Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

3D modeliranje -- Poligonalno modeliranje -- NURBS modeliranje -- Subdivizijsko modeliranje  HA10-08679 
 
Abakus -- Euklidov algoritam  HA10-08853 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Maseni protok -- Analiza vibracija  HA10-08885 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Upotreba u medicini  HA10-09000 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Zbrinjavanje odbačenog streljiva -- Uništavanje streljiva  HA10-09046 
 
Abrazivno rezanje mlazom vode -- Metoda analize mogućnosti kvara i posljedica -- Automatizacija -- Proizvodni proces  HA10-09191 
 
Adaptivni algoritam -- Mikroupravljač -- Pretvornik temperature -- Mjerenje temperature  HA10-08886 
 
Agilna metoda -- Tržišno orijentirani softver -- Definiranje potreba  HA10-08676 
 
AG-nejednakost -- Stereometrija  HA10-08869 
 
AG-nejednakost -- Trigonometrija  HA10-08870 
 
Agon (časopis)  HA10-09439 
 
Aktivistički urbanizam  HA10-09282 
 
Aktivizam -- Grad -- Postkapitalizam  HA10-09272 
 
Aktivizam -- Javni prostor -- Arhitektonska struka  HA10-09278 
 
Aktivizam -- Urbanizam  HA10-09268 
 
Alain Resnais  HA10-09372 
 
Aleksandar Maćašev  HA10-09265 
 
Alen Kristić  HA10-08702 
 
Alfred Albini  HA10-09293 
 
Algebra -- Numerička varijabla -- Geometrijska varijabla -- Geometrijska funkcija -- Sketchpad  HA10-08879 
 
Aluminijeva pjena -- Savojna krutost -- Tlačno opterećenje -- Vlačno naprezanje  HA10-08971 
 
Ambulanta obiteljske medicine -- Otočka medicina -- Godišnji odmor liječnika  HA10-08920 
 
Američka popularna kultura -- Kontrakultura  HA10-09357 
 
Američki eksperimentalni film -- Avangardni film  HA10-09356 
 
Američki znanstvenofantastični film 1950-tih -- Znanost  HA10-09359 
 
Amok -- Ludilo -- Hrvatska književnost  HA10-09558 
 
Ana Katarina Frankopan Zrinska  HA10-09625 
 
Analiza kvalitete -- Konkurentnost -- Tekstilna i odjevna industrija  HA10-09216 
 
Analiza osjetljivosti -- Ukupni životni troškovi građevina -- Uporabni vijek građevine -- Održavanje građevine  HA10-09038 
 
Andrea Zlatar  HA10-09505 
 
Animirani film  HA10-09381 
 
Anketa -- Statistika -- Uzorak  HA10-08862 
 
Ante Babaja  HA10-09378  HA10-09358  HA10-09371  HA10-09383  HA10-09382 
 
Ante Stamać  HA10-09453 
 
Antička uljara -- Villa rustica -- Keramika  HA10-09583 
 
Antun Sinčić  HA10-09606 
 
Aproksimacija funkcije -- Fourierov red -- Valićni red  HA10-08846 
 
Arbitraža  HA10-08762 
 
Arbitraža -- Pravorijek  HA10-08772 
 
Arbitražne klauzule -- Ugovori  HA10-08763 
 
Arbitražni postupak -- Prijeboj tražbina  HA10-08778 
 
Arbitražni spor -- Dionička društva  HA10-08764 
 
Arbitražni spor -- Nogomet  HA10-08765 
 
Arbitražno procesno pravo  HA10-08770 
 
Arheologija Buzeštine  HA10-09584 
 
Arheološka baština  HA10-09582 
 
Arheološki nalazi -- Rimska stela  HA10-09586 
 
Arhitektonska kritika  HA10-09292 
 
Arhitektonska politika  HA10-09294 
 
Arhitektonske odlike  HA10-09290 
 
Arhitektonski projekti  HA10-09299  HA10-09289 
 
Arhitektura  HA10-09311 
 
Arhitektura -- Konzervacija  HA10-09304 
 
Arhitektura ikonostasa  HA10-09296 
 
August Halm  HA10-09354 
 
Autoceste -- Cestovna mreža Slovenije  HA10-09105 
 
Autoceste -- Nadvožnjaci -- Projektiranje nadvožnjaka  HA10-09035 
 
Autoceste Hrvatske -- Koncesionari  HA10-09107 
 
Autoceste Slovenije  HA10-09172 
 
Automatsko MAG zavarivanje -- Nosač željezničkog vagona -- Zavareni spoj -- Transport kontejnera  HA10-08970 
 
Automobil -- Elektronički sustav -- CAN sabirnica -- Jedinica za upravljanje -- Senzor  HA10-09008 
 
Banka gena -- Pšenica -- Germplazma -- Vrijeme cvatnje  HA10-09065 
 
Banksy  HA10-09361 
 
Bartol Kašić  HA10-09455 
 
Bendersova dekompozicija -- Elektroenergetski sustav -- Održavanje hidrogeneratora  HA10-09011 
 
Bernard Car  HA10-09069 
 
Bernardino Licinio  HA10-09343 
 
Besplatni e-mail servisi -- Institucijski e-mail servisi -- Sigurnost -- Profesionalna korespondencija  HA10-08670 
 
Beta-glukan -- Pivski kvasac -- Lužina -- Sonikacija -- Saccharomyces cerevisiae  HA10-09206 
 
Beton -- Drvo -- Reološko ponašanje -- Spregnuta konstrukcija -- Klizanje uzoraka  HA10-08892 
 
Betonske ljuske -- Metoda konačnih elemenata -- Sferna kupola -- Optimizacija  HA10-09039 
 
Bezmrežna metoda -- Ljuskasta konstrukcija -- Locking -- Pomična metoda najmanjih kvadrata  HA10-08968 
 
Biografizam  HA10-09389 
 
Biomasa -- Staklenički plinovi -- Izvori biomase  HA10-08949 
 
Biomineralizacija -- Interdisciplinarna istraživanja -- Amorfni kalcijev fosfat -- Organsko-anorganski kompozit -- Urolitijaza  HA10-08915 
 
Biomineralizacija -- Taloženje -- Biomimetička presvlaka -- Kosti -- Anorganski kristali -- Dikalcijev fosfat dehidrat  HA10-08914 
 
Bioplin -- Energetske biljke -- Mini digestor  HA10-08953 
 
Bioplin -- Obnovljivi izvori energije -- Održivi razvoj -- Stajsko gnojivo  HA10-08950 
 
Bogdan Petrović  HA10-09303 
 
Bogoslav Šulek  HA10-09609 
 
Boravak u Francuskoj  HA10-09600 
 
Boris Dežulović  HA10-09496 
 
Bosiljak -- AFPL markeri -- Morfologija  HA10-09067 
 
Branka Primorac  HA10-09542 
 
Branko Fučić  HA10-09261 
 
Branko Maleš  HA10-09555 
 
Bratovština Svih svetih i svetog Luke iz Buzeta  HA10-08703 
 
Brnistra -- Tekstilna sirovina -- Industrijska obrada -- Maceracija  HA10-09220 
 
Brodski diesel motor -- Tehnički sustav -- Markovljevi modeli -- Sustavna dinamika  HA10-09057 
 
Brzina vozila -- Crash testovi  HA10-09137 
 
Burgovi 13.-15. st.  HA10-09319 
 
Bušenje laserom -- Nimonik 263 -- Geometrijske značajke  HA10-08967 
 
Buvinine vratnice  HA10-09336 
 
Camillo Boito  HA10-09310 
 
Caravaggio  HA10-09328 
 
Cementni kompozit -- Hidratacija -- Ultrazvučno mjerenje -- Akustična emisija  HA10-09212 
 
Cestarinski prolaz -- Simulacijski modeli  HA10-09181 
 
Cestogradnja  HA10-09044 
 
Cestogradnja Hrvatske -- Autoceste Hrvatske  HA10-09102 
 
Cestovna mreža Slovenije -- Vizije razvoja do 2025.  HA10-09163 
 
Cestovna raskrižja  HA10-09147 
 
Cestovni prijevoz -- Profitabilnost cestovnog prijevoza -- Gospodarska kriza  HA10-09183 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Razvoj programa sigurnosti  HA10-09149 
 
Cestovni promet Makedonije -- Meteorološki uvjeti  HA10-09121 
 
Cestovni sustav Hrvatske  HA10-09106 
 
Ciboriji  HA10-09337 
 
Crkva Krista Kralja (Zagreb)  HA10-09299 
 
Crkva sv. Donata (Zadar)  HA10-09311 
 
Crkva sv. Franje Asiškog (Krk)  HA10-09343 
 
Crkva sv. Jurja Mučenika (Brseč)  HA10-09333 
 
Crkva sv. Jurja u Buzetu  HA10-09344 
 
Crkva sv. Martina (Vranjic)  HA10-09348 
 
Crkva sv. Martina u Martijancu  HA10-09264 
 
Crkva sv. Nikole (Jasenovac)  HA10-09330 
 
Crkva sv. Stjepana (Motovun)  HA10-09233 
 
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Kloštar Ivanić)  HA10-09339 
 
Crkve  HA10-09312 
 
Crkveno ruho  HA10-09264 
 
Crpno-akumulacijska hidroelektrana -- Stohaistički model -- Prirodni dotok  HA10-09016 
 
