Hrvatska retrospektivna bibliografija knjiga
svezak HRB 18 za godinu 1992.
Kazalo autora   Kazalo naslova   
Kazalo nakladnika   Kazalo predmeta             
Predgovor   
Impresum