and areas and subjects of the apostolate. Bezić, the pastoral theologian, perceives the apostolate in a traditional spirit and does not use the term itself monosemically in his works.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 2 ; str. 245-265  
 Elektronička verzija članka
Apostolat -- Pastoral -- Vjernici laici
Bezić, Živan

272
HA19-00869

MACUT, Ivan
Leopold Bogdan Mandić, preteča duhovnog ekumenizma i važnost duhovnog ekumenizma danas [Elektronička građa] = Leopold Bogdan Mandic, the forerunner of spiritual ecumenism and the importance of spiritual ecumenism today / Ivan Macut, Lucija Sinovčić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu se govori o Leopoldu Bogdanu Mandiću i duhovnom ekumenizmu i u njegovo vrijeme i danas. Rad uz uvod i zaključak ima tri poglavlja. U prvom poglavlju pod naslovom 'Ukratko o životu' autori donose osnovne podatka iz života Leopolda Bogdana Mandića. Drugo poglavlje koje je naslovljeno 'Preteča duhovnog ekumenizma', autori preko tema katolički pogled na ekumenizam u vrijeme Leopolda Mandića; želja za sjedinjenjem s Istokom te Leopold Mandić i duhovni ekumenizam žele, naravno ukratko, prikazati ekumensko 'djelovanje' Bogdana Mandića i njegovu molitvu i žrtvovanje za ekumenizam te naglašavaju važnost osobnog rada na tom području. Treće poglavlje rada govori o važnosti duhovnog ekumenizma danas u kojem se polazi od Drugoga vatikanskog sabora, pa preko pape Ivana Pavla II. i pape Franje želi naglasiti važnost duhovnog ekumenizma u suvremenom svijetu. - The paper deals with Leopold Bogdan Mandic and spiritual ecumenism both in his time and today. The work, with the introduction and conclusion, has three chapters. In the first chapter, titled “Briefly about His Life”, the authors bring basic data from the life of Leopold Bogdan Mandic. In the second chapter, which is titled “The Forerunner of Spiritual Ecumenism”, the authors discuss the themes of a Catholic view of ecumenism at the time of Leopold Mandić, the desire of Leopold Mandić to unite with the East and spiritual ecumenism, trying to portray the ecumenical "activity" of Bogdan Mandic and his prayer and sacrifice for ecumenism and to emphasize the importance of his personal work in this area. The third chapter discusses the importance of spiritual ecumenism today, starting from the Second Vatican Council, to Pope John Paul II and Pope Francis, in order to highlight the importance of spiritual ecumenism in the modern world.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 2 ; str. 147-158  
 Elektronička verzija članka
Duhovni ekumenizam;papa Franjo; -- Ekumenizam povratka -- Ispovjednik
Mandić, Leopold Bogdan -- Papa Franjo -- Franciscus, papa

27
272
HA19-00870

PARLOV, Mladen
Nacrt ekološke duhovnosti prema enciklici Laudato sì pape Franje [Elektronička građa] / Mladen Parlov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Na tragu enciklike pape Franje Laudato sì, koja govori o brizi za Zemlju kao zajednički dom svih ljudi, autor nudi nacrt ekološke duhovnosti. Početak ispravne ekološke duhovnosti je ekološko obraćenje, koje nije drugo doli obnovljena svijest kako se iz naše vjere i susreta s Isusom Kristom treba mijenjati i naš odnos prema svijetu koji nas okružuje. Ekološko obraćenje treba pomoći vjernicima da iznova i na ispravan način razviju svijest o vlastitoj stvorenosti, o vlastitoj uronjenosti u svijet stvorenja s kojima su međusobno povezani. Ispravan ekološki stav dovest će do nutarnje ravnoteže u samom čovjeku, do solidarne ravnoteže s drugima, do prirodne ravnoteže sa svim živim bićima te do duhovne ravnoteže s Bogom. Ekološka svijest može pomoći ne samo očuvanju okoliša, što se nameće kao jedan od temeljnih ciljeva, nego i do promjene ponašanja koja može podići kvalitetu življenja, kako pojedinca tako i obitelji. Ekološka duhovnost na nov način shvaća i živi sakramente, kao sredstva spasenja i posvećenja, budući da se u sakramentima Bog služi vidljivom materijom kako bi priopćio svoju (nevidljivu) milost. Ekoduhovnost poziva na odgoj i usvajanje novih stavova u životu suvremenih kršćana, koji im trebaju pomoći na ispravan način odnositi se prema stvorenom svijetu. - In the wake of the Pope Francis' encyclical Laudato sì which talks about the Earth as a common home of all people, the author offers a draft of ecological spirituality. The beginning of true eco-spirituality is ecological conversion, which is nothing else but a renewed consciousness that from our faith and encounter with Jesus Christ we also ought to change our relationship with the world around us. Ecological conversion should help the faithful to repeatedly and correctly develop their awareness of having been created, of their own immersion into the world of creatures with which they are interconnected. Correct ecological attitude leads to internal balance of the man himself, to solidarity with others, to natural balance of all living beings and to spiritual balance with God. Ecological awareness can help not only to preserve the environment, which is one of the basic goals, but also to change the way of behaviour, which can raise the quality of life of both the individual and the family. Ecological spirituality understands and lives the sacraments in a new way, as a means of salvation and sanctification, because in the sacraments God uses the visible matter in order to communicate his (invisible) grace. Eco-spirituality calls for upbringing and adopting new attitudes in the lives of contemporary Christians which need to help them to properly treat the created world.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 3 ; str. 397-412  
 Elektronička verzija članka
Ekološka duhovnost
Papa Franjo -- Franciscus, papa

27
502/504
HA19-00871

GARMAZ, Jadranka
Neki elementi i načela konfesionalnosuradničkog vjeronauka [Elektronička građa] / Jadranka Garmaz, Józef Stala.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Rad analizira razloge, sadržaj i uvjete konfesionalne suradnje u nastavi katoličkog vjeronauka. U radu se analiziraju neki elementi koji osiguravaju uvjete za konfesionalnosuradnički vjeronauk i pokušavaju se iznjedriti neka vjeronaučna načela konfesionalnosuradničkog vjeronauka, prema primjeru i iskustvima iz SR Njemačke. U drugom dijelu članka podastiru se izazovi koji predstoje vjeronauku za praksu, institucionalnu i znanstvenu razinu kao i za mjesne vjeroučitelje. U trećem dijelu se unutar društveno-kulturnog i religijskog konteksta Republike Hrvatske vjeronauk utvrđuje kao teološko mjesto u kojem treba integrirati didaktička načela holističke i grupne nastave, sadržaje društvenog nauka Katoličke Crkve i na taj način izgraditi temelje otvorene, suradničke nastave, međureligijskog i ekumenskog karaktera, utemeljene na koncilskom učenju, na bioetičkim načelima i sadržajima društvenog nauka Katoličke Crkve. - The paper analyzes the reasons, content and terms of confessional cooperation in the teaching of Catholic religious education. The paper examines some elements that provide conditions for confessional cooperation in religious education and tries to produce some catechetic principles for confessional cooperation in religious education teaching, after the example and experiences from FR Germany. The second part of the paper presents the challenges that religious education will face regarding the practice, institutional and scientific level and local catechists. In the third part, within the socio-cultural and religious context of the Republic of Croatia, religious educa tion is defined as a theological place into which the didactic principles of holistic and group teaching as well as the contents of social teaching of the Catholic Church need to be integrated, thus building the foundations of open and cooperative teaching, of interreligious and ecumenical character, based on the Council teaching, on bioethical principles and on the contents of social teaching of the Catholic Church.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 1 ; str. 42-58  
 Elektronička verzija članka
Konfesionalnost -- Suradnička nastava -- Vjeronauk -- Međureligijska suradnja -- Ekumenizam
27
37
HA19-00872

PROVIĆ, Mihael
Odgoj za katoličku ekopedagogiju s posebnim naglaskom na vjerski odgoj srednjoškolaca u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske [Elektronička građa] / Mihael Prović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Konstantnim razvojem suvremenoga društva čovjek se sve više brine oko napretka i usavršavanja raznih tehničkih, tehnoloških i drugih disciplina, pritom ne mareći što iscrpljuje prirodne resurse, uništava prirodu i zagađuje okoliš. Katolička Crkva svojom ekopedagogijom već desetljećima, na razne načine, pokušava razvijati ekološku svijest svih svojih vjernika, posebno srednjoškolaca, kako bismo vjerskim odgojem i obrazovanjem postali svjesni opasnosti koja bi nas jednog dana mogla zadesiti zbog neodgovornog ponašanja prema prirodi, koja je osnovno i jedino stanište ljudskog roda. Autor u radu prikazuje mogućnosti ekološkog osvješćivanja srednjoškolaca preko teološkoga i pedagoškog vida vjeronaučne nastave. Referirajući se na društveno-humanistički pristup odgoja i obrazovanja, prema dokumentu Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, autor proučava sadržaj katoličkog vjerskog odgoja u dokumentu Plan i program katoličkog vjeronauka za četverogodišnje srednje škole, te razmatra mogućnosti i utjecaj vjeronaučne nastave pri razvijanju senzibilnosti srednjoškolaca za ekološke teme i odgovoran odnos prema očuvanju prirode, njezinih resursa i čistoće okoliša. Autor predlaže nove pedagoške principe u tumačenju uloge katoličke ekopedagogije i izbora njezinih sadržaja, ciljeva i metoda odgoja u vjeronaučnoj nastavi. - With the constant development of modern society man has been increasingly concerned about the progress and improvement of various technical, technological and other disciplines without taking into account the exhaustion of natural resources, destroying nature and polluting environment. Through her eco-pedagogy the Catholic Church has been trying for decades, in various ways, to develop ecological awareness of all her faithful, especially the secondary school students, to become aware through religious education of the dangers that might befall us because of irresponsible behaviour toward nature, which is the basic and only habitat of human race. In the paper the author presents the possibilities of ecological awareness of secondary school students through theological and pedagogical aspect of religious education teaching. Referring to the Religious Education Syllabus for the four-year secondary schools, the author, studying the content of religious education, considers the opportunities and impacts of religious education teaching in developing the sensitivity of secondary school students to ecological topics and their responsible attitude towards nature conservation, its resources and environmental cleanliness.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 3 ; str. 437-454  
 Elektronička verzija članka
Srednja škola -- Vjeronauk -- Ekologija -- Ekoteologija -- Ekopedagogija
27
502/504
HA19-00873

PAŽIN, Zvonko
Oslobođenje u krsnoj i katekumenskoj liturgiji prema izvorima [Elektronička građa] = Liberation in baptismal and catechumenal liturgy in line with sources / Zvonko Pažin.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Za stare Grke slobodan je onaj čovjek koji raspolaže samim sobom, neovisno o drugima. I danas bi se možda (o)lako reklo da je slobodan čovjek koji može činiti što god ga volja u današnjem permisivnom društvu. Što je ropstvo, a što je prava sloboda? U ovom članku želi se pokazati kako se, polazeći od svetopisamskog nauka, u tradiciji Crkve krštenje promatra kao oslobođenje. Biblija predstavlja grijeh kao robovanje čovjeka Sotoni. Čovjek se po krštenju oslobađa ropstva đavlu i grijehu te postaje sluga Isusa Krista, što mu donosi vječni život. Zato krsna liturgija već od konca 2. stoljeća naglašava da se kandidat za krštenje treba prvo odreći Sotone. Tako su u tradiciji Istoka i Zapada – i u spisima crkvenih otaca i u katekumenskoj i krsnoj liturgiji – prisutni egzorcizmi, to jest otkletvene molitve nad katekumenima. Prije nego što čovjek po krštenju postane sluga Kristov, nužno se treba odreći Sotone, jer, prema Isusovoj riječi, čovjek ne može služiti dvojici gospodara. I današnja liturgija na Istoku i Zapadu ima te iste elemente: čovjek se odriče robovanja zlu i grijehu da bi postao Kristov sluga, a to znači i, uistinu, slobodan. Jer služiti strastima i grijehu znači robovati. - For the ancient Greeks a free man is the one who disposes of himself, regardless of others. Even today, we could easily say that a free man is the one who can do whatever he wants in today’s permissive society. What is slavery and what is freedom? In this article, we want to show that, starting from the Scriptural doctrine, in the tradition of the Church baptism is viewed as liberation. The Bible presents sin as man’s slavery to Satan. Christ, with his death and resurrection, defeated the devil and death. By baptism man is freed from slavery to the devil and to the sin and becomes the servant of Jesus Christ, who brings him the eternal life. That is why the liturgy, since the end of the 2nd century, has emphasized that the baptismal candidate must fi rst renounce Satan. Thus in the tradition of the East and West, and also in the records of the Church Fathers and in the catechumenal and baptismal liturgy, there are exorcisms, that is the prayers of renunciation over the catechumens. Before a man, through baptism, becomes the servant of Christ, he must renounce Satan, because, according to Jesus’ word, man cannot serve the two lords. And today’s liturgy, both in the East and the West, has the same elements: man renounces slavery to evil and sins in order to become the servant of Christ that is to become really free. To serve to passions and to sins means to be a slave.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 1 ; str. 53-72  
 Elektronička verzija članka
Krsna liturgija -- Sloboda -- Egzorcizam
Ivan Zlatousti

27
HA19-00874

PETROV, Emanuel
Pape s početka trećeg tisućljeća i njihov odnos prema smrtnoj kazni [Elektronička građa] = Popes of the beginning of third millennium and their relation to death penalty / Emanuel Petrov.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu je prikazan napredak crkvenog učenja o pitanju smrtne kazne u vrijeme trojice posljednjih papa. Premda je tek uredbom pape Franje smrtna kazna proglašena definitivno nedopustivom zbog nepovredivosti dostojanstva čovjeka i prava na život, učenje i istupi njegovih prethodnika Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. potvrđuju jednak stav. Svakako, primjetan je razvoj shvaćanja u izmjenama članaka 2266 i 2267 Katekizma Katoličke Crkve, kako bi se bolje sačuvao i izložio dragocjeni polog kršćanskog nauka, a za koji je potrebno sazrijevanje vremena. U skladu s apostolskom konstitucijom Fidei depositum, kojom je sam Katekizam odobren 1992. godine trojica su papa u ovom pitanju vjerno stajali na braniku čovjekova dostojanstva, izlažući nauk na temelju Objave, Svetoga pisma i Crkvene predaje, nastojeći osvjetlati svjetlom vjere nove prilike i poimanja suvremenog društva. - The paper presents the progress of church teaching on the issue of death penalty at the time of the last three popes. Although it was only with the ordinance of Pope Francis that the death penalty was defi nitely declared inadmissible for the inviolability of the dignity of man and the right to life, the teaching and declarations of his predecessors John Paul II and Benedict XVI confirm the same attitude. Certainly, the development of understanding the issue is evident in the Amendments to Articles 2266 and 2267 of the Catechism of the Catholic Church, made with the aim of preserving and exhibiting the valuable deposit of Christian teaching, which takes time to mature. In accordance with the Apostolic Constitution Fidei Depositum, by which the Catechism itself was approved in 1992, the three popes have faithfully stood in defence of man’s dignity in this matter, exposing the doctrine based on the Revelation, the Scriptures, and the Church Tradition, striving to illuminate with the light of faith the new circumstances and perceptions of contemporary society.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 1 ; str. 73-96  
 Elektronička verzija članka
Smrtna kazna -- Pape -- Dostojanstvo -- Život
Papa Franjo -- Papa Ivan Pavao II. -- Papa Benedikt XVI.

272
343/344
HA19-00875

RAGUŽ, Ivica
Poimanje teologije u Erika Petersona [Elektronička građa] / Ivica Raguž, Dino Klem.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu su predstavljeni neki aspekti misli njemačkog teologa Erika Petersona o biti, preduvjetima i ulozi teologije. U prvome dijelu rada polazi se od Petersonova kritičkog stava spram dvojice suvremenika – Rudolfa Bultmanna i njegova shvaćanja teologije koja polazi od ljudske egzistencije te Karla Bartha i dijalektičke teologije. Iz Petersonove kritike dolazi se do njegova vlastitog shvaćanja teologije, pri čemu se posebno obrađuje pojam dogme, što čini drugi dio rada. Time se nastoji odrediti zašto taj pojam zauzima središnje mjesto u njegovu poimanju teologije i koje su njegove posljedice za istu. - The paper presents some aspects of thoughts of German theologian Erik Peterson about the essence, the preconditions and the role of theology. The first part starts with Peterson's critical attitude towards the two of his contemporaries – Rudolf Bultmann and his understanding of theology which originates from human existence and Karl Barth and his dialectical theology. With Peterson's criticism, we come to his own understanding of theology which specifically deals with the term of dogma. Thereby he endeavours to determine why this term takes a central place in his understanding of theology and which the consequences for theology itself are.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 2 ; str. 201-225  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Dogma -- Crkva -- Protestantizam
Peterson, Erik -- Barth, Karl

27
HA19-00876

TOLIĆ, Željko
Razvoj franjevačke opservancije od sabora u Konstanzu do kraja pontifikata Martina V. [Elektronička građa] = Lo sviluppo dell'osservanza francescana dal Concilio di Constanza alla fine del pontificato di Martino V / Željko Tolić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Riassunto. - Franjevačka opservancija, započeta u 14. stoljeću, nastavila se razvijati i u idućem stoljeću, unatoč raznim teškoćama na koje je nailazila. Ovaj je članak podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu, naslovljenom „Razvoj franjevačke opservancije u 15. stoljeću“, autor govori o razvoju i širenju opservantskog pokreta u Italiji, kolijevci franjevačke opservancije, zatim u Francuskoj, gdje je imala drugačiji slijed, Španjolskoj te u drugim europskim zemljama. U drugom dijelu, koji nosi naslov „Pontifikat Martina V.“, autor iznosi okolnosti izbora pape Martina V. na ekumenskom saboru u Konstanzu, kao i njegov pontifikat koji je bio od velike važnosti za razvoj franjevačke opservancije. U trećem dijelu, naslovljenom „Generalni kapituli: od Mantove do Asiza“, autor se koncentrira na zbivanja unutar franjevačkog reda, osobito na generalne kapitule – u Mantovi, Forliu, Ferrari, Casale Monferrato i, poglavito Asizu – koji su se odvijali u razdoblju od završetka ekumenskog sabora u Konstanzu do kraja pontifikata Martina V., na kojima je opservantski pokret, s ulaskom u Red „četvorice stupova“ i uz podršku spomenutog pape, stjecao sve veći ugled, kako unutar Reda tako i diljem europskog kontinenta. Reforma i željeno jedinstvo, postignuti i s oduševljenjem prihvaćeni na generalnom kapitulu u Asizu, kratko su trajali. - Il movimento d'osservanza, che nell'ordine francescano cominciava a svilupparsi nel secolo XIV, continuava anche nel secolo successivo. Con l'entrata nell'Ordine delle cosiddette „quatro colonne“ (di san Bernardino da Siena, san Givanni da Capestrano, beato Alberto da Sarteano e di san Giacomo della Marca) l'osservanza guadanava un grande impulso e, con la predicazione e lo studio teologico, due coordinamenti di cui era composta, anche un carattere diverso. Con questi due caratteri si ebbe il trasferimenti dell'osservanza dal deserto alla folla, ossia il mutamento della prima ispirazione alle masse dei fedeli, cioè nelle città dove otteneva gran rispetto dappertutto. Un grande appoggio all'osservanza nella sua diffusione, sia nell'Ordine che nelle città europee, esprimeva Martino V. che lo stesso proveniva dell''ambiente riformatore. Egli, sia con i suoi diretti interventi che attraverso le lettere, voleva che l'ordine francescano, simile agli altri ordini ecclesiastici, raggiunsse la riforma e l'unità perduta a causa di mancanza della riforma e della rilassata osservanza della Regola. Dal momento che la riforma venisse di spesso rifiutata, e la scissione tra i minori, riformati (ossrvanti) e quelli che non l'erano (conventuali), fosse sempre più profondo, Martino V convocò Capitulum generalissimum ad Assisi nell'anno 1430, dove erano promulgate Constitutiones Martinianae. Esse portavana l'uno e l'altro, la riforma e l'unità, che tutti i capitolari accettavano con gioia. Ma tutto questo ebbe poca durata, solo poco più di un mese, dato che i conventuali avevano ottenuto la bolla Ad statum, la quale li liberava dall'osservanza delle Constitutiones Martinianae e, secondo la quale, potevano vivere come già vivevano, cioè in modo prima del capitolo di Assisi.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 4 ; str. 360-386  
 Elektronička verzija članka
Opservancija -- Generalni kapitul -- Bula
Papa Martin V.
Konstanzanski sabor -- Franjevci

27
272
HA19-00877

PATAFTA, Daniel
Razvoj štovanja sv. Josipa u Crkvi od otačkog razdoblja do Drugog vatikanskog sabora [Elektronička građa] : teološka polazišta i pobožnost = Development of worshipping St. Joseph in the Church from Church fathers to Second Vatican Council : theological starting positions and devotion / Daniel Patafta.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Abstract. - Među tradicionalnim katoličkim pobožnostima važno mjesto zauzima štovanje sv. Josipa. Ovo štovanje počelo je zamirati nakon Drugoga vatikanskog sabor zbog krize teologije i pučke pobožnosti, da bi u novije vrijeme počelo doživljavati svoju polaganu obnovu. U ovom radu nastoji se dati kroz izabrane tekstove iz otačkog razdoblja, kojih je vrlo malo, preko skolastičke teološke refleksije do papinskih dokumenata razvoj teološkog promišljanja i štovanja sv. Josipa od razdoblja ranog kršćanstva, odnosno otačkog razdoblja do Drugoga vatikanskog sabora. Rad prati ovaj razvoj kroz dva velika razdoblja, to je prvo razdoblje teoloških refleksija kod crkvenih otaca, napose sv. Augustina i vremena srednjeg vijeka, kad u visokoj skolastici započinje sustavno teološko promišljanje o sv. Josipu, gdje je temelje postavio sv. Toma Akvinski, a širenju pobožnosti pridonio sv. Bernardin Sijenski. Drugo je razdoblje vrijeme od početka katoličke obnove do Drugoga vatikanskog sabora, kada teološka misao pada u drugi plan, a u središte dolazi pobožnost i ističe se uloga sv. Josipa kao zaštitnika Crkve pred snažnim promjenama s kojima se Crkva suočavala u 19. i početkom 20. stoljeća. Teološka misao ovoga razdoblja temelji se na razvijanju skolastičkih zasada, često bez kritičkog pristupa i pod snažnim utjecajem pučke pobožnosti. Dominantnu ulogu u promicanju štovanja sv. Josipa u 19. i početkom 20. stoljeća preuzimaju pape koji u širenju štovanja sv. Josipa vide važnu duhovnu i pobožnu praksu kojom se vjernici potiču da se utječu sv. Josipu svojim molitvama kako bi zaštitio Crkvu. Umjesto zaključka doneseno je jedno promišljanje koje može biti poticaj za novu obnovu štovanja sv. Josipa u novim okolnostima u odnosu prema potrebama suvremenog društva i Crkve, a da se ne izgubi zdravi duh i velika vrijednost svetačkog lika sv. Josipa koja je stoljećima nadahnjivala katoličku duhovnost i pobožnost. - Among traditional Catholic devotions, the worship of St. Joseph occupies an important place. This worship began to fade away after the Second Vatican Council due to the crisis of theology and folly of devotion; recently it has experienced its slow renewal. In this paper, presenting the selected texts from the period of Church Fathers, through the scholastic theological reflection, to papal documents, we are trying to show the development of theological reflection and worship of St. Joseph from the period of early Christianity, to the period of Church Fathers and to the Second Vatican Council. The work itself follows this development through two great periods. The first period of theological reflection is the time of Church Fathers, especially Augustine, and the Middle Ages, the time when high scholasticism began with a systematic theological reflection on St. Joseph, when St. Thomas Aquinas laid foundations and St. Bernardino from Sienna contributed to the spread of devotion. The second period is the period from the beginning of the Catholic renewal to the Second Vatican Council, when theological thought ends up in the background and the center is devoted to the role of St. Joseph as the patron of the Church before the drastic changes that the Church faces in the 19th and early 20th centuries. The theological idea of this period is based on the development of scholastic principles, often without a critical approach and under the strong influence of popular devotions. The dominant role in promoting the worship of St. Joseph in the 19th and early 20th centuries was taken over by the Popes, who recognized an important and pious practice in spreading the worship of St. Joseph, the practice that encourages believers to recourse to St. Joseph with their prayers to protect the Church.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 3 ; str. 270-291  
 Elektronička verzija članka
Katoličke pobožnosti -- Djevičanski brak -- Djevičanstvo -- Pape
Sveti Josip -- Iosephus, sanctus
Drugi vatikanski sabor

27
HA19-00878

IKIĆ, Niko
Stadlerova upornost u promicanju jedinstva [Elektronička građa] : Stadlerova skica jedinstva u povodu 100. obljetnice njegove smrti = Stadler's outline of unity on the occasion of the 100th anniversary of his death / Niko Ikić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U povodu stote obljetnice Stadlerove smrti (†1918.) autor se osvrće na ekumenski odnos prema pravoslavnima prvoga vrhbosanskog nadbiskupa. Autor uočava u njegovu vremenu mnoge vjetrove u prsa a ne u leđa, mnoge procese protivne radu, a ne u prilog njemu oko jedinstva Crkve, posebno u složenim crkvenim, nacionalnim i kulturnim prilikama u Bosni pri kraju 19. i početkom 20. stoljeća. Autor zapaža i ukazuje na veliku Stadlerovu upornost oko promicanja jedinstva Crkve i dokazuje njegova dva prilično različita pristupa istom pitanju. Prvi je tradicionalni skolastičko tridentski pristup do svoga imenovanja vrhbosanskim nadbiskupom i apostolskim promicateljem rada oko jedinstva Crkve, te drugi poslije svoga dolaska u Bosnu na zasadama ćirilo-metodske baštine. Povezano s drugim pristupom neki su Stadleru imputirali nijekanje vlastitoga crkvenog i nacionalnog identiteta, što autor pak argumentirano opovrgava. - On the occasion of the 100th anniversary of Stadler’s death, the author refers to the ecumenical attitude of the First Archbishop of Vrhbosna toward the Orthodox. The author perceives that in Stadler’s time many headwinds were blowing instead of tailwinds, that there were many processes opposed and not in favour of work about Church unity, especially in a complex church, national and cultural situation in Bosnia at the end of 19th and beginning of 20th century. The author also notices and points to great Stadler’s persistence in promoting the Church unity and proves his two quite different approaches to the same issue. The first is a traditional scholastic Trent approach, up to his appointment as Archbishop of Vrhbosna and apostolic promoter of work about Church unity; the other one, after his arrival in Bosnia, is based on the ideas of Cyril and Methodius heritage. Related to the latter approach, some have attributed to Stadler the denial of his own ecclesiastical and national identity, which the author argumentatively denies.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 2 ; str. 125-146  
 Elektronička verzija članka
Ekumenske poteškoće -- Jedinstvo
Stadler, Josip

27
HA19-00879

MACUT, Ivan
Svjetske konferencije ekumenskog vijeća crkava i odnos prema stvorenome (1948. - 2013.) [Elektronička građa] / Ivan Macut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Rad uz uvod i nekoliko zaključnih misli ima dva poglavlja. U prvom poglavlju pod naslovom Ukratko o nastanku i radu Ekumenskog vijeća crkava u nekoliko poteza donosimo nastanak ovog važnog Vijeća na globalnoj razini te donosimo i popis svih deset svjetskih konferencija koje su održavane od 1948. do 2013. godine. Drugo poglavlje rada ima naslov Tematika odnosa prema stvorenome na svjetskim konferencijama Ekumenskog vijeća crkava. U njemu se govori o glavnim ekološkim temama, naglascima, poticajima i upozorenjima na pojedinim svjetskim konferencijama Ekumenskog vijeća crkava. Svjetska ekumenska asembleja u Seulu 1990. godine dala je odlučujući poticaj za bavljenje ekološkom tematikom, a prvi put Ekumensko vijeće crkava izravno o stvorenom svijetu i ekologiji govori na Sedmoj svjetskoj skupštini u Canberri 1991. godine. Naravno, i Osma svjetska skupština u Harareu 1998. godine, Deveta u Porto Alegreu 2006. te, naposljetku, Deseta svjetska skupština u Busanu 2013. godine bave se u jednom dijelu više ili manje istom tematikom. Pri kraju rada donijeli smo i Izjavu o klimatskoj pravdi Izvršnog odbora Ekumenskog vijeća crkava iz 2016. godine. - The work with an introduction and concluding thoughts has two chapters. In the first chapter titled “Briefly about the Creation and Work of the Church's Ecumenical Council”, we describe the beginning and development of this important ecumenical council on a global scale, and we also produce a list of all ten world conferences held from 1948 to 2013. The second chapter of the paper has the title “Themes of Relationships Created at World Conferences of the Ecumenical Council of Churches”. It speaks of the main ecological topics, accents, incentives and warnings at some of the world's conferences of the Church's Ecumenical Council. The World Ecumenical Assembly in Seoul in 1990 was a decisive incentive for ecological issues, and for the first time the Ecumenical Council of Churches directly talks about the created world and ecology at the 7th World Assembly in Canberra in 1991. Of course, the Eighth World Assembly in Harare in 1998, the ninth in Porto Alegre in 2006, and finally, the tenth World Assembly in Busan, in 2013, deal with more or less the same theme. At the end of the paper, we also issued the Climate Justice Declaration of the Executive Board of the Church's Ecumenical Council of 2016 and a short list of the chosen bibliography of the created in the edition of the same council.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 3 ; str. 413-436  
 Elektronička verzija članka
Ekologija -- Teologija stvaranja -- Klimatske promjene
Ekumensko vijeće crkava

27
502/504
HA19-00880

DRAGIĆ, Marko, filolog
Tijelovo u hrvatskoj katoličkoj crkveno-pučkoj kulturnoj baštini [Elektronička građa] / Marko Dragić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Tijelovo (Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove) uz Božić, Uskrs, Veliku Gospu i Sve svete najveći je katolički blagdan. U radu se daje osvrt na povijest slavljenja Tijelova i čudesa koja su se dogodila po zagovoru Presvetoga Tijela i Krvi Kristove. Svetkovina Tijelova, međutim, nije pobudila znanstveno zanimanje kod etnologa, antropologa i filologa. Zbog iznimno nedostatne literature o Tijelovu u hrvatskoj katoličkoj crkveno-pučkoj baštini u radu se navodi i interpretira pedesetak suvremenih terenskih zapisa koji su nastajali prethodnih dvadesetak godina u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Štovanje Presvetoga Tijela i Krvi Kristove u hrvatskoj katoličkoj kulturnoj baštini ogleda se u mnogim crkvama, kapelama, naseljima, župama posvećenim Presvetom Tijelu i Krvi Kristovoj, pobožnostima, molitvama, zavjetima, postu, procesijama, hodočašćima, kićenju kuća, procesijama, pučkim veseljima. Socijalnu i estetsku funkciju imaju običaji kićenja kuća, uređivanja mjesta kroz koja prolazi procesija kao i vješanja ručnih radova po prozorima, balkonima i terasama kako bi to sudionici u procesiji vidjeli. Uz Tijelovo hrvatski puk veže običaje koji imaju apotropejsku i panspermijsku funkciju te vrši određene divinacije. Ti običaji drevnoga su pretkršćanskog postanja, ali su ih Hrvati kristijanizirali. - The Feast of Corpus Christi (Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ) is, along with Christmas, Easter, Assumption of Mary and All Saints Day, the greatest Catholic feast. The paper brings an overview of the history of celebration of Corpus Christi and miracles that occurred through the intercession of the Most Holy Body and Blood of Christ. However, the Feast of Corpus Christi has not raised the scientific interest of ethnologists, anthropologists and philologists. Because of the exceptionally insufficient literature on the Feast of Corpus Christi in Croatian Catholic church-folk heritage, the paper presents and interprets around fifty contemporary field records which have emerged in the last twenty years in the Republic of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Monte Negro. The observance of the Feast of Corpus Christi in Croatian Catholic cultural heritage is reflected in many churches, chapels, villages and towns, parishes dedicated to the Most Holy Body and Blood of Christ, in devotions, prayers, vows, fasting, processions, pilgrimages, house decorations and folk festivals. Social and aesthetic function is reflected in the customs of house decorating, tidying up the places where the procession is passing as well as hanging the needle-works on the windows, balconies and terraces to be seen by the procession participants. Croatian folk connects the Feast of Corpus Christi with customs that have apotropaic and panspermia function and performs certain divinations. These customs are of ancient pre-Christian origin, but the Croats have Christianized them.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 1 ; str. 59-81  
 Elektronička verzija članka
Procesija -- Molitva -- Blagoslov -- Običaji -- Pučka veselja
27
39
HA19-00881

ZOVKIĆ, Mato
Tolerantni dijalog između kršćanske i muslimanske vjere [Elektronička građa] / Mato Zovkić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Na poziv dr. Nedžada Grabusa, muftije u Sloveniji, da se jednom temom uključi u znanstvenu konferenciju u prigodi stote obljetnice prve džamije u Sloveniji, autor je na temelju svojeg iskustva pripadnika kršćanske manjine u gradu s većinskim muslimanskim stanovništvom te na osnovi smjernica Drugoga vatikanskog sabora o dijalogu s muslimanima obradio potrebu razumskog branjena vlastite vjere bez vrijeđanja onih koji drugačije vjeruju. Potrebu razumske obrane kršćanstva izvodi iz 1 Pt 3,15-16 te Rim 12,1. Zatim ističe kako je nakon Drugoga vatikanskog apologetika postala fundamentalna teologija. U islamu se potreba razumskog pristajanja uz objavu izvodi iz K 96,1-5; 17,73-75 8,2; 13,28 i dr. Polemika s muslimanima počela je s Ivanom Damaščaninom, prenesena djelcem Tome Akvinskog „Traktat o razlozima vjere protiv Saracena“ i trajala je do sredine 20. st. Promjenu su unijeli kršćanski znanstvenici koji su živjeli među muslimanima, proučavali arapski jezik i kulturu muslimana te protumačili islamski monoteizam drugim kršćanima. Plodovi njihova zalaganja ušli su u saborske dokumente DH, NAE, GS. Muslimanski teolozi već od 9. st. tvrde da kršćani iskrivljuju evanđelje što ga je Isus primio od Boga, da je uvreda jedincatom Bogu kultno štovanje Trojstva. Za jedan od primjera dijaloškog stava muslimana autor uzima prijevod i komentar „The Study Quran“ (New York 2015.), koji su pod vodstvom profesora Nasra priredili muslimanski znanstvenici u Americi, a od bošnjačkih teologa navodi radove S. Balića, R. Hafizovića, E. Karića, F. Karčića i A. Silajdžića. Smatra da imami i svećenici u tjednim molitvenim susretima mogu vlastite vjernike dublje uvoditi u razumijevanje vjere, bez izrugivanja onih koji imaju pravo ostati drugačiji. To mogu i vjeroučitelji u konfesionalnom vjeronauku u javnim školama. - This paper was prepared as one of presentations at the Interreligious Conference in Ljubljana, 25 October 2017. It consists of three parts: Adult believers, after they have acquired sufficient knowledge of belief in divine revelation, can rationally explain it; In time of dialogue we study shared values and respect differences without mocking; From Muslims in Southeast Europe to European Islam. The author concludes: Based on my experience of living in Sarajevo as a city with an absolute Muslim majority, while striving to implement the guidelines of Vatican II in dialogue with present-day Muslims in my country and elsewhere in the world, my response to the question in the title of this presentation is positive. Yes, it is possible to defend rationally Christianity and Islam after we, as adult believers, have accepted our membership in a faith community, read our sacred books and received sufficient instruction from imams, priests and religious teachers in our own faith. This requires that we cherish the shared values as citizens in secular and plural societies and respect mutual differences. This also supposes that we do study our own faith and are open to being informed about the faith of others. We should allow each other to present ourselves as we see ourselves. In the Catholic theology of interreligious dialogue the accent has been moved from religious truth per se to human persons maintaining their human dignity and fundamental rights even if they remain different in faith, culture and political conviction.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 1 ; str. 82-104  
 Elektronička verzija članka
Muslimani -- Kršćani -- Poštovanje -- Dijalog
21/29
HA19-00882

VIDOVIĆ, Marinko
Vjera kao "znanje" o znanjima [Elektronička građa] / Marinko Vidović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Usvajajući općeprihvaćenu složenost pojmova “znanje” i “spoznaja”, autor u ovom radu pokazuje kako se ni znanje ni spoznaja ne mogu i ne smiju redukcionistički poimati u smislu njihova reduciranja samo na umni i racionalni (u)vid stvarnosti. I jedna i druga stvarnost ulaze u područje onoga što označujemo kada govorimo o integralnom ljudskom iskustvu, o uvažavanju, naime, apriorne i aposteriorne interakcije spoznavajućeg subjekta i spoznajnog/spoznatog objekta. U takvom svjetlu vjera se pokazuje kao specifično znanje navezano na pred-odluku, na stajalište koje zbilju ostavlja otvorenu transcendenciji, ustvari, konačnom smislu. Vjeru se može označiti kao specifično znanje o svim drugim znanjima, kao utemeljenje, određenje i kvalificiranje drugih znanja njihovom usmjerenošću cjelini zbilje. Do takvih uvida autor dolazi analizom teorije spoznaje i ograničenja svakoga znanja. - Adopting the generally accepted complexity of terms “knowledge” and “cognition”, the author shows in this paper that neither knowledge nor cognition can be and should be narrowly grasped in terms of their reduction only to the intellectual and rational aspect of reality. Both realities enter the area of what we designate as the integral human experience, the appreciation, i.e. the a priori and a posteriori interaction between the cognizing subject and cognitive/cognized object. In such a light, faith is shown to be a specific knowledge attached to pre-decision, to a position that leaves the reality open to transcendence, in fact, to the ultimate meaning of all. Faith can be termed as the specific knowledge about all other knowledge, i.e. as the foundation, determination and qualification of other knowledge the focus of which is the entirety of reality. The author comes to such insights by analyzing the theory of cognition and the limitations of all knowledge.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 4 ; str. 471-491  
 Elektronička verzija članka
Vjera -- Znanje -- Spoznaja
27
001
HA19-00883

GRGIĆ, Miljenka
Životinje - Božje blago, a ne hrana ljudi [Elektronička građa] : zoologija u Post 1 i njezini imperativi / Miljenka Grgić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Studija izlaže zoologiju u Post 1, analizirajući ključne termine, izraze i tvrdnje. Studija pokazuje da Post 1 inzistira na statusu životinja kao živih bića, jamči im zasebni prostor u ekosustavu i povezuje njihovu svrhu i ulogu s neživom prirodom, a ne s čovjekom. Nadalje, studija otkriva da je stvaranje bogolikih ljudi u Post 1 dio Božje skrbi o životinjama. Ljudi su stvoreni bogoliki da budu dobri pastiri Božjeg blaga, da životinjama upravljaju prema božanskim zakonima i štite njihova prava i egzistenciju, a ne da njima proizvoljno gospodare. Osim toga, studija dokazuje da je ljudska zadaća u Post 1 realna i predstavlja moralni imperativ. - The study exposes the zoology of Genesis 1, analyzing the key terms, phrases and statements. The study shows that Genesis 1 insists on the prominence of animals as living beings, guarantees them a proper space in the ecosystem, and relates their purpose and role to the inanimate nature, not to humans. Further, the study reveals that the creation of humans in the image of God in Genesis 1 is a part of God’s care for animals. Humans are created in the image of God to be good shepherds of God’s animals, to tend them according to the divine laws and protect their rights and existence, and not to dominate them freely. Besides, the study demonstrates that the human task in Genesis 1 is realistic and constitutes a moral imperative.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 3 ; str. 315-340  
 Elektronička verzija članka
Životinje -- Neživa priroda -- Bogolikost -- Upravljanje -- Zaštita prirode
27
502/504
HA19-00884