CRRS model -- Otjecanje vode -- Računski hidrogram  HA10-08903 
 
Čakavsko narječje  HA10-09398 
 
Čeličanska zgura -- Otpadni materijali -- Cestogradnja  HA10-09036 
 
Čelik -- Simulacija toplinskog ciklusa zavarivanja -- Zavarljivost  HA10-09001 
 
Češka književnost 20. st.  HA10-09438 
 
Češki film  HA10-09385 
 
Čreda -- Stočarstvo Buzeštine  HA10-08836 
 
Čvrsti komunalni otpad -- Odlagalište otpada -- Prikupljanje otpada  HA10-09049 
 
Dani hrvatskog filma 2010.  HA10-09360  HA10-09362  HA10-09381  HA10-09365 
 
Degradacija tla -- Prinos usjeva  HA10-09061 
 
Denim tkanina -- Enzimatska obrada odškrobljavanja -- Ukupna ocjena opipa  HA10-09242 
 
Dentalni kompoziti -- Amorfni kalcijev fosfat -- Biokompatibilnost -- Kopolimeri -- Citotoksičnost -- Remineralizacija  HA10-08947 
 
Determinanta matrice -- Laplaceov razvoj determinante  HA10-08863 
 
Diferencijalna dijagnostika -- Orofacijalna bol -- Sluznica usne šupljine -- Mukogingivna bol  HA10-08930 
 
Digitalizacija oblika površine -- Kodirano svjetlo -- Slobodni kalibar -- Optički digitalizacijski sustav  HA10-09010 
 
Digitalni frekvencmetar -- Digitalni mjerač periode -- Mjerenje frekvencije  HA10-09006 
 
Digitalni potpis -- Komunikacija -- RSA kriptosustav -- Javni ključ -- Razmjena ključeva -- Internet  HA10-08848 
 
Dinamičko ponašanje konstrukcije -- Metoda konačnih elemenata -- Dinamička reanaliza  HA10-08883 
 
Dionička društva  HA10-08771 
 
Dionička društva -- Zaštita vjerovnika  HA10-08792 
 
Diplostomatoza -- Postodiplostomatoza -- Mlađ -- Metacerkarije -- Digene trematode  HA10-09070 
 
Distopijski film  HA10-09364 
 
Distribucijski transformator -- Minimalna struja kvara -- Kratki spoj -- Pregorjeli osigurač  HA10-09004 
 
Distributivna trgovina -- Nacionalno gospodarstvo  HA10-08750 
 
Dizajner tekstila i odjeće -- Organizacijska socijalizacija -- Organizacijska kultura -- Kompetentnost zaposlenih  HA10-09082 
 
Dizalica topline -- Bušotinski izmjenjivač topline -- Ušteda energije -- Ekonomska isplativost  HA10-08976 
 
Dizelski motori -- Željeznica  HA10-08975 
 
Djeca predškolske dobi -- Djeca u prometu  HA10-09145 
 
Dokumentarni film  HA10-09362 
 
Dominikanci  HA10-08698 
 
Domovinski rat  HA10-08811  HA10-08812  HA10-08815 
 
Domovinski rat -- Demografski gubici  HA10-08706 
 
Domovinski rat -- Podrumi i skloništa  HA10-08814 
 
Domovinski rat -- Skloništa  HA10-08813 
 
Dorta Jagić  HA10-09509 
 
Drago Gervais  HA10-09457 
 
Drago Štambuk  HA10-09508  HA10-09466 
 
Dragutin Antun Parčić -- Franjo Rački  HA10-09396 
 
Društvene djelatnosti -- Prostorni raspored -- Mreža naselja -- Demografski procesi  HA10-09266 
 
Društvo s ograničenom odgovornošću  HA10-08791 
 
Družba sv. Ćirila i Metoda  HA10-08684 
 
Drvni otpad -- Drvoprerađivački pogon -- Tehničko-ekonomska vrijednost biomase  HA10-08963 
 
Dugi prijenosni vod -- Serijska kapacitivna kompenzacija -- Prazan hod  HA10-09003 
 
Dvorac Trenkovo -- Kuća Thaller  HA10-09329 
 
Edo Šmidihen  HA10-09291 
 
Egon Steinmann  HA10-09324 
 
Egzaktna linearna veza -- Približna linearna veza -- Proporcionalnost -- Koeficijent  HA10-08861 
 
Ekološki premaz -- Korozija -- Zaštita metala -- Analiza izdržljivosti  HA10-08965 
 
Ekonomija energije  HA10-08995  HA10-08955 
 
Ekran -- Ekranski piksel -- Ekranska razlučivost -- Slikovna razlučivost  HA10-08673 
 
Eksperimentalni film  HA10-09365 
 
Elastanska vlakna -- Oplemenjivanje odjeće -- Enzimatska obrada -- Omekšavanje odjeće  HA10-09257 
 
Elastični povrat -- Savijanje lima -- Čelik -- V-alat -- Metoda konačnih elemenata  HA10-09214 
 
Električna struja -- Tkanje frotirnih tkanina -- Visina petljice frotirne tkanine  HA10-09218 
 
Elektro mehanički pokretački sustav -- Zrakoplovni sustav -- Kontroler sa tri nivoa struje  HA10-09055 
 
Elektrolučno zavarivanje -- Elektrootporno zavarivanje -- On-line monitoring sustav  HA10-08990 
 
Elektromagnetski stimulator -- Magnetoterapija -- Magnetsko polje  HA10-08927 
 
Elektromagnetski valovi -- Empirijski model -- Fiksni radijski pristupni sustav -- WiMAX  HA10-09015 
 
Elektropredenje -- Nanovlakna -- Polimeri  HA10-09241 
 
Elektrovodljiva tekstilna struktura -- Funkcionalno naslojavanje  HA10-09239 
 
Elettaria cardamomum -- Antibakterijska aktivnost -- Metanol -- Minimalna bakterijska koncentracija -- Minimalna inhibitorska koncentracija  HA10-08926 
 
E-maloprodaja  HA10-08748 
 
Endemske salomonidne vrste -- Glavatica  HA10-08845 
 
Energetska učinkovitost -- Zgrada  HA10-09301 
 
Energetski kabeli -- Uzemljivačko uže -- Kabelski rov -- Matematički model  HA10-09005 
 
Energetski transformator -- Fourierova analiza viših harmonika -- Prazni hod  HA10-09018 
 
Enerika Bijač  HA10-09470  HA10-09569  HA10-09473  HA10-09342 
 
Enkrustati -- JJ proteza -- Mokraćovod -- Urolitijaza  HA10-08934 
 
Enzimatsko bioiskuhavanje -- Apocynum vernetum L. -- Pektinaza -- Bakterije  HA10-09231 
 
Epimenid  HA10-08859 
 
EPP zavarivanje -- Rezanje -- Vjetrogenerator -- Twin Arc sustav  HA10-08989 
 
Erozijsko trošenje -- Nodularni lijev -- Kvarcni pijesak  HA10-08956 
 
ERP sustav -- Kretanje potrošačkih roba -- SAP rješenje  HA10-09077 
 
ESEM mikroskopija -- Humulus lupulus -- Trihom  HA10-09208 
 
Eugen Feller  HA10-09345 
 
Euklidska geometrija -- Gielisove krivulje i plohe -- Geometrijska sredina -- Superoblici -- Alometrija  HA10-08852 
 
Eurokod 7 -- Potporna konstrukcija -- Analiza graničnih stanja -- Ekvivalentni faktor sigurnosti  HA10-09025 
 
Euronorma 8 -- Potresno projektiranje -- Armiranobetonska okvirna konstrukcija -- Period vibracija  HA10-09022 
 
Europska unija  HA10-08746  HA10-08755  HA10-09125  HA10-08955  HA10-08724  HA10-08732  HA10-08817  HA10-08733  HA10-08777  HA10-08782 
 
Eustahije Brnetić  HA10-08821 
 
EXPO'98  HA10-09271 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu -- Strojarstvo -- Brodogradnja -- Zrakoplovstvo  HA10-08830 
 
Fantasy  HA10-09405 
 
FEM analiza -- FMEA analiza -- Toplo istiskivanje  HA10-08979 
 
Ferografija -- Tehnički sustav -- Kvar -- Održavanje po stanju  HA10-08969 
 
Feromagnetska ploča -- Visokofrekventni valovi -- Elektromagnetsko polje -- Temperatura  HA10-08884 
 
Filmska umjetnost -- Filozofija  HA10-09370 
 
Filmski zvuk  HA10-09382 
 
Filmski zvuk -- Filmska glazba -- Filmska tišina  HA10-09384 
 
Filmsko snimanje  HA10-09377 
 
Financijska kriza  HA10-08721 
 
Financijska regulacija  HA10-08732 
 
Fiskalna politika  HA10-08729 
 
Fleksotisak -- Linijatura rastera -- Fotopolimerni kliše -- Prirast rasterotonskih vrijednosti  HA10-09090 
 
Fleksotiskarska tiskovna forma -- Termalna obrada -- SEM analiza  HA10-09087 
 
Francesco Capella -- Federico Benković -- Giambattista Tiepolo  HA10-09341 
 
Frane Bulić -- Max Dvořák -- Anton Švimberský  HA10-09336 
 
Frane Gotovac  HA10-09318 
 
Franjo Tuđman  HA10-09599  HA10-08712  HA10-08714 
 
Frekvencijski pretvarač -- Elektromotorni pogon -- Potrošnja električne energije  HA10-09012 
 
