Hrvatska retrospektivna bibliografija knjiga
svezak HRB 16 za godinu 1990.
Kazalo autora   Kazalo naslova   
Kazalo nakladnika   Kazalo predmeta             
Predgovor   
Impresum