ČONDIĆ, Alojzije
Župna zajednica pred izazovima suvremenoga doba [Elektronička građa] = Parish community facing the challenges of modern times / Alojzije Čondić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U rastućemu kulturnom, etičkom i religioznim pluralizmu župna je zajednica pozvana posvjedočiti svoj identitet i navijestiti evanđelje. U promjenjivomu svijetu, ubrzana životnoga ritma, punog izazova i zamki, smisao župe je voditi ljude Bogu i jedne drugima osluškujući njihove nevolje, radosti i nade, jer konkretni čovjek je uvijek u središtu župne zajednice. Tradicionalnoj župi nužna je metamorfoza, jer u suvremeno doba misionarski oblik župne zajednice otvara se svima i u službi je navještaja, prenošenja i slavljenja vjere u zajednici. U skladu s tim autor razmatra utjecaj društveno-kulturnih okolnosti na razvitak župnoga pastorala, a potom predočuje pastoral i župnu zajednicu u poimanju pape Franje. Isto tako, ističe teološko-pastoralno traženje bitnoga u svijetu, a ono se temelji u otkrivanju načela utjelovljenja, u Isusu Kristu, u kojemu se zrcali smisao ljudske opstojnosti. Na kraju, služeći se metodom pastoralne ili evanđeoske prosudbe, strategiju, odnosno perspektivu župne zajednice u suvremeno doba sagledava i bistri kroz dinamičan pastoralni model triju glagola: integrirati, pratiti i prosuditi. - In a growing cultural, ethical and religious pluralism, parish community is called to witness its identity and proclaim the gospel. In a changing world of a fast paced life, full of challenges and pitfalls, the purpose of a parish is to lead people to God and to one another, listening to their troubles, joys and hopes, because the concrete man is always at the heart of parish community. The traditional parish needs a metamorphosis, because in modern times the missionary form of parish community is open to all and it is in the service of proclaiming, transmitting and celebrating faith in the community. Therefore, the author examines the influence of socio-cultural circumstances on the development of parish pastoral, and then presents the pastoral work and parish communities according to Pope Francis’ understanding. Also, he emphasizes the theological-pastoral searching for the essential in the world, which is based on the discovery of the principle of incarnation, in Jesus Christ, in whom the sense of human existence is mirrored. In the end, using the method of pastoral or evangelical judgment, he perceives and clarifies the strategy, i.e. the perspective of parish community, through a dynamic pastoral model of three verbs: to integrate, to monitor and to judge.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 4 ; str. 345-359  
 Elektronička verzija članka
Pastoral -- Župna zajednica -- Suvremeno doba -- Obitelj -- Kultura
27
HA19-00885

Vidi br.: HA19-01315

Vidi br.: HA19-00877

Vidi br.: HA19-00855

Vidi br.: HA19-00854

Vidi br.: HA19-00886

Vidi br.: HA19-00821

Vidi br.: HA19-00890

Vidi br.: HA19-00856

Vidi br.: HA19-00889

Vidi br.: HA19-00908

Vidi br.: HA19-00870

Vidi br.: HA19-01314

Vidi br.: HA19-00818

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


311   Statistika

Vidi br.: HA19-00912

Vidi br.: HA19-00934

314   Demografija

MIŠUR, Ivo
Demografska analiza stanovništva grkokatoličke župe Kričke [Elektronička građa] = Demographic analysis of Greek catholic population of Kričke / Ivo Mišur. - Graf. prikazi.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu će se prikazati kretanje broja vjernika grkokatoličke župe Kričke od njezina osnutka 1832. godine do druge polovice 20. stoljeća. Provest će se demografska analiza popisa stanovnika iz 1916. godine. Također će se na temelju dostupnih podataka analizirati demografsko kretanje stanovništva (začeća, rođenja, vjenčanja i smrti) u razdoblju od 1916. do 1940. godine. Za to razdoblje bit će prikazan fond imena i njegova brojnost. Na kraju će se analizirati problematika proučavanja povijesti župe kao i cijeloga Dalmatinskog vikarijata te njezina korištenja u političkim obračunima. - The paper presents the number of parishioners in the Greek Catholic Parish of Kričke since its foundation in 1832 until the second half of the 20th century. Demographic analysis of 1916 census has been carried out. Also, the demographic analysis (conceptions, births, marriages and deaths) in the period from 1916 to 1940 have been analyzed. The fund of names in the parish is also displayed. In the end, we analyze the problems of studying the history of the parish as well as of the entire Dalmatian Vicariate and its use in political calculations.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 2 ; str. 159-175  
 Elektronička verzija članka
Grkokatolici -- Unijati -- Demografska analiza -- Stanovništvo
Dalmatinski vikarijat -- Križevačka eparhija

314
27
HA19-00886

Vidi br.: HA19-01085

Vidi br.: HA19-00908

Vidi br.: HA19-01240

316   Sociologija

SESAR, Kristina, psihologinja
Motivational determinants of sexting [Elektronička građa] : towards a model integrating the research / Kristina Sesar, Arta Dodaj, Nataša Šimić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 474-482. - Abstract ; Sažetak. - Sexting, defined as the exchange of sexually explicit contents among adolescents and young adults using electronic media, has become a popular topic of interest in the wider public. This paper proposed a theoretical model to explain motivational determinants of sexting behaviour. We reviewed sexting literature to show how multiple empirical confirmed motivational factors can be modelled within our framework. By analysing empirical research, we posited a set of individual characteristics and contextual characteristics that explain sexting behaviour. We offered a systematic review of motivational determinants relevant to capture sexting behaviour and guidelines for future research in this area. We intended by this theory to organize prior research into a more theoretically satisfying approach to study sexting and to encourage researchers to expand the model and use it in future studies. - Seksting, definiran kao razmijena seksualno eksplicitnog sadržaja elektroničkim medijima među adolescentima i mladim osobama, aktualna je tema šire javnosti. U ovom je radu predložen teorijski model koji objašnjava motivacijske odrednice sekstinga. Autori su na temelju pregleda do sada provedih istraživanja prikazali kako se više empirijski potvrđenih motivacijskih čimbenika može integrirati u predloženi model. Konkretno, analizom su empirijskih istraživanja autori postavili set individualnih i kontekstualnih karakteristika koje objašnjavanju ponašanje kakvo upućuje na seksting. Predložen je sistematski pregled motivacijskih determinanti relevantnih za razumijevanje sekstinga i smjernice za buduća istraživanja u ovom području. Namjera je ovog modela organizacija rezultata do sada provednih istraživanja u teorijski prihvatljiv pristup s ciljem daljnjeg proučavanja sekstinga te poticanje istraživača na dodatni razvoj modela i njegovu primjenu u budućim istraživanjima.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 461-482  
 Elektronička verzija članka
Seksting -- Seksualnost -- Adolescencija -- Motivacija -- Teorijski modeli -- Elektronički mediji
316
613
004
HA19-00887

KREAČIČ, Goranka
O obiteljskim vezama triju karlovačkih građanina iz 19. stoljeća [Elektronička građa] : Alojza Duquenoisa, Ivana Reichherzera i Franza Zihaka / Goranka Kreačić. - Ilustr. ; fotogr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 179-182. - Sažetak ; Summary. - U članku autorica analizira obiteljske veze pripadnika poznatih karlovačkih obitelji iz 19. stoljeća: Alojza Duquenois, Ivana Reichherzera i Franza Zihaka/Czihaka. Prva dvojica bili su licitari i voštari. Zihak je bio glazbenik i skladatelj. Sve su tri obitelji pripadale uglednomu karlovačkomu građanstvu u prvoj polovici 19. stoljeća. Posebno su licitari i voštari bili još od 17. pa sve do 19. stoljeća najjači gradski sloj. U članku je moguće naći primjere zanimljive prakse, kada su se kalfe ženili za majstorove kćeri te tako nasljeđivali obrt i dr. Kroz narativ o tri karlovačka građanina u predindustrijsko vrijeme, posebnu pozornost privlači multietnički karakter grada u 19. stoljeću i podatak da su već u prvoj polovici 19. stoljeća neke žene tih obitelji imale svoja zanimanja. Upravo je glazba bila povezujući element obitelji Zihak-Reichherzer s obitelji Wiesner Livadić, stoga je u članku posebna pozornost posvećena i učiteljici glazbe Katarini Reichherzer, unuci Franza Zihaka, supruzi odvjetnika i opernoga pjevača Kamila Wiesner Livadića te snahi skladatelja Ferde Wiesnera Livadića. - As a trade centre Karlovac drew from the last quarter of the 18th century individuals from various parts of the Habsburg Monarchy, whose work contributed to the town’s development. Among many newcomers were also Alojz Duquenois, a gingerbread man and wax-chandler from Carniola, Ivan Reichherzer from Varaždin and the composer Franz Zihak from Moravia. The key personality in this article is Alojz Duquenois (1765-1846), a gingerbread man, wax-chandler, town councillor, benefactor and patron of the arts who came as a settler from Carniola and already during his lifetime became an urban legend. He witnessed and participated in the most important events in town’s history of the first half of the 19th century. He became etched in the collective memory and is particularly associated with the period of French administration in Karlovac. The second individual is Ivan Reichherzer (1802-1872), from the family of gingerbread men of Varaždin, who as a journeyman arrived in Karlovac to the already well known master craftsman Alojz Duquenois and later married his only heir, Katarina Zihak/Czihak, half-sister of Duquenois’ second wife. After he was ‘retired’ in the 1830is, Duqenois dedicated himself solely town affairs. Hence, Reichherzer took over his craft. The sources from the mid-19th century mention him as the owner of several real estates which he bought, refurbished, sold and rented; hence it can be said that he was a typical representative of the 19th century bourgeoisie. The third person is Franz Zihak (died in 1850), a city organist and also a versatile musician from Bohemia: he was able to conduct and play six musical instruments (clarinet, fagot, horn, oboe, flute and violin). He was also a composer and a teacher in the first musical school in the town, which is why the music historians consider him to be the founder of the musical professionalism in Karlovac.
U: Arhivski vjesnik (Online). - ISSN 1848-3143. - 62 (2019) ; str. 157-184  
 Elektronička verzija članka
Građanstvo -- Voštarstvo -- Glazbenici -- Obiteljske veze
316
78
636/639
HA19-00888

FUŠTAR, Marina
Živa komunikacija u vjeronaučnoj nastavi [Elektronička građa] = Live communication in religious education teaching / Marina Fuštar, Jadranka Garmaz.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu se kroz tri poglavlja raspravlja o komunikaciji u vjeronaučnoj nastavi. U prvom se poglavlju podastiru teološki temelji komunikacije: čovjek kao biće u relaciji i dijaloški pojam Objave. U drugom se dijelu predstavlja i obrađuje pojam i vrste komunikacije, a u trećem se skiciraju dva važnija načela komunikacije školskog vjeronauka: vjerodostojnost vjeroučitelja i načelo vjernosti Bogu i čovjeku. - In this paper, in three chapters, we discuss the communication in religious education teaching. In the fi rst chapter the theological foundations of communication are presented: man as a being in relation and the dialogical concept of Revelation. In the second part the idea and types of communication are presented and discussed; in the third part we talk about two major principles of communication in school religious education: the credibility of the catechist and the principle of fi delity to God and man.
U: Služba Božja (Online). - ISSN 1849-1057. - 59 (2019), 1 ; str. 5-21  
 Elektronička verzija članka
Vjeronauk -- Nastava -- Komunikacija -- Objava
316
27
HA19-00889

Vidi br.: HA19-00837

Vidi br.: HA19-00847

Vidi br.: HA19-00835

32   Politika

322   Odnosi između Crkve i države

DELIĆ, Ante, povjesničar
U misiji Sv. Stolice kod Ante Pavelića i Josipa Broza Tita [Elektronička građa] : prilog istraživanju djelovanja Giuseppea Masuccija 1941. - 1946. / Ante Delić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Autor na temelju relevantne literature i (ne)poznatih izvora prikazuje djelovanje Giuseppea Masuccija kao tajnika apostolskog poslanika za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske i u prvoj godini komunističke Jugoslavije. U radu se posebno analiziraju do sada neistraženi dokumenti koji se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu (fond Službe državne sigurnosti), a koji su rezultat rada jugoslavenskih tajnih službi za vrijeme nadzora i obrade Giuseppea Masuccija. Također, na istome mjestu nalazi se i do sada nepoznata inačica prijevoda Masuccijeva dnevnika, koja se na brojnim mjestima ne podudara s onom objavljenom 1967. u Madridu. Autor pokazuje kako se bez cjelovitog prikaza Masuccijeva djelovanja ne može ispravno zaključivati ne samo o djelovanju zagrebačkog nadbiskupa Stepinca nego ni općenito o državno-crkvenim odnosima u promatranom razdoblju. - The Vatican had never recognized the Independent State of Croatia (henceforth ISC) in accordance with its traditional policy of not giving recognition to the countries formed in war until hostilities cease and peace treaties come into effect. However, a few months after the declaration of the ISC, the Holy See sent an apostolic visitor to the Croatian Catholic episcopate in Zagreb, Dr. Ramiro Marcone, a monk from the Benedictine abbey in Montevergine, Italy. Marcone was accompanied by his secretary, Dr. Giuseppe Masucci, also a Benedictine monk. The two men lived in Zagreb until the end of the ISC in 1945 but also stayed for some time after that. In accordance with their duties, Marcone and Masucci were in contact with the archbishop of Zagreb, Alojzije Stepinac, on a daily basis and were thus well-informed about numerous issues of the time, especially those pertaining to the relationship between the Catholic Church and the government of ISC. The Catholic hierarchy headed by archbishop Stepinac, welcomed the proclamation of ISC and throughout the war expressed their belief that the Croatian people had the right to its own independent state. Abbot Marcone and his secretary Masucci acted in synergy with archbishop Stepinac. In accordance with his mission Marcone submitted reports to the Holy See while his secretary Masucci kept notes in his diary. One can observe Masucci's constant work on saving the persecuted, specially Jews from his diary (which has two different versions in Croatian translation). After the end of ISC, Masucci and Marcone were under strict surveillance and control of the secret service of the new communist regime which considered the Catholic Church an enemy of the state and openly persecuted it with the intention of destroying it. Abbot Marcone travelled to Rome on 10 July 1945 and the Yugoslav authorities denied him re-entry.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 2 ; str. 176-200  
 Elektronička verzija članka
Katolička crkva -- Država -- Komunizam
Masucci, Giuseppe -- Stepinac, Alojzije
Sveta Stolica

322
272
HA19-00890

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

Vidi br.: HA19-00901

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

FRANC, Sanja
Quintuple helix approach [Elektronička građa] : the case of the European Union = Pristup peterostruke uzvojnice : primjer Europske Unije / Sanja Franc, Deniza Karadžija. - Graf prikazi.
Bibliografija: str. 98-100. - Abstract ; Sažetak. - European Union (EU) is fostering the quintuple helix approach as it recognizes sustainable development and innovation as important development priorities. The quintuple helix represents a new framework which includes new knowledge, more stakeholders with sustainable development at its center. The EU has put in place different policy measures, regulations and funds to support designing and implementation of innovation strategies and sustainable development in all Member States. The objective of this paper is twofold as it includes identifying key features of helix innovation model and its evolution over time, and exploring EU efforts to transform to the quintuple helix system. The purpose of this paper is to explain the new context of development where innovation and sustainability should be considered as key elements. Using the example of the European Union, this paper studies policies and measures that the EU has put in place in order to support innovations as well as inclusive, smart and sustainable development, which are significant parts of the quintuple helix approach. - Europska unija (EU) aktivno promiče pristup peterostruke uzvojnice prepoznajući održivi razvoj i inovacije kao važne razvojne prioritete. Potreban je novi razvojni okvir koji bi uključivao nova znanja, više dionika i mjere za održivi razvoj. EU je donijela različite mjere i propise te uspostavila fondove za podršku dizajniranju i provedbi strategija poticanja inovacija i održivog razvoja u svim zemljama članicama. Cilj ovog rada je dvojak te uključuje identifikaciju ključnih značajki inovacijskog modela uzvojnica i njegov razvoj, te istraživanje napora EU za transformaciju prema peterostrukoj uzvojnici. Svrha ovog rada je objasniti novi kontekst razvoja u kojem inovativnost i održivost treba smatrati jednim od najvažnijih elemenata. Koristeći primjer Europske unije, ovaj rad proučava politike i mjere koje je EU poduzela kako bi podržala inovacije kao i inkluzivan, pametan i održiv razvoj, a koji su okosnica modela peterostruke uzvojnice.
U: Notitia. - ISSN 1849-9066. - 5 (2019), 1 ; str. 91-100  
 Elektronička verzija članka
Inovacije -- Održivi razvoj -- Peterostruka uzvojnica
Europska unija

33
502/504
HA19-00891

Vidi br.: HA19-01116

Vidi br.: HA19-00914

Vidi br.: HA19-01091

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

PENNINGS, Frans Jozef Lodewijk
Encouraging the growth of skills and innovation in the Netherlands [Elektronička građa] / Frans Pennings.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Sažetak ; Zusammenfassung ; Riassunto. - This paper describes an example of best practice in the Netherlands with respect to promoting the innovation of enterprises. This policy consists of promoting cooperation between knowledge centres (including universities) and enterprises, enabling the enterprises and start-ups to be located in the neighbourhood of knowledge centres and assisting them in obtaining the required permits, and, if necessary, grant subsidies. This policy has proved to be very successful. Developing a training policy for all sectors of economy, on the other hand, is more difficult. This becomes even more difficult if employers and employees have opposite interests, especially if employers fear that the newly trained worker will leave their job after acquiring the new qualification or if the worker has to reimburse the subsidy. Therefore, the establishment of training funds, made available for all employers and workers who want to qualify for another job, can contribute to the growth of skills. - Autor u radu prikazuje poduzetničku praksu promicanja inovacija u Nizozemskoj. Ova se politika sastoji u unaprjeđenju suradnje između centara znanja (uključujući i sveučilišta) i poduzeća omogućavanjem smještanja poduzeća i start-upova u susjedstvu centara znanja te izdavanje potrebnih dozvola i, ako je to nužno, određenih potpora. Takva se politika pokazala iznimno uspješnom. No, čini se da je razvijanje politika obrazovanja za sve sektore ekonomije puno teže. Kada poslodavci i radnici imaju suprotne interese to postaje još teže, posebice ako se poslodavci boje da bi ih radnik koji je stekao neko obrazovanje mogao napustiti ubrzo nakon stjecanja novih kvalifikacija ili ako radnik mora poslodavcu platiti troškove obrazovanja. Zbog toga stvaranje fondova za obrazovanje koje bi mogli koristiti svi poslodavci i radnici, koji se žele prekvalificirati za obavljanje drugih poslova, može pridonijeti rastu vještina.Autor u radu prikazuje poduzetničku praksu promicanja inovacija u Nizozemskoj. Ova se politika sastoji u unaprjeđenju suradnje između centara znanja (uključujući i sveučilišta) i poduzeća omogućavanjem smještanja poduzeća i start-upova u susjedstvu centara znanja te izdavanje potrebnih dozvola i, ako je to nužno, određenih potpora. Takva se politika pokazala iznimno uspješnom. No, čini se da je razvijanje politika obrazovanja za sve sektore ekonomije puno teže. Kada poslodavci i radnici imaju suprotne interese to postaje još teže, posebice ako se poslodavci boje da bi ih radnik koji je stekao neko obrazovanje mogao napustiti ubrzo nakon stjecanja novih kvalifikacija ili ako radnik mora poslodavcu platiti troškove obrazovanja. Zbog toga stvaranje fondova za obrazovanje koje bi mogli koristiti svi poslodavci i radnici, koji se žele prekvalificirati za obavljanje drugih poslova, može pridonijeti rastu vještina. - Dieser Beitrag beschreibt ein Beispiel für bewährte Verfahren in den Niederlanden bezüglich der Förderung der Innovation von Unternehmen. Diesbezüglich fördert die niederländische Politik die Zusammenarbeit zwischen Wissenszentren (einschließlich der Universitäten) und Unternehmen, ermöglicht, dass die Unternehmen und Startups in der Nähe von Wissenszentren ihren Sitz haben, hilft bei der Erhaltung von Genehmigungen, und, falls erforderlich, gewährt Zuschüsse. Solche Politik hat sich als erfolgreich erwiesen. Die Entwicklung der Politik der beruflichen Bildung für alle Wirtschaftssektoren ist andererseits schwieriger zu erreichen. Dies kann noch schwieriger werden, falls Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegensätzliche Interessen haben, insbesondere falls Arbeitgeber Angst davor haben, dass der neulich ausgebildete Arbeitnehmer nach der Erhaltung seiner Qualifikation seinen Arbeitsvertrag kündigen wird, oder falls der Arbeitnehmer den Zuschuss erstatten muss. Deshalb kann die Gründung von Ausbildungsfonds, welche sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, welche die Qualifikation für eine neue Stelle suchen, der Stärkung von Kompetenzen beitragen. - Il presente lavoro illustra la best practice nei Paesi Bassi con riferimento alla promozione dell’innovazione imprenditoriale. Tale politica riguarda la promozione della cooperazione tra i centri del sapere (incluse le università) e le imprese, cercando di situare le imprese e le start-up nelle vicinanze dei centri del sapere, assistendoli nelle attività volte all’ottenimento dei permessi richiesti e, ove necessario, con sovvenzioni. Tale politica risulta raccogliere molti successi. Lo sviluppo di una politica di formazione per tutti i settori dell’economia, d’altra parte appare più difficile. Ciò diviene ancora più complesso se i lavoratori ed i datori di lavoro hanno interessi contrapposti; in particolare, se i datori di lavoro temono che il lavoratore così formato possa poi lasciare il lavoro dopo avere acquisito nuove qualifiche oppure se il lavoratore debba rimborsare la sovvenzione. Pertanto, l’istituzione di fondi per la formazione, accessibile a tutti i datori di lavoro ed ai lavoratori, che vogliano qualificarsi per un altro impiego, può contribuire all’incremento di competenze.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online). - ISSN 1846-8314. - 39 (2018), 4 ; str. 1955-1965  
 Elektronička verzija članka
Inovacije -- Politika obrazovanja -- Vještine -- Radnici
331
HA19-00892

Vidi br.: HA19-01062

Vidi br.: HA19-01087

Vidi br.: HA19-01011

Vidi br.: HA19-00952

Vidi br.: HA19-01017

Vidi br.: HA19-00852

Vidi br.: HA19-00955

Vidi br.: HA19-00851

334   Oblici organizacije i suradnje u gospodarstvu

Vidi br.: HA19-00815

Vidi br.: HA19-00814

336   Financije. Bankarstvo. Novac

JAUKOVIĆ, Gordana
Advantages and disadvantages of Raman spectroscopy in testing paper banknotes [Elektronička građa] / Gordana Jauković. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract. - This paper presents advantages and disadvantages of Raman spectroscopy when used for testing banknotes, i.e. in case study I, 1 and 5 dinars banknotes from a private collection dating from 1876 of numismatic value were analyzed, and in case study II, 1000 dinars banknote from circulation together with its counterfeit. In both cases banknotes were analyzed by using Raman spectrometer DXR Raman microscope at the Faculty of Physical Chemistry, with a laser of wave-length 780 nm at 12 mW of power. Specters were recorded under microscope using 50X lens in a range 1800-60 cm-1. Analyses from case study I on both specimens showed spectrum characteristic for fluorescence appearance, therefore intensive signal of fluorescence covered Raman signal. In case study II, it was established that Raman spectroscopy can reliably detect a counterfeit banknote. Research, comparisons and analyses regarding original and counterfeit 1000 dinars note were performed on red banknote surfaces.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 226-229  
 Elektronička verzija članka
Numizmatika -- Novčanice -- Krivotvorenje novčanica -- Forenzika -- Tiskarske boje -- Ramanova spektroskopija
336
54
73
HA19-00893

BUKVIĆ, Nenad
Financiranje državnih arhiva kroz programe javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske [Elektronička građa] / Nenad Bukvić. - Graf. prikazi.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 40-43. - Sažetak ; Summary. - U članku su prezentirani rezultati analize financiranja državnih arhiva proračunskim sredstvima namijenjenim financiranju javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u posljednjem desetogodišnjem razdoblju. Dane su nove spoznaje o financiranju arhivâ, što se uobičajeno navodi među ključnim čimbenicima (uz prostorne i ljudske resurse) koji utječu na stanje arhivske službe u Hrvatskoj. Rezultati analize sistematizirani su u obliku grafikona i tabličnih prikaza. Interpretirani su u širem kontekstu kretanja relativnoga udjela Ministarstva kulture u državnom proračunu Republike Hrvatske te ulaganja u programe drugih kulturnih djelatnosti. Između ostaloga, rezultati pokazuju vrstu, opseg i kontinuitet aktivnosti na koje su arhivi u sustavu javne arhivske službe stavljali naglasak, te njihovu podudarnost s osnovnim zadaćama arhivâ. Zajedno s pregledom kretanja iznosa odobrenih sredstava, takvi su podatci i jedan od pokazatelja odnosa države prema arhivskoj djelatnosti. Mogućnost praktične primjene rezultata istraživanja je u tome što daju podlogu za preispitivanje pristupa državnih arhiva u planiranju arhivskih programa, kao i metodologije financiranja od strane mjerodavnoga ministarstva. - The article presents the results of state archives financing within pro-grammes of public needs in the cultural portfolio of the Republic of Croatia during the last ten-year period. It is a contribution to the issue of state archives financing in general, which is usually listed among key factors (with spatial and human resources) that determine and condition the position of contemporary archival service in Croatia. The results are systemised in the form of graphs and tables. They are interpreted in the wider context of trends in the change of the Ministry of Culture’s proportion in the total state budget and investments in programmes of other cultural services. Inter alia, the results demonstrate which activities, to what extent and in which continuity (short-term, long-term) were in focus of state archives in Croatia, as well as how they corresponded with their core tasks. Together with an analysis of the total amount of appropriations, such data are also one of the indicators of state’s attitude towards archival service. The analysis shows that in the period 2010-2018, within public calls for financing programmes of public needs in culture, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia approved to state archives 1209 programmes in six categories: archives, international cultural cooperation, computerisation, digitisation, investment aid and preservation of immovable cultural goods. The total amount of appropria-tions for archival programmes was around 87,8 million HRK, which is 5,87% of total amount of appropriations provided for all programmes within those six categories. In the comparison with the average annual appropriations from the Ministry of Culture’s budget in all cultural services and their programmes, the average annual appropriations in the programmes of state archives were 3,43%. They depended on the Ministry of Culture’s proportion in the total annual state budget in that period.
U: Arhivski vjesnik (Online). - ISSN 1848-3143. - 62 (2019) ; str. 15-45  
 Elektronička verzija članka
Arhivi -- Kulturna politika -- Financiranje
Ministarstvo kulture

336
930
008
HA19-00894

ŠARLIJA, Vedran
Protokoli tehničke analize u razlučivanju podcijenjenosti od niske cijene [Elektronička građa] / Vedran Šarlija, Marijana Vuraić-Kudeljan, Denis Buterin. - Ilustr.
Bibliografija: str. 298-299. - Sažetak ; Abstract. - Financijska tržišta bitna su sastavnica gospodarskog okruženja, a njihova kretanja često su izučavale različite interesne skupine. Premda nije moguće s potpunom sigurnošću predvidjeti kretanja na financijskim tržištima, zahvaljujući razvoju znanosti i tehnologije danas postoje analitički protokoli i alati kojima se ta kretanja ipak mogu kvantificirati, uvažavajući pritom određena ograničenja te određenu razinu rizika. Autori u radu istražuju kretanje cijene dionice grupacije Đuro Đaković d. d. te upotrebom pouzdanih pokazatelja tehničke analize izvode zaključke o budućim kretanjima trendova i budućim cjenovnim razinama u kratkom, dugom i srednjem roku, s ciljem primjene rezultata na donošenje odluka u investicijskim procesima. U svakom od promatranih razdoblja autori uočavaju prisutnost negativnog trenda. Ovakvi su rezultati začuđujući, uzme li se u obzir relativno povoljan položaj poduzeća na tržištu te njegova relativna gospodarska snaga. Ipak, analiza momentuma, indeksa relativne snage i MACD signala ukazuje na naznake slabljenja negativnog trenda u kratkom i srednjem razdoblju, dok se oporavak i porast na eventualne više cjenovne razine mogu očekivati tek u dužem roku. - Financial markets are an essential component of the economic environment, and their trends are often studied by various interest groups. Although it is not possible to predict with complete certainty the trends in financial markets, owing to the development of science and technology today there are analytical protocols and tools that can quantify these trends while respecting certain limits and a certain level of risk. The authors investigate stock price movements of the group Đuro Đaković d.d. applying reliable indicators of technical analysis, they draw conclusions on future trends and future price levels in the short, long and medium term, with the aim of applying results to decision-making in investment processes. In each of the observed periods, the authors notice the presence of a negative trend. Such results are surprising given a relatively favorable position of the company on the market and its relative economic strength. Nevertheless, the analysis of momentum, the relative strength index and the MACD signal show the signs of weakening the negative trend in the short and medium term, while recovering and increasing to more price levels can be expected in the longer term.
U: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online). - ISSN 1849-1723. - 7 (2019), 1 ; str. 287-300  
 Elektronička verzija članka
Financijska tržišta -- Dionice -- Rizik -- Tehnička analiza
336
338
HA19-00895

BOGDAN, Siniša
Testiranje primjenjivosti Altmanovog Z-score modela za predviđanje stečaja u Republici Hrvatskoj [Elektronička građa] = Testing the applicability of the Altman's Z-score model for predicting bankruptcy in the Republic of Croatia / Siniša Bogdan, Suzana Bareša, Velimir Hađina. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 43-46. - Sažetak ; Abstract. - Altmanov Z-score jedan je od najpoznatijih modela za predviđanje poslovnih poteškoća odnosno stečaja. Cilj ovog rada je testirati Altmanov Z-score model i utvrditi u kojoj je mjeri primjenjiv u predviđanju stečaja u Republici Hrvatskoj. Testirani ukupni uzorak sa Zagrebačke burze sastojao se od 52 poslovna subjekta, od čega 26 koji su otvorili stečaj i 26 sa stabilnim poslovanjem, te je isti promatran u ukupnom vremenskom razdoblju 2007.–2016. Budući da se testirani uzorak sastojao i od poslovnih subjekata koji ne pripadaju proizvodnom sektoru, u istraživanju je korišten Altmanov revidirani Z''-score model. Osim testiranja uspješnosti istog, u radu su se nastojali prilagoditi ponderi Z''-score modela primjenom višestruke diskriminantne analize u cilju dobivanja modela koji će biti prilagođeniji hrvatskom tržištu. Radi prisutnosti multikolinearnosti nisu sve varijable zadržane u modelu, te je dobiven model koji ima slabiju uspješnosti od Z''- score modela. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je Altmanov Z''-score primjenjiv na hrvatskom tržištu, ali se preporuča koristiti ga kao dodatni, a nikako kao osnovni pokazatelj za predviđanje stečaja. - Altman`s Z-score model is one of the well-known financial ratios whose purpose is reflected in the possibility of predicting bankruptcy for businesses. The aim of this paper was to test Altman's Z-score model in order to determine whether the model is applicable in the bankruptcy forecasting on the example of Croatian companies. The analysed and tested sample from the Zagreb Stock Exchange was consisted of 52 companies which were divided into two samples: 26 companies which were financially stable and 26 companies that went bankrupt. Sample was observed over the time period 2007–2016 and it was consisted of businesses that do not belong only to the manufacturing sector, therefore it was used Altman's revised Z''- score model. Beside analysing its performance, authors in this paper tried to adjust the weights of the Z''- score model by applying multiple discriminant analysis in order to obtain a model that would be more tailored to the Croatian market. Due to the presence of multicollinearity, not all variables could be retained, and a model with lower performance was obtained. The results of this research indicates that Altman's Z''-score is applicable in the Croatian market, but it is recommended to use it only as an additional, not basic indicator for predicting bankruptcy.
U: Notitia. - ISSN 1849-9066. - 5 (2019), 1 ; str. 31-46  
 Elektronička verzija članka
Financijska analiza -- Poslovni neuspjeh -- Bankrot -- Stabilno poslovanje -- Financijski pokazatelji -- Altmanov model
336
658
HA19-00896

LAJNERT, Siniša
Trgovačka banka d.d. Zagreb (1912-1948) [Elektronička građa] / Siniša Lajnert.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 22 jed. - Sažetak ; Summary. - Rad obrađuje ustroj, poslovanje i likvidaciju Trgovačke banke d.d. Zagreb u vremenskom periodu od godine 1912., kada je zavod osnovan pod nazivom Bankovno komanditno društvo I. Kreutzer i drug u Zagrebu. Pretvorbu zavoda u dioničko društvo naziva Banka I. Kreutzer d.d. u Zagrebu godine 1920., ponovnu promjenu naziva tvrtke u Trgovačka banka d.d. godine 1938., pa sve do godine 1948., kada je završena njezina likvidacija. U vrijeme velike svjetske ekonomske krize glavni cilj i poslovno načelo rukovodstva banke bila je puna likvidnost zavoda, tako da je banka poslovala s financijskim dobitkom. U svibnju i lipnju 1941. zaplijenila je i oduzela Državna riznica Nezavisne Države Hrvatske (NDH) sve dionice Trgovačke banke koje su bile registrirane na Židove. Na taj način NDH je došla do većinskoga paketa dionica banke, pa je u zavodu postavila svojega nadzornog povjerenika. Nakon što je u studenom 1941. Tomo Kostopeč, poslovni prijatelj pravih dioničara banke židovske vjeroispovijesti za njihov račun otkupio od NDH dionice zavoda, razriješen je dužnosti postavljeni povjerenik pa je Trgovačka banka mogla nastaviti s radom. Nakon što je u ratu banka izgubila cijeli predratni dobitak, banka je 1946. ušla u postupak likvidacije, koji je završen 1948. godine. - The paper deals with the structure, business and liquidation of the Merchant Bank Ltd. in Zagreb during the period from 1912 when it was founded under the title The I. Kreutzer and Co. Bank Limited Partnership in Zagreb, the transformation of the establishment into a stock company entitled the I. Kreutzer Ltd. Bank in Zagreb in 1920, another change of the firm’s title in 1938 to The Merchant Bank Ltd. until 1948 when its liquidation was finished. At the time of the Great Depression the bank management’s main goal and business principle was the full solvency of the establishment; hence, up until the beginning of the Second World War the bank did business with profit. The following shareholders had equal shares: 1. Ignjat Kreutzer, 2. Slavko Betlheim (Belin), 3. Julije Fisher and 4. Franjo Huber. After Kreutzer died in 1938, the other three bought his shares. In the summer of 1940, Betlheim (Belin) Fischer and Huber, both as owners of all the shares and as Jews, predicted the upcoming events in the world, as well as the peril threatening to Jews in Europe and so they made an agreement to divide the majority of their shares formally and free of charge between their various gentile business friends, namely, 1. Dr. Dragan Dujmović from Zagreb, 2. Dr. Marijan Dujmović from Zagreb, 3. Jolan Forgač from Bačka Topola, 4. Dr. Vladimir Goljevšček from Zagreb, 5. Zvonimir Spalatin from Zagreb, 6. Marija Spalatin from Zagreb, 7. Dr. Pave Stanić from Kutina, 8. Stjepan Vinicky from Zagreb, 9. Dragan Vražić from Kutina and 10. Tomo Kostopeč from Dubrovnik. The total of 25 700 shares had been divided. The latter had been registered to the aforementioned names on 6 November 1940, while the rest was distributed among the same shareholders during the registration and partly also among their Jewish cousins.
U: Arhivski vjesnik (Online). - ISSN 1848-3143. - 62 (2019) ; str. 185-206  
 Elektronička verzija članka
Banke -- Bankovno poslovanje -- Dioničari -- Likvidacija
Trgovačka banka d.d. Zagreb

336
HA19-00897

SULJIĆ Nikolaj, Stella
Učinci sustava osiguranja depozita na bankovni rizik [Elektronička građa] / Stella Suljić Nikolaj, Bojana Olgić Draženović, Saša Drezgić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 78-81. - Sažetak ; Abstract. - Bankovna stabilnost temelji se na povjerenju deponenata u bankovne institucije i cjelokupni bankovni sustav. Jedna od bazičnih mjera koje osiguravaju navedeno je sustav osiguranja depozita kao sastavni dio sigurnosne mreže svakog financijskog sustava. Njegova važnost posebno dolazi do izražaja u uvjetima nestabilnosti i kriza, dok se u tzv. „dobrim vremenima“ podcjenjuju brojni pozitivni učinci. Ipak, sustav osiguranja depozita rezultira i negativnim posljedicama u smislu većeg preuzimanja rizika od strane banaka, smanjenja tržišne discipline, problema moralnog hazarda i negativne selekcije te problema principala i agenta. Cilj rada je ispitati učinke sustava osiguranja depozita na bankovnu stabilnost u tri razdoblja: prije globalne financijske krize, za trajanja krize i nakon krize. Bankovna stabilnost aproksimirana je mjerama bankovnog rizika (z-score, nenaplativi krediti u ukupnim kreditima). Istraživanjem su obuhvaćene sve vrste kreditnih institucija (ukupno 1 453) zemalja članica EU-a i odabranih država JI Europe. Analiza je provedena dinamičkom panel analizom - GMM Arellano-Bond (AB) procjeniteljem u dva koraka. Rezultati empirijske analize ukazuju kako djelovanje sustava osiguranja depozita na bankovnu stabilnost mjerenu bankovnim rizikom ovisi o pojedinim obilježjima (karakteristikama) sustava odnosno o primijenjenom dizajnu sustava s obzirom na institucionalne, povijesne i pravne razlike među zemljama. - Bank stability is based on the depositors’ trust in banks and the entire banking systems. One of the basic measures that provides these is the deposit insurance system as an integral part of the security network of each financial system. Its importance is particularly pronounced in times of instability and crisis, while in “good times” their positive effects are underestimated. Nevertheless, the deposit insurance system has also resulted in negative consequences in terms of bank risk mitigation, reduced market discipline, moral hazard risk, negative selection and principal-agent problems. The aim of the paper is to examine the effects of the deposit insurance system on bank stability in the pre-global financial crisis period, the crisis period and the post-global financial crisis period. The bank stability is approximated by measures of bank risk (z-score, non-performing loans in total loans) and deposit volatility (total deposits and interest expense of deposits). The research has included all types of credit institutions (1453) of the EU states and some selected SE European countries. The analysis has been verified by dynamic panel data analysis - GMM Arellano-Bond (AB) estimator in two steps. The empirical analysis results indicate that the effect of the deposit insurance system on banking stability, measured by bank risks and deposit volatility, depends on the system characteristics, i.e. the applied system design, in view of institutional, historical and legal differences among countries.
U: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online). - ISSN 1849-1723. - 7 (2019), 1 ; str. 69-82  
 Elektronička verzija članka
Bankovna stabilnost -- Rizik -- Sustav osiguranja depozita -- Dinamička panel analiza
336
HA19-00898

Vidi br.: HA19-00899

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

ČEHULIĆ, Zlatko
The impact of adopting the euro on the Croatian economy [Elektronička građa] : what can be learned from other countries? = Utjecaj usvajanja eura na hrvatsko gospodarstvo : što se može naučiti od drugih zemalja? / Zlatko Čehulić, Rajka Hrbić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 87-89. - Abstract ; Sažetak. - In this paper the impact of adopting the euro in Croatia is analysed using experiences of other countries which have passed through this process in the last decade and which are comparable with Croatia in many aspects. The process of adopting a currency different from the one that has been used for more than twenty years presents a very important economic question for each country. In this period preceding to adopting the euro, there is an opportunity to analyse this process in the countries which went through it in the past. The result of this paper shows the impacts of adopting the euro in the European countries. The selected countries, which are adequate for analysing the effects of adopting the euro, are: Portugal, Ireland, Greece, Spain, Slovenia, Slovakia, Estonia, Lithuania and Latvia. These countries have been selected for different reasons. The majority of these countries have some similarities with Croatia, which are shown in this paper via relevant economic indicators. These results are significant for Croatia and show a positive influence on the Croatian market on a long-term basis. This paper is relevant and has a practical basis both for Croatia and other countries which will go through this process in the future. - U ovom je radu utjecaj usvajanja eura na hrvatsko gospodarstvo analiziran putem iskustava drugih zemalja koje su u prošlom desetljeću već prošle kroz ovaj proces te su usporedive s Hrvatskom u mnogim aspektima. Proces usvajanja valute drugačije od one koja se koristila više od dvadeset godina predstavlja važno ekonomsko pitanje za svaku zemlju. U ovom razdoblju koje prethodi usvajanju eura leži prilika za analizu procesa u zemljama koje su kroz taj proces već prošle. Rezultat ovog rada prikazuje utjecaje usvajanja eura u europskim zemljama. Odabrane zemlje adekvatne za analizu utjecaja usvajanja eura su: Portugal, Irska, Grčka, Španjolska, Slovenija, Slovačka, Estonija, Litva i Latvija. Navedene su zemlje odabrane iz više različitih razloga. Većina ovih zemalja ima sličnosti s Hrvatskom, koje su prikazane u ovom radu putem relevantnih ekonomskih pokazatelja. Dobiveni rezultati su značajni za Hrvatsku te pokazuju dugoročno pozitivan utjecaj na hrvatsko tržište. Rad je relevantan i ima praktičnu podlogu za Hrvatsku i druge zemlje koje će prolaziti kroz ovaj proces.
U: Notitia. - ISSN 1849-9066. - 5 (2019), 1 ; str. 73-89  
 Elektronička verzija članka
Euro -- Gospodarstvo
Europska unija