Genetički algoritam -- Deterministička optimizacijska metoda -- Inteligentni proces planiranja  HA10-09194 
 
Genetska raznolikost -- Soja -- Germplazma  HA10-09063 
 
Genetski algoritam -- Transportna traka -- Poprečni presjek valjnih slogova -- Trakasti transporter -- Optimizacija poprečnog presjeka  HA10-08978 
 
Genotoksični agensi -- Kromosomsko oštećenje -- Ribe -- Voda  HA10-08908 
 
Geometrijski modeli očica -- Elastična pređa -- Pletena struktura -- Kulirno pletivo  HA10-09219 
 
Girolamo Corner  HA10-09346 
 
Glagoljaštvo  HA10-08669 
 
Glazura -- HR EN norma -- Izolacija -- Čvrstoća na tlak -- Savojna čvrstoća  HA10-08964 
 
Glorija Rabac-Čondrić  HA10-09429 
 
Goli otok  HA10-08715 
 
Gordana Čupković  HA10-09480 
 
Gospodarska kriza  HA10-08735 
 
Gospodarski razvoj  HA10-08739 
 
Gotičke maske -- Maske  HA10-09331 
 
Gradska luka Split -- Putnički promet  HA10-09187 
 
Gradske vile (Zagreb)  HA10-09303 
 
Građevinarstvo -- Marketing  HA10-09029 
 
Građevinarstvo -- Menadžment  HA10-09023  HA10-09030 
 
Građevinarstvo -- Menadžment -- MBA program  HA10-09031 
 
Građevinarstvo -- Menadžment -- Procjena produktivnosti  HA10-09020 
 
Građevinarstvo -- Organizacijska kultura  HA10-09033 
 
Građevinska jama -- Urbana sredina -- Zaštitna konstrukcija -- Stupnjaci  HA10-09043 
 
Građevinska poduzeća -- Marketing  HA10-09026 
 
Grupna kupovina -- Internet  HA10-08749 
 
Guma -- Kaučuk -- Umrežavanje -- Prekidno istezanje -- Tvrdoća  HA10-09229 
 
Helene Odilon  HA10-09390 
 
Henri Alekan  HA10-09377 
 
Heraldika -- Rodoslovlje -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09614 
 
Herman Bollé  HA10-09296 
 
Heronova formula -- Sustav funkcijskih jednadžbi -- Pravokutni trokut -- Brahmaguptina formula  HA10-08855 
 
Heterogena nukleacija -- Dikalcijev fosfat dehidrat -- Oktadecilsilil modificirana silika -- Mikroskop  HA10-08912 
 
Hidroelastičost -- Kontejnerski brodovi  HA10-09056 
 
Hladna pukotina -- Zavarivanje -- Čelik -- RD test -- Matematički model  HA10-08986 
 
Hotelijerstvo -- Agencijski ugovori  HA10-08761 
 
Hrapavost površine -- Uzdužno tokarenje -- Optimiranje  HA10-08980 
 
Hrvatska arhitektura  HA10-09300  HA10-09307  HA10-09291 
 
Hrvatska glagoljaška književnost  HA10-09480 
 
Hrvatska kniževnost -- Nasilje  HA10-09552 
 
Hrvatska književnost  HA10-09469 
 
Hrvatska književnost -- Tržište knjige  HA10-09505 
 
Hrvatska povijest 17. st.  HA10-09625 
 
Hrvatska povijest 1908.-1910.  HA10-09620 
 
Hrvatska povijest 1939.-1941. -- Srpska pravoslavna crkva  HA10-08713 
 
Hrvatska srednjovjekovna književnost -- Pamćenje  HA10-09559 
 
Hrvatska stranka prava 1880.-1890.  HA10-08719 
 
Hrvatska usmena lirika  HA10-09467 
 
Hrvatske željeznice  HA10-09203 
 
Hrvatski narodni preporod  HA10-09622 
 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  HA10-08924  HA10-08917 
 
Hrvatsko kiparstvo  HA10-09335 
 
Hrvatsko pjesništvo  HA10-09520  HA10-09550 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA10-09496 
 
Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo  HA10-09486 
 
Hrvatsko-slovenski odnosi 1848.-1914.  HA10-09618 
 
Human rights film festival 2010.  HA10-09373 
 
Igrani film  HA10-09360 
 
Industrijska arhitektura  HA10-09297 
 
Inflacija  HA10-08728 
 
Informacijska infrastruktura -- Telekomunikacije  HA10-09086 
 
Informatičko vođenje dnevnog utovara i istovara vagona  HA10-09173 
 
Institucija ombudsmana -- Ljudska prava  HA10-08757 
 
Institucionalna ekonomija -- Gospodarski razvoj  HA10-08722 
 
Interliber  HA10-09088 
 
Intermodalni putnički terminal Sava-sjever  HA10-09112 
 
Internacionalni festival eksperimentalnog filma i videa 2010.  HA10-09369 
 
Invazivne strane vrste -- Neofiti -- Ambrosia artemisiifolia -- Artemisia verlotiorum  HA10-08911 
 
Investicije -- Stope prihoda  HA10-08720 
 
Ionizirani plin -- Magnetsko polje -- Rotacijsko tijelo -- Granični sloj  HA10-08888 
 
Iranski film  HA10-09375 
 
Irena Delonga  HA10-09543 
 
Irena Vrkljan  HA10-09575 
 
Isidor Kršnjavi -- Robert W. Seton-Watson -- Pavao Rauch  HA10-09620 
 
Ispušni plinovi vozila -- Kvaliteta goriva  HA10-08966 
 
Istarski franjevci 18. st. -- Kronografska djela  HA10-08697 
 
Istarski kašteli  HA10-09623 
 
Ivan Aralica -- Branko Ivanda  HA10-09368 
 
Ivan Cifrić  HA10-09595 
 
Ivan Golub  HA10-09598 
 
Ivan Ladislav Galeta  HA10-09374 
 
Ivan Matetić Ronjgov  HA10-09352 
 
Ivan Večenaj  HA10-09488  HA10-09519 
 
Ivana Sajko -- Vedrana Rudan  HA10-09558 
 
Ivana Simić Bodrožić  HA10-09476 
 
Ivanka Ćiković  HA10-09601 
 
Ivo Radić  HA10-09284 
 
Izravna demokracija -- Gospodarski razvoj  HA10-08716 
 
Izravna pošta -- Elektronička pošta -- Izravni marketing  HA10-09204 
 
Izvanredni prijevoz -- Sigurnost cestovnog prometa  HA10-09114 
 
J.R.R. Tolkien  HA10-09405 
 
Jamstvo bračnom drugu  HA10-08773 
 
Janko Sibinjanin -- Andrija Kačić Miočić  HA10-09576 
 
Javni gradski okoliš -- Urbani život  HA10-09283 
 
Javni gradski prijevoz -- Sigurnosni aspekti  HA10-09099 
 
Javni prostor -- Društvena obilježja  HA10-09273 
 
Jelena Milinković  HA10-09439 
 
Jens Carstensen  HA10-08847 
 
Johannes Komersteiner  HA10-09327 
 
Joint venture -- Proboj pravne osobnosti  HA10-08795 
 
Josip Lisac  HA10-09398 
 
Josip Seissel -- Josip Pičman  HA10-09289 
 
Julije Klović  HA10-09608 
 
Juraj Julije Klović  HA10-09600  HA10-09602 
 
Kadmij -- Voda -- Sediment -- Ribe  HA10-08843 
 
Kajo Gizdić  HA10-09444 
 
Kalcijev oksalat monohidrat -- Kalcijev oksalat dihidrat -- Kalcijev oksalat trihidrat -- Taloženje -- Mokraćni kamenci  HA10-08893 
 
Kaljeve peći -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09329 
 
Kanalizacijski sustav -- Sustav odvodnje -- Upravljanje kišnim ratsrerećenjima  HA10-09052 
 
Kapela sv. Mateja (Skitača)  HA10-09298 
 
Kapela sv. Petra (Gotalovac)  HA10-09338 
 
Kapitalna dobit -- Dvostruko oporezivanje  HA10-08734 
 
Karel Čapek  HA10-09438 
 
Kastavska društva  HA10-08685 
 
Kataloška fotografija -- Tkanine metalnog sjaja -- Ikoničnost  HA10-09217 
 
Katanionski amfifili -- Molekulsko organiziranje -- Supramolekulska struktura -- Površinski aktivne tvari  HA10-08894 
 
Kathrin Röggla  HA10-09407 
 
Katolička crkva -- Teologija  HA10-08702 
 
Kazneno pravo -- Splitski statut  HA10-08760 
 
Kazula 15. st. -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09233 
 
Keramičke pločice -- Diskretna valna transformacija -- Probabilističke neuronske mreže -- Detekcija površinskih oštećenja -- Automatizirana vizualna provjera  HA10-09205 
 
Keramičke pločice -- Vizualna kontrola kvalitete -- Sustav strojnog vida -- Neuronska mreža  HA10-08674 
 
Keramički granulat -- Raspršivačka peć -- Proces sušenja -- Simulacijski model  HA10-09211 
 
Keramika -- Dolije -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09332 
 
Kirurgija -- Otočka medicina -- Zdravstvena zaštita  HA10-08919 
 
Klasteri -- Grupiranje podataka -- Aritmetička sredina -- Medijan  HA10-08854 
 
Klimatski sustav -- Emisija ugljičnog dioksida -- Temperatura -- Izgaranje fosilnih goriva  HA10-08904 
 
Klizanje -- Otpor vožnje -- Vučna sila -- Pneumatika -- Guma  HA10-08882 
 
Knut Hamsun  HA10-09578 
 
Kodeks odvjetničke etike  HA10-08769 
 
Kolede -- Hvalospjevi  HA10-08841 
 
Komandno vrijeme -- Troškovi rada -- STEP metoda -- Višestruka linearna regresija -- Optimizacija tehnološkog procesa  HA10-09195 
 
Komunalni otpad -- Logistika  HA10-09118 
 
Komunalni red  HA10-08808 
 
Konceptualna arhitektura  HA10-09322 
 
Konstrukcijski čelik -- Rezanje materijala -- Kvaliteta reza -- Zona utjecaja topline  HA10-08973 
 
Konstrukcijski proces -- Funkcijska matrica -- Matrična struktura -- Funkcijska struktura proizvoda  HA10-08851 
 
Konzervacija -- Crkva sv. Jurja na Bregu -- Urušavanje -- Rekonstrukcija  HA10-09034 
 
Konzervatorska studija obnove  HA10-09306 
 
Konzervatorski radovi  HA10-09316 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09343 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Korozija -- Bakar -- Željezo  HA10-09585 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Oltar sv. Aurelija 17. st.  HA10-09333 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Oltar sv. Barbare  HA10-09339 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Oltar sv. Križa  HA10-09330 
 
Korespondencija  HA10-09396 
 
Korporativno oglašavanje -- Istraživanje stavova  HA10-09203 
 
Korupcija -- Reket -- Hrvatska arhitektura  HA10-09295 
 
Koštana gustoća -- Kronično zatajenje bubrega -- Antropometrijsko mjerenje  HA10-08913 
 
Kozervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09341 
 
Kozmetika -- Trgovina  HA10-09210 
 
Krajač, obitelj  HA10-09597 
 
Kreativnost -- Geometrijski problemi -- Algebarski problemi -- Problemi statistike i vjerojatnosti  HA10-08857 
 
Kreativnost -- Matematičko obrazovanje  HA10-08822 
 
Kreativnost -- Trasfer znanja -- Akademsko virtualno poduzeće -- Razvoj novog proizvoda  HA10-08831 
 
Krediti -- Komercijalne banke  HA10-08730 
 
Krnja piramida -- Pravokutni trokut -- Matematički problem  HA10-08872 
 
Krš  HA10-09594 
 
Kruno Čudina  HA10-09504 
 
Kružno raskrižje  HA10-09116 
 
Kućište prolaznog ventila -- Nelinearna numerička analiza -- Tlak plastičnog kolapsa -- Metoda graničnog konstruiranja  HA10-08985 
 
Kultura dizajna -- Brendiranje prostora  HA10-09314 
 
Kulturni krajolik -- Pastirski stanovi  HA10-09275 
 
Kumin -- Antibakterijska aktivnost -- Escherichia coli -- Minimalna inhibitorska koncentracija -- Minimalna bakterijska koncentracija  HA10-08925 
 
Kursalon (Lipik)  HA10-09304 
 
Kvadratna funkcija -- Matematička statistika -- Metoda najmanjih kvadrata -- Procjena stanovnika  HA10-08877 
 
Labinski katastik 1708. -- Katastici  HA10-09612 
 
Ladislav Radulić  HA10-09591 
 
Lean koncept -- Proizvodno poduzeće -- Efikasnost poslovnih procesa  HA10-09197 
 
Lean proizvodnja -- Just in time metoda -- Povlačenje proizvodnje -- Gubitak u proizvodnji  HA10-08737 
 
Lean sustav -- Kaizen radionica -- Procesna industrija -- Namještanje alata  HA10-09192 
 
Lenzovo pravilo -- Neodimijski magnet -- Inducirana struja -- Magnetska indukcija  HA10-09013 
 
Leonhard Euler  HA10-08860 
 
Liburnijske komune  HA10-09261 
 
Lider -- Liderstvo služenjem -- Menadžer -- Demokracija -- Diktatura  HA10-08709 
 
Liječnik obiteljske medicine -- Kvaliteta rada -- Indikator kvalitete  HA10-08917 
 
Likovna kritika -- Arhitektonska kritika -- Autocenzura  HA10-09340 
 
Linjak -- Ličinke -- Mlađ -- Mrijest -- Ishrana  HA10-09072 
 
Lisabonski ugovor -- Institucije  HA10-08754 
 
Logističke mreže -- Menadžment  HA10-09079 
 
Logistika -- Transport u logistici  HA10-09189 
 
Lokalna samouprava -- Regionalna samouprava  HA10-08803 
 
Lokalni prijevoz  HA10-09103 
 
Lorrie Moore  HA10-09402  HA10-09404  HA10-09403 
 
Lučke usluge -- Standardizacija lučke usluge  HA10-09162 
 
Luis Buñuel -- Pedro Almodóvar  HA10-09363 
 
Lujo Matutinović  HA10-09603 
 
Luke -- Sigurnosna zaštita  HA10-08809 
 
Ljevački panel -- Plastični zupčanik -- Proizvod -- Vrijeme proizvodnje -- Profitabilna proizvodnja  HA10-08997 
 
Ljubav -- Partnerski odnosi  HA10-08696 
 
Madhuca indica -- Bassia latifolia -- Uvjeti skladištenja -- Kvarenje  HA10-09064 
 
Mađarska književnost  HA10-09580 
 
Majid Majidi  HA10-09375 
 
Mario Vargas Llosa  HA10-09431 
 
Marketing -- Trgovina na malo  HA10-09196 
 
Maslina -- Anatomija lista -- Gvajakol-peroksidaza  HA10-08910 
 
Masovna proizvodnja pametne tabanice -- Zaštitna cipela od gipsanog odljevka -- Lasersko rezanje -- Laminacija toplinom  HA10-09245 
 
Masovni turizam -- Selektivni turizam  HA10-08744 
 
Matematik Magasinet -- Con Amore Problemgruppe  HA10-08847 
 
Matica Hrvatska -- Nezavisna država Hrvatska  HA10-08686 
 
Medicinske sestre -- Matematičko obrazovanje -- Nastavni program matematike -- Matematički procesi -- Matematički koncepti  HA10-08824 
 
Medičarsko-svjećarski obrt  HA10-08840 
 
Međunarodna trgovina  HA10-08746 
 
Međunarodne koncesije -- Ugovori  HA10-08800 
 
Međunarodne organizacije  HA10-08755 
 
Međunarodni cestovni teretni prijevoz  HA10-09161 
 
Mehanika loma -- Numerička analiza -- Mosna dizalica -- Dinamički odziv  HA10-08960 
 
Menadžment -- Organizacijsko učenje  HA10-09080 
 
Mercerizacija pamučne pređe -- Enzimatsko iskuhavanje -- Pektinaza -- Prekidna čvrstoća pređa -- Postojanost na habanje  HA10-09237 
 
Metafizika -- Bog -- Religija  HA10-08690 
 
Meteocunami -- Valna visina -- Zaštitni lukobran  HA10-08902 
 
Metoda produkta -- Aproksimacija funkcije -- Interpolacijski spline -- Interpolacija produktom  HA10-08850 
 
Microchip  HA10-09202 
 
Migracije 19. st.  HA10-08704 
 
Mikrootporno mjerenje -- Disperzivna analiza -- Metalizirana rupa tiskane ploče  HA10-09002 
 
Milan Marjanović  HA10-09539 
 
Milivoj Jelovica  HA10-09604 
 
Mirenje  HA10-08782 
 
Mirko Kovač  HA10-09554  HA10-09469 
 
Mirko Marjanović  HA10-09507 
 
Miroslav Bertoša  HA10-09615 
 
Miroslav Sinčić  HA10-09541 
 
Mitologija  HA10-08701 
 
Mjeriteljstvo -- Trgovina  HA10-08681  HA10-08682 
 
Modeliranje virtualne stvarnosti -- ROANS -- Robot -- Automatizirani proizvodni sustav  HA10-08672 
 
Modifikacija tekstilnih površina -- Polielektroliti -- Metalo-organski koordinacijski polimeri  HA10-09238 
 
Mokraćni kamenci -- Kalcijevi fosfati -- Kalcijevi oksalati -- Mokraćna kiselina -- Taložni sustav  HA10-08916 
 
Mostovi  HA10-09032 
 
Motivirajući čimbenici -- Industrijski pogon -- Prerada drva -- Proizvodnja namještaja -- Sigurnost zaposlenja  HA10-08725 
 
Motori s unutarnjim izgaranjem -- Štetni ispušni plinovi -- Cestovni promet  HA10-09171 
 
Mowiol 4-88 -- Polivinil-alkohol -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09348 
 
Munker-White uzorak -- Renderiranje -- Kromatska asimilacija  HA10-09009 
 
Muzej grada Koprivnice -- Zbirka starih majstora  HA10-09351 
 
Muzej suvremene umjetnosti Zagreb  HA10-09308 
 
Nada Gašić  HA10-09492 
 
Nadežda Čačinović  HA10-08688 
 
Nadzorni sustav -- Održavanje sigurnosti objekata -- Analiza pogrešaka  HA10-08881 
 