338
336
HA19-00899

Vidi br.: HA19-01118

Vidi br.: HA19-01075

Vidi br.: HA19-01006

Vidi br.: HA19-01054

Vidi br.: HA19-00895

338.48   Turizam

Vidi br.: HA19-00912

Vidi br.: HA19-00913

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

Vidi br.: HA19-01082

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

ŠETIĆ, Sanja
Statut grada Pule [Elektronička građa] : kodeks iz 1500. i njegove minijature / Sanja Šetić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary ; Riassunto. - U ovom radu obavljen je detaljan vizualni pregled mehaničkih i fizikalno-kemijskih oštećenja koja su uočljiva na iluminaciji. Na općoj razini motiva koje prikazuju minijature iščitan je stil koji je rađen u duhu sjeverno-talijanskog quattrocenta i pokazuje karakteristike ferarske sitnoslikarske škole s mletačkim utjecajem. Poseban osvrt posvećen je motivu grba i liku unutar medaljona na foliju 6v, što je dovelo do pretpostavke da je mogući naručitelj kodeksa mletački dužd Agostino Barbarigo. S obzirom na utvrđeni stil, posebno kod izrade ukrasnoga floralnog okvira i minijatura slova, uočena je sličnost s drugim minijaturama istoga razdoblja i geografskoga podrijetla te je na osnovu novijih istraživanja minijature pretpostavljena mogućnost da je iluminacija rađena u venecijanskoj radionici Maestra di Pica. Da bi se provjerila ova pretpostavka, upućeno je pismo stručnjaku za ovo područje, gospođi Lilian Armstrong, koja je to potvrdila. No, skrenula je pozornost na figuralni dio iluminacije te sugerirala da se ovdje najvjerojatnije radi o Benedettu Bordoneu, cijenjenom venecijanskom minijaturistu toga vremena. Daljnjim istraživanjem pronađene su fotografije minijatura na foliju 6v, 7r i 94r snimljene 1909., a objavljene 1911. godine. Fotografije su iznimno značajne jer su nastale u razdoblju prije restauracije u Veneciji 1936. godine. Nakon toga učinjena je vizualna usporedba sadašnjega stanja mehaničkih oštećenja sa stanjem koje je zabilježeno na ovim fotografijama te je utvrđeno da je došlo do daljnjega mehaničkog oštećivanja boje i pergamene. Na skenovima koji su snimljeni za potrebe monografije Pulski statut / Statuta Polae 2000. godine nisu vidljive razlike u mehaničkim oštećenjima boje u odnosu na današnje stanje, dok za fizikalno-kemijska oštećenja nije obavljena usporedba zbog nerealna tonaliteta boja na skenovima iz ovoga razdoblja. - A detailed visual inspection of the mechanical and physico-chemical damage observed on the illumination is published in this paper. At the general level of the motifs represented in the miniatures, a style bearing the spirit of the North-Italian quattrocento can be seen, showing the characteristics of a Ferrara school of miniature painting with Venetian influence. Special attention is given to the motif of the coat of arms and to the figure inside the locket on folio 6v, which led to the assumption that the codex was possibly commisioned by the Venetian Doge Agostino Barbarigo. Given the established style, especially in the making of the decorative floral frame and letter miniatures, similarities were observed with other miniatures of the same period and geographical origin, so that, based on recent studies of miniatures, it was assumed that the illumination was made in the Venetian workshop of Maestro di Pica. To verify this assumption, a letter was sent to an expert in the field, Mrs. Lilian Armstrong, who confirmed it. However, she drew attention to the figural part of the illumination and suggested that it was probably the work of Benedetto Bordone, an esteemed Venetian miniaturist of the time. Further research led to the discovery of photographs of miniatures on folios 6v, 7r and 94r taken in 1909 and published in 1911. The photographs are extremely significant because they were created before the 1936 restoration in Venice. Subsequently, a visual comparison of the present state of mechanical damage with the condition recorded in these photographs was made and it was determined that further mechanical damage to the paint and parchment had occurred. - Nel presente lavoro è stata eseguita un’accurata ispezione visiva dei danni meccanici nonché fisici e chimici evidenti sull’illuminazione. Al livello generale dei motivi raffigurati nelle miniature è stato individuato lo stile appartenente allo spirito del quattrocento caratteristico dell’Italia settentrionale e dimostra le caratteristiche della scuola di miniatura ferrarese con l’influsso veneziano. Un particolare riferimento è stato dedicato al motivo dello stemma e alla figura all’interno del medaglione sul foglio 6v il che ha portato all’ipotesi che il possibile committente del codice fosse stato il doge di Venezia, Agostino Barbarigo. Considerando lo stile stabilito, in particolare nella creazione della cornice ornamentata floreale e della miniatura delle lettere, è stata rilevata l’assomiglianza con altre miniature della stessa epoca e della stessa origine geografica e, in base agli studi recenti della miniatura si suppone che l’illuminazione sia stata creata nella bottega veneziana di Maestro di Pico. Per poter verificare quest’ ipotesi, è stata inviata una lettera ad un’ esperta in questo campo, alla signora Lilian Armstrong che lo ha confermato. Tuttavia però, lei ha richiamato l’attenzione sulla parte figurativa dell’illuminazione suggerendo che qui potrebbe trattarsi di Benedetto Bordone, stimato miniatore veneziano dell’epoca. Nelle successive ricerche furono ritrovate le fotografie di miniature sul foglio 6v, 7r e 94r scattate nel 1909 e pubblicate nel 1911. Le fotografie hanno un’enorme importanza dato che risalgono al periodo antecedente al restauro a Venezia nel 1936. Successivamente è stata effettuata una comparazione visiva dello stato attuale dei danni meccanici con lo stato registrato sulle foto ed è stato stabilito che in seguito ci sono stati altri danneggiamenti meccanici del colore e della pergamena.
U: Vjesnik Istarskog arhiva (Online). - ISSN 1849-1472. - 26 (2019) ; str. 73-104  
 Elektronička verzija članka
Statut -- Rukopisi -- Iluminacije -- Ferarska sitnoslikarska škola -- Mletačka minijatura
34
75
HA19-00900

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

Vidi br.: HA19-00854

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

Vidi br.: HA19-00875

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

Vidi br.: HA19-00866

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

Vidi br.: HA19-01324

351.74   Policija

STIPANČEVIĆ, Mario
Mlada Jugoslavija [Elektronička građa] : teroristička ispostava zagrebačke policije / Mario Stipančević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori: str. 151-152 ; bibliografija: str. 153-154. - Sažetak ; Summary. - Postojanje “pomoćne Bedekovićeve čete” zadužene za provođenje prljavih poslova u korist policije po nalozima beogradskih vlastodržaca zabilježeno je u svega nekoliko historiografskih tekstova i rijetkim sjećanjima sudionika zlosretnih događaja u zagrebačkom društvenom mikrokozmosu nakon uspostave šestosiječanjske dikta­ture. Prilog ima za cilj rasvijetliti istinitost spomenutih navoda. Postojanje gotovo terorističke organizacije na temelju arhivskih vrela povezano je s Omladinskim dru­štvom Mlada Jugoslavija, koje je, osim izvanjskoga i zakonitoga okvira, u svojem djelovanju skrivalo naličje provoditelja državnoga nasilja prema onodobnim politič­kim neistomišljenicima. - A certain youth society established as a police cover-up organization for carrying out acts of spying, extortion, threats, intimidation and murder of political opponents of the Yugoslav power-holders in the 1930s was rarely mentioned in historiographical texts. The components of its existence were almost completely blurred in these works, from its name, structure, membership, ideology, to its aims and actions. The article tried to overcome this by shedding light on the personality of the former director of Zagreb’s police and King Alexander’s favourite, dr. Janko Bedeković, revealing him as the initiator and the direct financier of ‘The Young Yugoslavia’ youth society – the association that under the usual guise of the state-spread organization whose intention was to promote the Yugoslav idea among the youth hid the grimy side of carrying out direct police orders in dealing with political opponents. The terror carried out by the members of ‘The Young Yugoslavia’, just like the period of Bedeković’s tenure as the head of Zagreb’s police, remained deeply rooted into the collective memory of the Croatian society of that time. The extorted criminals, bullies and swindlers protected by the membership card of that society had, under the guise of the Yugoslav idea and the fight for a unified national state, free hands to satiate their personal and morally questionable urges. This is perhaps the first occasion that their mention is based on archival sources.
U: Arhivski vjesnik (Online). - ISSN 1848-3143. - 62 (2019) ; str. 127-155  
 Elektronička verzija članka
Politički teror -- Policija
Bedeković, Janko
Omladinsko društvo Mlada Jugoslavija

351.74
323
HA19-00901

Vidi br.: HA19-01327

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

Vidi br.: HA19-01218

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

DŽOMBIĆ, Anita
Psihosocijalni aspekti oboljenja od raka dojke kod mladih žena [Elektronička građa] / Anita Džombić.
Bibliografija: 64 jed. - Sažetak ; Abstract. - Psihosocijalni aspekti oboljenja od raka dojke kod mladih žena ostvaruju se unutar specifične razvojne dobi u kojoj se one nalaze. Oboljenje od raka dojke kod mladih, za razliku od starijih žena, povezano je ponajprije s izazovima prilagodbe u područjima radne karijere, partnerstva, obiteljskih planova, brige o osiguranju skrbi za djecu, reproduktivnog zdravlja, seksualnosti te slike o vlastitom tijelu. Iako u psihoonkološkoj literaturi izostaje jedinstvena definicija ove populacije, riječ je o ženama u fertilnoj, predmenopauzalnoj dobi, s gornjom kronološkom granicom do 50 godina. Dosadašnje empirijske spoznaje navode da se one percipiraju „premladima za preuzimanje uloge bolesnice”, imaju veće poteškoće psihosocijalne prilagodbe na oboljenje i nižu kvalitetu života. Imaju potrebe za cjelovitom i pravodobnom informacijskom podrškom, dok im je diskusija o reproduktivnom zdravlju, prenatalnoj edukaciji i seksualnosti od posebne važnosti na samom početku tretmana. Oboljele upućuju na nedovoljan broj programa podrške namijenjenih ovoj populaciji i iskazuju spremnost na sudjelovanje u vršnjačkim mrežama podrške. U skladu s navedeni, u radu se nastoji ukazati na specifičnosti psihosocijalnih potreba i teškoća koje ove mlade žene imaju po oboljenju od raka dojke. - Psychosocial aspects of breast cancer are found in young women within their specific developmental stages. Breast cancer in young women, in contrast to older women, is primarily related to the challenges in their careers, relationships, families, child care, reproductive health, sexuality, as well as to their own body image. Although a single definition of such population in psychooncological literature is missing, the women in question are in the fertile, premenopausal stages of their lives, and are in the age range of up to 50 years of age. Contemporary empirical knowledge has been indicating that they are perceived as “too young to take on the role of cancer patients”, they have greater difficulties in psychosocial adjustment to their illness and overall experience lower quality of life. They have a need for comprehensive information support in due time, while the discussion about their reproductive health, prenatal education and sexuality is of crucial importance at the very beginning of their treatment. These women would like to emphasize that there is an inadequate number of support programs targeted at this population and they clearly demonstrate readiness to participate in peer support networks. In accordance with the aforementioned, this paper seeks to show the specificities of psychosocial needs and issues these young women have due to their illness.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 71-79  
 Elektronička verzija članka
Rak dojke -- Žene -- Psihosocijalni aspekti
364/365
159.9
616
HA19-00902

ŽUPAN, Alen
Socijalna skrb u zajednici za starije osobe u socijalnom riziku [Elektronička građa] : pregledni rad / Alen Župan.
Bibliografija: 46 jed. - Sažetak ; Abstract. - Nužnost izgradnje politika i mjera socijalne skrbi prilagođenih potrebama osobama starije životne dobi prioritet je društvenih struktura. Važno je prevenirati socijalnu isključenost starijih osoba, održavati primjereni životni standard umirovljenika, promicati međugeneracijsku solidarnost i produžiti aktivnu životnu dob. Porast broja starijih osoba u socijalnom riziku i potrebe iz kojih proizlazi njihova ovisnost o drugim osobama i općenito zajednici potiču na razvoj novih neposrednih i multidisciplinarnih izvan institucijskih modela socijalnih usluga. Važno je rano intervenirati u detekciji starijih osoba u socijalnom riziku i osigurati širu dostupnost usluga u zajednici istodobno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina te veću razinu socijalne sigurnosti starijih osoba uz poboljšanje pristupa održivim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. - The necessity of creating policies and social care measures tailored to the needs of older people are the priorities of social structures. It is important to prevent social exclusion of the elderly, maintain an adequate standard of living for the retirees, promote generational solidarity and extend the active life span. The increase in the number of elderly people at social risk and the needs which result in their dependence on other people and the community in general, encourage the development of new direct and multidisciplinary out-of-institutional models of social services. It is important to intervene early in detecting older people at social risk and to ensure wider availability of community services and at the same time combat poverty, support social inclusion of vulnerable groups and support greater social security for older people, with improved access to sustainable and high quality social services, including support for the process of deinstitutionalisation.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 97-103  
 Elektronička verzija članka
Socijalna skrb -- Starije osobe -- Siromaštvo -- Kvaliteta života
364/365
HA19-00903

RACZ, Aleksandar
Stavovi pripadnika Romske populacije na području Bjelovarsko-bilogorske županije o obiteljskom nasilju [Elektronička građa] / Aleksandar Racz, Veljko Kajtazi. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 9 jed. - Sažetak ; Abstract. - Opći cilj postavljen hrvatskom Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma jest poboljšati položaj romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog jaza između romskog i ostalog stanovništva te na usklađen, otvoren i transparentan način postići potpuno uključivanje Roma u sve segmente društva i zajednice. Glavni cilj istraživanja bio je istražiti stavove pripadnika Romske populacije s područja Bjelovarsko-bilogorske županije o nasilju u obitelji te istražiti vrstu i razmjere njihove izloženosti pojedinim oblicima nasilja. Pomoćni cilj bio je istražiti uvjerenja i stavove ispitanika o prošnji među djecom te uvjerenja i stavove ispitanika o povjerenju u institucije kao mjesta prijave nasilja i pružanja zaštite žrtvi u slučajevima izloženosti obiteljskom nasilju. Istraživanje je provedeno metodom anketiranja na prigodnom uzorku od 70 ispitanika koji su bili polaznici edukacijskih radionica na temu usvajanja socijalnih vještina usmjerenih na smanjenje neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih u organizaciji Saveza Roma „Kali Sara” na području Grubišnog Polja i Bjelovara u siječnju 2019. godine. Podaci su obrađeni standardnim programskim paketom SPSS. Rezultati su potvrdili sve tri hipoteze istraživanja, i to: da nema razlike u incidenciji izloženosti nasilju u obitelji između pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na sekundarne podatke o izloženosti nasilju u obitelji kod neromske populacije u RH; da žrtve nasilja iznimno rijetko prijavljuju doživljeno nasilje u obitelji, te da romska populacija nema jasno izgrađene stavove o odnosima nasilnik – žrtva i dijeli predrasude o krivnji žrtve za doživljeno nasilje. - The overall goal of the Croatian National Roma Inclusion Strategy is to improve the position of the Roma national minority in the Republic of Croatia by reducing the multidimensional socio-economic gap between the Roma and the rest of the population and to achieve, in a harmonized, open and transparent way, full inclusion of Roma in all segments of the society and community. The main aim of the research was to investigate the views of the members of the Roma population from Bjelovar-Bilogora County on domestic violence and to investigate the type and extent of their exposure to certain forms of violence. The auxiliary goal was to investigate the beliefs and attitudes of respondents about child begging, and the beliefs and attitudes of respondents about their trust in the institutions as a place of reporting violence and providing the victims with protection in cases of domestic violence. The research was conducted on a convenient sample of 70 participants of workshops on the topic of adopting social skills aimed at reducing the unacceptable behavior of children and young people organized by the Association of Roma Kali Sara in Grubišno Polje and Bjelovar in January 2019. The data were processed by standard SPSS software package. The results confirmed all three hypotheses of the research: there is no difference in the incidence of domestic violence among members of the Roma minority in relation to the secondary data on domestic violence in the non-Roma population in the Republic of Croatia; the victims of violence rarely report violence experienced in the family and show mistrust towards institutions in the system, and that the Roma population has no clear attitudes towards the victim-aggressor relationship and shares prejudices about the victim’s fault for experiencing violence.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 61-70  
 Elektronička verzija članka
Obiteljsko nasilje -- Romi -- Integracija
Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara

364/365
HA19-00904

STIJEPOVIĆ, Lana
Supervizija u domovima za starije osobe u Gradu Zagrebu [Elektronička građa] : iskustva medicinskih sestara / Lana Stijepović, Silvia Rusac.
Bibliografija: 31 jed. - Sažetak ; Summary. - U ovom je radu cilj istraživanja dobivanje uvida u motive medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe za uključivanje u superviziju, reakcije njihove radne okoline na sudjelovanje u supervizijskoj skupini te iskustvo sudjelovanja u supervizijskoj skupini. Riječ o deskriptivnom kvalitativnom istraživanju. Istraživanje je provedeno s jedanaest medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe koje čine predstavnike svih domova u Gradu Zagrebu. Rezultati su pokazali da je dio medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe djelomično informirano o superviziji. U skladu s time dio njih smatra superviziju sastavnim dijelom radnog procesa. Kao izvore informacija o superviziji navode primarno glavnu medicinsku sestru u domu za starije, socijalnu radnicu ili ravnateljicu u domu. Sudionice istraživanja superviziju doživljavaju kao oblik profesionalne podrške medicinskim sestrama. Kao razloge za uključivanje u superviziju navode znatiželju, poticaje drugih, profesionalnu podršku i razvoj te rješavanje problema i umanjenje stresa povezanog s poslom. Od supervizije očekuju razvoj profesionalnih i osobnih vještina te priliku za ventilaciju. Odnos nadređenih i kolega prema sudjelovanju u superviziji sudionice vide kao podršku nadređenih ili kao nedostatak podrške nadređenih te opisuju pozitivne i negativne aspekte sudjelovanja u superviziji. Medicinske sestre navode kako vide potrebu za supervizijom kao sastavnim dijelom radnog procesa. U radu su dane smjernice za praksu i uvođenje supervizije kao profesionalnog standarda u okviru stručnog usavršavanja i napredovanja svih stručnih djelatnika u domu te u svrhu jačanja kompetencija stručnjaka, ali i prevencije profesionalnog sagorijevanja. - In this qualitative research, the aim of the research is to gain insights into the motifs of nurses working in homes for the elderly to be included in supervision, their work environment responses to participation in a supervisory group and the experience of participating in a supervisory group. The study was conducted with eleven medical nurses employed in homes for the elderly who represented all the homes for the elderly in the City of Zagreb. The results showed that a part of the nursing staff employed in homes for the elderly was partially informed about supervision. Accordingly, some of them consider supervision as an integral part of the work process. As sources of information on supervision, they primarily point out the chief nurse of a nursing home, a social worker or the head of a home. Research participants perceive supervision as a form of professional support for nurses. As reasons for inclusion in supervision, they state curiosity, encouragement of others, professional support and development, problem solving and job-related stress reduction. As results of supervision they expect the development of professional and personal skills and the opportunity to vent. The attitude of the superiors and colleagues towards their participation in supervision is seen either as support from their superiors or as lack of the same, and they describe the positive and negative aspects of participation in supervision. Nurses say they see the need for supervision as an integral part of the work process. This paper gives guidelines for practice and the introduction of supervision as a professional standard in the field of professional development and advancement of all professionals working in homes for the elderly in order to strengthen their competence as experts, but also to prevent professional burnout.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 171-186  
 Elektronička verzija članka
Supervizija -- Dom za starije osobe -- Medicinske sestre -- Iskustva
364/365
HA19-00905

Vidi br.: HA19-00843

366   Potrošnja. Zaštita potrošača

CEYLAN, Özgür
Knowledge, attitudes and behavior of consumers towards sustainability and ecological fashion [Elektronička građa] / Özgür Ceylan. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 15 jed. - Abstract. - The knowledge, attitudes and behavior of consumers towards sustainability and ecological fashion were explored through a survey of 476 participants and data were analyzed using descriptive statistics and correlation analysis. The attitude of participants towards sustainability was found to be positive. However, participants did not show positive behavior towards sustainability practices, meaning the positive attitude does not necessarily reflect on their behavior. Yet, participants who have positive attitudes towards environmental sustainability practices seem to reflect these attitudes relatively more toward their behavior. In addition, the knowledge level of participants was determined to be above the average in terms of ecological fashion. Their attitudes towards ecological fashion were also positive. Yet, this positive attitude, does not always reflect positively on behaviors. The results of this study provide a better understanding of the different factors that can influence consumer behavior towards sustainability, eco fashion and corresponding products, and thus will facilitate the implementation of relevant company strategies.
U: Textile & leather review (Online). - ISSN 2623-6281. - 2 (2019), 3 ; str. 154-161  
 Elektronička verzija članka
Održivost -- Ekološka moda -- Potrošački stav -- Ponašanje potrošača
366
39
502/504
HA19-00906

37   Obrazovanje

RAFAJAC, Ozren
Analysis of youth professional orientation in the Republic of Croatia [Elektronička građa] / Ozren Rafajac. - Ilustr.
Bibliografija: str. 180-182. - Abstract ; Sažetak. - By using various scientific methods, including methods of survey (N=996) and methods of descriptive and inferential statistics, this research tries to explore how many young people in the Republic of Croatia need help in professional orientation and how they choose their professions. Given that only 21.9% of the respondents are completely confident in what their vocation will be, while 41.7% of them estimate they will have middle, low or very low ability to find jobs in occupations they have chosen. The research suggests that a large number of young people in the Republic of Croatia need services of professional orientation. The most important factors that motivate young people to choose a specific career are personal interest for that profession, opportunity to have fun, personal talent and an opportunity to meet new and interesting people. Interestingly, a good salary, possibility to travel and opportunity for a fast employment are only partially important factors. Although the Croatian educational system provides a satisfactory level of preparation in both, theoretical knowledge and practical skills relevant to the professions that young people want to deal with, the conducted research suggests there is a place for substantial improvements, especially in vocational education and training (VET) services that support more opportunities for learning of practical skills. - Korištenjem različitih znanstvenih metoda, uključujući metodu anketiranja (N = 996) te metode deskriptivne i inferencijalne statistike, istraživanje nastoji analizirati koliko mladih ljudi u Republici Hrvatskoj treba pomoć u profesionalnoj orijentaciji i kako mladi odabiru svoja zanimanja. Budući da je samo 21.9 % ispitanika potpuno sigurno u odabiru zanimanja, dok 41.7 % ispitanika procjenjuje da će imati srednje, niske ili vrlo niske mogućnosti pronalaska zaposlenja u djelatnostima koje su odabrali, provedeno istraživanje sugerira da velik broj mladih ljudi u Republici Hrvatskoj treba usluge profesionalne orijentacije. Najvažniji faktori koji motiviraju mlade ljude u odabiru specifične karijere su osobni interes za tu profesiju, mogućnost zabave, osobni talent i mogućnost upoznavanja zanimljivih ljudi. Zanimljivo, dobra plaća, mogućnosti putovanja te prilika za brzim zaposlenjem samo su srednje važni faktori. Unatoč tome što hrvatski obrazovni sustav osigurava zadovoljavajuću razinu pripreme u teorijskim znanjima i praktičnim vještinama koje su potrebne u profesijama kojima se mladi žele baviti, provedeno istraživanje sugerira kako postoji prostor za značajna unaprjeđenja, naročito u uslugama profesionalne edukacije i treninga, koji osiguravaju prilike za usvajanje praktičnih vještina.
U: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online). - ISSN 1849-1723. - 7 (2019), 1 ; str. 163-183  
 Elektronička verzija članka
Profesionalna orijentacija -- Profesionalna edukacija -- Mladi ljudi
37
HA19-00907

PIRKER, Viera
Djeca i mladi izbjeglice u svakodnevici austrijskih vjeroučitelja [Elektronička građa] / Viera Pirker, Jadranka Garmaz.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - U radu se istražuje vjeronauk kao mjesto koje promiče kulturu susreta povećanjem mogućnosti za interkulturalnu razmjenu, informiranje i širenje najboljih praksi integracije. U pet manjih poglavlja podastiru se rezultati religijsko-pedagoškog istraživanja sa Sveučilišta u Beču o ulozi vjeroučitelja u javnim školama s naglaskom na zajednički rad s izbjeglom djecom i mladima. U prvom poglavlju uvodi se u temu i aktualnu teologiju pape Franje o izbjeglicama. U drugom poglavlju predstavlja se projekt Sveučilišta u Beču, a u trećem se sažimlju rezultati. Četvrto i peto poglavlje nude nove perspektive glede teme. Prema istraživanju vjeronauk se dokazao kao mjesto ostvarenja dijaloga, zauzimanja za pravdu i dobrobit svakog čovjeka, koje promiče kulturu dijaloga, njeguje kulturu susreta i poboljšava kvalitetu suživota. - The paper explores religious education as a place that promotes the culture of encounter by enhancing opportunities for intercultural exchange, information and dissemination of the best practices of integration. The five smaller chapters present the results of a religious-pedagogical study from the University of Vienna on the role of catechists in public schools, with an emphasis on working together with refugee children and young people. The first chapter introduces the theme and current theology of Pope Francis on refugees. The second chapter presents the project of the University of Vienna, and the third summarizes the results. The fourth and fifth chapters offer new perspectives regarding the topic. According to the research, religious education has proved itself to be a place for dialogue, advocacy for justice and the well-being of every person, a place that promotes the culture of dialogue, nurtures the culture of encounter and improves the quality of coexistence.
U: Crkva u svijetu (Online). - ISSN 1848-9656. - 54 (2019), 4 ; str. 607-620  
 Elektronička verzija članka
Vjeronauk -- Migracije -- Izbjeglice -- Interkulturalna razmjena
37
27
314
HA19-00908

VIDIĆ, Tomislava
Povezanost pristupa poučavanju s percipiranom samoefikasnosti, zadovoljstvom poslom i životom te emocijama učitelja u osnovnoj školi [Elektronička građa] / Tomislava Vidić, Dubravka Miljković. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 306-312. - Sažetak ; Abstract. - Cilj je ovog istraživanja bio ispitati povezanost pristupa poučavanju sa samoefikasnosti, zadovoljstvom životom i poslom učitelja te u kojoj mjeri učitelji u osnovnoj školi doživljavaju pozitivne i negativne emocije. U istraživanju je sudjelovalo 254 učitelja iz osam zagrebačkih osnovnih škola. Rezultati su pokazali značajne povezanosti između pristupa poučavanja i dimenzija samoefikasnosti učitelja (angažiranost, strategije poučavanja, upravljanje razredom). Zadovoljstvo poslom značajno je povezano sa zadovoljstvom životom i pozitivnim emocijama. Negativne emocije značajno su negativno povezane sa zadovoljstvom poslom i životom. Učitelji koji imaju pristup poučavanja usmjeren na učenika statistički se značajno razlikuju od učitelja s pristupom usmjerenim na učitelja u dimenziji samoefikasnosti (strategije poučavanja) te češće doživljavaju pozitivne emocije: zainteresiranost, uzbuđenost i pozornost. Učitelji razredne nastave pokazali su veću angažiranost u odnosu na učitelje predmetne nastave. Učitelji s više od deset godina radnog iskustva statistički se značajno razlikuju od učitelja s manje godina radnoga iskustva u pristupima poučavanju i samoefikasnosti te češće doživljavaju ponos i budnost. S druge strane, učitelji s deset i manje od deset godina radnoga iskustva češće se osjećaju prestrašeno. - The aim of this study was to examine the relationship between approaches to teaching, teacher self-efficacy, life and job satisfaction and emotions. The study included 254 teachers from eight elementary schools in Zagreb. The results showed significant correlations between approaches to teaching and all three dimension of teacher self-efficacy (engagement, teaching strategies, classroom management). Job satisfaction is significantly related to the life satisfaction and positive emotions. Negative emotions are negatively related to life as well as job satisfaction. Teachers with student-centered approach, compared with those teacher-centered, have a higher self-efficacy (in the dimension teaching strategy) and are more likely to experience positive emotions: interest, excitement, and attention. Lower grades teachers demonstrated greater engagement than higher grades teachers. Teachers with more than ten years of work, compared with those less experienced, have a higher student-centered approach and a higher teacher-centered approach and are more likely to experience pride and vigilance. On the other hand, teachers with ten or less than ten years of working experience are more frightened.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 2 ; str. 291-312  
 Elektronička verzija članka
Učitelji -- Samoefikasnost -- Zadovoljstvo životom -- Zadovoljstvo poslom -- Emocije
37
159.9
HA19-00909

Vidi br.: HA19-00946

Vidi br.: HA19-00850

Vidi br.: HA19-00872

377   Specijalizirana nastava. Strukovno obrazovanje

Vidi br.: HA19-00963

Vidi br.: HA19-00949

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

Vidi br.: HA19-00845

Vidi br.: HA19-00837

Vidi br.: HA19-00936

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

KODŽOMAN, Duje
The psychology of clothing [Elektronička građa] : meaning of colors, body image and gender expression in fashion / Duje Kodžoman. - Ilustr.
Bibliografija: 85 jed. - Abstract. - We select clothes that we’re purchasing and wearing according to the meaning we believe them to have, or the messages we believe them to send. But what are psychological consequences of clothing, and how does clothing express something about the user? To assess the state of knowledge about the communicative nature of fashion, the aim of this review was to provide a concise and succinct literature overview of over twenty empirical studies of the above-mentioned concept. The psychology behind clothing is classified into 3 thematic categories in this paper: a) the meaning of colors in clothing psychology; b) the socio-psycological impact of clothing; and c) gender (in)equality regarding clothing. Finally the last chapter brings a concise study of a few recent fashion shows, brands and trends. It is doubtless that both clothing and appearance serve as an important socializing influence and a form of communication.
U: Textile & leather review (Online). - ISSN 2623-6281. - 2 (2019), 2 ; str. 90-103  
 Elektronička verzija članka
Odjeća -- Odijevanje -- Psihologija odijevanja -- Modna komunikacija
39
159.9
HA19-00910

Vidi br.: HA19-00855

Vidi br.: HA19-00906

Vidi br.: HA19-00858

Vidi br.: HA19-00881

Vidi br.: HA19-01320

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

ŠORGIĆ, Božica
Estimation of emissions of air pollutants in the Krapina-Zagorje county [Elektronička građa] / Božica Šorgić, Vladimir Kušan, Igor Tošić, Bojana Borić, Hrvoje Pandža. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract. - The Program for the protection of air quality, ozone layer, climate change mitigation and adaptation of the Krapina-Zagorje County is prepared in accordance with the Article 12 of the Air Protection Act (OG 130/11, 47/14, 61/17, 118/18). The Program sets targets and measures by priority sectors, deadlines and responsible authorities for measures implementation over a five-year period in the County. For the purpose of defining protection measures, based on available data, estimation of annual emissions of pollutants into air was performed: nitrogen oxides, carbon monoxide, sulphur oxides, particles, volatile organic compounds, ammonia, carbon dioxide, methane and dinitrogen monoxide from the main sectors. Emissions were estimated using the EMEP/EEA methodology and 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories methodology. Road traffic emissions were estimated using DEFRA/DECC methodology. Based on the results on estimated pollutant emissions in the County, appropriate measures have been defined for the protection and improvement of air quality.
U: The holistic approach to environment. - ISSN 1848-0071. - 9 (2019), 1 ; str. 12-20  
 Elektronička verzija članka
Onečišćenje zraka -- Kvaliteta zraka
502/504
HA19-00911

MARKOVIĆ, Suzana, ekonomistica
Istraživanje zadovoljstva posjetitelja zaštićenih područja Istarske županije [Elektronička građa] / Suzana Marković. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak ; Abstract. - Uvod: Zaštićena područja prirode predstavljaju krhke oaze povezanosti čovjeka s prirodom u njezinu izvornom obliku u kojima je glavni cilj zaštita biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti. Zbog sve većeg socioekonomskog razvoja, s povećanjem industrijalizacije, prometa te urbanizacije održivi turizam i briga za očuvanje prirode tek sinergijskim djelovanjem mogu umanjiti težnje za profitom kroz prekomjernu izgrađenost i posjećenost koja može negativno djelovati na zaštićeno područje (degradacija staništa, onečišćenje i sl.) i time dovesti u pitanje osnovnu svrhu postojanja. Cilj ovog rada bio je istražiti i analizirati stavove posjetitelja zaštićenih područja Istarske županije o kvaliteti usluge, analizirati njihovo zadovoljstvo i lojalnost, očekivanja i percepciju, te izračunati ECOSERV jaz. U tu svrhu izvršena je prilagodba ljestvice mjerenja ECOSERV (Khan 2003). Upitnik se sastoji od pet dimenzija (eko-opipljivost, povjerenje, pouzdanost, poistovjećivanje, susretljivost, opipljivost) i 29 tvrdnji te pitanja koja se odnose na sociodemografski profil ispitanika (dob, spol, obrazovanje, zanimanje, razlog dolaska, broj posjeta). Uzorak i metode: Istraživanje je provedeno na uzorku od 137 posjetitelja u sljedećim zaštićenim područjima: Nacionalni park Brijuni, Park prirode Učka, park-šuma Šijana i Kamenjak. U istraživanju su sudjelovali samo domaći posjetitelji. Rezultati: Rezultati deskriptivne statističke analize pokazali su da postoji jaz između očekivane i percipirane kvalitete usluga, što znači da ustanove nisu ispunile očekivanja svojih posjetitelja, iako su posjetitelji ocijenili kvalitetu usluga u parkovima prirode visokom prosječnom ocjenom. - Introduction: Protected nature areas are fragile oases where people can connect with nature in its authentic form. Their main aim is to ensure the conservation of biological, geological and landscape diversity. Because of ever greater socio-economic development, with surging industrialisation, traffic and urbanisation, only through the synergistic action of sustainable tourism and nature conservation will it be possible to lessen the desire for profit which is driving over-building and over-visitation that can adversely impact protected areas (through habitat degradation, pollution etc.), thus calling into question the primary purpose of their existence. This paper aims to study and analyse the attitudes of visitors to the protected areas of Istria County on service quality. It will also analyse visitor satisfaction and loyalty, and expectations and perceptions, and calculate the ECOSERV gap, for which purpose the ECOSERV scale has been adapted (Khan, 2003). The questionnaire consists of six dimensions (eco-tangibles, assurance, reliability, responsiveness, communicativeness, tangibles) and 29 statements as well as questions relating to the socio-demographic profile of respondents (age, gender, education, job, reasons to travel, number of visits). Sample and method: Research was conducted on a sample of 137 visitors to the following protected nature areas: Brijuni National Park, Učka Nature Park, Šijana Forest Park and Kamenjak Nature Park. Only domestic visitors participated in the survey. Results: The results of descriptive statistical analysis indicate that a gap exists between expected and perceived service quality, meaning that the institutions failed to meet the expectations of their visitors, even though visitors gave high average scores to service quality in nature parks.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 265-275  
 Elektronička verzija članka
Zaštićena područja -- Zadovoljstvo posjetitelja -- Kvaliteta usluga -- Statistička analiza
502/504
338.48
311
HA19-00912

RUNKO Luttenberger, Lidija
Natural capital preservation and sustainable management as a prerequisite for year-round tourism [Elektronička građa] / Lidija Runko Luttenberger, Ivana Gudelj. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 30 jed. - Abstract. - Increasing number of tourists wants to experience nature and at the same time have a positive impact on nature during their tourist stay. This paper presents the relationship between the preservation of natural capital of the locality and tourist season duration, as well as destination sustainable management and longevity. Tourism greatly depends on natural world, meaning the beauty of landscapes and seascapes and man's connection with nature itself. It simultaneously depends on local natural environment and exerts an impact thereon. Conservation and sustainable management of natural capital maybe achieved in various ways. Countries are attempting to preserve natural capital and to monitor its change through regular reporting, using selected indicators. Croatia should strive to preserve its unique natural resources and devise the tools to measure own performance with due consideration of its specific feature, all with the aim of ensuring sustainable all-year tourism. Finally, the paper considers comprehensively all pressures on natural environment exerted by tourism as well as benefits for the locality of preserving domestic natural capital in a long term, while ensuring the monitoring of changes in state thereof. A 'high value, low impact' approach would bring in the growing share of affluent nature-loving tourists throughout the year, thus reducing present tourism seasonality and highly negative impact on nature, local communities and microclimate change.
U: The holistic approach to environment. - ISSN 1848-0071. - 9 (2019), 3 ; str. 60-69  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Prirodni kapital -- Održivo upravljanje -- Zaštita okoliša
502/504
338.48
HA19-00913

BANDOV, Goran
Provedba ekološke dimenzije UN agende 2030 u EU [Elektronička građa] = Environmental implementation of UN Agenda 2030 in the EU / Goran Bandov, Nikolina Herceg Kolman, Ivo Šlaus.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak ; Abstract. - Članak analizira provedbu ekološke dimenzije Agende 2030 u EU. Uvodni dio posvećen UN Agendi 2030 – zaštiti okoliša i klimatskim promjenama nudi detaljni pregled ciljeva, koji pokrivaju ekološku dimenziju Agende 2030 u užem smislu, dok naredno poglavlje posvećuje pažnju analizi provedbi tih ciljeva u EU u dokumentima, strategijama te prema indikatorima unutar godišnjih izvještaja Eurostata. Članak zaključuje kako, unatoč predanosti EU ekološkim politikama, posebno u kontekstu klimatskih promjena, dodatno značajniju pozornost treba usmjeriti na implementaciju dva elementa: proces prilagodbe klimatskim promjena i proaktivnu ulogu EU u globalnoj klimatskoj akciji. - The paper analyses the implementation of the environmental dimension of Agenda 2030 in the EU. The introductory section on UN Agenda 2030 - Environmental and Climate Change offers a detailed overview of the objectives, covering the environmental dimension of Agenda 2030 in a narrower sense, while the next section focuses on analysing the implementation of these goals in the EU through documents, strategies and indicators within Eurostat annual reports. The paper concludes that, despite the EU's commitment to environmental policies, especially in the context of climate change, further attention needs to be focused to implementing two elements: the climate change adaptation process and the proactive role of the EU in global climate action.
U: Notitia. - ISSN 1849-9066. - 5 (2019), 1 ; str. 47-54  
 Elektronička verzija članka
Zaštita okoliša -- Klimatske promjene -- Održivi razvoj
Europska unija

502/504
33
HA19-00914

Vidi br.: HA19-01068

Vidi br.: HA19-00891

Vidi br.: HA19-01217

Vidi br.: HA19-00906

Vidi br.: HA19-00871

Vidi br.: HA19-00880

Vidi br.: HA19-00862

Vidi br.: HA19-00873

Vidi br.: HA19-00858

Vidi br.: HA19-00884

Vidi br.: HA19-00861

Vidi br.: HA19-00859

Vidi br.: HA19-01086

Vidi br.: HA19-01025

Vidi br.: HA19-00922

Vidi br.: HA19-01122

51   Matematika

SANGAMUANG, Sumalee
A graph-based algorithm for interpersonal ties clustering in signed networks [Elektronička građa] / Sumalee Sangamuang. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Abstract. - Social ties are formed as a result of interactions and individual preferences of the people in a social network. There are two opposite types which are interpreted as friendship vs. enmity or trust vs. distrust between people. The aforementioned social network structure can be represented by a signed graph, where people are the graph’s vertices and their interactions are graph’s edges. The edges can be positive and negative signs. To determine trustworthiness, this paper considers the problem of a signed graph partitioning with minimizing the sum of the negative edge's weight and balanced size of its clusters. An efficient algorithm to solve such a problem is proposed. The experimental results show that the proposed algorithm outperforms in terms of the execution times and the accuracy within the given bounds.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 275-279  
 Elektronička verzija članka
Graf algoritam -- Društvene veze -- Društvene mreže -- Particioniranje grafa
51
004
HA19-00915