Naftni tanker -- Brodska konstrukcija -- Analiza pouzdanosti  HA10-09054 
 
Napetost pređe -- Proces stvaranja očica -- Vlačne sile pređe -- Dubina kuliranja  HA10-09258 
 
Narodna nošnja -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09263 
 
Narodna nošnja -- Tokice  HA10-08842 
 
Narodna nošnja Hrvata -- Otarak  HA10-08839 
 
Narodni običaji  HA10-08838 
 
Nasilje  HA10-09328 
 
Nastava matematike -- Kreativnost -- Kognitivni aspekti  HA10-08858 
 
Nautički turizam Hrvatske  HA10-09095 
 
Nautički turizam Hrvatske -- Otočni turizam Hrvatske  HA10-08740 
 
Nebojša Lujanović  HA10-09565 
 
Neprekidna funkcija -- Dirichletova funkcija -- Graf  HA10-08865 
 
Nepropisno parkiranje -- Gradovi  HA10-09186 
 
Nesbitova nejednakost -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina  HA10-08856 
 
Neven Šegvić  HA10-09300 
 
Nikica Kolumbić  HA10-09556 
 
Nikola Dimitrović  HA10-09571 
 
Nikola Šubić Zrinski -- Zrinski, obitelj  HA10-09611 
 
Ništavost jamstva -- Vjerovnikov prepad  HA10-08774 
 
Nobelova nagrada za književnost  HA10-09431 
 
Nomadizam  HA10-08687 
 
Numerička analiza -- Valna visina -- Model Aladin  HA10-08905 
 
Njega tekstila -- Kemijsko čišćenje -- Oštećenje tekstila -- Ušivena etiketa  HA10-09246 
 
Njemačka književnost -- Amok  HA10-09407 
 
Obalna konstrukcija -- Kinetička energija -- Deformacijska energijaa -- Elastični odbojnik  HA10-09019 
 
Obalna straža Republike Hrvatske  HA10-08802 
 
Obitelj Ohmučević  HA10-09614 
 
Obiteljska medicina -- Otočka medicina -- Zdravstvena zaštita -- Otoci  HA10-08918 
 
Obiteljska medicina -- Seksualno zdravlje -- Radionica  HA10-08922 
 
Obiteljsko godpodarstvo -- Poljoprivredno gospodarstvo  HA10-08837 
 
Obnova željezničke pruge  HA10-09037 
 
Obrada otpadnih voda -- Sintetsko bojilo -- Utjecaj na okoliš  HA10-09248 
 
Obrazac za odgovornost -- Održivi razvoj -- Okoliš -- Društvena odgovornost  HA10-08710 
 
Obvezno pravo -- Pobijanje pravnih radnji  HA10-08793 
 
Ocjenjivanje -- Poučavanje matematike -- Razumijevanje -- Komunikacija  HA10-08823 
 
Odgojni rad  HA10-08826 
 
Odgovornost prijevoznika -- Cestovni prijevoz -- Pomorski prijevoz  HA10-08786 
 
Odgovornost proizvođača -- Neispravan proizvod  HA10-08775 
 
Odjevna industrija -- Proizvodnja odjeće -- Odjevne tvrtke -- Tržište  HA10-09227 
 
Odontogena bol -- Neodontogena bol -- Orofacijalna bol -- Dijagnoza  HA10-08935 
 
Održavanje motornih vozila -- Informacijska podrška  HA10-09119 
 
Održiva proizvodnja -- Kriogena obrada -- Konvencionalna obrada -- Troškovi  HA10-08996 
 
Oktavijan Miletić  HA10-09355 
 
Olinko Delorko  HA10-09467 
 
Ollivier Pourriol  HA10-09370 
 
Oltar sv. Roka -- Oltar sv. Marije Magdalene  HA10-09338 
 
Olja Savičević Ivančević  HA10-09500  HA10-09482 
 
One take film festival - Međunarodni festival filmova snimljenih u jednom kadru 2010.  HA10-09379 
 
Opasni tereti -- Transport opasnih tereta željeznicom  HA10-09126 
 
Opeka -- Mort -- Fizikalno-mehanička svojstva -- Tlačna čvrstoća -- Povijesna građevina  HA10-09041 
 
Opskrba pitkom vodom -- Seoski župnici  HA10-09048 
 
Organizacijska kultura -- Poslovna izvrsnost  HA10-09076 
 
Orukavlje -- Razdioba dodataka kod šivanja -- Sako  HA10-09232 
 
Osiguranje robe u transportu -- Teretnica  HA10-09177 
 
Osmanlije  HA10-09576 
 
Osnovni materijal -- Plinsko naštrcavanje žicom -- Radijalni smik -- Aksijalni smik  HA10-08962 
 
Osobna imena  HA10-09397 
 
Osvjetljavanje gradova -- Javna rasvjeta  HA10-09279 
 
Otalgija -- Otogena bol -- Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj -- Diferencijalna dijagnostika  HA10-08938 
 
Otpad -- Analiza isplativosti -- Zaštita okoliša -- Električna energija -- Toplinska energija  HA10-08954 
 
Otpadna toplina -- Plinska kompresorska stanica -- Električna energija -- Eksergo-ekonomska optimizacija  HA10-08959 
 
Otpadna voda -- Cijanobakterije -- Nostoc muscorum -- Anabeana variabilis  HA10-09045 
 
Otpadne vode -- Biološko pročišćavanje -- Hidraulički mlaz -- Obogaćivanje otpadne vode  HA10-09053 
 
Otpadne vode -- Bioreaktor -- Kemijska potrošnja kisika -- Pričvršćena biomasa -- Praonica rublja  HA10-09047 
 
Otpadne vode bojadisaonice -- Recikliranje vode -- Koagulacija/flokulacija -- Biosorpcija  HA10-09249 
 
Ovršni postupak  HA10-08766 
 
Ovršni zakon  HA10-08785 
 
Ovršni zakon -- Osiguranje tražbina  HA10-08780 
 
Ovršni zakon -- Vrijednosni papiri  HA10-08776 
 
Oznaka kvalitete -- Certifikacija -- Zaštita proizvoda -- Slatkovodna akvakulturna industrija  HA10-08816 
 
Palača Landesmann  HA10-09313 
 
Pamuk -- Plazma -- Oplemenjivanje tekstila -- Hidrofiltriranje -- Hidrofobiranje  HA10-09223 
 
Paprike -- Salatni krastavci -- Uzgoj -- Staklenik -- Ekonomska analiza  HA10-09060 
 
Paradoks  HA10-08859 
 
Parametri pletenja -- Opip pletiva -- Senzorska analiza  HA10-09225 
 
Parkirališta  HA10-09180 
 
Perad -- Meso -- Proteini -- Unaprjeđenje tehnologije  HA10-09068 
 
Perivojna arhitektura -- Japanski perivoj  HA10-09276 
 
Peter Nadas  HA10-09400 
 
Peter Šulej  HA10-09447 
 
Petrapilosa -- Utvrde Istre  HA10-09587 
 
Petrijeve mreže -- Simulacija procesa proizvodnje  HA10-08864 
 
Pjesništvo  HA10-09519 
 
Planarni graf -- Bojanje grafa -- Teorem o četiri boje  HA10-08873 
 
Planiranje turističkih predjela  HA10-09323 
 
Planta hortifuga -- Rhus typhina -- Asclepias syriaca -- Robinia pseudoacacia -- Wisteria sinensis  HA10-08909 
 
Platirano džersejno pletivo -- Parenje pletiva -- Gustoća pletiva -- Faktor pokrivanja pletiva  HA10-09256 
 
Plazma-tehnologija -- Plazma-rezanje -- Kvaliteta reza -- Nehrđajući čelik  HA10-09215 
 
Plinska turbina zatvorenog ciklusa -- Ugljik dioksid -- Temperatura -- Toplina  HA10-08974 
 
Plinsko rezanje -- Acetilen -- Propan-butan -- Brzina rezanja -- Ekonomika rezanja -- Čelik  HA10-08999 
 
p-norma -- Kružnica Sp -- Broj pi -- Euklidska metrika  HA10-08868 
 
Podrijetlo robe -- Carine  HA10-08731 
 
Poduzetništvo -- Motivacija  HA10-09081 
 
Poduzetništvo -- Suočavanje sa stresom  HA10-09075 
 
Poezija  HA10-09539 
 
Pogonska čvrstoća -- Zavarene konstrukcije -- Opterećenje vjetrom -- Metoda konačnih elemenata  HA10-08891 
 
Pojačivači -- Kemijsko čišćenje -- Otapalo -- Solubilizacija -- Micele  HA10-09244 
 
Policiklički aromatski ugljikovodik -- Kukuruz -- Krmna smjesa -- Kancerogenost  HA10-09058 
 
Polikromija -- Caeruleum  HA10-09327 
 
Polimeri -- Oblikovanje lijekova -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA10-08899 
 
Polimeri -- Površinski aktivne tvari -- Terapijski sustav -- Micele -- Vezikule -- Tekući kristali  HA10-08895 
 
Polimerizacija polietilena -- Cijevni reaktor -- Simulacija dinamike -- Matematički model  HA10-09236 
 
Politetrafluoretilenska membrana -- Simulacija protoka čestica -- Netkana tekstilija -- GeoDict  HA10-09252 
 
Pomorski terorizam  HA10-09138 
 
Ponašanje vozača u prometu -- Samoprocjena ponašanja  HA10-09156 
 
Poplave  HA10-08906 
 
Poslovanje poduzeća  HA10-09078 
 
Poslovna žena -- Ženska odjeća -- Izbor odjeće -- Visina dohotka  HA10-09230 
 
Poslovni proces -- Poslovanje -- Proces računovodstvo -- Likvidatura -- Financijski izvještaj  HA10-09190 
 
Poslovni prostori -- Urbanizam -- Odumiranje gradova -- Zakup poslovnih prostora  HA10-09274 
 
Postmodernizam -- Trivijalna književnost  HA10-09444 
 
Postsocijalizam  HA10-08689 
 
Poštanska direktiva Europske unije -- Hrvatski zakonodavni okvir  HA10-09115 
 
Poštanski sektor -- E-trgovina  HA10-09136 
 
Povelja Ujedinjenih naroda -- Mirovne operacije  HA10-08753 
 
Povijesne veze  HA10-09624 
 
Povijesni tekstil -- Konzervatorsko-restauratorska obrada -- Prljavština -- Otapala  HA10-09224 
 
Povijest obitelji  HA10-09607 
 
Povijest pomorstva  HA10-08796 
 
Povijest školstva  HA10-08828 
 
Povijest zdravstva  HA10-08921 
 
Povijest željeznica  HA10-09167 
 
Površinska svojstva kolnika -- Prometno opterećenje -- PCI-indeks -- Buka  HA10-09174 
 
Površinski aktivne tvari -- Funkcija raspodjele udaljenosti -- Frakcijska dimenzija -- Micele -- Vezikule -- Molekulsko organiziranje  HA10-08898 
 
Površinski aktivne tvari -- Terapijski sustav -- Solubilizacija -- Tekući kristali -- Micele -- Niosomi  HA10-08896 
 
Poznavanje robe  HA10-09200 
 
Prava pacijenata -- Obavješćivanje -- Informiranje pacijenata  HA10-08752 
 
Pravaši -- Socijalisti  HA10-09621 
 
Pravilni peterokut -- Konstrukcija -- Kružnica -- Trokut  HA10-08866 
 
Pravilnik o arbitraži  HA10-08768 
 
Pravna povijest -- Iločki statut -- Vinodolski zakonik  HA10-08759 
 
Pravosudni sustav -- Informcijske tehnologije  HA10-08767 
 
Prekoračenje cijene -- Vrijeme građenja -- Jednostruka linearna regresija  HA10-09073 
 
Pretpovijesna naselja  HA10-09588 
 
Prigradski željeznički prijevoz -- Stajališta  HA10-09123 
 
Primarni proces -- Redoslijed operacija -- Složenost oblika  HA10-08988 
 
Prinos -- Usjev -- Oranje  HA10-09059 
 
Prirodni plin -- Sunčeva energija -- Obnovljivi izvori energije -- Solarno grijanje  HA10-08958 
 
Prisilna arbitraža  HA10-08779 
 
Problem mostova u Königsbergu  HA10-08860 
 
Problem vidljivosti -- Problem galerije -- Problem utvrde -- Problem čuvanja terena  HA10-08874 
 
Proces izvlačenja sa stanjenjem čelične trake -- Eksperimentalno modeliranje -- Numerička FE analiza -- Deformacijska zona -- Rastezno naprezanje  HA10-08977 
 
Procjedne vode -- Kolnička konstrukcija -- Leteći pepeo -- Štetne tvari  HA10-08907 
 
Proizvodnja bioplina -- Farma -- Stočarstvo -- Ekonomska isplativost  HA10-08951 
 
Proizvodnja električne energije -- Transport prirodnog plina -- Turboekspander -- Termodinamički model  HA10-08961 
 
Proizvodnja pamuka -- Organski pamuk -- Cijena pamučnog vlakna  HA10-08738 
 
Promet  HA10-09142 
 
Prometna infrastruktura -- Logistička infrastruktura  HA10-09175 
 
Prometna nesreća  HA10-08924 
 
Prometna poduzeća -- Žene  HA10-08727 
 
Prometna politika Makedonije  HA10-09101 
 
Prometna politika Slovenije -- Prometna politika Europske Unije  HA10-09093 
 
Prometna povezanost  HA10-09140 
 
Prometne nezgode -- Autoceste  HA10-09096 
 
Prometne nezgode -- Inscenirani događaji  HA10-09130 
 
Prometne nezgode -- Ljudske žrtve  HA10-09188 
 
Prometne veze Hrvatske i Slovenije  HA10-09104 
 
Prometni čvor Rijeka  HA10-09111 
 
Prometni sustav  HA10-09271  HA10-09153 
 
Prometni sustav -- Urbanističko planiranje  HA10-09144 
 
Prometni sustav Slovenije  HA10-09131 
 
Prometni sustavi -- Globalizacija  HA10-09146 
 
Prometni tokovi -- Cestovna raskrižja  HA10-09122 
 
Promjenjiva sila držanja -- Duboko vučenje -- Lim s prevlakom  HA10-08981 
 
Propusni beton -- Kolnik -- Oborinska voda  HA10-09260 
 
Protutumorsko djelovanje -- Platina -- Paladij -- Kinolilmetilfosfonati  HA10-08929 
 
Prozna djela  HA10-09488 
 
Pruga Pančevo - Vršac -- Modernizacija pruge  HA10-09128 
 
Prvislav Grisogono -- Giochino Lazzari -- Giocomo Gabrić  HA10-09621 
 
Psihoanalitička žudnja -- Psihoanalitička želja -- Kontrakultura  HA10-09380 
 
Psihoanalitika -- Terorizam  HA10-09363 
 
Pšenica -- Uvjeti skladištenja -- Kvaliteta zrna  HA10-09066 
 
Ptolomejev teorem -- Ptolomejeva nejednakost -- Stewartov teorem -- Bretschneiderov teorem -- Tetivni četverokut  HA10-08875 
 
Pučko kazalište Bušovec (Turopolje)  HA10-09388 
 
Pulska grupa  HA10-09272 
 
Putni prijelazi preko pruge -- Modeliranje funkcioniranja prijelaza  HA10-09127 
 
Računalne mreže -- Mjerenje performansi  HA10-08677 
 
Rad pomoraca  HA10-08787 
 
Radikali -- Melanin -- Oksidativni stres -- Kemija radikala  HA10-08897 
 
Radna snaga -- Starenje  HA10-08723 
 
Radno pravo -- Probni rad  HA10-08799 
 
Rast produktivnosti -- Vodoopskrbna poduzeća  HA10-09083 
 
Rat u Bosni i Hercegovini  HA10-08712  HA10-08714 
 
Ratko Petrić  HA10-09335 
 
Ratni zločini  HA10-08715 
 
Ravninske krivulje -- Sketchpad -- Nefroida -- Astroida -- Animacija  HA10-08876 
 
Reaktivno bojilo -- Bojadisanje -- Otpadne vode -- NaCl  HA10-09209 
 
Recikliranje -- Otpadna električna i elektonička oprema -- Rastavljanje opreme  HA10-09007 
 
Recikliranje otpadnih tekstilnih vlakana -- Baza podataka SQL -- Ekonomski troškovi  HA10-09235 
 
Regionalna samouprava  HA10-08806  HA10-08807 
 
Regulatorne agencije  HA10-08805 
 
Rekurzivna relacija -- Programska podrška -- Josipov problem -- Binarni brojevni sustav  HA10-08675 
 
Relikvijari svetaca  HA10-08699 
 
Renderiranje -- 3D model -- Scanline -- Ray casting -- Radiosity -- Ray tracing  HA10-08671 
 
Rešetkasti nosač -- Spojevi -- Metoda konačnih elemenata  HA10-09024 
 
Riblji proizvodi -- Evaluacija proizvoda -- Tržište -- Distribucija proizvoda  HA10-08736 
 
Riječni kanali  HA10-09185 
 
Robotsko zavarivanje -- Robotski sistem -- Senzor -- Teška konstrukcija  HA10-08994 
 
Roman Mrkić  HA10-09489 
 
Romanski jezici  HA10-09393  HA10-09394 
 
Rotacijsko pletenje -- Pletenje bez igala -- Spiralni ekscentarski pogon  HA10-09243 
 
Rotorsko predenje -- Iščešak češljarice -- Troškovi proizvodnje  HA10-09251 
 
Ruralne sredine Irana -- Restauracija ruralnih sredina  HA10-09317 
 
Sajmovi knjiga -- Nakladništvo  HA10-09088 
 
Sam Peckinpah  HA10-09389 
 
Samostan i crkva sv. Antuna Padovanskoga u Crikvenici  HA10-09302 
 
Samoubojstvo  HA10-08711 
 
Seoski turizam  HA10-08742 
 
Sferni spremnik -- Ukapljeni plin -- Temperaturno polje  HA10-08998 
 
Sigurnosna zaštita luka -- Međunarodne konvencije  HA10-08810 
 
Sigurnost cestovnog prometa -- Autoškole  HA10-09134 
 
Sigurnost prometa -- Cestovni promet -- Meteorološki uvjeti  HA10-09120 
 
Sigurnost prometa -- Motoristi  HA10-09098 
 
Simulacijski model vožnje vlakova -- Matlab -- Pruga Oštarije - Ličko Lešće  HA10-09158 
 