Vidi br.: HA19-00994

Vidi br.: HA19-00839

Vidi br.: HA19-00993

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

528   Geodezija

ŠLJIVARIĆ, Marko
GML based manipulation of geodetic and mechanical data [Elektronička građa] / Marko Šljivarić, Milan Rezo, Nikola Kranjčić, Danko Markovinović. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Abstract. - Ever since the Rulebook on cadaster of infrastructure has been published there has been constantly growing need for efficient data manipulation. However, data manipulation has been an issue for a very long period of time. This paper will provide solution in manipulation of geodetic and mechanical data for City of Zagreb gas plant. All the solutions are given in Geography markup language, GML.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 134-138  
 Elektronička verzija članka
Geografski označni jezik -- Geodetska mjerenja -- Obrada podataka -- Plinovod
528
HA19-00916

MRAK, Iva
Laserski snimak Trsatskog kaštela kao dio strategije očuvanja kulturne baštine Rijeke [Elektronička građa] = Laser scanning of Trsat castle as part of preservation strategy of Rijeka cultural heritage / Iva Mrak, Nana Palinić, Cela Matan. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak ; Abstract. - Kaštel (Gradina) Trsat je jedan od najpoznatijih objekata graditeljske baštine u Primorskogoranskoj županiji. U svrhu projekta obnove, Grad Rijeka je 2015. godine naručio snimak kompleksa (ukupno skoro 8000 m²). Za izradu snimka korištena je laboratorijska oprema Sveučilišta u Rijeci. Cilj rada je prikazati proces snimka, dati analizu mogućnosti kombiniranja laserskog snimka s drugim suvremenim metodama (snimanje bespilotnom letjelicom, fotomodeliranje), usporediti rezultate snimka s postojećim snimkama kompleksa, utvrditi nove podatke o kompleksu te provesti diskusiju o rezultatima i važnosti koje ovakvo kompleksno snimanje može imati za očuvanje kulturne baštine. - Trsat castle is one of the most famous heritage elements in Primorsko-goranska County. In 2015, as part of the renewal design, the City of Rijeka has commissioned the survey of the complex (almost 8000m²). The survey was done using the laboratory equipment of University of Rijeka. The aim of the paper is to illustrate the survey process, to analyze the possibility of combining laser scanning with other contemporary methods (drone survey, photo-modelling...), as well as to compare the results of the survey with the previous surveys of the complex, and to determine new data about the complex and discuss the results, especially the importance of such a complex survey for cultural heritage preservation.
U: Zbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online). - ISSN 2584-6159. - 22 (2019), 1 ; str. 159-187  
 Elektronička verzija članka
Gradina Trsat, , snimak postojećeg stanja -- Kaštel Trsat -- Lasersko snimanje -- Snimak postojećeg stanja
528
72
HA19-00917

LANDEK, Ivan
Proposed changes to the CROTIS topographic model for the basic package and the object entity of hydrography [Elektronička građa] / Ivan Landek, Saša Cvitković, Milan Rezo. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Abstract. - In 1992, the State Geodetic Administration started with the development of cartography in the Republic of Croatia. After making a certain number of studies, STOKIS (the Official Topographic-Cartographic Information System) was defined. Topographic and cartographic data models were then defined by STOKIS. According to the STOKIS guidelines, the Croatian topographic information system (CROTIS) was developed as a data model and on the basis of CROTIS, the Basic Topographic Database (TTB) was established. One thematic entity contained in CROTIS 2.0, and whose data is often used, is the object entity of Hydrography. This article will provide an insight into the need to expand/correct the TTB data model in relation to the underlying basic package and the object entity of Hydrography, all in line with international standards and the INSPIRE directive.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 51-56  
 Elektronička verzija članka
Kartografija -- Hidrografija -- Topografski model
528
55
HA19-00918

53   Fizika

HLAČA, Ivan
Determining fracture resistance of structural adhesives in mode-I debonding using double cantilever beam test [Elektronička građa] = Određivanje lomne žilavosti konstrukcijskih ljepila prilikom odljepljivanja u Modu-I pomoću testa dvostruke konzole / Ivan Hlača, Marin Grbac, Leo Škec. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract ; Sažetak. - Double cantilever beam (DCB) test is the most commonly used test for determining the fracture resistance of structural adhesive joints in mode-I debonding. Test specimens are composed of two equal plates that are glued together, and then exposed to the opening load causing crack propagation along the bonded surface. During the experiment, loadline displacement, applied force and crack length are measured continuously. Using these data, the fracture toughness of the adhesive can be computed by the procedure given in the relevant ISO standard (BS ISO 25217:2009). The calculations are based on simple beam theory and linear elastic fracture mechanics (LEFM) equations. In this paper, we will present the standard method for performing a DCB test and the method for data processing required to obtain the adhesive fracture toughness, i.e. the critical energy release rate. Experiments are performed for SikaPower® 4720 adhesive, applied with controlled thickness between the aluminium plates (adherends). After the curing period recommended by the adhesive manufacturer, DCB specimens with piano hinges are loaded by a tensile-testing machine. Loading is applied in the displacement-control mode because when the crack starts to propagate, the applied load drops. Using the optical measurement system GOM Aramis, complete displacement field is recorded during the experiment. Displacement field is then used to obtain the actual load-line displacement of the adherends (different than the one recorded on the tensile-testing machine grips) and the position of the crack tip. After syncing the measurements from different devices, fracture toughness for the adhesive is determined and a statistical analysis performed. - Test dvostruke konzole (eng. Double Cantilever Beam (DCB) test) je najčešće korišteni test za izračun lomne žilavosti u modu I kod konstrukcijskih lijepljenih spojeva. Testni uzorci se sastoje od dvije jednake pločice koje se prvo međusobno zalijepe, a zatim izlože opterećenju, što uzrokuje širenje pukotine duž ljepila. Tijekom eksperimenta kontinuirano se mjeri pomak, sila i duljina pukotine. Koristeći ove podatke, lomna žilavost ljepila se može izračunati prema postupcima navedenim u odgovarajućem ISO standardu (BS ISO 25217: 2009). Proračuni se temelje na jednostavnoj grednoj teoriji i linearno-elastičnoj mehanici loma. U ovom radu predstavit ćemo standardnu metodu za izvođenje DCB testa, a potom i metodu obrade podataka potrebnu za izračun lomne žilavosti, što odgovara kritičnoj promjeni oslobođene energije (eng. Critical Energy Release Rate). Eksperimenti su izvedeni za ljepilo SikaPower® 4720, s kontroliranom debljinom ljepila između aluminijskih pločica. Nakon razdoblja stvrdnjavanja prema preporuci proizvođača ljepila, DCB uzorci su preko zglobnog prihvata šarkama opterećeni vlačnom silom s kidalice. Opterećenje na kidalici se nanosi kontrolom pomaka, tako da pri monotonom povećanju pomaka najprije imamo povećanje opterećenja, a kada se pukotina počne širiti, naneseno opterećenje pada. Koristeći optički mjerni sustav GOM Aramis, tijekom eksperimenta mjereno je polje pomaka, koje je onda korišteno za mjerenje stvarnog pomaka aluminijskih pločica (umjesto onog zabilježenog na kidalici) i položaja vrha pukotine. Nakon sinkronizacije mjerenja različitih uređaja određena je lomna žilavost ljepila i izvršena statistička analiza rezultata.
U: Zbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online). - ISSN 2584-6159. - 22 (2019), 1 ; str. 59-74  
 Elektronička verzija članka
Konstrukcijska ljepila -- Test dvostruke konzole -- Mehanika loma -- Linearno elastična mehanika loma -- Lomna žilavost
53
624/625
620
HA19-00919

EGE, Ökkeş
The eigenvalues of one-speed neutrons in a slab with forward and backward scattering [Elektronička građa] / Ökkeş Ege, Hakan Öztürk. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract. - The eigenvalue spectrum is studied for one-speed neutrons in a slab with forward and backward scattering. First, the transport equation describing the interaction of neutrons in a system with general geometry is given. Then, the scattering function in transport equation is chosen as the forward-backward-isotropic (FBI) scattering model. The resultant transport equation is solved using the Legendre polynomials expansion (PN method) and the Chebyshev polynomials of second kind expansion (UN method) in neutron angular flux. Then, the PN and UN moments of the equations are obtained using the properties of the Legendre and the Chebyshev polynomials of the second kind. Finally, the eigenvalues for various values of the collision and scattering parameters are calculated using different orders of the presented methods and they are given in the tables for comparison.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 81-85  
 Elektronička verzija članka
Neutroni -- Svojstvene vrijednosti -- Eksperimentalna mjerenja
53
HA19-00920

Vidi br.: HA19-00974

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

Vidi br.: HA19-00893

Vidi br.: HA19-01213

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

FAPOHUNDA, Stephen O.
Climate change and mycotoxins [Elektronička građa] : the African experience / Stephen O. Fapohunda, Annabella A. Adewunmi. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 288-290. - Abstract. - The role of climate change on mycotoxin profile and activity was reviewed. The unprecedented spread and relocation experienced by some regulated mycotoxins on food and feed items were investigated. Aspergillus species and aflatoxin, originally associated with tropical and subtropical climate characteristics of Sub-Saharan Africa are now comfortable guests in temperate zones. The same applies to Fusarium and Penicilium species, earlier thought to be strictly specific to temperate regions of Europe, now encountered in tropical Africa, with their toxins like zearalenone and trichothecenes, particularly in recent surveillance studies.
U: Croatian journal of food science and technology (Online). - ISSN 1848-9923. - 11 (2019), 2 ; str. 283-290  
 Elektronička verzija članka
Klimatske promjene -- Mikotoksini -- Uzgoj hrane -- Ekološke zone
55
631/635
HA19-00921

ŽIC, Elvis
Podrijetlo vode i njeno značenje na planeti Zemlji [Elektronička građa] = The origin of water and its meaning for planet Earth / Elvis Žic, Dejan Vasović. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Sažetak ; Abstract. - U radu je dan opis podrijetla vode na planeti Zemlji i njezino značenje u prošlosti i sadašnjosti. Analizirani su razmjeri kretanja vode na zemlji, njihove značajke, kao i glavni izvori dostupne vode na zemlji izraženi kroz postotni udio na globalnoj razini. Također je razmatran nastanak vode u Svemiru i proizvodnja kisika u ranoj fazi nastanka planeta. Fokus rada bazira se na održanju kvalitete vode dostupne na Zemlji te pojavi globalne varijabilnosti intenziteta oborina koje u zadnjih nekoliko desetljeća mijenjaju značajke velikih svjetskih površina kroz procese velikih suša i poplava. Kroz rad su opisani neki od najznačajnijih primjera eksploatacije pitkih voda u svijetu kroz površinske i podzemne rezerve vode. Analizirane su mogućnosti povećanja proizvodnje hrane za ljudske potrebe u pogledu povećanja zemljišta kroz tehnološki napredne metode te zaštita vodnih resursa uslijed klimatskih promjena. Dan je osvrt na značajke kvalitete prirodne vode u medicini i industriji, poboljšanje sanitarnih uvjeta, utjecaj ljudskog zagađenje na globalnoj razini, gospodarski rast i problem smanjenja vode, kao i globalni problem ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u recipijente i, posljedično, ugrožavanje flore i faune. - This paper gives a description of the origin of water on planet Earth and its importance in the past and the present. The paper presents the analysis of water flow extent on Earth, its characteristics, as well as the main sources of available water on the planet, expressed through a percentage share on a global scale. It also deals with the origin of water in the Universe, as well as the production of oxygen at the early stages of the planet’s formation. The focus of the paper is based on maintaining the quality of water available on Earth and the global variability of precipitation intensity that has changed the characteristics of large world surfaces through significant drought and flood processes over the last decades. Throughout the paper, some of the most important examples of exploitation of drinking water in the world through the surface and underground reserves of water are described. The possibilities of increasing the production of food for human needs in terms of increasing land through technologically advanced methods and the protection of water resources due to climate change are analyzed. At the end of the paper, there is a review of the characteristics of natural water quality in medicine and industry, sanitary conditions improvement, the impact of global pollution on human beings, economic growth and the problem of water scarcity, as well as the global problem of discharging untreated wastewater into the recipients and consequently endangering flora and fauna.
U: Zbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online). - ISSN 2584-6159. - 22 (2019), 1 ; str. 141-158  
 Elektronička verzija članka
Voda -- Kvaliteta vode -- Kvantiteta vode -- Podrijetlo vode -- Globalno zagađenje -- Klimatske promjene -- Zaštita vodnih resursa
55
502/504
HA19-00922

Vidi br.: HA19-00918

Vidi br.: HA19-00999

Vidi br.: HA19-00998

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

Vidi br.: HA19-01101

577   Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika

Vidi br.: HA19-01162

578/579   Virologija. Mikrobiologija

BALI, Elif Burcu
Comparative study of inhibitory potential of dietary phytochemicals against quorum sensing activity of and biofilm formation by Chromobacterium violaceum 12472, and swimming and swarming behaviour of Pseudomonas aeruginosa PAO1 [Elektronička građa] / Elif Burcu Bali, Kübra Erkan Türkmen, Demet Erdönmez, Necdet Sağlam. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 45 jed. - Summary ; Sažetak. - Quorum sensing (QS) and biofilm formation are important mechanisms related to antibiotic resistance of many pathogens. Alternative treatments are needed to prevent recurrent or chronic infections caused by multi-resistant pathogens. Therefore, the aim of this study is to investigate and compare the inhibitory potential of the dietary phytochemicals: curcumin, quercetin, apigenin, pyrogallol, gallic acid and luteolin against QS of and biofilm formation by Chromobacterium violaceum ATCC 12472 and the swimming and swarming abilities of Pseudomonas aeruginosa PAO1. Anti-QS potential of the phytochemicals was evaluated qualitatively and quantitatively using C. violaceum via the disk diffusion assay based on violacein pigment inhibition at the subminimal inhibitory concentrations ranging from 46.87 to 750 µg/mL. The results of anti-QS and antibiofilm activities on C. violaceum demonstrated that all the phytochemicals except pyrogallol and gallic acid inhibited violacein production (from (11.0±0.1) to (88.2±0.1) %) in a concentration-dependent manner. - Međustanična komunikacija (engl. quorum sensing) i formiranje biofilma imaju važnu ulogu u mehanizmu otpornosti mnogih patogenih mikroorganizama na antibiotike. Za sprečavanje povratne i kronične upale uzrokovane višestruko otpornim patogenim bakterijama moraju se koristiti druge vrste liječenja. Stoga je svrha ovoga rada bila ispitati i usporediti inhibicijski učinak fitohranjiva, i to: kurkumina, kvercetina, apigenina, pirogalola, galne kiseline i luteolina na međustaničnu komunikaciju i sposobnost formiranja biofilma bakterije Chromobacterium violaceum ATCC 12472, te pokretljivost i rojenje bakterije Pseudomonas aeruginosa PAO1. Sposobnost fitohranjiva da inhibiraju međustaničnu komunikaciju procijenjena je kvalitativno i kvantitativno metodom disk difuzije pomoću bakterije C. violaceum. Ta se metoda zasniva na inhibiciji sinteze violaceina pri subminimalnim inhibicijskim koncentracijama fitohranjiva od 46,87 do 750 µg/mL. Rezultati pokazuju da sva fitohranjiva, osim pirogalola i galne kiseline, inhibiraju proizvodnju violaceina u bakteriji C. violaceum, i to od (11,0±0,1) do (88,2±0,1) %, ovisno o koncentraciji. Osim toga, fitohranjiva su bitno (p<0,05) inhibirala formiranje biofilma, i to od (1,38±0,08) do (84,2±0,2) %.
U: Food technology and biotechnology (Online). - ISSN 1334-2606. - 57 (2019), 2 ; str. 212-221  
 Elektronička verzija članka
Fitohranjiva -- Međustanična komunikacija -- Bakterije -- Biofilm -- Antibiotici
578/579
615
HA19-00923

SURESH Kesti, Sheetal
First report on biodegradation of low density polyethylene by rice moth larvae, Corcyra cephalonica (stainton) [Elektronička građa] / Sheetal Suresh Kesti, Shivasharana Chandrabanda Thimmappa. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Abstract. - Corcyra cephalonica (Stainton), rice moth larvae were used for biodegradation of low density polyethylene (LDPE). The role of larval gut microorganisms in LDPE biodegradation was studied by force feeding the larvae with a cocktail of antibiotic solution. After force feeding, the larvae were left in contact with LDPE films. Larvae which were unfed with antibiotic solution were used as controls. Degradation rate was checked by measuring the weight loss after 20 day period of contact with LDPE films in insect rearing bottles. The DNA of both antibiotic fed and unfed larvae was isolated. There was no DNA band of antibiotic fed larvae which indicated the gut microorganisms were eliminated. Larvae fed with antibiotic digested 21 % and those which were unfed with antibiotic showed 25 % weight loss of LDPE films. We report the gut microorganisms were not solely responsible for biodegradation of LDPE. The digestive enzymes could also play a major role in digesting the plastic in insect’s gut.
U: The holistic approach to environment. - ISSN 1848-0071. - 9 (2019), 4 ; str. 79-83  
 Elektronička verzija članka
Corcyra cephalonica -- Rižin moljac -- Ličinke -- Polietilen -- Biodegradacija -- Biološka razgradnja
578/579
60
HA19-00924

Vidi br.: HA19-01224

58   Botanika

ZIMA, Dinko
Florni sastav suhog travnjaka na području Rudine [Elektronička građa] / Dinko Zima, Edita Štefanić, Vesna Kovačević. - Ilustr.
Bibliografija: str. 422-423. - Sažetak ; Abstract. - Na blago valovitim istočnim obroncima Psunja razvijeni su suhi brdski travnjaci, koji predstavljaju jedan od najugroženijih oblika vegetacije, a bili su predmet ovog istraživanja. Teren je blago nagnut prema jugoistoku, južne je ekspozicije, nadmorska visina oko 400 m. Cilj istraživanja bio je utvrditi brojnost i raznolikost samonikle vaskularne flore travnjaka na području Rudine. Floristička istraživanja vršena su 2003., 2008., 2016. i 2017. godine. Na površini od oko 2500 m2 popisane su i determinirane biljne svojte, određena njihova pripadnost porodicama, flornim elementima i životnim oblicima. Zabilježeno je 186 biljnih svojti vaskularne flore unutar 46 porodica i 134 roda. Izvršena je taksonomska, ekološka i fitogeološka analiza. Taksonomska analiza ukazuje da golosjemenjača ima 2 vrste (1,08 %), dvosupnica 155 vrsta (83,33 %), a jednosupnica 29 vrsta (15,59 %). Analiza životnih oblika pokazuje da su najviše zastupljeni hemikriptofiti sa 113 vrsta (60,75 %) i terofiti s 29 vrsta (15,59 %). U fitogeografskoj analizi dominiraju biljke euroazijskog flornog elementa sa 63 vrste (33,87 %) i biljke široke rasprostranjenosti s 38 vrsta (20,43 %). Fitocenološka analiza florističkog sastava pokazuje da ovi travnjaci čine prijelazni položaj između razreda Festuco-Brometea i Molinio-Arrhenatheretea, odnosno da pokazuju prijelazni položaj između redova Festucetalia valesiacae, Brometalia erecti i Arrhenatheretalia. - On gentle eastern slopes of Psunj, dry grasslands are developed. Dry grasslands represent one of the most endangered forms of vegetation, and were the subject of this research. The terrain is slightly sloping towards the southeast, southern exposure, altitude about 400 m. The aim of the research was to determine the abundance and variety of vascular flora of grasslands in Rudine area. Floristic research was conducted in 2003, 2008, 2016 and 2017. On the surface of about 2500 m2, a list of plant taxa has been compiled and determined by their affiliation with families, floral elements and life forms.One hundred and eighty-six vascular plants of 46 families and 134 genera were recorded. Taxonomic, ecological and phytogeological analysis was carried out. Taxonomic analysis suggests there are 2 species of gymnosperm (1.08%), 155 species of dicotyledons (83.33%), and 29 species of monocotyledons (15.59%). The analysis of life forms shows that the most represented are 113 species of hemicryptophytes (60.75%), and 29 species of terophytes (15.59%). Plants of the Eurasian floral element with 63 species (33.87%) and plants with a wide spread of 38 species (20.43%) dominate in phytogeographic analysis. The phytocenological analysis of floristic composition shows that these grasslands are a transient position between the Festuco-Brometea and Molinio-Arrhenatheretea classes, that is to show the transition between Festucetalia valesiacae, Brometalia erecti and Arrhenatheretalia.
U: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online). - ISSN 1849-1723. - 7 (2019), 1 ; str. 411-424  
 Elektronička verzija članka
Suhi travnjak -- Florni sastav
58
HA19-00925

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


60   Biotehnologija. Genetičko inženjerstvo. Produkti kloniranja

VUKUŠIĆ, Tomislava
Application of 3D food printing in meat production [Elektronička građa] / Tomislava Vukušić, Ana Pavičić, Višnja Stulić, Zoran Herceg. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak ; Abstract ; Zusammenfassung ; Resumen ; Riassunto. - Three-dimensional printing (3D) also known as additive manufacturing (AM) is a developing technology for food manufacturing, which offers novel food products with unique, complex and personalized design geometries, elaborated textures and tailored nutritional content. Today, 3D printing is being applied in military and space food, elderly food and sweets food. This technology offers a potential solution to overcome weaknesses of currently used food techniques, such as lower production efficiency and high manufacturing cost. Main aim of this review is to analyze the potential applications of 3D printing technology for meat processing including 3D printers, meat formulation and several aspects affecting the printability and post processing feasibility of 3D printed meat products. - Trodimenzionalan ispis (3D), odnosno aditivna proizvodnja (engl. Additive Manufacturing, AM), je tehnologija u razvoju koja se upotrebljava u proizvodnji hrane, a omogućava razvoj novih prehrambenih proizvoda s jedinstvenim, složenim i personaliziranim geometrijama dizajna, razrađenim teksturama i prilagođenim nutritivnim sadržajem. Danas se 3D ispis primjenjuje u proizvodnji hrane za posebne namjene (za vojnike, astronaute, starije osobe) te u konditorskoj industriji. Ova tehnologija predstavlja potencijalno rješenje za otklanjanje problema postojećih tehnika procesiranja hrane s posebnom namjenom, poput niže učinkovitosti i visokih troškova proizvodnje. Glavni je cilj ovoga rada analizirati potencijalne primjene tehnologije 3D ispisa u preradi mesa, uključujući 3D pisače, mesne formulacije i druge aspekte koji utječu na mogućnost ispisa i naknadne obrade 3D ispisanih proizvoda od mesa. - Der dreidimensionale Druck (3D) (engl. Additive Manufacturing, AM) ist eine Technologie in der Entwicklungsphase, die in der Lebensmittelproduktion eingesetzt wird und die die Entwicklung neuer Lebensmittelprodukte mit einheitlichen, komplexen und personalisierten Designgeometrien, erarbeiteten Texturen und einem angepassten Nährwertgehalt ermöglicht. Heute wird der 3D-Druck bei der Produktion von Lebensmitteln für Soldaten und Astronauten, ältere Personen und für Nachtische verwendet. Diese Technologie stellt eine potentielle Lösung für die Beseitigung von Schwierigkeiten auf, die sich aus der Verwendung von modernen Techniken der Lebensmittelprozessierung ergeben, wie zum Beispiel die geringere Effizienz und hohe Produktionskosten. Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist es, die potentielle Anwendung der 3D-Drucktechnologie bei der Fleischbearbeitung zu prüfen, einschließlich der 3D-Drucker, Fleischformulationen und sonstigen Aspekte, die sich auf die Möglichkeiten des Drucks und der Nachbearbeitung der 3D gedruckten Fleischerzeugnisse auswirken. - La impresión tridimensional (3D), también conocida como manufactura por adición (en. Additive Manufacturing, AM), es tecnología en desarrollo usada en la producción de alimentos que facilita el desarrollo de nuevos productos alimenticios con geometrías del diseño singulares, complejas y personalizadas, texturas elaboradas y el contenido nutritivo individualizado. Hoy en día la impresión 3D de alimentos se usa en la producción de la comida para los soldados y astronautas, personas mayores y para los postres. Esta tecnología representa una solución potencial para eliminar las dificultades que surgen en las técnicas modernas del procesamiento de alimentos, como la baja eficiencia y los costos altos de la producción. El objetivo principal de este trabajo fue analizar las aplicaciones potenciales de la tecnología de la impresión 3D en el procesamiento de la carne, incluyendo las impresoras 3D, formulaciones de carne y otras dimensiones que pueden influir sobre las posibilidades de la imp. - La stampa tridimensionale (3D), nota anche con il nome di produzione additiva (in inglese Additive Manufacturing, AM), è una tecnologia in via di sviluppo che si utilizza nell’industria alimentare, consentendo lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari con un design dalle geometrie uniche, complesso e personalizzato, con consistenze elaborate e contenuti nutrizionali adatti caso per caso. Oggi la stampa 3D trova applicazione nella produzione di prodotti alimentari in ambiente militare e per gli astronauti, per gli anziani e per la produzione di dessert. Questa tecnologia rappresenta una potenziale soluzione per la rimozione di ogni problema che discende dall’uso di tecniche all’avanguardia del processo alimentare, come la bassa efficienza e gli alti costi di produzione. L’obiettivo principale di questo studio consiste nell’analizzare la potenziale applicazione della tecnologia della stampa 3D nella lavorazione della carne, comprese le stampanti 3D, le formule a base di carne e gli altri aspetti che incidono sulla possibilità di stampa e di ulteriore elaborazione dei prodotti di carne stampati in 3D.
U: Meso (Online). - ISSN 1848-8323. - 21 (2019), 3 ; str. 262-268  
 Elektronička verzija članka
Aditivna tehnologija -- 3D ispis hrane -- Ispis mesnih proizvoda -- Dizajn hrane -- Dizajnirana hrana
60
HA19-00926

VIDOVIĆ, Senka
Aronia berry processing by spray drying [Elektronička građa] : from byproduct to high quality functional powder / Senka Vidović, Milica Ramić, Rita Ambrus, Jelena Vladić, Piroska Szabó-Révész, Aleksandra Gavarić. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 41 jed. - Summary ; Sažetak. - The main aim of this study is to analyze the solid-liquid extraction followed by spray drying as a technological pathway for utilization of aronia fruit dust, a byproduct of filter tea factory. In the current study, ultrasound-assisted extraction was applied for the production of aronia liquid feed and maltodextrin was used as a carrier and encapsulating agent. In spray drying, the influence of inlet temperature and maltodextrin type and mass fraction on process efficiency and powder properties were observed. The physical and chemical properties of the obtained powders were characterized. It was determined that the powder produced using inlet temperature 140 °C and 40 % maltodextrin with dextrose equivalent (DE) 19.7 had the most desirable characteristics. It was observed that the increase in maltodextrin mass fraction decreases the powder moisture content, hygroscopicity and the content of bioactive compounds, but increases water solubility index and particle size. The increase in dextrose equivalent of maltodextrin increases the powder hygroscopicity and water solubility index, while the increase of inlet temperature causes a decrease in moisture content of aronia powders. - Svrha je ovog rada bila ispitati mogućnost primjene kruto-tekuće ekstrakcije i sušenja raspršivanjem za dobivanje praha aronije iz prašine nastale pri proizvodnji čaja u filter vrećicama. Pri proizvodnji tekućeg ekstrakta aronije upotrebljena je ekstrakcija potpomognuta ultrazvukom, dok je maltodekstrin korišten kao inkapsulirajuće sredstvo prilikom sušenja. Ispitan je utjecaj ulazne temperature sušenja, vrste i masenog udjela maltodekstrina na učinkovitost procesa i svojstva dobivenih prahova. Također su ispitana i fizička i kemijska svojstva dobivenih prahova. Ustanovljeno je da prah aronije dobiven primjenom ulazne temperature sušenja od 140 °C i inkapsulacijom s 40 % maltodekstrina dekstroznog ekvivalenta od 19,7 ima najbolja svojstva. Povećanjem masenog udjela maltodekstrina smanjili su se udjel vlage, stupanj higroskopnosti i udjel bioaktivnih spojeva, a povećali indeks topjivosti u vodi i veličina čestica praha. Povećanjem dekstroznog ekvivalenta maltodekstrina povećala se higroskopnost praha i indeks topljivosti u vodi, a porastom ulazne temperature sušenja smanjio se udjel vlage u prahu aronije.
U: Food technology and biotechnology (Online). - ISSN 1334-2606. - 57 (2019), 4 ; str. 513-524  
 Elektronička verzija članka
Aronija -- Nusproizvodi -- Ekstrakcija -- Sušenje raspršivanjem -- Prah
60
663
HA19-00927

BEBEK, Mario
Bioetika i autonomija osobe s invaliditetom po načelu supsidijarnosti [Elektronička građa] / Mario Bebek, Marija Brdarević.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak ; Abstract. - Osobe s invaliditetom sposobne su za zapošljavanje, ali ih poslodavci ne zapošljavaju dovoljno. Te činjenice znatno utječu na njihovu kvalitetu života, kao i na samopercepciju osobe. Načelo supsidijarnosti u sklopu primijenjene bioetike može izazvati pomake na društvenoj razini i pomoći u rješavanju tog problema. Demografski su čimbenici poražavajući za kvalitetu života i rada osoba s invaliditetom. Negativni učinci krize morala u društvu upućuju na nesklad između materijalnog i duhovnog, moralnog i prevladavajućeg vrijednosnog sustava društva i pogađaju najranjivije skupine, a to su osobe s invaliditetom, i to u njihovu školovanju, radu i osobnom životu. Zajednička sinergija bioetike kao sveobuhvatnog teorijskog korektiva i učinkovite prakse jest putovanje prema autonomiji osobe s invaliditetom. Javnost mora pomoći i dopustiti osobama s invaliditetom da budu percipirane kao ravnopravni članovi društva. Pozitivan ishod nije ostvariv bez primjene načela supsidijarnosti. - People with disabilities are capable of employment, but employers do not employ them enough. These facts have a significant influence on their quality of life as well as their self-perception. The principle of subsidiarity as part of applied bioethics can cause social changes and help address this problem. Demographic factors are devastating to the quality of life and work of people with disabilities. The negative effects of the moral crisis in the society point to the disagreement between the material and spiritual, moral and prevailing value system of society and affect the most vulnerable groups, namely persons with disabilities, in their education, work and personal life. Joint synergy between bioethics and practice is a journey towards the autonomy of people with disabilities. The public has to help and allow people with disabilities to be perceived as equal members of society. A positive outcome cannot be achieved without applying the principle of subsidiarity.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 129-140  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Osobe s invaliditetom -- Kompetencije -- Načelo supsidijarnosti -- Timski rad -- Multidisciplinarni pristup
60
616
HA19-00928

SUTTISUWAN, Rutairat
Free radical scavenging properties and induction of apoptotic effects of FA fraction obtained after proteolysis of bioactive peptides from microalgae Synechococcus sp. VDW [Elektronička građa] / Rutairat Suttisuwan, Saranya Phunpruch, Tanatorn Saisavoey, Papassara Sangtanoo, Nuttha Thongchul, Aphichart Karnchanatat. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 45 jed. - Summary ; Sažetak. - This study aims to determine the antioxidant activity of bioactive peptides derived from Synechococcus sp. VDW cells cultured for 21 days. Synechococcus sp. VDW protein hydrolysates were prepared with trypsin and purified by ultrafiltration with molecular mass cut-off membranes of 10, 5 and 3 kDa. - Svrha ovog istraživanja bila je odrediti antioksidacijsku aktivnost bioaktivnih peptida izoliranih iz stanica mikroalge Synechococcus sp. VDW nakon 21 dana uzgoja. Hidrolizati proteina iz mikroalge Synechococcus sp. VDW dobiveni su pomoću tripsina, te su zatim pročišćeni ultrafiltracijom pomoću membrana veličine od 10, 5 i 3 kDa. Frakcija proteina FA molekularne mase od 3 kDa imala je najveću sposobnost uklanjanja slobodnih radikala 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonske kiseline) (ABTS), IC50 vrijednosti od (11,5±0,3) μg/mL, i 2,2'-difenil-1-pikrilhidrazila (DPPH), IC50 vrijednosti od (13,6±0,2) μg/mL. Frakcija proteina FA razdvojena je pomoću HPLC kromatografije obrnutih (reverznih) faza u četiri podfrakcije (F1–4). Subfrakcija F4 imala je maksimalni učinak uklanjanja ABTS radikala od (3,55±0,61) %, pa je odabrana za daljnju analizu pomoću metode ESI-Q-TOF-MS/MS, temeljene na sekvenciranju peptida de novo. Identificirano je pet peptida s antioksidacijskim učinkom, od kojih je najveću sposobnost uklanjanja ABTS radikala imao peptid AILESYSAGKTK. Nadalje, frakcija FA imala je snažan citotoksični učinak na stanične linije humanih karcinoma, pogotovo staničnu liniju raka debelog crijeva (SW620), pri čemu je IC50 vrijednost bila (106,6±21,5) μg/mL, no nije imala citotoksični učinak na netransformiranu staničnu liniju Wi38. Uzrokovala je početak apoptoze u staničnoj liniji SW620 nakon 24, 48 i 72 sata, s najvećom aktivnosti kaspaza 3, 8 i 9 nakon 72 sata. Dobiveni rezultati pokazuju da se mikroalga Synechococcus sp. VDW može upotrijebiti za proizvodnju prirodnih antitumorskih lijekova.
U: Food technology and biotechnology (Online). - ISSN 1334-2606. - 57 (2019), 3 ; str. 358-368  
 Elektronička verzija članka
Apoptoza -- karcinom -- Antioksidans -- Hidrolizat proteina -- Slobodni radikali -- Mikroalge
60
HA19-00929

ŠTAFA, Anamarija
Novel approach in the construction of bioethanol-producing Saccharomyces cerevisiae hybrids [Elektronička građa] / Anamarija Štafa, Bojan Žunar, Andrea Pranklin, Antonio Zandona, Marina Svetec Miklenić, Božidar Šantek, Ivan Krešimir Svetec. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 53 jed. - Summary ; Sažetak. - Bioethanol production from lignocellulosic hydrolysates requires a producer strain that tolerates both the presence of growth and fermentation inhibitors and high ethanol concentrations. Therefore, we constructed heterozygous intraspecies hybrid diploids of Saccharomyces cerevisiae by crossing two natural S. cerevisiae isolates, YIIc17_E5 and UWOPS87-2421, a good ethanol producer found in wine and a strain from the flower of the cactus Opuntia megacantha resistant to inhibitors found in lignocellulosic hydrolysates, respectively. Hybrids grew faster than parental strains in the absence and in the presence of acetic and levulinic acids and 2-furaldehyde, inhibitors frequently found in lignocellulosic hydrolysates, and the overexpression of YAP1 gene increased their survival. Furthermore, although originating from the same parental strains, hybrids displayed different fermentative potential in a CO2 production test, suggesting genetic variability that could be used for further selection of desirable traits. Therefore, our results suggest that the construction of intraspecies hybrids coupled with the use of genetic engineering techniques is a promising approach for improvement or development of new biotechnologically relevant strains of S. cerevisiae. Moreover, it was found that the success of gene targeting (gene targeting fidelity) in natural S. cerevisiae isolates (YIIc17_E5α and UWOPS87-2421α) was strikingly lower than in laboratory strains and the most frequent off-targeting event was targeted chromosome duplication. - Za proizvodnju bioetanola iz lignoceluloznih hidrolizata potreban je proizvodni soj koji dobro podnosi prisutnost inhibitora rasta i fermentacije te veliku koncentraciju etanola. Stoga smo konstruirali hibridne diploide kvasca Saccharomyces cerevisiae međusobnim križanjem dvaju prirodnih izolata, Yllcl 7_E5 i UWOPS87-2421. Soj Yllcl 7_E5 izoliran je iz vina kao dobar proizvođač etanola, a soj UWOPS87-2421 izoliran je iz cvijeta kaktusa Opuntia megacantha i otporan je na inhibitore koji se mogu naći u lignoceluloznim hidrolizatima. Hibridni sojevi rasli su brže od ishodnih sojeva u odsutnosti i prisutnosti octene i levulinske kiseline te 2-furaldehida, koji se često nalaze kao inhibitori rasta u lignoceluloznim hidrolizatima, a pojačana ekspresija gena YAPI povećala je preživljenje testiranih sojeva. Također, pojedini su hibridni sojevi, iako potječu od dvaju istih ishodnih sojeva, pokazali različit fermentativni potencijal u testu proizvodnje C02, što upućuje na njihovu genetičku varijabilnost koja omogućava daljnju selekciju poželjnih svojstava. Iz naših se rezultata može zaključiti da se kombiniranjem konstrukcije hibridnih sojeva i metoda genetičkog inženjerstva mogu oplemeniti i razviti novi biotehnološki relevantni sojevi kvasca S. cerevisiae. Osim toga, utvrđeno je da je uspješnost ciljanja gena u prirodnim izolatima S. cerevisiae (Yllcl 7_E5a and UWOPS87-2421 a) daleko manja nego u laboratorijskim sojevima, a najčešći aberantni događaj bio je duplikacija ciljanog kromosoma.
U: Food technology and biotechnology (Online). - ISSN 1334-2606. - 57 (2019), 1 ; str. 5-16  
 Elektronička verzija članka
Bioetanol -- Kvasac -- Hibridni sojevi -- Lignocelulozni hidrolizat -- Fermentacija -- Inhibitori rasta
60
66
HA19-00930

PERŠURIĆ, Željka
Polyphenol-based design of functional olive leaf infusions [Elektronička građa] / Željka Peršurić, Lara Saftić, Dora Klisović, Sandra Kraljević Pavelić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 49 jed. - Summary ; Sažetak. - The beneficial properties of polyphenols are widely recognized, and polyphenol-rich olive oil, which is part of the typical Mediterranean diet, has been identified as having positive health effects. However, over the past decade, olive leaves have been discovered as an alternative polyphenol-rich source. This is particularly interesting in the context of the growing interest in functional foods, as well as in terms of the management of biological waste, including olive leaves that are left over from the production of olive oil. Previous studies on olive leaves confirmed that they have a high phenolic content, which explains their previously described strong antibacterial, antimicrobial and antiviral activity. Therefore, the major aim of our work is to comprehensively determine olive leaf phenolic content in cultivars Istarska bjelica, Leccino and Buža as a natural source of bioactive compounds suitable for daily consumption in the form of infusion. For this purpose, we examined the influence of olive leaf cultivar, maceration time and temperature on the phenolic composition of final infusions. Phenolic compounds were analysed by liquid chromatography (LC) coupled to a triple quadrupole mass spectrometer (LC-QQQ). As expected, the results indicate the significant influence of not only the olive cultivar but also of maceration parameters on the qualitative and quantitative phenolic composition. The highest phenolic compound content was obtained in the infusion of Istarska bjelica leaves after 15 min of maceration. However, the Buža olive leaf infusion had the most diverse phenolic composition. Furthermore, we designed several functional olive leaf infusion mixtures with phenolic compositions adjusted based on the desired health effect. The results show the role of phenolic composition adjustment in the development and improvement of the quality of functional olive leaf infusions. - Blagotvorna svojstva polifenola su općepoznata. Utvrđeno je da maslinovo ulje, tipična namirnica u mediteranskoj prehrani, ima velik udjel polifenola te širok spektar pozitivnih učinaka na ljudsko zdravlje. Međutim, tijekom proteklog desetljeća, ustanovljeno je da i lišće maslina može biti alternativni izvor polifenolnih spojeva iz masline. To je osobito zanimljivo u kontekstu rastućeg interesa za funkcionalnu hranu, kao i iskorištenja biološkog otpada. Prethodne studije na lišću maslina potvrdile su da ima velik udjel fenola, što objašnjava njihovu dokazanu jaku antibakterijsku, antimikrobnu i antivirusnu aktivnost. Stoga je glavna svrha našeg rada bila ispitati sadržaj fenola u lišću maslina sorti Istarska bjelica, Leccino i Buža, kao prirodnih izvora bioaktivnih spojeva pogodnih za dnevnu potrošnju u obliku čaja (biljne infuzije). U tu je svrhu analiziran utjecaj sorte maslinovog lišća, vremena maceracije i temperature na fenolni sastav dizajniranih čajeva. Analiza fenolnih spojeva provedena je pomoću tekućinske kromatografije (LC) spregnute s trostrukim kvadrupolnim masenim spektrometrom (LC-QQQ). U skladu s pretpostavkama istraživanja, rezultati pokazuju znatan utjecaj sorte masline i parametara maceracije na kvalitativni i kvantitativni fenolni sastav. Najveći udjel fenolnih spojeva dobiven je u biljnoj infuziji sorte Istarska bjelica nakon 15 minuta maceracije. Međutim, biljna infuzija sorte Buža imala je najraznolikiji fenolni sastav.
U: Food technology and biotechnology (Online). - ISSN 1334-2606. - 57 (2019), 2 ; str. 171-182  
 Elektronička verzija članka
Maslina -- Lišće masline -- Polifenoli
60
663
HA19-00931