Simultano inženjerstvo -- Tehnička priprema proizvodnje -- Procjena rizika  HA10-08867 
 
Skladištenje rezervnih dijelova -- Upravljanje skladištem -- Višekriterijski model skladištenja  HA10-09198 
 
Slavenska književnost -- Renesansa  HA10-09445 
 
Slavko Mihalić  HA10-09520 
 
Slavonski pisci -- Hrvatski jezik  HA10-09399 
 
Slikarstvo  HA10-09342 
 
Slikarstvo Buzeta  HA10-09346 
 
Slikarstvo Istre -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09344 
 
Slobodan Prosperov Novak  HA10-09445 
 
Slovačka književnost  HA10-09447 
 
Smirivanje prometa -- Sigurnost prometa  HA10-09166 
 
Snežana Bukal  HA10-09441 
 
Solarne ceste  HA10-09160 
 
Specifična toplina isparavanja vode -- Temperatura zasićenja -- Clausius – Clayperonova jednadžba -- Analitički model  HA10-08889 
 
Spiralnost niza očica -- Deformacija šava -- Pletivo -- Bojadisanje  HA10-09226 
 
Split III 1968.-2009. -- Urbani razvoj  HA10-09280 
 
Spomenici  HA10-09611 
 
Sportska arhitektura  HA10-09309 
 
Sportski objekti -- Stadion  HA10-09267 
 
Spoznajna teorija -- Spekulativni realizam  HA10-08693 
 
Srdžba -- Filozofija  HA10-08688 
 
Srpska književnost  HA10-09441 
 
Srpsko pitanje u Hrvatskoj 1848.-1918. -- Srbi u Hrvatskoj 1848.-1918.  HA10-08718 
 
Srpsko pjesništvo 21. st.  HA10-09439 
 
Stacionarno provođenje topline -- Entropijska produkcija -- Ravna stijenka -- Analitički model  HA10-08890 
 
Stambena arhitektura Splita  HA10-09284 
 
Stambene zgrade  HA10-09318 
 
Stanice tehničkog pregleda vozila -- Informacijski sustavi  HA10-09184 
 
Stanko Kliska  HA10-09326 
 
Stanovništvo Baranje -- Multietničnost  HA10-08705 
 
Stari grad (Đurđevac)  HA10-09306 
 
Stari magistrat (Koprivnica)  HA10-09316 
 
Statistika -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Karakteristična funkcija -- Funkcija distribucije  HA10-08871 
 
Statut 1581.  HA10-08703 
 
Stečajni postupak -- Namirenje vjerovnika  HA10-08789 
 
Stéphane Hessel  HA10-08721 
 
Stipe Ivačić  HA10-09479 
 
Stipendije  HA10-08833 
 
Stjepan Babić  HA10-09399 
 
Stjepan Radić  HA10-08717 
 
Stohaistički model -- Crpno-akumulacijska hidroelektrana -- Prirodni dotok -- Elektroenergetski sustav -- Model pouzdanosti  HA10-09017 
 
Stručna frazeologija -- Pravni idiom  HA10-09392 
 
Stručni studiji  HA10-08834 
 
Strukturalni film -- Strukturalizam -- Eksperimentalni film  HA10-09374 
 
Suhozid -- Kulturni krajolik  HA10-09315 
 
Suradnja -- Roditelji -- Roditeljski sastanak -- Školska godina  HA10-08829 
 
Sustav upravljanja kvalitetom -- Logistika -- Organizacijska struktura  HA10-09084 
 
Sustav vozilo-valovite tračnice -- Simulacijski model  HA10-09028 
 
Suvremena umjetnost -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-09345 
 
Sveučilišni kampus  HA10-09320 
 
Sveučilišni kampusi -- Prostorno uređivanje  HA10-09285 
 
Svjetska trgovinska organizacija  HA10-08756 
 
Šaran -- Mlađ -- Recirkulirajući sustav -- Uzgoj ribe  HA10-09071 
 
Šimun Jurišić  HA10-09562 
 
Šimun Klimantović  HA10-09559 
 
Škrobljenje s prednamakanjem -- Škrobni nanos -- Pređa  HA10-09234 
 
Špediteri -- Globalizacija tržišta  HA10-09125 
 
Špediterska logistika -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA10-09176 
 
Štokavski dijalekt -- Štokavsko narječje  HA10-09395 
 
Taložni dijagram -- Nanočestice -- Biomineralizacija -- Ionski parovi -- Topljivost  HA10-08900 
 
Tehnički pregled vozila -- Informacijski sustav  HA10-08982 
 
Tehnologija dodavanja materijala -- Ventil -- Sivi lijev  HA10-09213 
 
Tehnologija zavarivanja -- Reparatura -- Oštećenje -- Postrojenje  HA10-08993 
 
Tehnologija zavarivanja -- Reparatura -- Oštećenje -- Stroj -- Postrojenje  HA10-08991 
 
Tehnologija zavarivanja -- Reparatura -- Oštećenje -- Strojni dio  HA10-08992 
 
Tehnološko vrijeme -- Neuronska mreža -- Matematički model  HA10-09207 
 
Tekstilna ambalaža -- Eko dizajn -- Specialty Coffee  HA10-09250 
 
Tekstilna industrija -- Proizvodnja tekstila -- Vanjskotrgovinska razmjena -- Proizvođačke cijene  HA10-09247 
 
Tekstilne otpadne vode -- Ukupni organski ugljik -- Zeolitni tuf -- Biofiltar  HA10-09051 
 
Tekstilni materijal -- Termovizijska analiza -- Toplinski utjecaj -- Spektrofotometrijsko mjerenje -- SEM analiza  HA10-09254 
 
Tekstronički senzori -- Frekvencija respiratornog ritma -- Optičko vlakno -- Elektrovodljivo vlakno -- Piezoelektrični senzor  HA10-09253 
 
Telemedicina -- Obiteljska medicina -- Kardiologija  HA10-08923 
 
Temporomandibularna ozljeda -- Sportska ozljeda -- Prevencija  HA10-08943 
 
Temporomandibularni poremećaj -- Temporomandibularni zglob -- Mišićna bol -- Dijagnostika  HA10-08940 
 
Temporomandibularni zglob -- Linearna tomografija -- Kompjutorizirana tomografija -- Magnetska rezonancija  HA10-08933 
 
Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj -- Malokluzija -- Ortodontska terapija  HA10-08936 
 
Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj -- Migrenska glavobolja  HA10-08942 
 
Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj -- Neuromuskulaturna stomatologija -- Žvačni mišići -- Dijagnostika  HA10-08941 
 
Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj -- Psihijatrijski poremećaji -- Psihofarmakoterapija  HA10-08937 
 
Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj -- Reumatske bolesti -- Fizijatrija  HA10-08931 
 
Tena Štivčić  HA10-09391 
 
Teorija restauriranja  HA10-09310 
 
Teorija skupova -- Zadaci sa skupovima -- Nastavni program  HA10-08878 
 
Teretna vozila -- Ograničenje vožnje  HA10-09097 
 
Theodor Mommsen -- Pietro Kandler  HA10-09616 
 
Tiskarska kuća -- Analiza isplativosti -- Poslovna uspješnost  HA10-09089 
 
Tjedan češkog filma 2010.  HA10-09385 
 
Tkanina -- Znoj -- Toplinska udobnost -- Sorpcijska svojstva tkanine -- Klimatski uvjeti  HA10-09255 
 
Tokarenje -- Dinamičko planiranje -- Genetski algoritam -- Terminiranje proizvodnje  HA10-09074 
 
Tomislav Gotovac  HA10-09367  HA10-09262 
 
Tomislav Marijan Bilosnić  HA10-09550 
 
Torzijska opruga -- Tlačno prednaprezanje -- Zamor materijala -- Zamorna pukotina  HA10-08952 
 
Toyota  HA10-08737 
 
Tradicijsko graditeljstvo  HA10-09321 
 
Transeuropski koridor XI Baltik - Jadran  HA10-09133 
 
Transferna folija -- Tisak mlazom tinte -- Piezo tehnika -- Organsko otapalo  HA10-09240 
 
Transformator -- Metoda konačnih elemenata -- Struja uklapanja -- Elektromagnetske sile  HA10-09014 
 
Transport -- Infrastrukturni projekti  HA10-09091 
 
Transportni objekti -- Vrijeme izgradnje  HA10-09124 
 
Transportni sustavi -- Kombinirani prijevoz -- Rolling road  HA10-09155 
 
Trenje -- Polipropilensko vlakno -- Metoda cilindra  HA10-09228 
 
Trgovačka društva -- Menadžerski ugovori  HA10-08788 
 
Trgovina na malo  HA10-08747 
 
Trgovina na malo -- Stavovi potrošača  HA10-08745 
 
Trigonometrijska nejednakost -- Trokut  HA10-08880 
 
Troska -- Elektrofiltarski pepeo -- Amorfna SiO2 prašina -- Asfalt  HA10-09259 
 
Tržište kapitala  HA10-08733 
 
Tržište rada  HA10-08724 
 
Tunelogradnja  HA10-09021 
 
Tunolov  HA10-09069 
 
Turistička izgradnja  HA10-09325 
 
Turizam 1945.-1980.  HA10-08741 
 
Turizam Kastva  HA10-08743 
 
Ubod crne udovice -- Otrov -- Latrodektizam -- Otok  HA10-08944 
 
Udaljenost biljaka -- Virdžinijski duhan  HA10-09062 
 
Ugo Vlaisavljević -- Jacques Derrida  HA10-08689 
 
Ugovaranje arbitraže -- Potrošački sporovi  HA10-08783 
 
Ugovori o distribuciji  HA10-08777 
 
Ugovori o partnerstvu  HA10-08801 
 
Ugovorno pravo  HA10-08781 
 
Ukapljeni naftni plin -- Spremnik -- Cjevovod -- Zavareni spoj  HA10-08984 
 
Uklanjanje reaktivnog bojila -- Otpadne tekstilne vode -- Mg-Al slojeviti dvostruki hidroksid -- Adsorpcija bojila  HA10-08901 
 