Vidi br.: HA19-00924

61   Medicinske znanosti

ALHAMDU, Moi
Assessment of the rationale behind the concurrent practice of conventional and computed radiography in two federal hospitals in Maiduguri, Borno state [Elektronička građa] / Moi Alhamdu, Ukeme Pius, Joseph Dlama. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract ; Sažetak. - Objectives: To determine the rationale behind the concurrent practice of conventional and computed radiography systems in two federal hospitals and to determine the advantages and disadvantages Methodology: Fifty-one questionnaires comprising 22 items and divided into four sections were distributed to radiologists, radiographers and intern radiographers. Analysis was carried out using the Statistical package for Social Sciences (SPSS) version 19.0. Chi-square was used to test the hypothesis with the significance level of p<0.05. Results: Most respondents (68.6%, n=35) agreed that the incidence of preference of one radiographic system over the other by referring physicians was the main rationale for the concurrent practice of both radiographic systems in their departments. Majority (88.2%, n=45) agreed that the main advantage of the concurrent practice of both radiographic systems was that each radiographic system could serve as backup in the event of breakdown of one system. Majority (66.7%, n=34) agreed that the main disadvantage of the concurrent practice of both radiographic systems was that it was expensive to practice and maintain both systems concurrently. Chi square value was statistically significant p<0.005. Conclusion: The major rationale was preference by referring physicians. The study revealed the advantages of the concurrent practice of both radiographic systems and the provision of a backup system in the event of break down. The disadvantage of the concurrent practice of both radiographic systems is the cost of maintenance and the incidence of undue preference of one radiographic system over another. Acknowledgement: we acknowledge the management and staff of Radiology departments of the two hospitals where the study took place. - Cilj: Utvrditi razloge za istodobnu upotrebu konvencionalnog i računalnog radiografskog sustava u dvije savezne bolnice te utvrditi njihove prednosti i nedostatke. Metodologija: Radiolozima, radiološkim tehnolozima i stažistima podijeljen je 51 upitnik od 22 tvrdnje koji se sastoji od četiri dijela. Analiza je provedena primjenom Statističkog paketa za društvene znanosti (SPSS), verzija 19.0. Za testiranje hipoteze primijenjen je hi-kvadrat test s razinom značajnosti od p <0,05. Rezultati: Većina ispitanika (68,6 %, n = 35) složila se da je liječnikova preferencija jednog radiografskog sustava glavni razlog za istodobnu upotrebu obaju radiografskih sustava na njihovim odjelima. Većina (88,2 %, n = 45) se složila da je glavna prednost istodobne upotrebe obaju radiografskih sustava da svaki od njih može poslužiti kao rezervni u slučaju kvara jednog od sustava. Većina (66,7 %, n = 34) se složila da je glavni nedostatak istodobne upotrebe obaju radiografskih sustava visok trošak primjene i održavanja dvaju sustava istodobno. Vrijednost hi-kvadrata bila je statistički značajna s p <0,005. Zaključak: Glavni razlog za upotrebu obaju sustava bila je sklonost liječnika jednom od ta dva sustava. Istraživanje je otkrilo prednosti istodobne upotrebe obaju radiografskih sustava i osiguravanje rezervnog sustava u slučaju kvara. Nedostatak je istodobne upotrebe obaju radiografskih sustava trošak održavanja i neopravdana preferencija jednog radiografskog sustava u odnosu na drugi.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 121-128  
 Elektronička verzija članka
Radiografija -- Konvencionalna radiografija -- Računalna radiografija -- Bolnice
61
004
HA19-00932

OVČINA, Amer
Clinical health care indicators monitoring as an indicatior of health services quality and safety [Elektronička građa] / Amer Ovčina, Ernela Eminović, Hadžan Konjo, Azra Čamdžić, Dženana Hrustemović, Hazim Štitkovac. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 23 jed. - Abstract ; Sažetak. - Continuous progress in the nursing profession has a significant impact on the quality in the process of clinical care, which brings about new challenges and tasks for nurses to invest in new knowledge and skills. The healthcare process requires a systematic team approach in the design of evidence-based tasks, good clinical practice and clinical guidelines, documented standardized phenomena and evaluated measurements and tests. Measurement instruments and statistical tests of treatment effectiveness are used to assess the quality of health care provided. For a successful measurement and analysis of the quality of clinical care, it is necessary to have standardized healthcare documentation that allows treatment and outcomes monitoring. Qualitative and safety indicators are used to assess the quality of clinical health care, which represent a means of measurement, screening or warning. Monitoring Quality and Safety Indicators in Health Care Services is used as a guide to monitoring, evaluating and improving the quality of health care, and supporting services and organizational functions. In the field of health care, we measure the total treatment, outcome of the healthcare process, patient satisfaction, unwanted events,quality of life, etc. - Kontinuirani napredak u sestrinskoj profesiji ima značajan utjecaj na kvalitetu u procesu kliničke njege, što sa sobom donosi nove zadatke i izazove za medicinske sestre da ulažu u nova znanja i vještine. Proces zdravstvene skrbi zahtijeva sustavni timski pristup u osmišljavanju zadataka utemeljenih na dokazima, dobru kliničku praksu i kliničke smjernice, dokumentirane standardizirane pojave i vrednovanje mjerenja i ispitivanja. Instrumenti za mjerenje i statistički testovi učinkovitosti liječenja koriste se za procjenu kvalitete pružene zdravstvene skrbi. Za uspješno mjerenje i analizu kvalitete kliničke njege potrebno je imati standardiziranu zdravstvenu dokumentaciju koja omogućuje praćenje liječenja i ishoda. Kvalitativni i sigurnosni indikatori koriste se za procjenu kvalitete kliničke zdravstvene njege, i oni predstavljaju sredstvo mjerenja, screeninga ili upozorenja. Praćenje pokazatelja kvalitete i sigurnosti u zdravstvenim službama koristi se kao vodič za praćenje, ocjenjivanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi te pratećih usluga i organizacijskih funkcija. U području zdravstvene skrbi mjeri se ukupno liječenje, ishod procesa zdravstvene skrbi, zadovoljstvo pacijenata, neželjeni događaji, kvaliteta života itd.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 153-162  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvene usluge -- Zdravstvena njega -- Kvaliteta usluge -- Sigurnost -- Sestrinska praksa
61
HA19-00933

MARKOVIĆ, Suzana, ekonomistica
Istraživanje razlika između percepcije i očekivanja korisnika zdravstvenih usluga primjenom modela SERVQUAL [Elektronička građa] / Suzana Marković, Irena Regent Turkalj, Aleksandar Racz. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 41 jed. - Sažetak ; Abstract. - Uvod: Kvaliteta usluga u zdravstvu sve je češće predmet različitih istraživanja. Posebno mjesto u takvim istraživanjima zauzima mjerenje kvalitete zdravstvenih usluga, pri čemu važnu ulogu ima određivanje načina na koji ih percipiraju korisnici. Cilj i metode: Primjenom prilagođenoga modela SERVQUAL u ovom radu istražena su očekivanja i percepcija 178 korisnika zdravstvenih usluga u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija. Rezultati: Dimenzije su koje su mjerene ovim istraživanjem: opipljivost, pouzdanost, sigurnost, razumijevanje i odgovornost. Rezultati provedenoga empirijskog istraživanja potvrdili su prikladnost modela SERVQUAL za mjerenje kvalitete zdravstvenih usluga. Utvrđeno je da postoji znatan jaz između percepcija i očekivanja korisnika usluga. Jaz je bio najveći pri ocjeni opipljivosti, tj. fizičkih elemenata pružanja usluga, dok je najmanji jaz kod razumijevanja (–0,11) i sigurnosti (–0,13) te odgovornosti (–0,17), što znači da su korisnici, iako je jaz negativan, ipak dobili očekivanu uslugu. Ispitanici su bili zadovoljni ukupno primljenim uslugama (6,65/7) i boravkom te imaju povjerenje u ustanovu uz ocjenu da je zdravstvena usluga premašila očekivanja (6,28/7). Skloni su ustanovu preporučiti drugima (prosječna ocjena tvrdnje 6,65), a i sami se ponovno koristiti njezinim uslugama (6,74/7). Očekivanja, ali i percepcije, ovise i o spolu, dobi i obrazovanju. Žene imaju veća očekivanja od muškaraca, ali i bolje percipiraju kvalitetu dobivene usluge. Stariji korisnici dobivenu uslugu percipiraju kvalitetnijom od mlađih korisnika. Korisnici s višom razinom obrazovanja statistički značajnije, u odnosu na ostale ispitanike, očekuju da osoblje nađe vremena odgovoriti na njihova pitanja i da razumije njihove specifične potrebe te očekuju točnost u vremenu pružanja usluge. - Introduction: The quality of health care services is increasingly becoming the subject of different studies. A special place in such studies is taken by the measurement of the quality of health services, and by defining their perception from the users’ perspective. Objective and methods: By applying an adjusted SERVQUAL model, the expectations and perceptions of 178 health service users in Thalassotherapy Opatija were investigated. Results: Suitability of the SERVQUAL model for measuring the quality of health services has been verified. It has been found out that there is a significant gap between perception and expectation of service users. The highest gap was recorded when evaluating tangibility, i.e. physical elements of service delivery, while the lowest level was recorded when evaluating understanding (-0.11), security (-0.13) and responsibility (-0.17), which still means that the users have nevertheless received the expected service. They were satisfied with the total number of services received (6.65) and their stay as well, and it was also found out that they have confidence in the institution. On the other hand the health care services exceeded the expectations (6.28). The users tend to recommend the institution to others (6.65) and to use its services by themselves again (6.74). The results showed that female users have higher expectations than males, and that they have a better perception of the quality of provided services. The older users have better perception of provided services than the younger ones. When compared to the others, the users with a higher level of education show in terms of statistics higher expectations - they expect the staff to take some time to answer their questions, to understand their specific needs, and they also expect accuracy in service delivery.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 41-59  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvene usluge -- Kvaliteta usluga -- Statistička analiza
61
311
HA19-00934

NEDELJKO, Katrin
Naša iskustva u provođenju programa kontrole kvalitete uređaja za kompjutoriziranu tomografiju - multidisciplinarni pristup [Elektronička građa] / Katrin Nedeljko, Martina Paragi, Ardita Jahaj, Slaven Jurković, Ana Diklić, Doris Šegota, Klaudija Višković. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak ; Abstract. - Prema članku 33. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) te člancima 14., 15. i 16. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18), radiološki odjeli u Hrvatskoj koji provode dijagnostičke i intervencijske postupke u medicini upotrebom ionizirajućeg zračenja, obvezni su provoditi program osiguranja i kontrole kvalitete električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje. Parametri koji moraju biti mjereni definirani su u Prilozima 3. do 12. koji su sastavni dio Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18). U Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu dnevne testove provode radiološki tehnolozi, dok složenije procedure mjesečno i godišnje provode medicinski fizičari. Tijekom provođenja testova kontrole kvalitete, upotrebljava se različita oprema za evaluaciju parametara uređaja. U slučaju odstupanja od preporučenih rezultata, moraju se poduzeti korektivne mjere kako bi se ispravila odstupanja. Sve procedure moraju biti pohranjene, a izvješća upućena kompetentnim osobama i institucijama. Cilj je ovog rada prikazati multidisciplinarni pristup u provođenju programa kontrole kvalitete uređaja za kompjutoriziranu tomografiju u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu od ožujka do rujna 2018. godine. Multidisciplinarni tim sastojao se od radioloških tehnologa i radiologa iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, studenata radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i medicinskih fizičara iz Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Fizičari savjetuju radiološke tehnologe o tehničkim poboljšanjima kako bi postigli najbolje rezultate u provođenju svakodnevnih procedura kontrole kvalitete. - According to the Article 33 of the Act on Radiological and Nuclear Safety (Official Gazette 141/13; 39/15; 130/17; 118/18), Articles 14, 15 and 16 of the Ordinance on the conditions and measures of ionising radiation protection for performing activities involving ionising radiation sources (Official Gazette 53/18), radiological departments in Croatia that conduct diagnostic and interventional procedures in medicine using X-ray units should establish a Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) programme for sources of ionizing radiation. Parameters that should be measured are defined in the Annexes 3-12 of the Ordinance on the conditions and measures of ionising radiation protection for performing activities involving ionising radiation sources (Official Gazette 53/18). Daily tests are performed by radiologic technologists, while more complex procedures are conducted by medical physicists, monthly or annually. While performing QC procedures, different scanning equipment is used to evaluate device parameters. In case of deviations from the recommended results, corrective measures for irregularity correction should be applied. All procedures must be registered and reported to the competent persons and institutions. The aim of this paper is to present a multidisciplinary approach in the QC program for the computed tomography (CT) scanner at the University Hospital for Infectious Diseases (UHID) in Zagreb, from March to September 2018. A multidisciplinary team consisted of radiologic technologists and a radiologist from UHID, radiologic technology students from the University of Applied Health Sciences in Zagreb and medical physicists from the Clinical Hospital Center Rijeka. Physicists advise radiologic technologists on the technical improvements in order to achieve the most efficient performance in their everyday QC procedures. All tested parameters were acceptable except for the detection of ring artefacts.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 277-286  
 Elektronička verzija članka
Radiologija -- Radiološki tehnolozi -- Medicinski fizičari -- Ionizirajuće zračenje -- Kompjutorizirana tomografija -- Kontrola kvalitete -- Studenti
61
004
HA19-00935

611   Anatomija

Vidi br.: HA19-00835

612   Fiziologija

PLETENAC, Lidija
Prostorna percepcija u inženjerskom obrazovanju [Elektronička građa] = Spatial perception in engineering education / Lidija Pletenac, Maura Jurić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 8 jed. - Sažetak ; Abstract. - Sposobnost prostorne percepcije, neophodnu u STEM1 području, pratimo kod naših studenata i prilagođavamo oblike rada potrebama studenta. Digitalizirali smo testove MRT i MCT te uveli multimedijalne nastavne materijale u e-kolegije. Slaba prostorna percepcija glavni je uzrok poteškoća pri rješavanju zadataka u prostoru na svim tehničkim kolegijima, posebno na geometrijskim. Prostorna percepcija razvija se vježbom. Rad analizira ovaj problem, daje prikaz rezultata ispitivanja (MRT i MCT) i primjene digitalnih nastavnih materijala. Analiza rezultata pokazuje poboljšanje kroz semestar. - Spatial perception abilities are necessary in STEM field, so we have been monitoring them and adapting our teaching methods to student needs. We digitized MRT and MCT tests and created new multimedia teaching materials for e-courses. Low spatial perception is the biggest problem in solving geometric tasks in space. This affects all technical courses, especially geometric ones. Spatial abilities develop with exercise. This paper analyzes this problem, gives an overview of MRT and MCT test results and describes the use of digital teaching materials.
U: Zbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online). - ISSN 2584-6159. - 22 (2019), 1 ; str. 91-105  
 Elektronička verzija članka
Prostorna predodžba -- Prostorna percepcija -- Studenti -- Testiranje
612
378
HA19-00936

Vidi br.: HA19-00826

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

TUŠEK, Kristina
Gender specific differences of the ethanol and nicotine toxicity verified by the use of mathematical models [Elektronička građa] Kristina Tušek, Ivana Buntak, Jaseka Gajdoš Kljusurić, Ana Jurinjak Tušek. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 86-87. - Abstract. - Beside the pandemic of obesity, the binge drinking becomes a huge problem. The toxicity of consuming alcohol and smoking in the late adolescent population was examined using mathematical models. The body was divided into compartments for two different models; (i) the ethanol model (4 compartments: central compartment, muscle and fat compartment, liver compartment and gastrointestinal compartment) and (ii) the nicotine model (2 compartments: liver compartment and central compartment). Different alcohol contents simulated consumptions of 90 mL of spirits; 900 mL of beer or 600 mL of wine. Nicotine metabolism simulation was performed for three different initial doses of nicotine (light, medium and strong cigarettes). Significant differences are observed regarding the gender; where the maximum ethanol concentration is reached at 0.5 h (males: 27 mmol/dm3 and females: 33 mmol/dm3) in the gastrointestinal compartment while complete nicotine degradation in the liver takes approximately 10 h and in the central compartment 15 h, respectively. The skewness and kurtosis of the toxin concentrations showed their relation with the symmetry of the toxin retention in the body. Results show preferable positively skewed distribution which implies a shorter retention time in the organism while higher kurtosis implies higher toxin concentration.
U: Croatian journal of food science and technology (Online). - ISSN 1848-9923. - 11 (2019), 1 ; str. 76-87  
 Elektronička verzija članka
Spol -- Alkohol -- Nikotin -- Toksični učinak
613
HA19-00937

PJEVAČ, Nada
Povezanost tjelesne aktivnosti i kvalitete života starijih osoba [Elektronička građa] / Nada Pjevač, Tomislav Benjak, Neda Pjevač. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak ; Abstract. - Cilj je istraživanja ispitati povezanost tjelesne aktivnosti kvalitete života starijih osoba. Ispitanici su pokretni građani starije životne dobi od 70 do 90 godina (N = 100). Rezultati su dobiveni na temelju ispunjenog Indeksa osobne kvalitete života. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine s obzirom na učestalost bavljenja tjelesnom aktivnošću. U skupinu aktivnih svrstani su oni koje se bave tri ili više puta tjedno nekom od tjelesnih aktivnosti dulje od 30 minuta (N = 56), a u skupinu neaktivnih oni koji nisu tjelesno aktivni (N = 44). Utvrđena je niska, ali značajna pozitivna korelacija učestalosti bavljenja tjelesnom aktivnošću i kvalitete života na domeni zdravlja (r = 0,202; p <0,05) i kvalitete života na domeni uspješnosti (r = 0,198; p <0,05). Slijedeći preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i rezultate niza istraživanja te dijela rezultata i ovog istraživanja koje ukazuje na znatnu povezanost učestalosti tjelesne aktivnosti i domene zdravlja kvalitete života, stalna tjelesna aktivnost mora biti neizostavna mjera primarne prevencije zaštite zdravlja starijih osoba, iako rezultati ovog istraživanje ne ukazuju na statistički značajnu povezanost tjelesne aktivnosti i ukupne kvalitete života. - The aim of the study was to investigate the correlation between the physical activity and quality of life of older people. Respondents were movable, older citizens of 70-90 years (N=100). Results were obtained on the basis of the completed Quality of Life Index. Participans were divided into two groups considering the frequency of physical activities. In the 'active' group were participants who participated in some sort of physical activity two or three times a week for more than 30 minutes (n=56), and a group of inactive people included participants who were not physically active (n=44). There was a low but significant positive correlation frequency of doing physical activity and quality of life in the domain of health (r=0.202;p<0.05) and quality of life in the domain of perfomance (r=0.198;p<0.05). In keeping with the recommendations of the World health Organization, a number of research results, and the results of this research, which suggests an important connection between the frequency of physical activity and health domain of quality of life, constant physical activity must be an essential measure of primary health prevention of older people, although the results of this study do not indicate a statistically significant correlation between physical activity and overall quality of life.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 163-169  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Tjelesna aktivnost -- Kvaliteta života
613
HA19-00938

BABIĆ, Nikola, psiholog
Ruminacije o pijenju alkohola kao prediktor depresivnosti i alkoholne žudnje kod osoba na bolničkom liječenju od ovisnosti o alkoholu [Elektronička građa] / Nikola Babić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 657-660. - Sažetak ; Abstract. - Cilj je ovog istraživanja bio ispitati odnose između osjećaja srama zbog pijenja, ruminacija o pijenju, depresivnosti i alkoholne žudnje kod osoba s poremećajem upotrebe alkohola. Klinički uzorak uključivao je 71 pacijenta (60 muških) prosječne dobi 49.70 godina (SD = 9.78) na bolničkom liječenju od ovisnosti o alkoholu u Psihijatrijskoj bolnici Rab (PBR). Uz sociodemografske podatke korištene su psihologijske mjere osjećaja srama zbog pijenja, ruminacija o pijenju, depresivnosti i alkoholne žudnje. Dobiveni rezultati pokazuju da je viši stupanj osjećaja srama zbog pijenja povezan s višim stupnjevima ruminacija o pijenju i depresivnosti. Osobe koje su više ruminirale bile su depresivnije i izvještavale o većem stupnju alkoholne žudnje, te se i depresivnost pokazala u značajnoj pozitivnoj korelaciji s alkoholnom žudnjom. U predikciji depresivnosti i alkoholne žudnje značajnim su se prediktorom pokazale samo ruminacije o pijenju. Dobiveni rezultati upućuju na važnost ruminacija o pijenju za razumijevanje depresivnosti i alkoholne žudnje kod osoba na liječenju od ovisnosti o alkoholu. Budući da i depresivnost i alkoholna žudnja predstavljaju rizik od recidivizma, ovi nalazi upućuju na potrebu terapijske prorade ruminacija u svrhu povećavanja uspješnosti tretmana poremećaja ovisnosti o alkoholu. - The aim of this study was to assess the relationship between feeling of shame related to drinking, rumination about drinking, depression and alcohol craving among psychiatric inpatients with alcohol use disorder (AUD). The clinical sample included 71 inpatients (60 male) average age 49.70 years (SD = 9.78) who were hospitalized for AUD treatment disorder in Psychiatric Hospital Rab. Psychological measures included State Shame Scale, Rumination about Drinking Scale, Beck Depression Inventory and Penn Alcohol Craving Scale. The results show that shame related to drinking is associated with rumination about drinking and depression. Rumination about drinking is associated with depression and alcohol craving, and depression is associated with alcohol craving. Rumination about drinking was also significant predictor of depression and alcohol craving. The results suggest that rumination about drinking is significant for understanding depression and alcohol craving among inpatients with AUD. Since both depression and alcohol craving are significant risk factors for relapse after treatment, these finding also suggest that working through rumination as a part of the treatment could improve AUD treatment outcomes.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 645-660  
 Elektronička verzija članka
Alkoholizam -- Ovisnost o alkoholu -- Sram -- Depresivnost -- Bolničko liječenje
613
159.9
616
HA19-00939

MARINOVIĆ Glavić, Mihaela
Usporedba kvalitete života i samoprocjena zdravlja osoba starijih od 75 godina u gradu Rijeci i gradu Rovinju [Elektronička građa] / Mihaela Marinović Glavić, Denis Juraga, Vanja Vasiljev Marchesi, Lovorka Bilajac, Franka Buršić, Tomislav Rukavina. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak ; Abstract. - Uvod: Kvaliteta života osoba starije životne dobi, iako povezana s tjelesnim zdravljem i funkcioniranjem, ne mora izravno ovisiti o zdravstvenom stanju pojedinca i zato novija istraživanja procesa starenja naglašavaju pojam subjektivnog zdravlja. Cilj je ovog rada utvrditi kvalitetu života i samoprocjenu zdravlja osoba starijih od 75 godina na području gradova Rijeke i Rovinja. Ispitanici i metode: Za potrebe istraživanja ispitano je 305 starijih osoba (184 žene i 121 muškarac) iz Rijeke (156) i Rovinja (149). Kao instrument je primijenjen anketni upitnik namijenjen istraživanjima koja se provode u okviru europskog projekta UHCE (Urban Health Centre Europe) za aktivno i zdravo starenje u gradu Rijeci. Rezultati: Osobe starije od 75 godina na području Rijeke i Rovinja uglavnom su zadovoljne kvalitetom života te fizičke i emocionalne tegobe karakteristične za stariju dob ne ograničavaju njihovo svakodnevno ponašanje, socijalne aktivnosti i ne utječu na njihovo psihičko zdravlje. Zaključak: Istraživanjem je utvrđeno da je kvaliteta života ispitanika zadovoljavajuća, no nedostaje im socijalne podrške, odnosno ljudi kojima mogu vjerovati i s kojima se osjećaju bliskima. Njihovo subjektivno zdravlje uglavnom je zadovoljavajuće, kako tjelesno tako i emocionalno, pa je ukupna ocjena kvalitete življenja pozitivna i ne razlikuje se znatno između onih koji žive u Rijeci, kao većoj gradskoj sredini, i Rovinju, kao manjoj urbanoj sredini. - Introduction: The quality of life of the elderly, although associated with physical health and functioning, does not have to depend directly on the individual’s health condition. Therefore, newer studies of the aging process emphasize the concept of subjective health. The aim of this paper is to identify the quality of life and selfassessment of the health of people over the age of 75 in the cities of Rijeka and Rovinj. Respondents and Methods: For the purpose of research, 305 elderly persons (184 women and 121 men) from Rijeka (156) and Rovinj (149) were examined. As an instrument, a survey questionnaire was used for research carried out within the framework of the European Urban Health Center Europe for Active and Healthy Aging in the City of Rijeka. Results: People over the age of 75 in the area of Rijeka and Rovinj are mostly satisfied with the quality of their lives and physical and emotional problems, characteristic for the elderly, do not limit daily behavior, social activities and do not affect their psychological health. Conclusion: Research has shown that the quality of life of respondents is satisfactory, but lacking social support, that is, people whom they can trust and feel close to. Their subjective health is mostly satisfactory, both physically and emotionally, so their overall quality of life is positive and does not differ significantly between those living in Rijeka, the larger city center, and Rovinj as a less urban environment.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 31-40  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Kvaliteta života -- Zdravstveno stanje
613
HA19-00940

Vidi br.: HA19-01157

Vidi br.: HA19-00887

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

MAKAR, Anita
An assessment of decision to change lifestyle in cardiovascular patients after hospitalization [Elektronička građa] / Anita Makar, Zrinka Pukljak Iričanin, Jadranka Pavić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 28 jed. - Abstract ; Sažetak. - The aim of this study was to examine the lifestyle of cardiovascular patients with different diagnoses, as well as the willingness to change lifestyle after hospitalization. These results can significantly influence everyday nursing practice during rehabilitation and education of cardiovascular patients and increase motivation to change risk behavior. The participants of the study were the patients at the Cardiology Department of the Special Hospital for Medical Rehabilitation Krapinske Toplice (N=70). In assessing their lifestyle before the hospitalization most participants agreed with the statements „I was often tense, angry or concerned about the events in the society“ and „I was often tense, angry or worried while following the media“. Rural participants compared to those from urban areas estimated their lifestyle before hospitalization statistically as more risky. Most participants decided to change their lifestyle compared to the habits they had before hospitalization. They mostly agree with the statements related to the decision of reducing cigarette consumption and walking more. Older participants brought significantly less decisions of changing lifestyle after hospitalization. Furthermore, there were no significant differences in the decision to change lifestyle in terms of gender, work activity and professional occupation. Participants with arrhythmia had a statistically significant higher value of lifestyle change compared to those who had myocardial infarction and hypertension. Participants with bypass had a statistically significant higher value of decision to change lifestyle compared to those who were hospitalized because of arrhythmia. These results are useful for identifying groups of patients where nurses need to make additional efforts to encourage motivation to change risky lifestyle. - Svrha istraživanja bila je ispitati životni stil prije hospitalizacije kod kardiovaskularnih pacijenata različitih dijagnoza, kao i spremnost na promjenu životnog stila nakon hospitalizacije. Ti podaci mogu znatno utjecati na rad medicinskih sestara tijekom rehabilitacije i edukacije kardiovaskularnih pacijenata te poticanja motivacije na promjenu rizičnih ponašanja. Sudionici istraživanja bili su pacijenti kardiološkog odjela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (N = 70). U procjeni životnog stila prije hospitalizacije najviše se slažu s tvrdnjama često sam bio/la napet/a, ljut/a ili zabrinut/a zbog događaja u društvu te često sam bio/la napet/a, ljut/a ili zabrinut/a dok pratim medije. Sudionici sa sela u usporedbi sa sudionicima iz gradskih naselja procjenjuju svoj životni stil prije hospitalizacije statistički značajno riskantnijim. Većina pacijenata odlučila je promijeniti životne navike u odnosu na one koje su imali prije hospitalizacije. Najviše se slažu s tvrdnjama koje se odnose na odluku o smanjenom konzumiranju cigareta i više pješačenja. Stariji ispitanici donose značajno manje odluka o promjeni životnoga stila nakon hospitalizacije, a nema značajnih razlika u odluci o promjeni životnog stila s obzirom na spol, radnu aktivnost i stručnu spremu sudionika. Ispitanici hospitalizirani zbog aritmije imaju statistički značajno viši stupanj odluke o promjeni u usporedbi s ispitanicima s infarktom miokarda i s hipertenzijom. Ispitanici hospitalizirani zbog ugradnje premosnica imaju statistički značajno viši stupanj odluke o promjeni životnog stila u usporedbi s ispitanicima hospitaliziranima zbog aritmije. Dobiveni podaci korisni su za prepoznavanje skupina pacijenata kod kojih medicinske sestre moraju uložiti dodatne napore u stvaranju motivacije za promjenu rizičnoga životnog stila.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 25-35  
 Elektronička verzija članka
Životni stil -- Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija -- Odluka o promjeni
614
616
HA19-00941

VUKOVIĆ, Ivica-Tvrtko
The attitudes of nurses towards internship in the Republic of Croatia [Elektronička građa] / Ivica-Tvrtko Vuković, Marija Brdarević, Snježana Čukljek, Janko Babić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 15 jed. - Abstract ; Sažetak. - The internship in health care is regulated by the Rules and Regulations on Internship of Health Care Providers. One of the measures of the Croatian Institute for promoting employment of interns in health care is “Professional Training for Work Without Establishing an Employment Relationship”. The aim of this research is to determine the attitudes towards internship and to determine whether there is a statistically significant difference between the attitudes of currently employed nurses and those currently doing an internship. The research was conducted through the Internet, using an anonymous questionnaire containing 10 questions, out of which 8 were closed-ended and 2 open-ended questions. A total of 306 respondents were interviewed, of whom 232 were nurses and 49 nursing interns. When asked whether internship is necessary in health care, 98.4% of the respondents answered positively, with the majority of interns (75.3%) considering that there is a need for changes in internship. The results of the chi-square test suggest that there are statistically significant differences in the attitudes of employed respondents and interns in the answers to 5 questions. The interns rated their knowledge of internship worse than healthcare workers and workers in other systems. Interns associate internship with exploitation, while employed nurses mention that it reminds them of training for independent work. Most healthcare professionals would like someone close to them to have the right/obligation to do internship. By analyzing the results of the attitudes towards internship, a statistically significant difference between currently employed nurses and nursing interns was established. It is felt that youth training should be the responsibility of the employers who should provide adequate education and continuous monitoring of new workers. - Pripravnički staž u zdravstvu je reguliran Pravilnikom o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika. Jedna je od mjera Hrvatskog zavoda za poticanje zapošljavanja pripravnika u zdravstvu „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”. Cilj je ovog istraživanja istražiti stavove o pripravničkom stažu te utvrditi postoji li statistički značajna razlika u stavovima trenutačno zaposlenih medicinskih sestara/tehničara te onih koji trenutačno obavljaju pripravnički staž. Istraživanje se provodilo putem interneta, anonimnim anketama s 10 pitanja, od toga osam pitanja s ponuđenim odgovorima te dva pitanja otvorenog tipa. Ukupno se odazvalo 306 ispitanika, od toga su 232 medicinske sestre / medicinska tehničara te 49 medicinskih sestara/tehničara pripravnika. Na pitanje smatraju li pripravnički staž potrebnim u zdravstvu 98,4 % ispitanika odgovorilo je pozitivno, pri čemu većina pripravnika (75,3 %) smatra da su potrebne izmjene pripravničkog staža. Rezultati hi-kvadrat testa govore u prilog tome da u odgovorima na pet pitanja postoje statistički značajne razlike u stavovima zaposlenih i pripravnika. Pripravnici su znanje o pripravničkom stažu ocijenili lošijim u odnosu na zaposlenike u zdravstvu i u drugim sustavima. Pripravnike pripravnički staž asocira na iskorištavanje, dok zaposlene osobe navode da ih asocira na osposobljavanje za samostalan rad. Većina zaposlenih u zdravstvu željela bi da njima bliska osoba ima pravo/obvezu odraditi pripravnički staž. Analizom rezultata stavova prema pripravničkom stažu utvrđena je statistički značajna razlika među zaposlenicima i pripravnicima. Smatra se da velika odgovornost u osposobljavanju mladih prelazi na poslodavce koji bi trebali osigurati adekvatne edukacije i stalna praćenja novih radnika.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 79-92  
 Elektronička verzija članka
Sestrinstvo -- Pripravnički staž -- Stavovi
614
159.9
HA19-00942

HARAPIN Savić, Tihana
Duration of nursing care in patients with hip fractures [Elektronička građa] / Tihana Harapin Savić, Valentina Košćak. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 6 jed. - Abstract ; Sažetak. - The research regarding the duration of nursing care in patients with hip fractures was conducted at the Traumatology and Orthopedic Institute of the University Hospital Dubrava in a period of 4 months. The research was conducted on 59 patients with a diagnosis of a broken hip, that have undergone surgery. The goal of this research was to determine the differences in the duration of nursing care due to age, gender, comorbidities and postoperative day. Statistical significance in all measurements was reduced to p<0.05. The research shows connection between patient age and the duration of nursing care. The presence of comorbidity also prolongs the duration of nursing care. Shorter duration of nursing care was determined in women compared to men in all age groups, but it wasn’t of statistical significance. - Istraživanje o duljini trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka provedeno je na Zavodu za traumatologiju i ortopediju Kliničke bolnice Dubrava u razdoblju od četiri mjeseca. Uzorak ovog istraživanja činilo je 59 bolesnika s dijagnozom prijeloma kuka u kojih je učinjen kirurški zahvat. Cilj istraživanja bio je utvrditi razlike u duljini trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka s obzirom na dob, spol, komorbiditete i poslijeoperacijski dan. Statistička značajnost u svim mjerenjima svedena je na p <0,05. Rezultati istraživanja pokazali su da vrijeme trajanja njege pokazuje značajne interindividualne razlike. Generalno gledano smanjuje se s porastom poslijeoperacijskog vremena, a povećava s dobi pacijenata kod oba spola. Dob pacijenta ima najveći utjecaj na vrijeme trajanja njege. Prisutnost komorbiditeta također produžuje vrijeme trajanja njege. Nešto niže vrijeme trajanja njege je utvrđeno kod žena u odnosu na muškarce u svim dobnim skupinama, ali te razlike nisu bile i statistički značajne.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 71-77  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvena njega -- Prijelom kuka -- Medicinska sestra
614
617
HA19-00943

LOVRENČIĆ, Petra
Evaluation and care of a polytraumatized patient [Elektronička građa] / Petra Lovrenčić, Cecilija Rotim. - Ilustr. ; graf. prikazi.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract ; Sažetak. - Polytrauma is a simultaneous severe injury to at least two body regions where at least one injury, or a combination of multiple injuries, endangers life. The spectrum of injuries and posttraumatic disorders is extremely wide. Most commonly they include shock, hypotension due to bleeding or vital organs injury. Injuries are the leading cause of death in developed countries today, and proportion of people who experience polytrauma in the total number of the injured is 3%, with a high mortality rate of 22%. Reanimation procedures and understanding of pathophysiology have progressed remarkably, and in the last twenty years, mortality has decreased by twenty percent. Time is a very valuable factor in the treatment of a polytraumatized patient and requires initiation of injury treatment within 60 minutes of its occurrence. In the clinical approach to treatment, algorithms for the treatment of polytrauma are used to achieve the best results of treatment and to reduce posttraumatic complications. Triage is a formal process through which the condition of all the patients is evaluated right after their arrival at the Emergency Department. Triage determines the urgency of the problem and assesses the allowed and expected waiting time for the beginning of the physician’s examination and treatment of the patient. The approach to a polytraumatized patient is multidisciplinary, includes many specialties and requires continuous education and highly educated staff. High-quality skills, good communication and readiness to respond quickly and efficiently are just some of the key determinants of working with patients with life-threatening conditions. - Politrauma je istodobna teška ozljeda najmanje dviju tjelesnih regija gdje najmanje jedna ozljeda ili kombinacija više njih ugrožavaju život. Spektar ozljeda i posttraumatskih poremećaja izrazito je širok. Najčešće uključuju šok, hipotenziju zbog krvarenja ili ozljeda vitalnih organa. Ozljede su danas vodeći uzrok smrti u razvijenim zemljama, a zastupljenost politraumatiziranih u ukupnom broju ozlijeđenih iznosi 3 % uz visoku stopu smrtnosti, koja doseže 22 %. Reanimacijski postupci i razumijevanje patofiziologije iznimno su napredovali te se u posljednjih dvadeset godina smrtnost smanjila za dvadeset posto. Vrijeme je vrlo dragocjen čimbenik u zbrinjavanju politraumatiziranog bolesnika te se zahtijeva početak zbrinjavanja ozljede unutar 60 minuta od njezina nastanka. U kliničkom pristupu liječenju primjenjuju se algoritmi za zbrinjavanje politraume s pomoću kojih se žele postići što bolji rezultati zbrinjavanja i smanjiti pojava posttraumatskih komplikacija. Trijaža je formalan proces kojim se svi bolesnici procjenjuju odmah nakon dolaska u odjel hitne medicine. Trijažom se određuje hitnost problema i procjenjuje dozvoljeno i očekivano vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika i liječenja bolesnika. Pristup je politraumatiziranom bolesniku multidisciplinaran, uključuje brojne specijalnosti te zahtijeva kontinuiranu edukaciju i visokoobrazovano osoblje. Kvalitetne vještine, dobra komunikacija i spremnost da se reagira brzo i kvalitetno samo su neke od ključnih odrednica za rad s vitalno ugroženim bolesnicima.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 93-102  
 Elektronička verzija članka
Politrauma -- Zbrinjavanje bolesnika -- Trijaža bolesnika -- Multidisciplinarni tim
614
HA19-00944

KOVAČEVIĆ, Irena
Healthy settings / Health promoting settings [Elektronička građa] / Irena Kovačević, Valentina Krikšić, Štefanija Ozimec Vulinec, Boris Ilić, Adriano Friganović, Sanja Ledinski Fičko. - Ilustr. ; graf. prikazi.
Bibliografija: 43 jed. - Abstract ; Sažetak. - In addition to genetic factors, human health is influ¬enced by many other exogenous factors: environ¬mental set-up, housing conditions, education, public services, social security, protection of people, etc. Health improvement and the creation of potentials for good health before health problems and vulner¬ability appear are the fundamental determinants of health promotion. The World Health Organization advocates health promotion and providing healthy surroundings that would allow the maximal expression of all human potentials (mental, physical, social, spiritual). The aim of this article was to examine the association of environmental factors that affect mental and physical health. By a series of public health pro¬grams, there is an attempt to preserve health from the earliest beginning of life – from its conceivement. Negative environmental factors present in the early phases of childhood may produce far-reaching consequences for the entire life. Critical groups include elderly people, homeless, migrants, persons with special needs and those living on the margin of poverty. The reorientation of the health system is necessary, so that its focus is moved toward the individual and community, and to strengthen the culture oriented to health and prevention, not to disease. The coop¬eration and linking inside the sector and with other sectors by the creation of partnerships and networks is unavoidable. There are many examples of the Healthy Cities project that contributed to the wellbeing of citizens on the level of city administration. - Na zdravlje čovjeka, osim genskih, utječu i brojni drugi vanjski čimbenici: stanje okoliša, uvjeti stanovanja, obrazovanje, javne službe, socijalna sigurnost, zaštita građana itd. Temeljne su odrednice promicanja zdravlja unaprjeđenje zdravlja i stvaranje potencijala za dobro zdravlje, prije nego što se pojave zdravstveni problemi ili ugroženost zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija zalaže se za promociju zdravlja i osiguranje zdrave okoline koja omogućuje maksimalno ostvarenje svih ljudskih potencijala (mentalnih, fizičkih, socijalnih, duhovnih...). Cilj ovog članka bio je ispitati povezanost čimbenika okoliša koji utječu na mentalno i fizičko zdravlje. Nizom javnozdravstvenih programa pokušava se sačuvati zdravlje od najranijeg početka života – od njegova začeća. Negativni čimbenici okoliša prisutni u ranim fazama djetinjstva mogu proizvesti dalekosežne posljedice za cijeli život. Kritične skupine uključuju starije ljude, beskućnike, migrante, osobe s posebnim potrebama i one koji žive na rubu siromaštva. Preusmjeravanje zdravstvenog sustava nužno je da bi se njegov fokus premjestio na pojedinca i zajednicu te da bi se ojačala kultura orijentirana na zdravlje i prevenciju, a ne na bolest. Nužna je suradnja i povezivanje unutar sektora i drugih sektora stvaranjem partnerstva i mreža. Mnogo je primjera projekta Zdravi gradovi koji su pridonijeli boljitku građana na razini gradske uprave.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 2 ; str. 167-181  
 Elektronička verzija članka
Zdravlje -- Promicanje zdravlja -- Socijalna politika -- Čimbenici okoliša -- Holistički pristup
614
HA19-00945

KOVAČIČ, Uroš
The knowledge of teachers as a key factor in providing first aid in primary schools [Elektronička građa] / Uroš Kovačič, Amela Lozić, Damjan Slabe, Andrej Starc. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 30 jed. - Abstract ; Sažetak. - Background: In addition to home, school is the second most important living environment in a child’s life. Injuries that most often occur in school and on the school playground are the primary cause for the death of children. In case of sudden health problems in schools, teachers are usually the first to be at a child’s side. We were interested in how well teachers in primary schools are familiar with first aid measures in selected health cases. Methods: Collecting of data in the framework of the descriptive method of research was conducted with an anonymous survey questionnaire using the online program 1ka. One hundred and ninety-two teachers filled in the survey questionnaire in its entirety. Results: Teachers have a lack of theoretical knowledge of first aid in life-threatening situations. In four of the nine questions on the selected first aid measures, the teachers who teach at the upper level of primary school showed statistically significantly poorer knowledge compared to the teachers who teach at the lower level of primary school. Conclusions: Teachers at the lower level who teach in the early stage of the education system displayed better theoretical knowledge of first aid. This may be the result of a difference in their educational role during the schooling of an individual pupil. While a lower-level teacher who is associating with the particular pupil all day long is involved in the general education of the pupil, the teacher at a higher-level teaches a specific subject and only has contact with a certain pupil a few hours a week. Theoretical knowledge is only a basic prerequisite for performing first aid, practical skills are required as well. It is essential that teachers in primary school renew and upgrade their knowledge of first aid, as doctrinal guidance changes and first aid knowledge is also forgotten. If teachers are responsible for the practical performance of first aid measures on an injured or suddenly ill child, the school pri. - Uvod: Uz dom, škola je druga najvažnija djetetova životna okolina. Ozljede koje se najčešće događaju u školi i na školskom igralištu glavni su uzrok smrti u djece. U slučaju iznenadnih zdravstvenih problema u školi učitelji su obično prvi koji su uz dijete. Zanimalo nas je koliko su učitelji u osnovnim školama upoznati s mjerama pružanja prve pomoći u određenim zdravstvenim slučajevima. Metode: Prikupljanje podataka deskriptivnom metodom provedeno je s pomoću anonimnog anketnog upitnika putem online programa 1ka. Upitnik su u cijelosti ispunila 192 nastavnika. Rezultati: Učitelji nemaju teoretsko znanje prve pomoći u situacijama opasnima po život. U četiri od devet pitanja o odabranim mjerama pružanja prve pomoći učitelji u višim razredima osnovne škole pokazali su statistički značajno slabije znanje u odnosu na učitelje u nižim razredima osnovne škole. Zaključci: Učitelji u nižim razredima osnovne škole koji predaju u ranom stadiju obrazovnog sustava pokazali su bolje teoretsko znanje prve pomoći. To može biti posljedica razlike u njihovoj obrazovnoj ulozi tijekom školovanja učenika. Dok učitelj u nižim razredima cijeli dan provede s učenikom i uključen je u opće obrazovanje učenika, učitelj u višim razredima predaje jedan određeni predmet i dolazi u kontakt s učenikom samo nekoliko sati tjedno. Teoretsko znanje samo je osnovni preduvjet za pružanje prve pomoći, za to su potrebne i praktične vještine. Bitno je da nastavnici u osnovnoj školi obnove i usavrše svoje znanje prve pomoći, jer se smjernice mijenjanju i znanje se prve pomoći zaboravlja. Ako su nastavnici odgovorni za pružanje mjera prve pomoći ozlijeđenom ili iznenada oboljelom djetetu, ravnatelji su odgovorni za osiguravanje uvjeta za provedbu tih mjera, uključujući i osiguranje edukacije za svoje zaposlenike.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 17-29  
 Elektronička verzija članka
Prva pomoć -- Osnovna škola -- Učitelji -- Ozljede -- Trauma
614
37
HA19-00946

ČUSTOVIĆ, Mirsada
Monitoring in the treatment of patients with aneurysmal and nonaneurysmal subarachnoid haemorrhage in terms of nursing care and therapy [Elektronička građa] / Mirsada Čustović. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 45 jed. - Abstract ; Sažetak. - Cerebrovascular diseases together with cardiovascular and malignant diseases are the most common diseases in the developed world, regardless of the gender. They are at the third place as the cause of mortality and first as the cause of disability. Subarachnoid haemorrhage is a condition of discharging blood from cerebral arteries into the subarachnoid space within the brain. Subarachnoid haemorrhage (SAH) has a number of etiological features, but when it comes to spontaneous subarachnoid haemorrhage, in 80% of the cases it is caused by the rupture of an intracranial aneurysm. Subarachnoid haemorrhage (SAH) can be spontaneous and traumatic (post-traumatic). Also, it could be primary (direct bleeding into the subarachnoid space) or secondary (parenchymal bleeding to the subarachnoid space of the brain). Cerebral aneurysms are a local expansion in the blood vessel wall usually at the bifurcation of the artery. If cerebral artery ruptures and blood enters the subarachnoid space, the patient can have a very strong headache at the back and front part of the head. Short term memory can be affected as well. The initial assessment of patients should include: an overview of the quantitative state of mind, pupil size and reaction to light, motor and sensory function, the presence of headaches, dysfunction of cranial nerve (ptosis of the eyelids, difficulty moving eyes in all directions) blurred vision, aphasia, other neurological deficits). Several serious complications often arise after a successful operative treatment of the subarachnoid haemorrhage and aneurysm. One such complication is cerebral vasospasm, and is present in 50 to 70% of the patients. Late complications include recurrent bleeding, brain edema, chronic hydrocephalus and as most important - brain infarction. The incidence of subarachnoid haemorrhage ranges from 10-15/100 000 inhabitants. - Subarahnoidna hemoragija stanje je izlijevanja krvi iz moždanih arterija u subarahnoidni prostor duž površine mozga. Subarahnoidna hemoragija (SAH) ima brojne etiološke mogućnosti, ali kada je riječ o spontanoj subarahnoidnoj hemoragiji, u 80 % slučajeva uzrok joj je ruptura intrakranijske aneurizme. Subarahnoidna hemoragija može biti spontana i traumatska (posttraumatska). Također, može biti primarna ili sekundarna. Inicijalna procjena bolesnika uključuje: pregled kvantitativnog stanja svijesti, veličinu zjenica i reakciju na svjetlost, motoričku i senzoričku funkciju, prisutnost glavobolje, disfunkciju kranijalnih živaca (ptoza kapaka, poteškoće pomicanja očiju u svim pravcima), zamagljen vid, afaziju, ostale neurološke deficite. Nekoliko ozbiljnih komplikacija često nastaje nakon uspješne operacije subarahnoidne hemoragije i aneurizme. Jedna je takva komplikacija cerebralni vazospazam, a javlja se u 50 do 70 % pacijenata. Odložene su komplikacije: recidivirajuće krvarenje, edem mozga, kronični hidrocefalus i kao najvažnija – infarkt mozga. U monitoriranju te ovisno o nastalim komplikacijama, ali i u svim situacijama, uloga medicinske sestre prvenstveno se ogleda u praćenju vitalnih parametara i stanja svijesti te u prepoznavanju trenutaka nastanka klinički relevantne neurodeteriorijacije. Ciljevi. Prikazati ukupan broj operiranih pacijenata s potvrđenom subarahnoidnom hemoragijom na Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u periodu od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2014. Te prikazati: načine monitoriranja pacijenata od primitka u Kliniku do otpusta, stadije ishoda liječenja i indikatore kvalitete (ventilacijska pneumonija, intrahospitalne infekcije, dekubitusi) kod ispitivanog uzorka. Metode. Provedena je retrospektivna studija.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 5-23  
 Elektronička verzija članka
Subarahnoidna hemoragija -- Aneurizma -- Postoperativna njega -- Bolničke infekcije -- Vazospazam
614
616
HA19-00947

REŽIĆ, Slađana
Nurse perception of nursing handover at the University Clinical Hospital in Zagreb [Elektronička građa] / Slađana Režić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 9 jed. - Abstract ; Sažetak. - Introduction. Nursing handover refers to communication occurring between two shifts of nurses with the specific purpose of handing over information about patients under the nurses’ care. Several styles of nursing handover exist, whereas in Croatia written handover is legally required. Aim. The aim of the study was to examine nurses’ perception of the nursing handover: whether nursing handover improves patient safety, whether the content of the handover influences the quality of nursing care and whether the handover is important for continuity of nursing care. The aim was also to determine how the nursing handover is performed, how long it takes and whether written instructions are necessary for the nursing handover. Methods. The study was conducted between 1 October 2017 and 30 October 2017. The study was conducted on the basis of a questionnaire made specifically for this purpose. The questionnaire consisted of 14 questions. The first part of the questionnaire referred to the participants’ demographic data: years of service, age, gender, education level, workplace; the second part of the questionnaire referred to nurses’ perception of the nursing handover. Results. The questionnaire was filled in by 295 nurses. Out of this number, 40 were male and 255 female nurses. The majority of participants finished secondary education and have been working between 11 and 20 years. In most cases, nursing handover is recorded in electronic written form and also at the patient’s bedside. Over 90% of participants feel that the handover contributes to improved patient safety and quality of care. Conclusion. Nursing handover is recorded in electronic written form, as well as at the patient’s bedside on all wards that participated in the study. This form of handover ensures better continuity of care, improves patient safety and reduces loss of vital information. The need to draw up written instructions for the nursing handover was determined. - Uvod. Sestrinska primopredaja službe jest komunikacija koja se odvija između dviju smjena medicinskih sestara čija je specifična svrha predavanje informacija o pacijentima o kojima skrbe medicinske sestre. Postoji nekoliko stilova primopredaje sestrinske službe, a u Hrvatskoj je zakonski obvezna pismena primopredaja. Cilj. Istraživanje je imalo za cilj ispitati percepciju medicinskih sestara o primopredaji sestrinske službe: pridonosi li primopredaja sestrinske službe većoj sigurnosti pacijenata, utječe li sadržaj primopredaje na kvalitetu provođenja zdravstvene njege te je li primopredaja važna za kontinuitet sestrinske skrbi. Također, cilj je bio utvrditi na koji se način provodi primopredaja sestrinske službe, koliko traje te jesu li potrebne pisane upute za primopredaju sestrinske službe. Metode. Istraživanje je provedeno u periodu od 1. do 30. listopada 2017. Istraživanje je provedeno putem upitnika izrađenog u tu svrhu. Upitnik se sastojao od 14 pitanja: prvi dio upitnika odnosi se na demografske podatke ispitanika: godine radnog staža, godine života, spol, razina obrazovanja, mjesto rada; drugi dio upitnika odnosio se na percepciju medicinskih sestara o primopredaji sestrinske službe. Rezultati. Upitnik je ispunilo 295 medicinskih sestara i tehničara. Od toga je broja 40 muških osoba, a 255 ženskih. Najveći je broj ispitanika srednje stručne spreme i radi između 11 i 20 godina. Sestrinska primopredaja u najvećem se postotku bilježi u elektroničkom pismenom obliku te uz krevet bolesnika. Više od 90 % ispitanika smatra da primopredaja pridonosi većoj sigurnosti bolesnika te boljoj kvaliteti skrbi. Zaključak. Primopredaja sestrinske službe bilježi se u elektroničkom pismenom obliku i uz krevet bolesnika na svim odjelima obuhvaćenima istraživanjem.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 37-47  
 Elektronička verzija članka
Sestrinstvo -- Sigurnost bolesnika -- Primopredaja bolesnika -- Smjernice za primopredaju službe
614
HA19-00948

LUČAN, Jelena
Opinions of high school nursing students on integrating medical IT applications in vocational classes in Sisak-Moslavina County [Elektronička građa] / Jelena Lučan. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 23 jed. - Abstract ; Sažetak. - Aim. To examine whether high school nursing students have a positive opinion on using medical IT applications in classes of vocational subjects Nurse in Primary Healthcare and Principles of Administration and whether students’ opinions regarding integrating medical IT applications in classes were related to their knowledge on nursing documentation and attitudes towards its use in primary healthcare. Methods. The study was conducted in the form of a cross-sectional study. In total, there were 84 participants, all students of the Viktorovac High School in Sisak, who filled in a questionnaire consisting of 37 questions. The answers were defined by the Likert rating scale. Results. Sixty-six (79%) students completely agree with the claim that using the application prior to the workplace is useful. 59 (70%) completely agree that being well-trained in using the application ensures a higher quality documenting skills. 40 (48%) students ranked their knowhow in test application as very good (knowhow sufficient for serious work with the application in primary healthcare), and 21 (25%) as excellent. Those students who ranked their knowhow as higher significantly less agree with the claim that there is no need to document nurses’ work and activities. Conclusion. High school nursing students hold positive opinions towards integrating medical IT applications in vocational subjects’ classes. Students’ opinions towards integrating medical IT applications in classes are related to their knowledge on nursing documentation and attitudes towards its use in primary healthcare. - Cilj. Cilj je ovoga rada ispitati mišljenje učenika Srednje škole Viktorovac u Sisku o primjeni medicinskoinformatičke aplikacije u nastavi stručnih predmeta Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i Načela administracije te jesu li mišljenja učenika o integriranju medicinsko-informatičke aplikacije u nastavi povezana s njihovim znanjem o sestrinskoj dokumentaciji i stavovima prema njezinoj primjeni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Metode. Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ukupno je sudjelovalo 84 učenika Srednje škole Viktorovac u Sisku s pomoću anketnog upitnika koji se sastoji od 37 pitanja. Odgovori se definiraju primjenom Likertove skale procjena. Rezultati. Šezdeset i šest (79 %) učenika u potpunosti se slaže s tvrdnjom da je vježbanje rada u aplikaciji prije odlaska na radilišta korisno. Da dobra uvježbanost primjene aplikacije osigurava veću kvalitetu dokumentiranja u potpunosti se slaže 59 (70 %) učenika. Svoje znanje i vještinu uporabe testne aplikacije 40 (48 %) učenika ocijenilo je ocjenom vrlo dobar (znanja i vještine sasvim dostatne za ozbiljan rad s aplikacijom u PZZ-u), a izvrsnom ocjenom ocijenio se 21 (25 %) učenik. Oni učenici koji su svoje znanje i vještine ocijenili višom ocjenom znatno se manje slažu s tvrdnjom da ne postoji potreba za dokumentiranjem sestrinskog rada. Zaključak. Učenici Srednje škole Viktorovac u Sisku imaju pozitivno mišljenje o integriranju medicinsko-informatičke aplikacije u nastavi stručnih predmeta. Mišljenja učenika o integriranju medicinsko-informatičke aplikacije u nastavi povezana su s njihovim znanjem o sestrinskoj dokumentaciji i mišljenjima o njezinoj primjeni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 2 ; str. 133-148  
 Elektronička verzija članka
Medicinsko-informatičke aplikacije -- Srednjškolsko obrazovanje -- Učenici -- Mišljenje -- Primarna zdravstvena zaštita
614
377
004
HA19-00949

JURIĆ, Marina, medicinska sestra
Parent satisfaction with children’s health care in the Children’s hospital Zagreb [Elektronička građa] / Marina Jurić, Franka Luetić, Štefanija Kolačko, Ana Marija Hošnjak, Nevenka Begić, Dunja Anić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 20 jed. - Abstract ; Sažetak. - Aim. The goal of the research is to assess parent satisfaction with children’s health care in the Children’s Hospital Zagreb and to determine whether there were differences in their assessment with regard to the clinic at which the child is hospitalized. Methods. The sample included 160 participans (parents of children hospitalized in the Clinic for Pediatric Surgery and the Pediatric Clinic in the Children’s Hospital Zagreb). As a research method an anonymous modified Picker questionnaire was used. Participation in the research was voluntary. Results. 36.9% of respondents think that their children’s health care is excellent, 43.8% think it is very good and 15% think it is good. 58.1% of parents believe that their child was frightened during hospitalization. 53.8% of respondents rated the hospital food as good, 98.8% of them said they have confidence and trust in the doctors and nurses who take care of their child. 4.4% of parents felt they were not sufficiently involved in decision-making about their child. 72.5% of children during hospitalization felt pain. Parents of children hospitalized in surgical departments have a better opinion of alleviating pain. Conclusions. 81% of respondents assesed the care of their child as very good or excellent and there is no significant difference in satisfaction with regard to the clinic at which the child is hospitalized. The variables found to have a correlation with the total satisfaction score are: a sense of confidence and trust in doctors, psychological preparation of the child, parents’ perception of participating in their child’s care, quality of the food, perception of parents about safety on the ward. - Cilj. Procijeniti stupanj zadovoljstva roditelja zdravstvenom skrbi djece u Klinici za dječje bolesti Zagreb te utvrditi postoje li statistički značajne razlike u procjeni zadovoljstva roditelja zdravstvenom skrbi djece s obzirom na kliniku pri kojoj je dijete hospitalizirano. Metode. Ispitanici su roditelji djece hospitalizirane na Klinici za pedijatriju i Klinici za dječju kirurgiju pri Klinici za dječje bolesti Zagreb (njih 160). Primijenjen je modificirani upitnik za procjenu zadovoljstva roditelja bolničkom skrbi djece prema Institutu Picker. Sudjelovanje u istraživanju bilo je dobrovoljno. Rezultati. 36,9 % roditelja smatra skrb odličnom, 43,8 % vrlo dobrom, 15 % dobrom. Da je skrb prihvatljiva smatra 3,8 % ispitanika, a jedan je ispitanik (0,6 %) skrb procijenio kao lošu. 58,1 % ispitanika smatra da je njihovo dijete bilo uplašeno tijekom boravka u bolnici. 53,8 % ispitanika bolničku je hranu ocijenilo dobrom, 98,8 % roditelja izjavilo je kako imaju pouzdanja i povjerenja u liječnike i medicinske sestre koji se brinu o njihovu djetetu. 4,4 % roditelja smatra kako nisu dovoljno uključeni u odlučivanje o skrbi o njihovu djetetu. 72,5 % djece tijekom hospitalizacije osjećalo je bol, samo je jedan roditelj (0,9 %) nezadovoljan tretiranjem boli djeteta, a ispitanici s kirurškog odjela imaju bolje mišljenje o ublažavanju boli. Zaključak. Ukupno 81 % ispitanika smatra da je skrb o njihovu djetetu vrlo dobra ili odlična te ne postoji znatna razlika u procjeni zadovoljstva s obzirom na kliniku pri kojoj je dijete hospitalizirano. Varijable su kod kojih je utvrđena povezanost s ukupnom ocjenom skrbi: osjećaj pouzdanja i povjerenja u liječnike, priprema djeteta za provođenje pretrage, osjećaj roditelja da može sudjelovati u skrbi za dijete, procjena kvalitete bolničke hrane, percepcija roditelja o sigurnosti djeteta na bolničkom odjelu.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 49-59  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvena skrb -- Djeca -- Zadovoljstvo -- Roditelji
614
616
HA19-00950

BAKIĆ, Helena, psihologinja
Resilience and disaster research [Elektronička građa] : definitions, measurement, and future directions / Helena Bakić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 541-546. - Abstract ; Sažetak. - Disasters pose a significant threat to the long-term well-being of individuals, communities and societies. Therefore, studying resilience, defined as the process of maintaining and recovering psychological well-being after adversity, is crucial for disaster preparedness and mitigation. The aims of this paper are to summarize the historical context of resilience research, present the key concepts, discuss current measurement approaches and propose future research directions. Key determinants of resilience - risk, positive adaptation and resources - are discussed with the focus on studies of adults affected by disasters. This narrative review demonstrates that research up to date has focused mostly on finding the individual characteristics that predict the absence of psychopathology or mental health disorder symptoms, while other types of resources or dynamic relations between key aspects of resilience have been neglected. Future studies should aim to include multiple measurement points, high- and low-risk groups, long-term follow-up and broader perspectives on both psychological well-being and potential resources. - Katastrofe predstavljaju značajnu prijetnju dugoročnom blagostanju pojedinaca, zajednice i društava. Stoga je proučavanje otpornosti, koja se definira kao proces održavanja i oporavka psihološkog blagostanja nakon nedaća, ključno za pripremu i ublažavanje posljedica katastrofa. Ciljevi su ovoga rada sažeti povijesni kontekst istraživanja otpornosti, opisati ključne koncepte, raspraviti sadašnje mjerne pristupe i predložiti buduće smjerove istraživanja. Ključne odrednice otpornosti – rizik, pozitivna prilagodba i resursi – opisani su s naglaskom na studije odraslih pogođenih katastrofama. Ovaj pregledni rad pokazuje da su dosadašnja istraživanja uglavnom bila usmjerena na pronalaženje individualnih osobina koje predviđaju odsutnost psihopatologije ili simptoma poremećaja mentalnog zdravlja, dok su druge vrste resursa ili dinamični odnosi između ključnih odrednica otpornosti zanemareni. Buduća bi se istraživanja trebala usmjeriti na uključivanje više mjernih točaka, uzoraka izloženih visokom i niskom riziku, dugoročno praćenje te obuhvatniji pogled na psihološku dobrobit i potencijalne resurse.
U: Psihologijske teme (Online). - ISSN 1849-0395. - 28 (2019), 3 ; str. 529-547  
 Elektronička verzija članka
Katastrofe -- Otpornost -- Pozitivna prilagodba -- Resursi
614
159.9
HA19-00951

ILIĆ, Boris
Unemployment and access to health care [Elektronička građa] / Boris Ilić, Sanja Ledinski Fičko, Ana Marija Hošnjak, Irena Kovačević, Martina Smrekar, Biserka Sedić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 20 jed. - Abstract ; Sažetak. - Introduction. At the time of the global economies’ recovery from the effects of fourth major recession after the Second World War, there was a major in­crease in the unemployment rate that created a sig­nificant existential and public health challenge Aim. The aim of this study was to provide a system­atic review of available research on effects of unem­ployment on access to health care, and consequen­tially on health of the population. Methods. A systematic search of relevant, peer-re­viewed electronic databases was conducted to iden­tify systematic reviews, review articles, original re­search papers and reports for the period of past ten years. Results. 10.234 results were initially identified, five of which were included in this review. Conclusion. Significant number of studies confirms that the unemployed individuals, due to sometimes limited access to health care, have impaired health in comparison to the employed population, both in physical and mental health. Global economic change will have a stronger impact on the health of the pop­ulation in poor countries, therefore a fair and compre­hensive system of health care for the unemployed is of paramount importance for the purpose of preserv­ing the health of the population. - Uvod. U trenutku oporavka globalne ekonomije od posljedica četvrte velike recesije nakon Drugog svjetskog rata, koja se javila završetkom prve dekade 21. stoljeća – stopa nezaposlenosti posljedično je visoka te predstavlja znatan egzistencijalni i javnozdravstveni izazov. Cilj. Pružiti sistematični pregled dostupnih istraživanja o utjecaju nezaposlenosti na pristup zdravstvenoj zaštiti, kao i o posljedičnom utjecaju na samo zdravlje pojedinca. Metode. Provedena je sistematična pretraga elektroničkih znanstvenih baza za sistematične preglede, pregledne članke, originalne istraživačke radove te izvješća u periodu od posljednjih deset godina. Rezultati. Sistematičnom pretragom recenziranih baza podataka pronađeno je ukupno 10 234 članaka, od kojih je pet uključeno u ovaj pregled. Zaključak. Znatan broj studija dokazuje da su nezaposlene osobe, uslijed ograničenog pristupa zdravstvenoj zaštiti, narušenijeg zdravlja od zaposlenih, kako s fizičkog tako i psihičkog aspekta, što je posljedica negativnih učinaka koje sa sobom nosi gubitak zaposlenja. Globalne ekonomske promjene imat će snažniji utjecaj na zdravlje populacije u siromašnim državama nego u bogatima, stoga je pravedan i sveobuhvatan sustav zdravstvene skrbi za nezaposlene od iznimne važnosti u svrhu očuvanja zdravlja populacije.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 2 ; str. 183-192  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvena zaštita -- Nezaposlenost -- Ekonomska kriza -- Recesija
614
331
HA19-00952

Vidi br.: HA19-00962

Vidi br.: HA19-00960

Vidi br.: HA19-00845

Vidi br.: HA19-00961

Vidi br.: HA19-00969

Vidi br.: HA19-00810

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

CRNKOVIĆ, Ivana, fizikalna terapeutkinja
Metode procjene tjelesne aktivnosti osoba starije životne dobi [Elektronička građa] : pregled literature / Ivana Crnković. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 46 jed. - Sažetak ; Abstract. - U ovom radu sistematizirane su i opisane metode procjene tjelesne aktivnosti koje se najčešće primjenjuju u istraživanjima namijenjenima osobama starije životne dobi. Prije procjene razine tjelesne aktivnosti kod osoba starije životne dobi važno je provesti antropometrijska mjerenja te procjenu funkcionalnog statusa. Upitnici za procjenu tjelesne aktivnosti učestalo se primjenjuju, i to najčešće radi rasterećenja administracije, nižih troškova provedbe istraživanja, kao i mogućnosti obrade kvantitativnih i kvalitativnih podataka, dok je glavni nedostatak problem pouzdanosti i validacije. U novije vrijeme razvijeni su različiti sustavi monitoringa domene tjelesne aktivnosti kod ove populacije. Ova metoda monitoringa uključuje akcelerometre od kojih se najviše upotrebljava Actigraph (GT1M) koji je dostupan široj populaciji. Nedavno je razvijena i nova metoda praćenja, SenseWear Pro 3 trake za ruku (SP3), koja ne samo da inkorporira akcelerometriju u proračune potrošnje energije nego bilježi i fluks topline, galvanski otpor kože, temperaturu kože i približnu temperaturu tijela putem niza senzora koji su locirani na uređaju. DLW, tehnika uporabe vode obilježene stabilnim izotopima vodika i kisika naziva se „zlatnom normom” kao najpreciznija metoda za procjenu prosječnog utroška energije tijekom određenog perioda. - This paper systematizes and describes the methods of assessment of physical activity that are most commonly used in research intended for elderly people. Before the assessment of the level of physical activity it is important to conduct the anthropometric measurements and to evaluate the functional status of the examinees. Questionnaires on physical activity are often used for these estimates for many reasons, such as administration disburdening, lower costs for research implementation, and the ability to process quantitative and qualitative data while the main disadvantages when using the questionnaire are reliability and validation issues. More recently there have been developed various systems for monitoring the domain of physical activity in this population. This method includes accelerometers, of which the most widely used is Actigraph (GT1M), and is available to wider population. Recently, there has also been developed a new method of tracking, the SenseWear Pro 3 arm bands (SP3), which not only incorporate the accelerometer into energy consumption calculations, but also record heat flux, galvanic skin resistance, skin temperature, and approximate body temperature through a series of sensors that are located on the device. DLW technical usage of water marked with the stable isotopes of hydrogen and oxygen is a “gold standard” and the most accurate method for assessing average energy expenditure over a period of time.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 205-216  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Tjelesna aktivnost -- Monitoring -- Akcelerometar
615
796/799
HA19-00953

ERJAVEC, Lana
Robotika i neurofizioterapija nakon moždanog udara [Elektronička građa] / Lana Erjavec, Mirjana Telebuh, Gordana Grozdek Čovčić, Kristina Delaš.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak ; Abstract. - Većina studija o robotima u neurorehabilitaciji usredotočena je na njihovu učinkovitost dajući kontroverzne rezultate. Neka istraživanja ukazuju da pacijenti nakon moždanog udara koji primaju robotski trening potpomognutog hoda u kombinaciji s fizioterapijom postižu samostalno hodanje lakše od onih koji nisu imali trening potpomognut robotom. Međutim, neka klinička ispitivanja govore u prilog manualnoj terapiji. Kritičari novijih tehnoloških pristupa ističu premali broj istraživanja učinkovitosti robotskih uređaja, visoku cijenu, nisku razinu edukacije terapeuta s robotskim uređajima, slabu dostupnost te manjak sigurnosti kod nekih modela. Istraživanja pokazuju kako roboti i ostala tehnološka sredstva koja omogućuju brže kretanje tijela nemaju ciljano djelovanje bez fizioterapeuta specijaliziranog u svojem području. S druge strane, motiviranost pacijenata, mogućnost ponavljanja pokreta, kraće trajanje terapije, dinamičnost, sposobnosti modifikacije raznih parametara, objektivnost te velika mogućnost njihova daljnjeg razvoja prednosti su suvremenih tehnologija. Roboti, kao i svi tehnološki uređaji trebali bi se promatrati kao oruđe u rukama fizioterapeuta. Robot može ublažiti sve intenzivne faze tjelesne rehabilitacije, čime se fizioterapeut može usredotočiti na funkcionalnu rehabilitaciju tijekom individualnog treninga kao i nadzor nad nekoliko pacijenata u isto vrijeme tijekom terapije uz pomoć robota. Ovim pristupom optimizira se stručnost i vrijeme fizioterapeuta, istodobno povećavajući učinkovitost rehabilitacijskog programa. Trenutačni broj istraživanja nije dovoljan za definitivni zaključak koji može govoriti za suvremene tehnologije ili protiv njih, ali uz kombiniranu primjenu manualne terapije mogu pridonijeti bržem oporavku funkcije te većoj kvaliteti pacijentova života. - Most studies on robotics in neurorehabilitation focus on its effectiveness but they provide controversial results. Research suggests that post-stroke patients who receive robot-assisted walking therapy in combination with physiotherapy achieve walking more easily than those who did not undergo robot-assisted therapy. However, some clinical trials support manual therapy. Critics of new technology approaches point out insufficient research on the effectiveness of robotic devices, high cost, low level of education of therapists working with such devices, poor availability, and lack of safety with some models. Research shows that robots and other technological devices that enable faster body movement do not achieve the targeted effect without a specialist physiotherapist in their specific field. On the other hand, the motivation of patients, possibility of movement repetition, shorter duration of therapy, dynamics, ability to modify various parameters, objectivity and great potential for further development are the advantages of modern technologies. Robots, as well as all other technological devices, should be viewed as tools in the hands of physiotherapists. The robot can alleviate all intense phases of physical rehabilitation, allowing the physiotherapist to focus on functional rehabilitation in the course of individual training, as well as on monitoring several patients simultaneously during robot-assisted therapy. This approach optimizes the physiotherapist's expertise and time, increasing the effectiveness of the rehabilitation program at the same time. Current research is not sufficient for a definitive conclusion that may be inclined towards or against modern technology, but in combined use with manual therapy it can contribute to a faster recovery of the function and greater quality of the life of the patient.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 237-242  
 Elektronička verzija članka
Moždani udar -- Rehabilitacija -- Neurorehabilitacija -- Robotika
615
616
HA19-00954

KRALJEVIĆ, Aleksandra
Stres u radu fizioterapeuta [Elektronička građa] / Aleksandra Kraljević, Melita Rukavina, Nikolino Žura. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak ; Abstract. - U znanosti, stres se pojavljuje kao predmet istraživanja od tehničkih preko biomedicinskih, društvenih do humanističkih znanosti. Svako ga područje definira na svoj način, pa se u suvremenoj literaturi nalaze mnogobrojne definicije i određenja pojma stresa. Smatra se da je u suvremenom svijetu stres jedan od najvažnijih uzročnika psihofizičkih, radnih i organizacijskih problema zaposlenika. Na drugom je mjestu ljestvice zdravstvenih tegoba zaposlenih u Europskoj uniji, od toga više u žena nego u muškaraca. Jedan je od najvećih uzročnika profesionalnih bolesti i bolovanja u svijetu te je među vodećim gospodarskim problemima u razvijenim zemljama. Cilj ovog rada bio je utvrditi najčešće izvore stresa u fizioterapeuta te ispitati odnos između stresa i sociodemografskih obilježja ispitanika. Istraživanje je provedeno na 65 fizioterapeuta zaposlenih u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Prosječna dob ispitanika bila je 42,8 godina. Istraživanje je provedeno primjenom Upitnika o stresorima na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika. Rezultati su pokazali da fizioterapeuti procjenjuju potencijalne izvore stresa nisko ili umjereno stresno. Istraživanjem korelacija između varijabli: razina stresa s dobi, ukupnim radnim stažem te radnim stažem na trenutačnom radnom mjestu, nije nađena statistički značajna povezanost. Možemo zaključiti kako razina stresa u fizioterapeuta u odnosu na sociodemografska obilježja nije statistički značajna. Na skali intenziteta stresa kao najjači su prepoznati oni povezani s organizacijom rada i financijskim ograničenjima, što odgovara i rezultatima istraživanja provedenih u svijetu. - Stress has been the focus of many research in technical, biomedical and social sciences and humanities. Every field has its own view on stress, therefore, there are many definitions of stress in contemporary literature. Stress is considered as one of the most important sources of psychophysical, work and organisational problems of employees. It is in the second place of workers̕ health problems in the EU with women being more prone to work-related stress than men. It is one of the biggest causes of professional diseases and absenteeism in the world and one of the leading economic problems in developed countries. The aim of this study is to identify the most common sources of stress in physiotherapists and examine the relationship between overall stress experience and some sociodemographic characteristic. Subjects were 65 physiotherapists from the Clinical Hospital Centre Zagreb, of the average age of 42,8 years. We used The Occupational Stress Questionnaire for Hospital Health Care Workers. The results indicate that physiotherapists experience low to moderate levels of work-related stress. There were no significant correlations between the levels of stress, age and years of practice. We can conclude that overall stress experience and sociodemographic characteristics are not related. The most common stressors in physiotherapist are those related with work organisation and financial constraints, which is in agreement with other research on work-related stress.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 257-264  
 Elektronička verzija članka
Stres -- Stres na radu -- Fizioterapeuti
615
159.9
331
HA19-00955

Vidi br.: HA19-00923

Vidi br.: HA19-01140

Vidi br.: HA19-00970

616   Patologija. Klinička medicina

STARC, Andrej
Clinical hypnosis and female sexual dysfunction [Elektronička građa] : a case report / Andrej Starc.
Bibliografija: 28 jed. - Abstact ; Sažetak. - Background: Female sexual function comprises variable and multi-layered conditions that incorporate complex interactions of physiological, psychological, and interpersonal components. Despite the progress in understanding the neurobiology of sexual response, the definition of normal sexual response in women remains unresolved. Normal female sexual function differs from individual to individual and depends on the culture, ideology, beliefs, and other factors. Methods: We used a case report, the purpose of which is to justify further investigation into the effectiveness of hypnosis for the treatment of cervical pain during penetration, as well as orgasm disorder. Results: An orgasm was reached by masturbation performed on her by her partner, but without an orgasm by penile-vaginal penetration. The frequency of sexual intercourse has increased (3-4 times/week) in comparison to prior to therapy (once/ 2 months). Orgasm does not occur by self- and by partner masturbation every time, but sporadically; however, more frequently than before therapy. Success has been achieved with the orgasm by penile-vaginal penetration. Conclusions: Hypnotherapy may be a promising co-intervention or intervention per se for both physical and psychological symptoms. The results of hypnotherapy demonstrate that symptoms were significantly alleviated and, consequently, the quality of life improved. Symptoms of pain during sexual intercourse were not eliminated, but the patient had achieved significant control over those symptoms. - Seksualna funkcija kod žena obuhvaća promjenjiva i raznolika stanja koja uključuju kompleksne interakcije fizioloških, psiholoških i interpersonalnih komponenti. Unatoč napretku u razumijevanju neurobiologije seksualne reakcije, definicija normalne seksualne reakcije kod žena ostaje nerazjašnjena. Normalna seksualna funkcija kod žena razlikuje se od osobe do osobe i ovisi o kulturi, ideologiji, uvjerenjima i drugim čimbenicima. Metode: Primijenili smo prikaz slučaja čija je svrha opravdati daljnje istraživanje o učinkovitosti hipnoze u liječenju cervikalne boli tijekom penetracije, kao i poremećaja orgazma. Rezultati: Orgazam je postignut tijekom stimulacije partnera, ali nije postignut tijekom penetracije. Učestalost spolnog odnosa povećana je (tri do četiri puta tjedno) u usporedbi s periodom prije terapije (jedanput u dva mjeseca). Orgazam nije postignut svaki put za vrijeme masturbacije ili stimulacije partnera, već povremeno, međutim, češće nego prije terapije. Uspjeh je postignut u postizanju orgazma tijekom penetracije. Zaključak: Hipnoterapija može biti obećavajuća dodatna ili samostalna intervencija u liječenju i fizičkih i psiholoških simptoma. Rezultati hipnoterapije pokazuju da su simptomi znatno ublaženi, a time je poboljšana i kvaliteta života. Simptomi boli tijekom spolnog odnosa nisu uklonjeni, ali je pacijentica postigla znatnu kontrolu nad tim simptomima.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 105-111  
 Elektronička verzija članka
Seksualna disfunkcija -- Žene -- Orgazam -- Seksualni odnosi -- Bol -- Hipnoza
616
HA19-00956

AVŞAR, Ercan
Detection and classification of brain tumours from MRI images using faster R-CNN [Elektronička građa] / Ercan Avşar, Kerem Salçin. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 30 jed. - Abstract. - Magnetic resonance imaging (MRI) is a useful method for diagnosis of tumours in human brain. In this work, MRI images have been analysed to detect the regions containing tumour and classify these regions into three different tumour categories: meningioma, glioma, and pituitary. Deep learning is a relatively recent and powerful method for image classification tasks. Therefore, faster Region-based Convolutional Neural Networks (faster R-CNN), a deep learning method, has been utilized and implemented via TensorFlow library in this study. A publicly available dataset containing 3,064 MRI brain images (708 meningioma, 1426 glioma, 930 pituitary) of 233 patients has been used for training and testing of the classifier. It has been shown that faster R-CNN method can yield an accuracy of 91.66% which is higher than the related work using the same dataset.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 337-342  
 Elektronička verzija članka
Magnetska rezonancija -- Tumor mozga -- Dijagnostika -- MRI slike -- Klasifikacija tumora
616
004
HA19-00957