Ultraljubičasto zračenje -- UV zaštita pletiva -- Pamučno pletivo -- Poliestersko pletivo  HA10-09221 
 
Umjetnička industrija -- Likovna kritika -- Autocenzura  HA10-09334 
 
Umjetnička kolonija  HA10-09349 
 
Upravljanje prirodnim vrijednostima -- Održivi regionalni razvoj -- Projekt NATREG  HA10-08844 
 
Upravljanje projektima -- Izgradnja postrojenja -- Proff softver -- Zavarivanje  HA10-08820 
 
Upravljanje zaštitom okoliša -- ISO 14001 -- EMAS  HA10-09085 
 
Upravni postupak  HA10-08804 
 
Uratna urolitijaza -- Urična kiselina -- Mokraćna kiselina -- Purin  HA10-08932 
 
Urbanistički planovi -- Prostorni planovi  HA10-09270 
 
Urbanističko planiranje  HA10-09286  HA10-09287 
 
Urbanističko pravo  HA10-08797 
 
Urbanizam  HA10-09277  HA10-09288  HA10-09281  HA10-09308 
 
Urbanizam -- Kič -- Stambena zgrada  HA10-09269 
 
Urolitijaza -- Ekstrakorporalna udarno-valna litotripsija -- Perkutana nefrolitotripsija -- Ureterorenoskopija  HA10-08939 
 
Urolitijaza -- FTIR spektroskopija -- Infracrvena spektroskopija -- Fourierova transformacija  HA10-08928 
 
Urolitijaza -- Istraživanja -- Etiopatogeneza -- Interdisciplinarni pristup  HA10-08946 
 
Urolitijaza -- Osteoporoza -- Koštana masa -- Kalcijev oksalat -- RANKL  HA10-08945 
 
Uspravna piramida -- Nelogičnost -- Definicija uspravne piramide  HA10-08849 
 
Ustavna žalba -- Ustavni sud  HA10-08758 
 
Valjaonički valjci -- Bimetalno lijevano željezo -- Optimalni kemijski sastav -- Numerička simulacija  HA10-08972 
 
Vaš, obitelj  HA10-09605 
 
Venecijanski bijenale arhitekture, 2010.  HA10-09322 
 
Vertikalna komponenta potresa -- Vertikalno ubrzanje -- AB nosači -- Pravokutni presjek -- T presjek  HA10-09027 
 
Vila bana Perovića u Rabu  HA10-09324 
 
Vinko Brešan  HA10-09387 
 
Virtualna gradnja -- Mostovi  HA10-09042 
 
Visoko školstvo  HA10-08835 
 
Visokobrzinska obrada -- Rezni alat -- Materijal za izradu alata -- Obrada metala  HA10-08948 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Mjerenje kvalitete  HA10-08832 
 
Vittore Carpaccio  HA10-09596 
 
Vizualna komunikacija  HA10-09265 
 
Vizualna percepcija -- Tekstura tkanine -- Hrapavost tkanine -- Vez tkanine  HA10-09222 
 
Vjerojatnost -- Vjerojatnosni prostor -- Aksiomi Kolmogovora -- Nastava -- Udžbenik  HA10-08827 
 
Vjetroelektrana -- Elektroenergetski sustav -- Distribucijska mreža -- Električna energija  HA10-08957 
 
Vladimir Nazor  HA10-09487 
 
Vojna teretna vozila -- Terenska prohodnost vozila -- Konusni indeks tla  HA10-09159 
 
Vrijednosni papiri -- Prigovor igre i oklade  HA10-08794 
 
Vrijeme obrade -- N-poslovi -- M-strojevi -- Flow shop -- CDS heuristika -- Genetski algoritam  HA10-09193 
 
Vrtložni difuzor -- Zračni mlaz -- Priključna kutija -- Radijalna asimetrija  HA10-08887 
 
Wolfram Alpha -- Internet -- Matematički problem  HA10-08680 
 
Zagađenje mora -- Podmorski ispust -- Koncentracija fekalnih koliforma -- Numeričko modeliranje  HA10-09050 
 
Zagreb Film Festival 2010.  HA10-09386 
 
Zakladni blok (Zagreb)  HA10-09290 
 
Zakon o mirovinskom osiguranju -- Ustav  HA10-08818 
 
Zakon o privatizaciji -- Zemljišne knjige  HA10-08798 
 
Zakon o trgovačkim društvima  HA10-08784 
 
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja  HA10-08790 
 
Zaposlenici -- Kupci -- Marka proizvoda  HA10-09201 
 
Zapošljavanje -- Strani jezici  HA10-08726 
 
Zavarivanje -- Čelik -- Matematičko modeliranje -- Analiza varijance -- Kvaliteta zavarenog spoja  HA10-08987 
 
Zavarivanje -- Toplina -- Norma EN -- Norma ASME  HA10-08983 
 
Zavičajna zbirka POU Dragutin Novak Ludbreg  HA10-09263 
 
Zdravstveni sustav  HA10-08819 
 
Zeleni menadžment lanca opskrbe -- Komisioniranje -- Održivo skladištenje  HA10-09199 
 
Zgrada Državne realne gimnazije u Sisku  HA10-09326 
 
Zgrada Sveučilišne knjižnice -- Secesija  HA10-09305 
 
Zidno slikarstvo  HA10-09347 
 
Zidno slikarstvo -- Hrvatske crkve -- Voštani zaštitni sloj -- Uljni zaštitni sloj -- Konzervatorsko-restauratorska istraživanja  HA10-09350 
 
ZigBee protokol -- ZigBee uređaj -- Bežična komunikacija -- ZENA program  HA10-09202 
 
Znamenite osobe  HA10-09610 
 
Zoran Ferić  HA10-09552 
 
Zoran Kravar  HA10-09481 
 
Zoran Kršul  HA10-09566 
 
Zoran Malkoč  HA10-09497 
 
Zračne luke -- Prihodi i troškovi zračnih luka  HA10-09092 
 
Zračni prijevoz Hrvatske -- Zaštita poštanskih pošiljaka  HA10-09157 
 
Zračni promet -- IATA e-freight tehnologija  HA10-09108 
 
Zračni promet -- Liberalizacija infrastrukture  HA10-09117 
 
Zračni promet -- Suvremeni trendovi u zrakoplovstvu  HA10-09170 
 
Zračni prostor Hrvatske -- Članstvo Hrvatske u NATO  HA10-09182 
 
Zrakoplovne tvrtke -- Red letenja  HA10-09151 
 
Zsuzsa Rakovszky  HA10-09580 
 
Zvonimir Berković  HA10-09376 
 
Žarko Muljačić  HA10-09393  HA10-09394 
 
Željeznica -- Obrazovni sustav  HA10-08825 
 
Željeznica -- Putnički prijevoz -- Strateško planiranje prijevoza  HA10-09164 
 
Željeznička infrastruktura -- Investicije  HA10-09139 
 
Željeznička infrastruktura -- Vuča vlakova -- Potrošnja energije  HA10-09109 
 
Željeznička poduzeća s malim opsegom rada -- Upravljanje vrijednošću poduzeća  HA10-09150 
 
Željeznička pruga Oštarije - Gračac - Split  HA10-09152 
 
Željeznička pruga Perković - Šibenik -- Željeznička pruga Knin - Zadar  HA10-09110 
 
Željeznička pruga Zagreb- Rijeka -- Opravdanost izgradnje  HA10-09143 
 
Željeznička vozila -- Remont i izgradnja  HA10-09168 
 
Željezničke pruge  HA10-09129  HA10-09113 
 
Željeznički kolosijeci -- Metoda izračuna kapaciteta  HA10-09100 
 
Željeznički prijevoz  HA10-09165 
 
Željeznički prijevoz -- Prijevoz putnika  HA10-09148 
 
Željeznički promet -- Industrijski kolosijeci  HA10-09154 
 
Željeznički promet -- Izvanredni događaji -- Putnici  HA10-09094 
 
Željeznički promet -- Parametri sigurnosti  HA10-09135 
 
Željeznički promet -- Prijevoz putnika -- Tehnološka rješenja  HA10-09169 
 
Željeznički promet -- Signalno-sigurnosni uređaji  HA10-09179 
 
Željeznički promet -- Sustav za mjerenje vremena rada agregata  HA10-09040 
 
Željeznički promet -- Unapređenje sigurnosti -- Projektni timovi za očevid i istragu  HA10-09178 
 
Željeznički prometni čvor Varaždin  HA10-09132 
 
željeznički teretni prijevoz  HA10-09141 
 
Žene  HA10-08719 
 
Životni stil -- Hedonizam  HA10-08708