STARC, Andrej
Female sexual function as a predictor of well-being [Elektronička građa] / Andrej Starc, Borut Poljšak, Raja Dahmane, Tina Levec, Mitja Perat. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 23 jed. - Abstact ; Sažetak. - Introduction: The purpose of this study was to evaluate the relationship between the WHO-5 Well-Being Index and variables from the Female Sexual Function Index (FSFI) in a large-scale sample of partnered and single women. Methods: Based on the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test on six claims of FSFI, a non-parametric statistical analysis was used. Results: Statistical significance was set at p<0.05. The sample included 635 female participants, aged 18 to 89 years. There was a strong link between all the six FSFI claims with marital status and number of sexual partners. The group of women who were involved in sexual intercourse in the previous 4 weeks shows higher life satisfaction (n=366; 50-100%) compared to the group (n=37; 0-49%) who were not involved in sexual intercourse in the previous 4 weeks. Even though the frequency of sexual functioning according to FSFI scores did not differ between the two groups (χ2 (1)=0.101, p=0.750), they did differ in the quality of sexual experience. Conclusions: These results extend previous findings by confirming a strong relationship between sexual well-being and overall life satisfaction within individuals. They confirm the importance of sexual satisfaction in shaping the overall quality of life not only for men but also for women. - Uvod: Svrha ovog istraživanja bila je procijeniti odnos između WHO-5 indeksa blagostanja i varijabli iz Indeksa ženske seksualne funkcije (FSFI) na velikom uzorku žena s i bez partnera. Metode: Na temelju Kolmogorov-Smirnov i Shapiro-Wilk testa na šest tvrdnji Indeksa ženske seksualne funkcije korištena je neparametarska statistička analiza. Rezultati: Statistička značajnost je postavljena na p<0,05. Uzorak je obuhvatio 635 ispitanica u dobi od 18 do 89 godina. Postojala je snažna veza između svih šest tvrdnji Indeksa ženske seksualne funkcije s bračnim statusom i brojem seksualnih partnera. Grupa žena koje je imala spolne odnose u prethodna 4 tjedna pokazuje veće zadovoljstvo životom (n = 366; 50-100%) u odnosu na skupinu (n = 37; 0-49%) koja nije imala spolne odnose u prethodna 4 tjedna. Iako se učestalost seksualnog funkcioniranja prema rezultatima Indeksa nije razlikovala između dviju skupina (χ2 (1) = 0,101, p = 0,750), postojala je razlika u kvaliteti seksualnog iskustva. Zaključci: Ovi rezultati proširuju prethodne rezultate potvrđujući snažnu vezu između seksualnog blagostanja i ukupnog zadovoljstva životom kod pojedinaca. Oni potvrđuju važnost seksualnog blagostanja u oblikovanju ukupne kvalitete života ne samo za muškarce, nego i za žene.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 217-223  
 Elektronička verzija članka
Seksualna disfunkcija -- Žene -- Seksualnost -- Žensko zdravlje
616
HA19-00958

LEDINSKI Fičko, Sanja
Health promotion behaviors and quality of life among cancer patients [Elektronička građa] : a systematic review / Sanja Ledinski Fičko, Martina Smrekar, Ana Marija Hošnjak, Biljana Kurtović, Irena Kovačević, Vesna Konjevoda. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 35 jed. - Abstract ; Sažetak. - Background: Multiple health behavior change interventions, especially promoting the improvements in diet and exercise behaviors, have been used to ameliorate the adverse effects of cancer and its treatment. It is a well known fact that healthy lifestyle has a significant impact on cancer cases. The group of people which are at a high risk of cancer are smokers, people with low fruit and vegetable intake, people with a drinking problem and with low physical activity. In 43% of the cases the incidence of cancer can be prevented by conducting adequate measures. Aim: The aim of this study is an overview of health promotion behaviors such as non-smoking, non-alcohol abuse, physical activity, diet and body weight and their impact on quality of life among cancer patients and cancer survivors. Methods: Literature overview was made systematically. Studies that have been included in the final analysis, were analyzed through 4 steps. After reviewing the abstract, 6 full text articles were examined in more detail for eligibility and were included in the final data analysis. Results: All six articles have shown that patients with healthy lifestyle and those who are conducting health promotion behaviors have greater score on the quality of life questionnaire. Physical activity has an impact on symptoms of treatment and disease. Conclusion: This study supports the need for future research on public health view on conducting healthy lifestyle during therapy and in the remission of disease. Health promotion behaviors have great impact on quality of life among cancer patients and cancer survivors. - Uvod: U svrhu poboljšanja liječenja malignih bolesti primjenjuju se različite intervencije usmjerene unaprjeđenju zdravog načina života, posebice promicanje navika zdrave prehrane i vježbanja. Dobro je poznato da zdrav način života ima utjecaj na sprječavanje pojavnosti malignih oboljenja. Pojedinci koje unose male količine voća i povrća, zloupotrebljavaju alkohol i provode smanjenu tjelesnu aktivnost imaju povećan rizik za obolijevanje od malignih bolesti. U 43 % slučajeva incidencija malignih bolesti može se smanjiti provođenjem odgovarajućih mjera. Cilj: Cilj je pregledom literature utvrditi kako razvijene zdrave navike života kao što su tjelesna aktivnost, prehrana, adekvatna tjelesna težina te prestanak pušenja i konzumacije alkohola utječu na kvalitetu života i stopu preživljenja kod pacijenata oboljelih od malignih bolesti. Metode: U pisanju rada primijenjen je sistematični pregled literature unutar dostupnih baza podataka. Studije koje su uključene u konačnu analizu analizirane su kroz četiri koraka. Nakon pregleda sažetka, detaljnije je ispitano šest cjelovitih tekstova te su uključeni u konačnu analizu. Rezultati: Svih šest studija ukazuje na to da pacijenti sa zdravim načinom života te oni koji provode intervencije usmjerene promicanju zdravlja pokazuju bolje rezultate kroz upitnik o kvaliteti života. Također je dokazano kako tjelesna aktivnost pozitivno utječe na simptome liječenja i bolesti. Zaključak: Studija podupire potrebu daljnjih javnozdravstvenih istraživanja o provedbi zdravog načina života tijekom terapije i remisije malignih bolesti. Promicanje zdravih životnih navika ima velik utjecaj na kvalitetu života pacijenata oboljelih od malignih bolesti i njihovo preživljenje.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 87-96  
 Elektronička verzija članka
Maligne bolesti -- Bolesnici -- Životne navike -- Kvaliteta života -- Metodologija
616
HA19-00959

MATIĆ, Nikolina, medicinska sestra
Importance of modern communication technologies in monitoring compliance of patients with chronic myeloid leukemia [Elektronička građa] / Nikolina Matić, Ivica Matić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract ; Sažetak. - Compliance is a term that applies to the patient’s ability to correctly follow advice and instructions regarding medications, diet, and activity. The nurse, as an important factor in the multidisciplinary team, has a special responsibility in monitoring the patient’s compliance. It is essential for patients with chronic malignancies, such as chronic myeloid leukemia, which is nowadays mostly treated successfully by continuous and regular monitoring and application of therapy. The aim of the present study was to determine whether the nurse’s communication with patients, which implies the use of information and communications technology, affects compliance. The study was conducted on a sample of 50 outpatients at the Department of Haematology of the University Hospital Centre Zagreb. The respondents used some form of modern communication for three weeks and were re-interviewed for compliance. The use of modern information technology enhances patient compliance. Those who were reminded significantly improved the regularity of their check-ups. After the intervention, the respondents considered reminders useful in encouraging them to take medicines more regularly and to attend check-ups. - Suradljivost bolesnika pojam je koji označava pridržavanje pravila, savjeta i uputa dobivenih od zdravstvenih profesionalaca, a odnose se na primjenu lijekova, prehranu, aktivnosti te redovito kontroliranje. Medicinska sestra važan je čimbenik multidisciplinarnog tima u praćenju suradljivosti bolesnika, posebice oboljelih od kroničnih malignih bolesti kao što je kronična mijeloična leukemija. Bolest se danas uspješno liječi kontinuiranim i redovitim praćenjem i primjenom terapije, a važnost sestrinskih intervencija odnosi se i na poticanje i održavanje suradljivosti. Cilj ovoga rada bio je utvrditi razinu suradljivosti bolesnika oboljelih od kronične mijeloične leukemije liječenih u KBC-u Zagreb te postojanje utjecaja modernih oblika komunikacija na suradljivost bolesnika. Istraživanje je provedeno u Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb na uzorku od 50 pacijenata koji su bili ambulantno liječeni. Samoprocijenjeno nesuradljivi ispitanici bili su podvrgnuti modernom obliku komunikacije tijekom tri tjedna te su ponovno anketirani. Ispitanici koji su bili podvrgnuti podsjetniku znatno su popravili redovitost dolazaka na kontrolne preglede. Nakon provedene intervencije svi ispitanici smatraju da bi im bio koristan informatički podsjetnik u svrhu redovitijeg uzimanja lijekova te obavljanja kontrolnih pregleda. Primjena modernih informacijskih tehnologija unaprijedila je suradljivost bolesnika.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 2 ; str. 149-156  
 Elektronička verzija članka
Sestrinstvo -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Suradljivost bolesnika
616
004
614
HA19-00960

BUKOVIĆ, Ema
The importance of oral hygiene in reducing the incidence of ventilator-associated pneumonia [Elektronička građa] : a systematic review / Ema Buković, Biljana Kurtović. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Abstract ; Sažetak. - Introduction. Healthcare-associated infections (HCAIs) represent a major public health problem. Inadequate oral hygiene in intensive care units has been recognized as a critical issue for the occurrence of one of these infections – ventilator-associated pneumonia (VAP). Although literature suggests diverse oral care measures for ICU patients, the effectiveness of each is still a subject for further trials. Aim. The purpose of this paper is to determine the association between diverse oral care measures and the incidence of ventilator associated pneumonia. Methods. A systematic review of literature in the PubMed database that evaluates the performance of diverse oral care measures and their impact in reducing the incidence of VAP. The keywords used as search terms were: oral hygiene, ventilator-associated pneumonia, intensive care unit and nursing. Results. Four articles in total were taken into consideration in accordance with the availability of full-text articles and years of publication between 2009 and 2019. Performance results of diverse oral care measures haven’t shown statistically significant differences, but the implementation of oral care as a preventive measure against VAP showed a significant role in lower incidence rates. Conclusion. The results of the systematic literature review confirmed the importance of oral care in lowering the incidence rate of VAP. However, significant differences have been noted between the efficiency of diverse oral care measures and the incidence rate of VAP. - Uvod. Infekcije povezane s bolničkom skrbi predstavljaju veliki javnozdravstveni problem. Neadekvatna oralna higijena u jedinicama intenzivnog liječenja jedan je od rizičnih čimbenika za nastanak jedne od takvih infekcija – ventilatorom uzrokovane pneumonije. Postoje različite tehnike provođenja higijene, no efikasnost svake od njih još je uvijek područje istraživanja. Cilj. Utvrditi povezanost metoda higijene usne šupljine i pojave ventilatorom uzrokovane pneumonije. Metode. Sustavni pregled literature u bazi podataka PubMed u cilju pronalaženja članaka koji evaluiraju povođenje higijene usne šupljine i njihov utjecaj na incidenciju VAP-a. Ključne riječi upotrijebljene u pretraživanju baze: oralna higijena, ventilatorom uzrokovana pneumonija, jedinica intenzivnog liječenja, sestrinstvo. Rezultati. U obradu su uzeta četiri članka prema kriterijima dostupnosti cjelovitog teksta i godinama publikacije između 2009. i 2019. Rezultati nisu pokazali statistički vidljive razlike u incidenciji VAP-a na temelju različitih metoda održavanja oralne higijene, no implementacijom oralne higijene kao sastavne preventivne mjere VAP-a vidljiv je znatan utjecaj na smanjenje incidencije. Zaključak. Rezultati sustavnog pregleda literature potvrdili su važnost provođenja higijene usne šupljine u svrhu smanjenja incidencije VAP-a. Međutim, vidljive su razlike u efikasnosti metoda provođenja higijene u pogledu njihova utjecaja na smanjenje stope VAP-a.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 103-111  
 Elektronička verzija članka
Oralna higijena -- Ventilatorom uzrokovana pneumonija -- Sestrinstvo -- Jedinica intenzivnog liječenja
616
614
HA19-00961

GVOZDANOVIĆ, Zvjezdana
Nurses’ knowledge of palliative care [Elektronička građa] / Zvjezdana Gvozdanović, Željka Dujmić, Ana Marija Prka, Nikolina Farčić, Harolt Placento, Mario Gašić, Sandra Lovrić. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Abstract ; Sažetak. - Introduction. Palliative care has evolved to identify the specific needs of patients with severe and incurable diseases. An estimated 46,000 patients in the Republic of Croatia require some form of palliative care. The aim of this study is to examine nurses’ knowledge of palliative care. Methods. A cross-sectional study included 198 nurses. The survey was conducted during March and April of 2017. As a survey instrument, a 2-part questionnaire was used. The first part dealt with sociodemographic data and the second part consisted of a standardized palliative care quiz for nursing (PCQN) questionnaire. Results. Respondents gave the most correct answers in the area of pain and other symptoms control. It was found that there was no significant difference in gender, age, or seniority in knowledge of palliative care. Respondents who received informal education showed better knowledge. Conclusion. From the study conducted, we can conclude that nurses have insufficient knowledge of palliative care. - Uvod: Palijativna skrb razvila se kako bi prepoznala specifične potrebe bolesnika koji boluju od teških i neizlječivih bolesti. Procjenjuje se da u Hrvatskoj oko 46 000 bolesnika treba neki oblik palijativne skrbi. Cilj je ovog istraživanja ispitati znanje medicinskih sestara/tehničara o palijativnoj skrbi. Ispitanici i metode: Presječnom studijom obuhvaćeno je 198 medicinskih sestara/tehničara. Istraživanje je provedeno tijekom ožujka i travnja 2017. godine. Kao instrument istraživanja upotrijebljen je anketni upitnik sastavljen od dva dijela. Prvi dio odnosio se na sociodemografske podatke, a drugi dio sastojao se od standardiziranog upitnika za procjenu osnovnog znanja o palijativnoj skrbi (PCQN). Rezultati: Ispitanici su najviše točnih odgovora dali iz područja kontrole boli i drugih simptoma. Utvrđeno je da nema značajne razlike prema spolu, dobi i radnome stažu o znanju o palijativnoj skrbi. Ispitanici koji su prošli neformalnu edukaciju pokazali su bolje znanje. Zaključak: Iz provedenog istraživanja možemo zaključiti da medicinske sestre / medicinski tehničari imaju nedostatno znanje o palijativnoj skrbi.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 2 ; str. 157-165  
 Elektronička verzija članka
Palijativna skrb -- Medicinske sestre -- Medicinski tehničari -- Edukacija
616
614
HA19-00962

ĐURIĆ, Želimir
Opinions of the final year secondary health care students and the final year students of the undergraduate nursing study programme about organ donation [Elektronička građa] / Želimir Đurić, Štefica Mikšić, Biljana Kurtović. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract ; Sažetak. - Aim. To examine and compare the opinions of the final year secondary health care students and the final year students of the undergraduate Nursing study programme about the significance of organ donation. Methods. A cross-sectional study was conducted on a sample of 60 participants of whom 30 were undergraduate Nursing study programme students and 30 were secondary health care students. The research instrument was a questionnaire designed for the purpose of this study, which included the following groups of questions: the first group consisted of questions about the participants’ general data, while the second group contained questions about organ donation itself. Results. From the obtained results, it was determined that there is no statistically significant difference in the decision to donate organs depending on the level of education. Furthermore, the results show that both groups of participants want to donate organs and the main motivation is to rescue someone’s life. In addition, the majority of participants express the view that such behavior is a humane act. Conclusion. Education level does not affect organ donation decision making. The main motivation for deciding on donating organs is to rescue someone’s life. Organ donation is an act of humanity. In the survey, several respondents expressed negative opinion about organ donation. Therefore, it is recommended that workshops aimed at future health professionals, be organized in secondary health care schools and other educational institutions for healthcare professionals to emphasize the importance of organ donation. - Cilj. Ispitati i usporediti mišljenja učenika završne godine srednje medicinske škole i studenata završne godine preddiplomskog studija sestrinstva o važnosti doniranja organa. Metode. Provedena je presječna studija na ukupno 60 ispitanika od kojih je 30 učenika srednje medicinske škole i 30 studenata preddiplomskog studija sestrinstva. U prikupljanju podataka primijenjen je upitnik izrađen za potrebe ovog istraživanja koji je sadržavao sljedeće skupine pitanja: u prvoj skupini pitanja o općim podacima ispitanika, a u drugoj skupini pitanja o tematici doniranja organa. Rezultati. Dobivenim rezultatima utvrđeno je da ne postoji statistički značajna razlika kod donošenja odluke o doniranju organa ovisno o stupnju obrazovanja. Nadalje, rezultati su pokazali da i učenici završne godine srednje medicinske škole i studenti završne godine preddiplomskog studija sestrinstva žele donirati organe te im je glavna motivacija spašavanje nečijeg života, a dodatno većina ispitanika izražava stav da je takvo postupanje human čin. Zaključak. Stupanj obrazovanja ne utječe na donošenje odluke o doniranju organa. Glavna je motivacija prilikom donošenja odluke o doniranju organa spašavanje nečijeg života. Doniranje organa je human čin. U istraživanju je nekoliko ispitanika izrazilo negativno mišljenje o doniranju organa. Stoga je preporuka da se u srednjim medicinskim školama i ostalim obrazovnim ustanovama za zdravstvene djelatnike organiziraju radionice koje imaju cilj budućim zdravstvenim djelatnicima ukazati na važnost doniranja organa.
U: Croatian nursing journal (Online). - ISSN 2584-6531. - 3 (2019), 1 ; str. 61-70  
 Elektronička verzija članka
Doniranje organa -- Transplantacija organa -- Učenici -- Studenti -- Stavovi
616
377
159.9
HA19-00963

VÉVODOVÁ, Šárka
Psoriasis - the impact on an individual's mental state and quality of life [Elektronička građa] / Šárka Vévodová, Filip Havelka, Jiří Vévoda, Bronislava Grygová. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract ; Sažetak. - Introduction: Psoriasis is a chronic skin disease characterized by scaly patches affecting approximately 2-5% of the population. The disease has a negative impact on quality of life and, therefore, psoriatic patients often develop depression. Our work deals with quality of life and depression in psoriasis sufferrers and strives to determine the correlation between their quality of life and depression. Methods: The research took place in the University Hospital Olomouc in 2017 and used questionnaires WHOQOL-BREF and BDI-II. 50 patients with psoriasis were chosen randomly. To process the data we used Mann-Whitney test (the level of significance = 5%) and Spearman´s correlation coefficient (the level of significance = 1%). Results: The results proved that psoriasis has a significant impact on quality of life. The scores for the overall life quality as well as for individual domains were significantly lower in psoriatic patients than in the control group (p<0.001). The degree of depression in patients with psoriasis showed statistically significant correlation in all domains of the quality of life. We proved negative correlation in the overall quality of life (rs =- 0.691**), physical condition (rs =-0.499**), social relations (rs =-0.546**), overall health (rs =-0.396**), and environment (rs =-0.386**). Conclusion: With regard to the ascertained negative correlation between psoriasis and depression and lower quality of life of the sufferers compared to the healthy population, it is essential for healthcare professionals to pay attention not only to somatic manifestations of the disease but also to the patients´ mental health. - Uvod: Psorijaza od koje boluje otprilike 2-5% stanovništva, je kronična kožna bolest koju karakteriziraju ljuskasti plakovi. Bolest ima negativan utjecaj na kvalitetu života, pa stoga osobe koje boluju od psorijaze često razviju depresiju. Naš rad bavi se kvalitetom života i depresijom kod oboljelih od psorijaze te se nastoji utvrditi povezanost između kvalitete života i depresije. Metode: Istraživanje je provedeno u Sveučilišnoj bolnici u Olomoucu 2017. godine i korišteni su upitnici WHOQOL-BREF i BDI-II. 50 bolesnika s psorijazom odabrano je metodom slučajnog odabira. Za obradu podataka korišten je Mann-Whitneyev test (razina značajnosti = 5%) i Spearmanov koeficijent korelacije (razina značajnosti = 1%). Rezultati: Rezultati su pokazali da psorijaza ima značajan utjecaj na kvalitetu života. Rezultati za ukupnu kvalitetu života kao i za pojedinačne domene bili su značajno niži u bolesnika s psorijazom nego u kontrolnoj skupini (p <0,001). Stupanj depresije u bolesnika s psorijazom pokazao je statistički značajnu korelaciju u svim područjima kvalitete života. Dokazana je negativna korelacija u ukupnoj kvaliteti života (rs = - 0.691 **), fizičkom stanju (rs = -0.499 **), društvenim odnosima (rs = -0.546 **), ukupnom zdravlju (rs = -0.396 **) ) i okruženju (rs = -0.386 **). Zaključak: S obzirom na utvrđenu negativnu korelaciju između psorijaze i depresije i niže kvalitete života oboljelih u odnosu na zdravu populaciju, neophodno je da zdravstveni djelatnici obrate pozornost ne samo na somatske manifestacije bolesti, nego i na mentalno zdravlje pacijenata.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 187-195  
 Elektronička verzija članka
Psorijaza -- Depresija -- Kvaliteta života -- Zdravstvena njega
616
159.9
HA19-00964

IVETA, Vedrana
Retrospektivna analiza pojavnosti poremetnja ritma kod bolesnika sa zatajenjem srca na kardiološkom odjelu OB-a Dubrovnik [Elektronička građa] / Vedrana Iveta, Anita Miljas, Mara Županić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 29 jed. - Sažetak ; Abstract. - Srčano zatajivanje jest skup simptoma i znakova koji nastaju zbog nesposobnosti srca kao mišićne crpke u omogućavanju dostatne perfuzije tkiva i organa, kako bi se zadovoljile njihove metaboličke potrebe. To je smrtonosna i onesposobljavajuća bolest koja spada u jedan od najvećih javnozdravstvenih problema suvremene civilizacije. CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi pojavnost i vrstu aritmija u bolesnika sa zatajivanjem srčane funkcije. ISPITANICI I POSTUPCI: Provedena je retrospektivna presječna studija. U ispitivanje su uključeni hospitalizirani bolesnici s dijagnozom srčanog zatajenja nakon postavljanja kliničkog nalaza u koronarnoj jedinici Opće bolnice Dubrovnik u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2016. Podaci su prikupljeni i obrađeni na temelju uvida u povijesti bolesti i drugu dostupnu medicinsku dokumentaciju. REZULTATI : U istraživanju je sudjelovalo 96 ispitanika, od toga je 45 (46,8 %) muškaraca i 51 (53,2 %) žena (χ2 test=0,258; df = 1; P <0,611). Srednja životna dob muškaraca bila je 72,0 [17,0] godina, a žena 78,0 [10,0] (P <0,001). Od ukupnog broja ispitanika sa zatajivanjem srca s očuvanom istisnom frakcijom (HF-PEF) udio muškaraca bio je 33,3 %, a žena 66,7 %, dok je u skupini ispitanika sa zatajivanjem srca s reduciranom istisnom frakcijom (HF-REF) broj muškaraca iznosio 31 (57,4 %), a žena 42,5 % (P = 0,019). Ispitanici s HF-PEF-om statistički su značajno stariji od ispitanika s HF-REF-om (P <0,001). Ispitanici s HF-PEF-om imaju statistički značajno veće srednje vrijednosti sistoličkog (P = 0,005) i dijastoličkog tlaka (P <0,05). Najučestalija vrsta aritmije u ispitanika bila je fibrilacija atrija, potvrđena kod 46,8 % ispitanika (P <0,05). ZAKLJUČAK: Učestalost fibrilacije atrija, ventrikularnih ekstrasistola i supraventrikularnih ekstrasistola nije se statistički značajno razlikovala s obzirom na tip zatajivanja srca. - Heart failure is a collection of signs and symptoms that occur due to the inability of the heart as a muscle pump in ensuring adequate perfusion of tissues and organs, in order to meet their metabolic needs. It is a deadly and debilitating disease which is one of the biggest public health problems of modern civilization. OBJECTIVE: To determine the incidence and type of arrhythmia in patients with heart failure. PATIENTS AND METHODS: This is a retrospective cross-sectional study. The study involved hospitalized patients diagnosed with heart failure after the clinical findings in coronary care unit of the General Hospital Dubrovnik in the period from 1 January 2015 to 31 December 2016. Data was collected and analyzed on the basis of access to patient medical histories and other available medical records. RESULTS: The study included 96 patients, of which 45 (46.8%) men and 51 (53.2%) women (χ2 test = 0.258, df = 1; P <0.611). The mean age of men was 72.0 [17.0] years, while in women it was 78.0 [10.0] (P <0.001). Of all respondents with heart failure with preserved ejection fraction (HF-PEF) the percentage of men was 33.3% and women 66.7%, while in the group of patients with heart failure with reduced ejection fraction (HF-REF), the percentage of men was 57.4 %, the percentage of women 42, 5% (P=0.019). Patients with HF-PEF were significantly older than patients with HF-REF (P <0.001). Patients with HF-PEF had significantly higher mean systolic (P=0.005) and diastolic blood pressure (P<0.05). The most common type of arrhythmia in patients was atrial fibrillation, confirmed in 46.8% of respondents (P<0.05). CONCLUSION: There is no statistically significant difference in the incidence of atrial fibrillation, supraventricular and ventricular premature beats according to the type of heart failure.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 243-255  
 Elektronička verzija članka
Aritmija -- Zatajivanje srca -- Koronarna jedinica -- Zdravstvena skrb
616
HA19-00965

CHAW, Hnin Thiri
Sleep apnea detection using deep learning [Elektronička građa] / Hnin Thiri Chaw, Sinchai Kamolphiwong, Krongthong Wongsritrang. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 32 jed. - Abstract. - Sleep apnea is the cessation of airflow at least 10 seconds and it is the type of breathing disorder in which breathing stops at the time of sleeping. The proposed model uses type 4 sleep study which focuses more on portability and the reduction of the signals. The main limitations of type 1 full night polysomnography are time consuming and it requires much space for sleep recording such as sleep lab comparing to type 4 sleep studies. The detection of sleep apnea using deep convolutional neural network model based on SPO2 sensor is the valid alternative for efficient polysomnography and it is portable and cost effective. The total number of samples from SPO2 sensors of 50 patients that is used in this study is 190,000. The performance of the overall accuracy of sleep apnea detection is 91.3085% with the loss rate of 2.3 using cross entropy cost function using deep convolutional neural network.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 261-266  
 Elektronička verzija članka
Apneja -- Otkrivanje -- Poremećaji spavanja -- Studija spavanja -- Neuronske mreže -- Snimanje bioparametara -- Polisomnografija
616
004
HA19-00966

AYENIGBARA, Israel Oluwasegun
The urgent need for the use of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in the prevention of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa [Elektronička građa] / Israel Oluwasegun Ayenigbara. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Abstract ; Sažetak. - Human immunodeficiency virus (HIV) is an infection that came into existence decades back; it spread across the African countries in the late 1970s, and is currently endemic across the world. HIV is a major public health problem all over the world, as it has claimed more than 35million lives. There were around 36.9 million individuals living with HIV at the end of 2017, and Sub-Saharan Africa remains the most affected by HIV infection with 1 in 25 adults (4.1%) living with the virus, accounting for 70% of the people living with HIV worldwide. Unfortunately, Sub-Saharan Africa continues to be the continent with the highest cases of infections and deaths from HIV/AIDS even after the implementation of various HIV/AIDS prevention methods. Fortunately, pre-exposure prophylaxis (PrEP) offers the world a novel way of curtailing the HIV/AIDS epidemic, as PrEP is highly effective for preventing HIV if it is used as prescribed. This paper discusses the urgent need for the use of PrEP in the prevention of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa. It is a review paper in which the meaning of PrEP was discussed, people who need PrEP were identified, the rationale for the use of PrEP for the prevention of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa were highlighted, and probable obstacles to the successful implementation of PrEP for the prevention of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa were also identified. It was concluded that to achieve the 90-90-90 goals set by UNAIDS to help end the AIDS epidemic in the world, PrEP offers a new and novel way for HIV prevention, and its implementation across all African countries is urgently needed for the prevention of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa. - Virus humane imunodeficijencije (HIV) je infekcija koja je nastala prije nekoliko desetljeća; proširila se afričkim zemljama kasnih sedamdesetih godina I trenutno je endemska bolest širom svijeta. HIV predstavlja veliki javnozdravstveni problem u cijeloms vijetu jer je odnio više od 35 milijuna života. Krajem 2017. Godine bilo je oko 36,9 milijuna osoba koje žive s HIV-om, a subsaharska Afrika je i dalje najviše pogođena HIV infekcijom s 1 na 25 odraslih osoba(4,1%) kojižive s virusom, što čini 70% ljudi koji žive s HIV-om širom svijeta. Nažalost, subsaharska Afrika je I dalje kontinent s najvišim brojem infekcija I smrti od HIV/AIDS-a, čak I nakon provedbe različitih metoda prevencije. Srećom, preekspozicijska profilaksa (PrEP) svijetu nudi novi način ograničavanja epidemije HIV/AIDS-a, budući da je PrEP visoko učinkovit u sprječavanju HIV-a ako se koristikako je propisano. U ovom se radu raspravlja o hitnoj potrebi korištenja PrEP-a u prevenciji HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi. To je pregledni rad u kojem se raspravlja o značenju PrEP-a, identificirani su ljudi kojima je potreban PrEP, istaknuta je svrha primjene PrEP-a za prevenciju HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi te su također identificirane moguće prepreke za uspješnu provedbu PrEP-a za prevenciju HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi. Zaključeno je da je za postizanje ciljeva 90-90-90 koje je UNAIDS postavio kako bi se okončala epidemija AIDS-a u svijetu, PrEP nudi novi način prevencije HIV-a, a njezina primjena u svim afričkim zemljama hitno je potrebna za prevenciju. HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 197-204  
 Elektronička verzija članka
HIV -- AIDS -- Preekspozicijska profilaksa -- Prevencija
616
HA19-00967

SARATLIJA, Mirjana
Utjecaj aspiracije traheje na nastanak nozokomijalnih pneumonija [Elektronička građa] / Mirjana Saratlija.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak ; Abstract. - Nozokomijalna pneumonija vodeća je komplikacija liječenja djece u jedinicama intenzivne medicine, sa znatnim utjecajem na njihov mortalitet i morbiditet. Nastaje u približno 8 do 28 % strojno ventiliranih bolesnika, a učestalost joj se povećava za najmanje 1 do 3 % po svakom danu trajanja strojne ventilacije. O prohodnosti dišnog puta ovisi kvaliteta disanja i izmjena plinova. Jedini je način održavanja prohodnosti dišnog puta pravodobna i učinkovita aspiracija traheje. Aspiracijom uklanjamo sekret iz dišnog puta, pospješujemo respiratornu funkciju i sprječavamo sekundarnu infekciju pluća. Aspiracija se može provoditi otvorenim i zatvorenim sustavom. Otvorenim, klasičnim sustavom aspiraciju provode dvije medicinske sestre. Zatvorenim sustavom aspirira jedna medicinska sestra, pacijent se ne odvaja od respiratora i pri tome je smanjena mogućnost unosa patogena iz vanjske okoline. Sam postupak aspiracije zatvorenim sustavom ima nekoliko koraka kojih se treba pridržavati kako bi aspiracija bila uspješna. Potrebno je odrediti pravu veličinu zatvorenog sustava u odnosu na veličinu tubusa, pravilno izmjeriti distancu i pridržavati se zadanih mjera i postupaka prilikom aspiracije. - Nosocomial pneumonia is the leading complication in the treatment of children in intensive care units, with significant impact on their mortality and morbidity. It occurs in approximately 8-28 % of mechanically ventilated patients, and the incidence is increased by at least 1-3% per each day of mechanical ventilation. Breath quality and gas exchange depend on the airway passage. The only way to maintain airway passage is timely and effective trachea aspiration. With aspiration, we remove secretion from the airway, increase respiratory function and prevent secondary pneumonia. Aspiration can be carried out by an open and closed system. An open, classic aspiration system is carried out by two nurses. Closed system aspiration is performed by one nurse, the patient is not taken off the respirator and thereby the possibility of the pathogen entering from the outside environment is reduced. Aspiration process with the closed system has several steps that need to be followed for aspiration to be successful. It is necessary to determine the right size of the closed system relative to the size of the tube, to properly measure the distance and to adhere to the set measures and procedures during aspiration.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 81-86  
 Elektronička verzija članka
Pedijatrija -- Nozokomijalna pneumonija -- Strojna ventilacija -- Aspiracija traheje
616
HA19-00968

BARIŠIĆ, Jelena
Utjecaj bolesti na povijest - primjer epidemija [Elektronička građa] / Jelena Barišić. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 10 jed. - Sažetak ; Summary. - Povijest bolesti može se istraživati na različite načine. Istraživanje može ostati u striktno medicinskim okvirima i fokusirati se na oblik bolesti, pitanja prevencije, metode liječenja i drugo. Međutim, bolest nije samo medicinski fenomen zato što se njezine posljedice osjećaju na široj društvenoj razini. Stoga je važno uočiti na koji način bolest utječe na povijest. U radu se ovaj utjecaj promatra na primjeru triju epidemija koje su u različitim povijesnim periodima poharale različita područja. Spomenuti utjecaj promatra se kroz prizmu trajanja, geografskog dosega te pretpostavke bi li povijest bila drugačija da se bolest nije dogodila. - It is possible to study the history of the disease in many different ways. The research can stay within strictly medical frames and it can focus itself on the type of the disease, on questions of its prevention, on methods of its treatment etc. Nevertheless, since its consequences are recognizable on a broader social level, a disease isn't merely a medical phenomenon. Therefore it is very important to understand in which way a disease affects the history. This paper intends to present the examples of three epidemics which in different historical periods plagued various geographical regions. Influence of the disease is analyzed on three levels: duration of each of the epidemics; geographical prevalence and hypothesis whether some disease has changed the course of the history.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 2 ; str. 225-236  
 Elektronička verzija članka
Epidemije -- Kuga -- Tifus -- Velike boginje -- Povijesni prikaz
Napoleon I, francuski car

616
614
HA19-00969

ŠULEVSKI, Petra
Važnost vježbanja kod oboljelih od dijabetesa [Elektronička građa] / Petra Šulevski, Ivna Kocijan.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak ; Abstract. - Sve je veći broj oboljelih osoba od dijabetesa, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Procjene govore o ukupnoj brojci od 415 milijuna oboljelih. Broj oboljelih, a posebice onih s dijagnozom dijabetesa tipa 2, upućuje na neuredan način života, odnosno loše prehrambene navike, sedentaran način života i stres. Liječenje dijabetesa provodi se pravilnom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću i medikamentnom terapijom, a sve u cilju regulacije glikemije. Tjelesna aktivnost sastavni je dio liječenja dijabetesa jer se njezinim provođenjem održava odgovarajuća razina glikemije, poboljšava lipidni status te povećava osjetljivost stanica na inzulin. Ujedno se vježbanjem smanjuje potreba za inzulinom jer mišići svojom kontrakcijom pojačano troše glukozu. Dozvoljene su sve vrste tjelesne aktivnosti, ponekad uz određena individualna ograničenja, a najviše koristi polučuje ako se vježbanje provodi redovito i uz umjereni intenzitet, ali uz određeni oprez, posebice ako su prisutne komplikacije bolesti. Posebnu pažnju treba posvetiti riziku od hipoglikemije, jer se prilikom tjelovježbe smanjuje razina glukoze. Prije provođenja tjelesne aktivnosti potrebno je provjeriti razinu glukoze te tomu prilagoditi tjelesnu aktivnost ili je odgoditi u slučaju previsoke ili preniske razine. Istraživanja su pokazala da aerobne i anaerobne aktivnosti utječu na regulaciju glukoze. Prije svega, preporučuju se vježbe fleksibilnosti (iako nemaju izravan utjecaj na smanjenje glukoze) te vježbe balansa, koje smanjuju mogućnost padova. Preporučuje se 150 minuta tjedno umjerene do snažne aktivnosti.Primjerice, vježbe se mogu provoditi umjerenim intenzitetom uz 15 ponavljanja ili jakim intenzitetom uz šest do osam ponavljanja. Možemo zaključiti da je redovita tjelovježba nužna za očuvanje zdravlja i kvalitete života oboljelih od dijabetesa. - There is an increasing number of people with diabetes, both in the world and in Croatia. Estimates speak of a total of 415 million people. The number of people with diabetes, especially those diagnosed with type 2 diabetes, indicates a disorderly way of life, poor eating habits, sedentary lifestyle and stress. The treatment of diabetes is carried out with proper nutrition, regular physical activity and medication therapy, all in order to regulate glycemia. Physical activity is an integral part of the diabetes treatment because it maintains an adequate glycemic level, improves lipid status and increases cell sensitivity to insulin. Furthermore, the need for insulin is reduced because the mechanism of muscle contraction increases glucose consumption. All kinds of physical activity are allowed, sometimes with certain individual limitations, and most benefit is expected when exercise is performed regularly with moderate intensity but with particular caution, especially if complications of the disease are present. Special attention should be paid to the risk of hypoglycaemia, as it reduces glucose levels during exercise. Before carrying out physical activity, it is necessary to check the level of glucose and adjust or postpone the activity in case of excessive or too low glucose levels. Studies have shown that aerobic and anaerobic activities affect the regulation of glucose. First of all, flexibility exercises are recommended (though they do not have a direct impact on glucose reduction), as well as balance excercises that reduce the chance of falling. It is recommended to undertake 150 minutes a week of moderate to strong activity. For example, exercises can be performed with moderate intensity at 15 repetitions or high intensity with 6 to 8 repeats. We can conclude that regular exercise is necessary to preserve the health and life quality of people affected with diabetes.
U: Journal of applied health sciences (Online). - ISSN 2459-5640. - 5 (2019), 1 ; str. 113-119  
 Elektronička verzija članka
Dijabetes tip 1 -- Dijabetes tip 2 -- Tjelovježba -- Regulacija glukoze
616
615
HA19-00970

Vidi br.: HA19-00941

Vidi br.: HA19-00809

Vidi br.: HA19-00950

Vidi br.: HA19-00987

Vidi br.: HA19-00947

Vidi br.: HA19-01128

Vidi br.: HA19-00822

Vidi br.: HA19-00830

Vidi br.: HA19-00939

Vidi br.: HA19-01232

Vidi br.: HA19-00954

Vidi br.: HA19-00902

Vidi br.: HA19-00928

617   Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

Vidi br.: HA19-00985

Vidi br.: HA19-00943

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

Vidi br.: HA19-00848

620   Ispitivanje materijala. Elektrane. Ekonomika energije

GNATOWSKI, Adam
Analysis of thermomechanical properties of polymeric materials produced by a 3D printing method [Elektronička građa] / Adam Gnatowski, Rafał Gołębski, Piotr Sikora. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 19 jed. - Abstract. - A comparative analysis of the thermomechanical properties of semicrystalline and amorphous polymeric materials was carried out. Samples were produced by using a 3D printing technology on the SIGNAL printer - ATMAT. The following polymeric materials were used to make the samples: TPU-thermoplastic polyurethane elastomer, ABScopolymer acrylonitrile-butadiene-styrene, Nosewood, PET-ethylene terephthalate, PLA-poly (lactic acid). The research included a thermal analysis of the dynamic properties (DMTA) of manufactured materials.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 343-348  
 Elektronička verzija članka
Polimerni materijali -- Termomehanička svojstva -- 3D printanje
620
004
HA19-00971

AHMADI, Majid
Investigation of the mechanical performance of fiber-modified ceramic composites using finite element method [Elektronička građa] / Majid Ahmadi, Seyed Hadi Seyedin, Seyed Vahid Seyedin. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 25 jed. - Abstract. - Ceramic materials are widely used in impact safekeeping systems. Ceramic is a heterogeneous material; its characteristics depend considerably both on specifications of its ingredients and the material structure completely. The finite element method (FEM) can be a useful tool for strength computation of these materials. In this paper, the mechanical properties of the ceramic composites are investigated, and the mechanical performance modeling of fiber-fortified ceramic matrix composites (CMC) is expressed by the instance of aluminum oxide fibers in a matrix composite based on alumina. The starting point of the modeling is an infrastructure (primary cell) that contains a micromechanical size, the statistical analysis characteristics of the matrix, fiber-matrix interface, fiber, and their reciprocal influences. The numeral assessment of the model is done using the FEM. The numerical results of composite elastic modulus were computed based on the amount of the added fibers and the porosity was evaluated for empirical data of samples with a similar composition. Various scanning electron microscope (SEM) images were used for each sample to specify the porosity. Also, the unit cell method presumed that the porous ceramic substance is manufactured from an array of fundamental units, each with the same composition, material characteristic, and cell geometry. The results showed that when the material consists of different pores and fibers, the amount of Young’s modulus reduces with the increment of porosity. The linear correlation model of elasticity versus porosity value from experimental data was derived by MATLAB curve fitting. The experimental data from the mechanical test and numerical values were in good agreement.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 173-179  
 Elektronička verzija članka
Keramički kompoziti -- Mehanička svojstva -- Elastičnost -- Vlakna -- Toplinski stres -- Metoda konačnih elemenata
620
HA19-00972

DANESHPAYEH, Sajjad
Tensile properties of polypropylene/linear low-density polyethylene/nano-titanium dioxide nanocomposites using a two-level factorial experiment [Elektronička građa] / Sajjad Daneshpayeh, Faramarz Ashenai Ghasemi, Ismail Ghasemi. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 23 jed. - Abstract. - In this paper, a 23 factorial design analysis was used to study the parameters affecting the mechanical characteristics of polypropylene/linear low-density polyethylene/nano-titanium dioxide (PP/LLDPE/TiO2) nanocomposites, and to optimize these factors in order to predict the maximum ultimate tensile strength (UTS), elastic modulus (EM), and yield strength (YS) simultaneously. To do this, two levels of nano-titanium dioxide (TiO2), linear low-density polyethylene (LLDPE) and styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) as the coupling agent were selected and eight experiments were conducted for every response. The most effective factors influencing the UTS, EM, and YS were found, and acceptable prediction regression models were taken. One noted that nanoparticles increased the elastic modulus. The attendance of high levels of LLDPE and SEBS resulted in a decrease in YS and UTS. Moreover, the optimum values of variables were determined by using the contour plot.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 165-172  
 Elektronička verzija članka
Polipropilen -- Vlačna čvrstoća -- Modul elastičnosti -- Nanokompoziti
620
HA19-00973

Vidi br.: HA19-00974

Vidi br.: HA19-01004

Vidi br.: HA19-00919

Vidi br.: HA19-01235

Vidi br.: HA19-01237

621   Strojarstvo. Nuklearna tehnika. Strojevi

KLJUČANIN, Dino
The cantilever beams analysis by the means of the first-order shear deformation and the Euler-Bernoulli theory [Elektronička građa] / Dino Ključanin, Abaz Manđuka. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract. - The effect of the Timoshenko theory and the Euler-Bernoulli theory are investigated in this paper through numerical and analytical analyses. The investigation was required to obtain the optimized position of the pipes support. The Timoshenko beam theory or the first order shear deformation theory was used regarding thick beams where the shearing effect of the beam is considered. The study of the thin beams was performed with the Euler-Bernoulli theory. The analysis was done for stainless steel AISI-440C beams with the rectangular cross-section. The steel beams were a cantilever and stressed under varying point-centred load.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 63-67  
 Elektronička verzija članka
Grede -- Čelične grede -- Savijanje -- Euler-Bernoullijeva teorija -- Timošenkova teorija -- Numerička analiza
621
620
53
HA19-00974

ŠOLIĆ, Sanja, inženjerka strojarstva
Cutting performance of deep cryogenic treated and nitrided HSS cutting tool inserts [Elektronička građa] / Sanja Šolić, Zdravko Schauperl, Vlado Tropša. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Abstract. - High speed steel (HSS) is a very important industrial tool material and has been constantly improved for different wear resistance applications and cutting tools, i.e. drills, milling cutters, hobs and for the cutting tools in which the economical cutting speed is too low for choosing the carbide tools. The properties of HSS depend significantly on the parameters of the conducted heat treatment. In this paper, the influence of deep cryogenic treatment in combination with nitriding of metallurgical powder metallurgy HSS on the wear resistance was measured. Additionally, the cutting performance in a single point cutting tool machinability test at the configuration of the dry low-speed turning of steel was investigated. The results showed that deep cryogenic treatment itself, and in combination with nitriding, resulted in the reduction of the wear rate. The results of the single point cutting tool machinability test showed that deep cryogenic treated and nitrided HSS inserts performed worse than the classically heat-treated inserts and deep cryogenic treated HSS inserts exhibited approximately the same flank wear as the nitrided ones.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 213-217  
 Elektronička verzija članka
Alati za rezanje -- Brzorezni čelik -- Kriogena obrada -- Otpornost
621
HA19-00975

SABO, Ivan, inženjer strojarstva
Design and calculation of planetary transmission with bevel gears [Elektronička građa] / Ivan Sabo, Milan Kljajin, Mirko Karakašić, Željko Ivandić. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Abstract. - In this paper, the design and calculation of planetary transmission with bevel gears for road vehicles is presented. It must transfer power to the wheels with the possibility that wheels can rotate at different speeds. The basic calculation of transmission is performed for the drive machine, where an internal combustion engine is chosen, and for the driven machine, which is a car, all forces of resistance are calculated so that the transmission needs to be overcome to move the car. Based on the standard ISO 23509:2016 norm, the calculation of geometry is performed for the input gear pair and it is defined as a hypoid gear pair. For the planetary transmission, a calculation of gear module for bevel gears is first performed, and after that, the geometry is calculated. The calculation of the stress for root stress and Hertz contact pressure is performed for all bevel gears in transmission.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 154-161  
 Elektronička verzija članka
Zupčanici -- Stožasti zupčanici -- Planetarni prijenos -- Pogonski strojevi -- Cestovna vozila
621
HA19-00976

SEYEDIN, Seyed Hadi
Design and construction of the pressure swirl nozzle and experimental investigation of spray characteristics [Elektronička građa] / Seyed Hadi Seyedin, Majid Ahmadi, Seyed Vahid Seyedin. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Abstract. - This paper focuses on the structure and performance of the pressure swirl nozzle and the study of liquid atomization. In this study, the atomizer has been designed and some experiments have been performed on it. Since image processing is an efficient method for measuring the size of the droplet and since it considerably reduces the total measuring time and eliminates the subjective observer’s error in sizing and counting spray drops, a digital camera has been used for capturing images and image processing has been done by the MATLAB software. The results show that by increasing the atomization air pressure, the spray angle increases and the droplet’s size decreases. It is concluded that the spray angle is a function of the atomization air pressure and orifice diameter. Moreover, when the distance from the spray centre line increases, the droplet’s average velocity decreases.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 204-212  
 Elektronička verzija članka
Raspršivač -- Mlaznica -- Veličina kapljica -- Obrada slike
621
004
HA19-00977

RUNJE, Biserka
Estimation of process capability based on continuous and attribute data [Elektronička građa] / Biserka Runje, Živko Kondić, Amalija Horvatić Novak, Zdenka Keran. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract. - In the paper, a process capability and process performance analyses for continuous and attribute data are conducted by using an industry example. The inner diameter of the bearing rings is analysed by applying the normal capability analysis for the continuous data and by applying the binomial capability analysis for the attribute data. In order to quantify the process performance and process capability for continuous and attribute data, the sigma level or the process sigma is calculated. This represents an alternative method to calculating process capability indices and process performance indices.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 162-164  
 Elektronička verzija članka
Proizvodni proces -- Sposobnost procesa -- Performanse -- Atributni podaci
621
HA19-00978

LAPENKO, Oleksandr
Features of silos calculations at asymmetric wind load by using the momentless theory [Elektronička građa] / Oleksandr Lapenko, Anton Makhinko, Natalia Makhinko. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract. - The paper deals with the features of silos calculations as shells of rotation under asymmetric semi-uniform load. In accordance with the equation of equilibrium by using the momentless theory, the expressions for maximum value of linear longitudinal efforts in radial and meridional (longitudinal) direction and linear shearing force have been obtained. Analysis of design factor series of linear efforts and shearing force has been carried out in the paper. The opportunity of using the momentless theory to evaluate changes of linear efforts in radial direction and shearing forces has been presented. The quantitative assessment of a normal tension in laminas of silo body from the influence of maximum linear efforts and their connection with the tension from the pressure of the bulk material at the top of the capacity have been given. Full radial and contacting displacements of the capacity in the plane of cross section from the element of the wind load have been defined.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 12-15  
 Elektronička verzija članka
Aerodinamika -- Silosi -- Vjetar -- Membranska teorija ljusaka
621
HA19-00979

PISAČIĆ, Katarina
Finite difference solution of plate bending using Wolfram Mathematica [Elektronička građa] / Katarina Pisačić, Marko Horvat, Zlatko Botak. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Abstract. - This article describes the procedure of calculating deflection of rectangular plate using a finite difference method, programmed in Wolfram Mathematica. Homogenous rectangular plate under uniform pressure is simulated for this paper. In the introduction, basic assumptions are given and the problem is defined. Chapters that follow describe basic definitions for plate bending, deflection, slope and curvature. The following boundary condition is used in this article: rectangular plate is wedged on one side and simply supported on three sides. Using finite difference method, linear equation system is given and solved in Wolfram Mathematica. System of equations is built using the mapping function and solved with solve function. Solutions are given in the graphs. Such obtained solutions are compared to the finite element method solver NastranInCad.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 241-247  
 Elektronička verzija članka
Metoda konačnih razlika -- Savijanje ploča -- Tehničke znanosti -- Računalni programi
621
004
HA19-00980

GHANBARPOUR Asl, Habib
Investigation on the influence of parameter uncertainties in the position tracking of robot manipulators [Elektronička građa] / Habib Ghanbarpour Asl, Kerim Youde Han. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 34 jed. - Abstract. - This paper presents a novel trajectory tracking method for robot arms with uncertainties in parameters. The new controller applies the robust output feedback linearization method and is designed so that it is robust to the variation of parameters. Robustness of the algorithm is evaluated when the parameters of the system are floating over 10 percent up and down. An Unscented Kalman Filter (UKF) is applied for state and parameter estimation purposes. As the considered system has 8 unknown parameters while only 5 of them are independent parameters, UKF is applied only to the augmented system with independent parameters. Three types of simulations are applied depending on sensor groups – first with both position and joint sensors, second with only position sensors and third with only joint sensors. The observation of parameters in these groups is discussed. Simulation results show that when both position sensors and joint sensors are used, all the parameters and states are observable and good tracking performances are obtained. When only position sensors are used, the accuracy of the estimated parameters is reduced, and low tracking performances are revealed. Finally, when only joint sensors are applied, the lengths of robot arms are unobservable, but other parameters related to the dynamic system are observable, and poor tracking performances are given.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 16-24  
 Elektronička verzija članka
Mehatronika -- Robotski manipulator -- Kalmanov filter
621
004
HA19-00981

GHANBARPOUR Asl, Habib
Minimum-time path planning for robot manipulators using path parameter optimization with external force and frictions [Elektronička građa] / Habib Ghanbarpour Asl. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 55 jed. - Abstract. - This paper presents a new minimum-time trajectory planning method which consists of a desired path in the Cartesian space to a manipulator under external forces subject to the input voltage of the actuators. Firstly, the path is parametrized with an unknown parameter called a path parameter. This parameter is considered a function of time and an unknown parameter vector for optimization. Secondly, the optimization problem is converted into a regular parameter optimization problem, subject to the equations of motion and limitations in angular velocity, angular acceleration, angular jerk, input torques of actuators’, input voltage and final time, respectively. In the presented algorithm, the final time of the task is divided into known partitions, and the final time is an additional unknown variable in the optimization problem. The algorithm attempts to minimize the final time by optimizing the path parameter, thus it is parametrized as a polynomial of time with some unknown parameters. The algorithm can have a smooth input voltage in an allowable range; then all motion parameters and the jerk will remain smooth. Finally, the simulation study shows that the presented approach is efficient in the trajectory planning for a manipulator that wants to follow a Cartesian path. In simulations, the constraints are respected, and all motion variables and path parameters remain smooth.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 25-35  
 Elektronička verzija članka
Mehatronika -- Robotski manipulator -- Dinamička optimizacija
621
004
HA19-00982

PONGRAC, Dalibor
Research of the optimal variable defects of the preventive maintenance of medicinal equipment [Elektronička građa] / Dalibor Pongrac, Živko Kondić, Veljko Kondić, Marko Horvat. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Abstract. - The article clarifies the importance of maintenance in the exploitation of a particular medical device from the aspect of maintaining its availability, reliability and overall functionality. Particularly emphasized is the role of the preventive method or procedures that have a preventive character before the problems arise in the work. Through an analysis of the most common malfunctions and causes that occur during the exploitation, a basis for objective defining and proposing principles has been created – preventive maintenance with special emphasis on preventive maintenance according to an established condition. The article also shows a numerical way of calculating the periodicity of conducting preventive examinations on a particular device.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 139-148  
 Elektronička verzija članka
Medicinski uređaji -- Održavanje uređaja -- Dijagnostika kvarova
621
HA19-00983

BOŠNJAKOVIĆ, Mladen
Vortex cooled air turning of induction-hardened raceway on the wind turbine-bearing ring [Elektronička građa] / Mladen Bošnjaković, Olivera Maglić, Dragomir Moškun, Zoran Crnac. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 13 jed. - Abstract. - In the turning process of hard materials with CBN cutting inserts, metalworking fluid is not advisable as it results in poorer quality of finished surface and shortening of the tool life. Dry machining, otherwise, develops excessive heat, residual stresses in the workpiece material due to thermal stress, and therefore causes possible problems of achieving tolerances on larger workpieces. During the dry turning of induction hardened raceway on the wind turbine-bearing ring of 1500 mm in diameter, problems with achieving tolerances occurred. The vortex-cooled air implementation during turning resulted in achieving designing tolerances of the workpiece, with better surface roughness and with less tool wear. The result was 50% lower cost of cutting inserts and small operating costs associated with air consumption. The vortex-cooled air implementation makes it possible to extend the tool life of CBN cutting inserts and thus higher cost-effectiveness of machining.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 230-234  
 Elektronička verzija članka
Vjetroturbine -- Vrtložno hlađenje zraka -- Naprezanje materijala
621
HA19-00984

Vidi br.: HA19-01078

Vidi br.: HA19-01016

Vidi br.: HA19-00811

621.3   Elektrotehnika

VONGHIRANDECHA, Preecha
Contrast and color balance enhancement for non-uniform illumination retinal images [Elektronička građa] / Preecha Vonghirandecha, Montri Karnjanadecha, Sathit Intajag. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Abstract. - Color retinal images play an important role in supporting a medical diagnosis. However, some retinal images are unsuitable for diagnosis due to the non-uniform illumination. In order to solve this problem, we propose a method for improving non-uniform illumination that can enhance the image quality of a color fundus photograph suitable for reliable visual diagnosis. Firstly, a hidden anatomical structure in dark regions of the retinal images is revealed by improving the image luminosity with gamma correction. Secondly, multi-scale tone manipulation is then used to adjust the image contrast in the lightness channel of L*a*b* color space. Finally, color balance is adjusted by specifying the image brightness based on Hubbard’s specification. The performance of the applied method has been evaluated against the data from the DIARETDB1 dataset. The results obtained show that the proposed algorithm performs well for correcting the non-uniform illumination of color retinal images.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 291-296  
 Elektronička verzija članka
Vizualna percepcija -- Mrežnica -- Osvjetljenje -- Medicinska dijagnostika
621.3
617
HA19-00985

ZARABADIPOUR, Hassan
Control of a non-holonomic mobile robot system with parametric uncertainty [Elektronička građa] / Hassan Zarabadipour, Zahra Yaghoubi. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Abstract. - In this paper, the control of a mobile robot system via a feedback linearization controller and anti-control of chaos with parametric uncertainty is researched. Anti-control is also applied to convert non-chaotic systems to chaotic ones and to create chaos dynamic. The synchronization of system errors with a chaotic gyroscope system is researched for energy reduction and performance improvement. In the other words, control effort is based on synchronizing the error system with chaos for decreasing control cost. The combination of these techniques yields high efficiency and global convergence of trajectories, even in the presence of parametric uncertainty, which has been shown by simulation. Finally, the energy of control signals is calculated and compared for showing the energy reduction.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 43-50  
 Elektronička verzija članka
Neholonomski mobilni robot -- Robotski sustav -- Upravljanje sustavima -- Povratna sprega -- Kaos
621.3
007
HA19-00986

UNCU, Nuşin
The effects of dielectric values, breast and tumor size on the detection of breast tumor [Elektronička građa] / Nuşin Uncu, Emine Avşar Aydin. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Abstract. - Although breast cancer is the second main cause of female deaths after lung cancer, early diagnosis plays a crucial role to diminish the death rate. Many techniques have been improved to detect the cancerous cells. At different microwave frequencies, the malignant cells indicate different electrical characteristics as compared to the normal cells. According to these frequencies, the breast tissue is more permeable than other tissues such as the brain and muscle. Due to this property of the breast tissue, microwaves can be used for the detection of breast cancer. In this study, the breast prototype was modelled using the CST STUDIO SUITE electromagnetic simulation software with respect to different breast size, tumor size and dielectric values tested at a range of the 0-3.0 GHz frequency. The objective of this paper is to investigate the effects of each factor and the interactions of factors on detecting cancer cells using the factorial analysis. The results indicate that the factors such as fat and skin permittivity, tumor and breast sizes are more effective in the detection of breast tumor. Although the effect of fibro permittivity is not significant alone, there are considerable interaction effects of a large breast size and small tumor size through low-to-high values of fibro permittivity. Furthermore, the combinations of a breast radius smaller than almost 8.5 cm with a high level tumor radius and breast radius larger than 8.5 cm with a low level tumor radius are desirable for lessening the return loss value.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 197-203  
 Elektronička verzija članka
Rak dojke -- Rano otkrivanje karcinoma -- Dielektrična svojstva -- Mikrovalovi -- Faktorski dizajn
621.3
616
HA19-00987

MON, Ei Ei
Evaluating biometrics fingerprint template protection for an emergency situation [Elektronička građa] / Ei Ei Mon, Sangsuree Vasupongayya, Montri Karnjanadecha, Touchai Angchuan. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Abstract. - Biometric template protection approaches have been developed to secure the biometric templates against image reconstruction on the stored templates. Two cancellable fingerprint template protection approaches namely minutiae-based bit-string cancellable fingerprint template and modified minutiae-based bit-string cancellable fingerprint template, are selected to be evaluated. Both approaches include the geometric information of the fingerprint into the extracted minutiae. Six modified fingerprint data sets are derived from the original fingerprint images in FVC2002DB1_B and FVC2002DB2_B by conducting the rotation and changing the quality of original fingerprint images according to the environment conditions during an emergency situation such as wet or dry fingers and disoriented angle of fingerprint images. The experimental results show that the modified minutiae-based bit-string cancellable fingerprint template performs well on all conditions during an emergency situation by achieving the matching accuracy between 83% and 100% on FVC2002DB1_B data set and between 99% and 100% on FVC2002DB2_B data set.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 280-285  
 Elektronička verzija članka
Biometrija -- Biometrijski podaci -- Otisci prstiju -- Autentifikacija
621.3
HA19-00988

BAHADORI-JAHROMI, Farhad
Improving radar performance with constant envelope multi-level chirp [Elektronička građa] / Farhad Bahadori-Jahromi, Alireza Hassannejad. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract. - M-level Continuous Phase Chirp Modulation is considered for data transmission. In this article, we would like to propose a new approach to transmitting information with the help of multi-level wave guide signaling. The main problem with the classic chirp modulation system is that the final phase of the signal is not equal in each period to the initial phase of the next step, and this discontinuity is present in each data transmission period. The main objective of this paper is to improve the efficiency of chirp modulation, which is recommended for continuous phase multi-level scalar modulation, which results has a significant increase in system performance. In this new approach, for sending the M symbols, we use the M level to send the message. With the help of this idea, we simulate the telecommunication system and examine the probability of its bit error in the presence of additive white Gaussian noise and Rician fading.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 100-103  
 Elektronička verzija članka
Radari -- Komunikacijski kanali -- Frekvencija -- Chirp modulacije
621.3
HA19-00989

SINA, Alireza
Load frequency control of multi area interconnected power system using differential evolution algorithm [Elektronička građa] / Alireza Sina, Damanjeet Kaur. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Abstract. - In this paper, Proportional Integral Derivative (PID) controller is designed using Differential Evolution (DE) algorithm to Load Frequency Control (LFC) in three areas of an interconnected power system. The proposed controller has appropriate dynamic response, so it increases damping in transient state in unhealthy conditions. Different generators have been used in three areas. Area 1 includes thermal non-reheat generator and two thermal reheat generators; area 2 includes hydro and thermal non-reheat generators, and area 3 includes hydro and thermal reheat generators. In order to evaluate the performance of the controller, Sim/Matlab software is used. Simulation results show that the controller designed using DE algorithm is not affected by load changes, disturbance, or system parameters changes. Comparing the results of proposed algorithm with other load frequency control algorithms, such as PSO and GA, it has been found that this method has a more appropriate response and satisfactory performance.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 323-330  
 Elektronička verzija članka
Elektroenergetski sustav -- Frekvencija opterečenja -- Proporcionalno integralni regulator -- Algoritmi
621.3
HA19-00990

ZENDEHDEL, Nadia
Online control of combine reel height in presence of farm roughness using an on-off controller [Elektronička građa] / Nadia Zendehdel, Younes Shamoradi. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract. - Adjusting the harvesting combine reel height in presence of the farm rough surface reduces the harvest losses, prevents possible damage to the headland and increases gravel harvest. Regarding the importance of the issue, in this study, the dynamics of the reel height control system of the John Deere1055 combine was modeled and the controllability and observability of the obtained transfer function is determined in state space. After that, with the aim of cutting the stem from a suitable point, an on-off controller is designed to keep the reel height from the ground in a permitted range. At this stage, a reduced model system is used as an approximated system to design a controller. The designed controller is simulated in MATLAB. In this simulation, the roughness of the ground was considered as the control loop noise with the normal probability distribution function. The results confirm that the reel height change is kept in the specified range against the farm roughness. The laboratory sample was also constructed using an independent excitation circuit DC motor, an optical distance sensor, and a micro controller. The experimental test shows that the height control system responses to changes in surface height at an appropriate speed without any oscillation in range.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 104-109  
 Elektronička verzija članka
Poljoprivredna mehanizacija -- Kombajn -- Sustav kontrole -- Kontroler
621.3
629
HA19-00991

CAN, Erol
Power regulation by couple half wave LPWM rectifier at three-phase loads [Elektronička građa] / Erol Can. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract. - The paper presents an application of power control by couple half wave LPWM rectifiers processing at the energy distribution line. The switching method with the components of semiconductor for alternating energy control in the energy distribution line is used on alternating energy sources. In three-phase power line and load, power control and regulation are done with the proposed modulation correction index (MCI). Therefore, the simulation model of 3-phase energy distribution is established after the relationships between the energy sources and the circuit elements are determined by the circuit analysis method. The controls of the current and the voltage are done by trying at the different loads in the line at the simulation. According to the modulation correction index (MCI), currents of unbalanced loads are balanced by the proposed method on the power line. Then, the balance currents and powers that MCI provides are calculated. Finally, a power line of 15 km at length that is created by connecting the model of RLC is tested. Obtained results show the effectiveness of the proposed method.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 184-191  
 Elektronička verzija članka
Električna energija -- Trofazni napon -- Naponski ispravljači -- Regulacija snage
621.3
HA19-00992

CAN, Erol
PWM controlling of a new multi DC-DC converter circuit [Elektronička građa] / Erol Can. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 20 jed. - Abstract. - The design and development of DC-DC converter circuits are important for increasing and decreasing the direct current energy sources at operating the loads and systems. In this study, a multi DC-DC converter structure is described. The purpose of creating this circuit structure is to create a more effective circuit by offering a different circuit structure. For the proposed DC-DC converter, a circuit structure with five switches is created. This circuit structure is described by mathematical models according to the operation of the four parts PWMs in different time periods. After the mathematical analysis of the circuit structure, the proposed circuit and conventional circuit are operated in the Matlab Simulink. The obtained results are compared. According to the comparisons, the proposed circuit produces a higher output voltage than the traditional one and has a higher performance. Additionally, the circuit is operated for values of different loads using different switching times. Finally, voltages and currents are observed on loads.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 116-122  
 Elektronička verzija članka
Električna energija -- Istosmjerna struja -- Električni pretvarači -- Matematički modeli
621.3
51
HA19-00993

Vidi br.: HA19-01219

Vidi br.: HA19-01227

624/625   Građevinarstvo. Građevinsko inženjerstvo i tehnika. Gradnja prometnica

CRNOJA, Anđelko
Application of a logarithmic model on a stress - deformation interdependence of the recycled tires [Elektronička građa] / Anđelko Crnoja, Željko Kos, Oleg Popov. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract. - During the last two decades, technological development has led to an extreme increase in transport and connected industries. This has significantly increased the production of automobile tires, which have their life span after which they go to waste. It is therefore necessary to extricate new products from recycled raw materials. For a product to be created, it is necessary, especially in civil engineering, to examine and determine all the properties of this material (pressure, traction, stress resistance, etc.). The results obtained by the research in this paper are mathematically processed by applying a logarithmic model. The aim of this process is to predict stress deformation in terms of tensile force. The model obtained is significant with accuracy of 87.21% and has a very high accuracy of the deformation estimation in relation to the applied stress. Independent variables were granulometric composition, binder (glue) and specific mass.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 180-183  
 Elektronička verzija članka
Automobilske gume -- Reciklirana guma -- Deformacija -- Naprezanje -- Logaritamski modeli
624/625
51
HA19-00994

TRACH, Roman
Assessment of the effect of integration realisation in construction projects [Elektronička građa] / Roman Trach, Marzena Lendo-Siwicka, Katarzyna Pawluk, Nina Bilous. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract. - The aim of the article is to develop an assessment model for the effect received from the integration of enterprises during the realization of investment projects in the construction. Having analysed the existing methods of the economic effect evaluation, we came to the conclusion that it is impossible to use them completely to assess the economic effect of the integration of enterprises during the investment projects in the construction. In the case of an integrated realization of a project in the construction sector, it is the information and communication links that are combined, and not the enterprises themselves. In addition to that, not all models take into account the synergistic effect. To solve the above-mentioned problem, we analysed the advantages gained by participants during the realization of the integrated project in construction and the benefits that have the greatest impact on the synergy effect. The calculation of the effect of the information and communication system management and the innovative nature of the process of its implementation suggest that this process has a clear investment component. Consequently, the process of enterprise integration should be considered as an investment project implemented at the level of network association.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 3 ; str. 254-259  
 Elektronička verzija članka
Građevinski projeksti -- Informacijski sustav -- Komunikacijski sustav -- Integracija
624/625
HA19-00995

KOS, Željko
Designing plaster mortar for a high-rise building [Elektronička građa] / Zeljko Kos, Valentyn Paruta, Olga Gnyp, Leonid Lavrenyuk, Iryna Grynyova. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract. - The article rethinks the approach to the development of compositions of plaster mortar as the load on the plaster coating located on the 1st or 24th floor of the building differs significantly. To solve the problem within the framework of existing concepts, principles and regulatory requirements are not possible, as they are applicable to the solutions used in low-rise building. To achieve this goal, it is necessary to develop the scientific basis for the design of plaster mortar. In order to do that, it is necessary to analyze the processes occurring in the plaster coating when it is applied and hardened, the knowledge of the mechanism of the destruction of the "masonry - plaster coating" system, and the calculation and evaluation of stresses. The designated physical and mechanical parameters and the selected plaster mortar compositions should ensure the "work" of the system at the maximum level of such stresses.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 4 ; str. 331-336  
 Elektronička verzija članka
Žbuka -- Naprezanje -- Mehanički parametri -- Fizički parametri -- Visokogradnja
624/625
69
HA19-00996

FARENYUK, Gennadiy
The determination of the thermal reliability criterion for building envelope structures [Elektronička građa] / Gennadiy Farenyuk. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract. - The paper presents the basic methodical principles for the time analysis of the variations of envelope structures’ thermal insulation properties and for the substantiation of the thermal reliability criterion, which should allow the analysis of the actual parameters of heat losses during the operation of buildings. In the paper, the state of the envelope structures thermal failure, the concept of building thermal envelope thermal reliability and the principles of its rating are defined. The physical meaning and basic criterion of the envelope structure thermal reliability are formulated. The application of the thermal reliability criterion allows determining the probable variations in the thermal insulation properties during the building operation and, accordingly, the changes of the building energy performance over time.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 129-133  
 Elektronička verzija članka
Zgrade -- Toplinska izolacija -- Toplinska ovojnica
624/625
HA19-00997

VRAČEVIĆ, Doris
Determination of uniaxial compressive strength of limestone [Elektronička građa] = Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće vapnenaca / Doris Vračević, Sanja Dugonjić Jovančević, Josip Peranić, Marko Hodanić. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract ; Sažetak. - The most used parameter in rock engineering practice is the Uniaxial Compressive Strength (UCS). It is often estimated on the field or trough Index-to-strength conversion factors proposed by various researchers for a specific rock type. The research presented in the paper involved field estimation of Uniaxial Compressive Strength using Schmidt rebound hammer and Point Load laboratory testing on limestone rock samples. The results of the estimated UCS were compared to the Uniaxial Compression Strength laboratory testing results on limestone specimens taken from the same location, in order to compare corresponding UCS of limestone rocks. These results can contribute to better estimation of the local design parameters, when direct determination of the UCS in the laboratory is not possible, rather than adopting the values from around the world case studies. - Najčešće korišten parametar u stijenskom inženjerstvu je jednoosna tlačna čvrstoća (UCS). Često se procjenjuje na terenu ili pomoću korelacija s indeksom čvrstoće u točki predloženih od strane različitih istraživača za određen tip stijene. Istraživanja prikazana u radu uključuju terenska ispitivanja jednoosne tlačne čvrstoće Schmidtovim čekićem i laboratorijskog ispitivanja indeksa čvrstoće opterećenjem u točki na uzorcima vapnenačkih stijena. Rezultati procijenjenih UCSa uspoređeni su s laboratorijskim ispitivanjem jednoosne tlačne čvrstoće na uzorcima vapnenaca, uzetih sa iste lokacije, kako bi se usporedili rezultati za odgovarajući UCS vapnenačkih stijena. Ovi rezultati mogu pridonijeti boljoj procjeni lokalnih projektnih parametara kada određivanje točne vrijednosti UCS u laboratoriju nije moguće, no ne i usvajanju vrijednosti dobivenih analizom slučajeva iz ostatka svijeta.
U: Zbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online). - ISSN 2584-6159. - 22 (2019), 1 ; str. 123-140  
 Elektronička verzija članka
Stijenski materijal -- Tlačna čvrstoća -- Vapnenac -- Schmidtov čekić -- Terenska identifikacija
624/625
55
HA19-00998

ŠTAJDOHAR, Sandra
Integralni pristup upravljanju geohazardima na području kontakta fliša i krša [Elektronička građa] = Integral approach to geohazard management at Flysch-Karst contact / Sandra Štajdohar, Sanja Dugonjić Jovančević. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Sažetak ; Abstract. - Na kontaktu flišne stijenske mase i vapnenaca, unutar područja središnje i sjeverne Istre te zaleđa Kvarnera evidentirani su brojni geohazardni događaji, a najznačajniji od njih su pojave nestabilnosti. U radu je dan pregled značajki područja istraživanja ključnih za pojavu ovog tipa geohazarda. Napravljen je pregled recentnih nestabilnosti i njihovih posljedica kako bi se pokazala motivacija za istraživanje, a i potreba za razvojem cjelovitog sustava upravljanja postojećim problemom. Kroz istraživanje je razvijen koncept integralnog pristupa upravljanju geohazardima, a predloženi okvir mogao bi se kroz različite mehanizme integrirati u sadašnji način funkcioniranja i smanjenje posljedica za postojeće elemente rizika. Predloženi pristup zahtijeva opsežne i mnogobrojne analize, ali određeni elementi mogli bi se implementirati bez većih zahtjeva. - At the flysh rock mass and karst contact, in the area of central and northern Istria, as well as Kvarner hinterland, numerous geohazard events have been recorded, the most significant of which the instabilities. This paper gives an overview of the research area key settings, important for this type of geohazards. A review of recent instabilities and their consequences is presented to show the research motivation, as well as the need to develop an integrated management system for managing the existing problem. The concept of an integrated approach for geohazard management has been developed through this research, and the proposed framework could be implemented into the present mode of functioning to reduce the consequences for the existing elements at risk. The proposed approach requires extensive and numerous analysis, but certain elements of this framework could be implemented without major requirements.
U: Zbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online). - ISSN 2584-6159. - 22 (2019), 1 ; str. 107-122  
 Elektronička verzija članka
Geohazardi -- Klizišta -- Krš -- Fliš -- Upravljanje rizikom
624/625
55
HA19-00999

FRANKOVIĆ, Tomislav
Laboratorijsko određivanje dinamičkih parametara jednostavne grede OMA metodom [Elektronička građa] = Dynamic parameter determination on simple supported beam using OMA / Tomislav Franković, Katarina Paparić, Ivana Štimac Grandić. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak ; Abstract. - U radu je prikazana provedba dinamičkog ispitivanja čelične grede poprečnog presjeka 30 x 50 x 3,2 mm ukupne duljine 3,0 m s ciljem utvrđivanja njezinih dinamičkih parametara (frekvencija, modalnih oblika i vrijednosti prigušenja) uporabom operativne modalne analize. Glavna prednost operativne modalne analize u odnosu na eksperimentalnu modalnu analizu je mogućnost određivanja modalnih parametara ispitnog objekta bez poznavanja pobude. Pobuda se nanosila u jednoj točki grede, a dinamički odziv grede na nanesenu pobudu mjeren je pomoću jednoosnih akcelerometara osjetljivosti 100 mV/g čiji je broj i razmještaj variran tijekom provedbe ispitivanja. Prikupljanje izmjerenih podataka i njihova analiza napravljena je pomoću programskog paketa za analizu vibracija ModalVIEW. Pri određenim mjerenjima korištena je mogućnost zadavanja interpolacijskih točaka između mjernih točaka (točke u kojima se nalaze akcelerometri). Analizom odziva grede na pobudu dobivene su frekvencije fi, modalni oblici i modalna prigušenja ξi. Ispitivanjem su frekvencije i modalni oblici uspoređeni s frekvencijama i modalnim oblicima izračunatim na numeričkom modelu kojim je uvriježeno modelirati ispitani sustav. - This paper presents dynamic analysis of rectangular hollow section 30 x 50 x 3.2 mm steel beam of 3.0 m in length with the aim of determining the values of the dynamic parametres (modal frequencies, modes and modal damping) using the method of operational modal analysis. The main advantage of this method in comparison to the experimental modal analysis is the ability of getting modal parameters of a test experimental modal analysis is the ability of getting modal parameters of a test object without knowing the excitation. For the validation of experimental results, a numerical model was constructed in STAAD.Pro. The excitation on the test object was made in one specified point, and the dynamic output of the beam was measured using uniaxial accelerometers with sensitivity of 100 mV/g, which were placed in several characteristic points. Data acquisition and their analysis was conducted using vibration analysis software ModalVIEW. In some measurements, the principle of interpolation points between the measured points (points with accelerometers) has been used. Measuring the response to the excitation frequencies fi, modes and modal damping ξi were acquired (i = 1, 2,..., n where n represents the number of modes). Frequencies and modes obtained experimentally were compared to the frequencies and modes calculated on a numerical model of the beam.
U: Zbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online). - ISSN 2584-6159. - 22 (2019), 1 ; str. 43-57  
 Elektronička verzija članka
Čelična greda -- Dinamički parametri -- Operativna modalna analiza -- Modalni oblici -- Frekvencija -- Prigušenje
624/625
HA19-01000

KRANTOVSKA, Olena
Numerical simulation of the stress-strain state of complex-reinforced elements [Elektronička građa] / Olena Krantovska, Mykola Petrov, Liubov Ksonshkevych, Matija Orešković, Sergii Synii, Nelli Іsmailovа. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract. - The article describes a developed technique of a numerical simulation of the stress-strain state of complex-reinforced elements, which allows you to create models of double-span continuous. The performed experimental and theoretical studies allowed us to carry out the testing of the developed design model and to justify the reliability of the proposed numerical simulation methodology. The results of the experimental studies were compared with those of the theoretical studies. The theoretical calculus algorithm was developed by using the finite element method. Theoretical calculations were performed by using the mathematical-graphical environment software system LIRA-SOFT and the mathematical and computer program MATLAB. On the basis of the experimental research, the iso-fields of displacements and stresses in the materials of an eccentrically compressed beam with a small bend of the slab were constructed, which collapse behind the inclined narrow strip of concrete and displacements and stresses in the materials of the eccentrically stretched beam, which is destroyed due to the yield of the upper mounting armature.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 2 ; str. 110-115  
 Elektronička verzija članka
Građevinarstvo -- Naprezanje -- Numerička simulacija -- Računalni programi
624/625
004
HA19-01001

KOS, Željko
Optimization of the structure of insulating composite materials [Elektronička građa] / Zeljko Kos, Valerii Vyrovoi, Volodymyr Sukhanov, Mykhailo Zavoloka, Aleksandr Gokhman, Iryna Grynyova. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract. - The article deals with the interdependent relationship between the properties of a structure and the properties of a material, which sets the task of reducing them, even they are indistinguishable, to a certain integrity. The object of research and analysis in the article is a building structure, which is seen as an open self-organized complex structural system. In the main part, the processes of the formation of structures are considered, as well as the classification of structural elements. The article concludes with structural changes related to the self-support and self-development of the network of active elements, which allow the manifestation of adaptation effects and the design-system to function during the normalized period. The importance of self-organization processes during the development and operation of construction systems allow us to attribute it to a self-organizing system. Thus, the building structure can be represented as an open and complex self-organizing system.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 57-62  
 Elektronička verzija članka
Građevinarstvo -- Materijali -- Izolacijski materijali -- Kompozitni materijali
624/625
69
HA19-01002

KOSTYUK, Anatoliy
The stress-strain state of horizontal joints of wall panels [Elektronička građa] / Anatolii Kostyuk, Dariya Kovtunenko, Aleksei Kovtunenko. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract. - The article is devoted to the experimental and numerical research of the stress-strain state of wall panels joints from foam concrete of natural hardening. The eccentricity of the load and the quantity of indirect reinforcement meshes are adopted as factors that have a significant effect on the stress-strain state of the joint elements. The load in the experimental research and numerical simulation was applied in steps of 0.1 of the estimated value of the destructive force. Numerical modelling was carried out with consideration of the physical nonlinearity of the wall panel materials. A significant increment in the displacement of the design scheme nodes at the current loading stage was taken as a destruction criterion in numerical modelling. It is noted that the installation of indirect reinforcement meshes leads to a reduction of transverse deformations of the wall panel, but does not significantly affect the bearing capacity of the joint.
U: Tehnički glasnik (Online). - ISSN 1848-5588. - 13 (2019), 1 ; str. 7-11  
 Elektronička verzija članka
Zidne ploče -- Betonska pjena -- Naprezanje
624/625
69
HA19-01003

IVETIĆ Salopek, Rosanda
Zaštita čeličnih konstrukcija primjenom zaštitnih sredstava premaza [Elektronička građa] = Corrosion protection of steel structures by protective paint systems / Rosanda Ivetić Salopek. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Sažetak ; Abstract. - Zaštita čeličnih elemenata bitan je proces u proizvodnji čeličnih konstrukcija. U svrhu zaštite od pojave korozije i vanjskog utjecaja okoline, sve čelične konstrukcije potrebno je zaštititi na adekvatan način. Kvaliteta antikorozivne zaštite jedan je od osnovnih uvjeta za osiguranje dugotrajnosti konstrukcije te se dobro izvedenom zaštitom produljuje njezin uporabni vijek. Tehnologija nanošenja zaštite primjenom premaza zahtjevan je proces koji traži dobro poznavanje svih koraka u zaštiti konstrukcije, od odabira sustava premaza, pripreme površine do sušenja. U radu je opisana antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija primjenom zaštitnih premaza, kako odabrati odgovarajući sustav premaza, šta utječe na njegov odabir, kako pripremiti površinu koja se zaštićuje te koji sustavi premaza se koriste ovisno o kategoriji atmosferske korozivnosti. - Protection of steel elements is vital in steel construction manufacturing. In order to prevent corrosion and adverse influence from the surroundings, all steel structures need to be adequately protected. One of the key elements in securing the structure durability is the quality of protection coating, which - if applied properly, prolongates structure’s expected usage. Coating technology is a process, which requires knowledge of all necessary steps of structure protection process, from surface prepping to choosing the coating system and lastly, drying. This paper describes anticorrosive protection coating systems for steel structures by focusing on key elements for selecting the adequate coating system, as well as the covering surface preparation process, depending on atmospheric corrosivity class.
U: Zbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online). - ISSN 2584-6159. - 22 (2019), 1 ; str. 75-90